Mazowieckie Centrum Polityki Spoecznej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADA

  • Slides: 48
Download presentation
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2009 ROKU

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2009 ROKU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MCPS • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną o

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MCPS • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną o statusie regionalnego ośrodka polityki społecznej. • Celem działania Centrum jest realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy oraz koordynacji świadczeń rodzinnych, a także zadań powierzonych do realizacji na podstawie odrębnych przepisów, porozumień i umów.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MCPS cd. • MCPS zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr XV/66/99

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MCPS cd. • MCPS zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr XV/66/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku. • Obszarem działania Centrum jest teren województwa mazowieckiego, a jego siedzibą - Warszawa. • MCPS jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa Mazowieckiego. • Przy realizacji swych zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i związkami wyznaniowymi.

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA MCPS • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA MCPS • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm. ), • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ), • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, ze zm. ), • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm. ), • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm. ), • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm. ),

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA MCPS cd. • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA MCPS cd. • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm. ), • Uchwała Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, • • Statut Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Misja MCPS Misją Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest realizacja celów określonych w strategii polityki

Misja MCPS Misją Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest realizacja celów określonych w strategii polityki społecznej województwa mazowieckiego zakładających osiągnięcie odczuwalnych społecznie, pozytywnych efektów w zakresie priorytetowych obszarów polityki społecznej, jakie stanowią: • • • ubóstwo, uzależnienia, starość, bezrobocie, niepełnosprawność. Strategia Wojewódzka w zakresie polityki społecznej na lata 2005 -2013, jest integralną częścią strategii rozwoju województwa i została przyjęta Uchwałą Nr 106/05 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 4 lipca 2005 r.

ZADANIA MCPS 1. Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej

ZADANIA MCPS 1. Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, • wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, • pomocy społecznej, • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, • współpracy z organizacjami pozarządowymi po konsultacji z powiatami. 2. Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska.

ZADANIA MCPS cd. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań

ZADANIA MCPS cd. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej. Prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku. Prowadzenie analiz sytuacji społecznej i zdrowotnej mieszkańców województwa mazowieckiego oraz przygotowywanie okresowych raportów i ocen. Prowadzenie analiz i sporządzanie ocen sytuacji społeczno-ekonomicznej dla obszaru województwa mazowieckiego.

ZADANIA MCPS cd. 9. 10. 11. 12. 13. Analizowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób niepełnosprawnych oraz

ZADANIA MCPS cd. 9. 10. 11. 12. 13. Analizowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie raportów zawierających oceny stanu oraz propozycje działań na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie. Analiza stanu w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ze społecznościami lokalnymi na terenie województwa, dokonywanie okresowych ocen postępu w zakresie znoszenia barier społecznych, architektonicznych i innych utrudniających procesy integracyjne. Inspirowanie, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Identyfikacja przyczyn i dokonywanie ocen w zakresie występowania zjawisk patologicznych i niepożądanych - inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ich organizowania i likwidacji. Organizowanie kształcenia pracowników służb socjalnych oraz specjalistów promocji zdrowia.

ZADANIA MCPS cd. 14. Prowadzenie banku informacji o podmiotach i osobach prowadzących działalność w

ZADANIA MCPS cd. 14. Prowadzenie banku informacji o podmiotach i osobach prowadzących działalność w zakresie polityki społecznej. 15. Udzielanie pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej podmiotom i osobom prowadzącym działalność wchodzącą w zakres merytorycznego działania Centrum. 16. Tworzenie warunków merytorycznych i organizacyjnych dla wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy przez podmioty polityki społecznej województwa mazowieckiego. 17. Inne zadania zlecone przez organy Samorządu Województwa Mazowieckiego.

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w celu wykonania powierzonych

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w celu wykonania powierzonych zadań podejmowało w 2009 roku następujące działania: • Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, • Profilaktyka i wdrażanie programów społecznych, • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, • Realizacja Kampanii Społecznych, • Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, • Koordynacja Realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, • Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, • Szkolenia.

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych 1. Realizacja zadań na

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych 1. Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizacja Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu Ich Wykluczeniu Społecznemu. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2009 r. w ramach „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2009” podejmowało działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim poprzez: • Opracowanie i realizację programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży kształtującego pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, • Promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym,

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. • Wspieranie działań

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. • Wspieranie działań zapewniających osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom dostęp do informacji i poradnictwa, • Wspieranie i promowanie aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych, rehabilitacja poprzez sport, aktywną rekreację i turystykę. W tym zakresie MCPS współpracowało min. ze: Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufcem ZHP Płock, Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszeniem „Nadzieja”, Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” im. Św. Brata Alberta i innymi. W sumie na różne projekty dofinansowanie otrzymało 15 organizacji na łączną kwotę 300 000 zł.

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Dofinansowanie kosztów tworzenia

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej. W 2009 roku w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował cztery ośrodki na łączną kwotę 2 928 177, 40 zł. Współpraca w tym zakresie była prowadzona z: Galerią „Apteka Sztuki” Zakładem Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Zakładem Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” w Wilczej Górze (pow. piaseczyński), Zakładem Aktywności Zawodowej działającym w Siedlcach, Rolniczym Zakładem Aktywności Zawodowej dla Osób Niewidomych w Stanisławowie k/Drobina (pow. płocki).

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Prowadzenie spraw związanych

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. W ramach realizacji tego zadania Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2009 roku dofinansowało 8 wniosków na kwotę 3 473 423 zł, oraz kontynuowano 1 projekt z dofinansowaniem w kwocie 461 747, 10 zł Dofinansowanie objęło projekty w: DPS (Ciechanów, Sadowa, Bramki pow. Warszawski-Zachodni, Przasnysz, Żyrardów), Domu Ufnej Starości Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Konstancinie-Jeziornej (pow. piaseczyński), Mazowieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Mińsku Mazowieckim.

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Współpraca z organizacjami

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zlecanie zadań. Realizacja zadań w tym zakresie odbywała się poprzez: • Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej.

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. • Prowadzenie poradnictwa

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. • Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, • Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, • Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników, • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników, • Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, • Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. • Prowadzenie kampanii

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. • Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Na realizację zadań zleconych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert ze środków PFRON MCPS dofinansowało 24 projekty na łączną kwotę 503 950, 00 zł. Dofinansowanie objęło min. projekty: Fundacji „Hippoland” na program rehabilitacji poprzez hippoterapię, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na program zapewnienia dostępu do informacji osobom niepełnosprawnym, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” na program „Sprawne Dziecko”, Stowarzyszenia „Radość Rozwoju” w Makowie Maz. na „Imprezę turystyczno-kultutralną, integracyjną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie itp.

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. W 2009 roku

REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. W 2009 roku MCPS realizowało także w ramach zadań na rzecz osób niepełnosprawnych następujące działania: 1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zakładom pracy chronionej, 2. Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe, 3. Obsługę wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych, 4. Przeprowadzenie Konferencji poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych. (MCPS we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego zorganizowało w kwietniu 2009 r. w Radomiu Międzynarodową konferencję dotyczącą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia jego rodziny. W konferencji wzięło udział 140 osób z Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy i Litwy. Podczas konferencji wygłoszono 6 referatów i przeprowadzono 14 grupowych spotkań o charakterze warsztatowym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych - alkoholizm 2. Profilaktyka

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych - alkoholizm 2. Profilaktyka i wdrażanie programów społecznych. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i wdrażania programów społecznych realizowana jest w MCPS przez Działu ds. Profilaktyki i Wdrażania Programów Społecznych. Realizacja zadań Działu w 2009 roku odbywała się w trzech głównych obszarach: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania w tym obszarze zgodne były z operacyjnymi celami Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 20072010 oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – alkoholizm cd. Zadania

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – alkoholizm cd. Zadania związane z Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych były realizowane poprzez: zwiększenie świadomości mieszkańców Mazowsza w zakresie szkód spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowań, nauka umiejętności społecznych, zmniejszenie rozmiarów przemocy w rodzinach i środowisku rówieśniczym; zwiększenie odsetka osób korzystających z programów pomocy terapeutycznej w zakresie leczenia uzależnienia. W tym zakresie dofinansowano 85 projektów na łączną kwotę 3 230 000 zł.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych - narkomania Przeciwdziałanie narkomanii

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych - narkomania Przeciwdziałanie narkomanii Działania w tym obszarze zgodne były z operacyjnymi celami Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 -2010 oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Zadania związane z Przeciwdziałaniem narkomanii były realizowane poprzez: ograniczanie popytu na nielegalne substancje psychoaktywne, podniesienie poziomu wiedzy w określonych grupach wiekowych i środowiskach społecznych na temat zagrożeń i problemów związanych z narkotykami, narkomanią, HIV/AIDS oraz zmienianie stereotypów odnoszących się do tych zjawisk,

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – narkomania cd. wspieranie

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – narkomania cd. wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowań, nauka umiejętności społecznych, zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w działania zapobiegające używaniu środków psychoaktywnych, zwiększenie liczby profesjonalnie przygotowanych realizatorów programów i działań profilaktycznych. W tym zakresie dofinansowano 30 projektów na łączną kwotę 450 000 zł.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pomoc społeczna Pomoc

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pomoc społeczna Pomoc społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Działania w tym obszarze zgodne były z celami strategicznymi Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005 -2013 oraz celami Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 i były realizowane poprzez: podniesienie jakości życia osób starych - poprawa ich sprawności i aktywności życiowej, pomoc w integracji społecznej, utrzymaniu kontaktów ze środowiskiem, zaspokajanie ich potrzeb, zmniejszanie czynników sprzyjających izolacji, marginalizacji społecznej seniorów i stosowania przemocy wobec najstarszego pokolenia,

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pomoc społeczna cd.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pomoc społeczna cd. aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny, podnoszenie aktywności społeczno- zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu zahamowania zjawiska marginalizacji, podejmowanie selektywnych działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie, wspieranie rodzin z dziećmi oraz zapobieganie patologiom w rodzinie a także niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży. W tym zakresie dofinansowano 28 projektów na łączną kwotę 484 738 zł.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pozostałe działania INNE

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pozostałe działania INNE DZIAŁANIA MCPS z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy i integracji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi: • Przygotowanie, we współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi województwa mazowieckiego oraz firmą informatyczną, internetowej bazy zawierającej szczegółowe informacje o całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych działających na terenie województwa mazowieckiego wraz z wyszukiwarką wolnych miejsc w tych placówkach. Koszt wykonania: 3 904, 00 zł, • Opracowanie projektu wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w związku z planowaną nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), • Przygotowanie sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 -2015,

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pozostałe działania cd.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pozostałe działania cd. • Przygotowanie sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 -2015, • Utworzenie bilansu otwarcia oraz aktualizacja informacji na temat stanu wdrożenia poszczególnych zadań Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, • Przygotowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2008, • Opracowanie projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2010 -2011” wraz z harmonogramem działań na rok 2010,

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pozostałe działania cd.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pozostałe działania cd. • Udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Centrum oraz inne podmioty realizujące zadania w obszarze polityki społecznej, • Opracowanie harmonogramu Realizacji Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2009 -2011 na terenie województwa, • Przejęcie od Wojewody Mazowieckiego zadań dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku oraz konopi włóknistych oraz ustaleń ogólnej powierzchni upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych, • Opracowanie nowych narzędzi badawczych do opracowania tzw. bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, • Bieżąca współpraca z organizacjami oraz instytucjami lokalnymi.

Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku 3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Na podstawie

Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku 3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2004 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2004 r. , dotyczącego powierzenia obowiązków pracownikom Centrum, w związku z realizacją zadania polegającego na prowadzeniu spraw związanych z uczestnictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej we wspólnotowej Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zostało wyznaczone do realizacji zadania nałożonego ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na samorząd województwa.

Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku cd. MCPS pełni funkcję Instytucji Właściwej w

Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku cd. MCPS pełni funkcję Instytucji Właściwej w ramach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która polega na: • prowadzeniu spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przysługujących osobom przemieszczającym się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, • przyjmowaniu i rozpatrywaniu w trybie administracyjnym wniosków i prowadzenie postępowań w tych sprawach, • przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń rodzinnych, uznania świadczeń za pobrane nienależnie, a także umorzenia ich spłaty, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia tej spłaty na raty,

Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku cd. • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku cd. • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym opiniowanie spraw i doradztwo metodyczne w tym zakresie, • prowadzeniu korespondencji, z zastosowaniem języków obcych, z krajami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie wymiany informacji i działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, • wdrażaniu procedur egzekucji administracyjnej świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie.

Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku cd. Spośród 2762 spraw podjęto 890 decyzji

Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku cd. Spośród 2762 spraw podjęto 890 decyzji w sprawie świadczeń, w tym wydano: • 318 decyzji o przyznaniu świadczeń przewidzianych ustawodawstwem polskim, • 459 decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, • 58 decyzji dotyczących umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, • 10 decyzji o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, • 3 decyzje o częściowym umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, • 42 decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe sprawy dotyczyły poświadczania formularzy z serii E-400 (formularze wykorzystywane przy koordynacji świadczeń rodzinnych) w 2009 roku poświadczono łącznie 2441 formularzy. Ponadto Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej udzieliło 321 odpowiedzi na zapytania.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie kampanii społecznych 4. Kampanie społeczne. Mazowieckie

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie kampanii społecznych 4. Kampanie społeczne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pośród wielu swoich zadań propaguje także zdrowy styl życia, organizując i uczestnicząc w kampaniach społeczno-informacyjnych. W 2009 roku Centrum: • kontynuowało własną kampanię edukacyjno-informacyjną, skierowaną do mieszkańców Mazowsza rozpoczętą w 2007 roku, promującą trzeźwość na Mazowszu pod nazwą , , Porozumienie dla trzeźwości’’, • uczestniczyło w kampaniach: realizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - , , Sprawdź Czy Twoje picie jest bezpieczne? ” , • w kampanii prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii , , Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada,

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie kampanii społecznych cd. Na kampanię ,

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie kampanii społecznych cd. Na kampanię , , Porozumienie dla trzeźwości” wydatkowano środki w kwocie: 182 047, 88 zł. Partnerami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe, policja, szkoły i wyższe uczelnie. Kampanie realizowano poprzez: organizację spotkań plenerowych, happeningów, koncertów, spotkań warsztatowych, publikację wydawnictw książkowych, plakatów, ulotek. opracowano merytorycznie i graficznie stronę internetową : www. porozumienie-dla-trzeźwości. pl, mającą za zadanie wesprzeć promocję kampanii i stworzyć możliwość pozyskania niezbędnych informacji o uzależnieniach.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie kampanii społecznych cd. W 2009 roku

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie kampanii społecznych cd. W 2009 roku PARPA rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną pn. , , Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne? ”, do której włączyło się również nasze Centrum, na którą wydatkowano środki w kwocie: 67 996, 00 zł. Kampanie realizowano poprzez: zorganizowanie konferencji wojewódzkiej zbieżnej z nazwą realizowanej kampanii, profilaktyczny koncert , , NIEĆPA” w sali Kongresowej PKi. N, udział w debacie edukacyjnej poświęconej wdrożeniu kampanii, dystrybucję materiałów edukacyjnych kampanii. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej włączyło się także poprzez dystrybucję materiałów do kampanii antynarkotykowej pod hasłem , , Brałeś ? Nie jedź ! Po narkotykach rozum wysiada”, przygotowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie PO KL 5. Realizacja Programu Operacyjnego

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie PO KL 5. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podobnie jak inne jednostki samorządowe aplikowało w roku 2009 o środki z EFS na realizację projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - w ramach Poddziałania 7. 1. 3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Łącznie w roku 2009 wydano na realizację zadań PO KL 5. 108. 663, 74 zł. W ramach PO KL : zostały zrealizowane 34 tematy szkoleniowe w których uczestniczyło 2 487 pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz innych służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie PO KL cd. Zostały zorganizowane wizyty

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie PO KL cd. Zostały zorganizowane wizyty studyjno-szkoleniowe: krajowa na terenie województwa małopolskiego dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej (OPS) i zagraniczne w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech dla przedstawicieli OPS i w Austrii dla przedstawicieli PCPR. W wizytach brało udział 107 osób. W ramach realizowanych zadań przygotowano i wydano 2 publikacje: „Strategie w polityce społecznej” oraz „Ekonomia społeczna”. Przygotowano do druku publikację pt. „Ewaluacja w pomocy społecznej”, którą planujemy wydać w roku 2010. Przygotowano i wydano również biuletyn „Wolontariat w pomocy społecznej”. Przygotowano do druku 3 biuletyny, które planujemy wydać w jednej publikacji w roku 2010. Przeprowadzono badania i przygotowano Raport z prac analityczno-badawczych dotyczących wielosektorowości w systemie pomocy społecznej.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie Programów Poakcesyjnych 6. Realizację Poakcesyjnego Programu

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie Programów Poakcesyjnych 6. Realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, prowadzi działania koordynacyjne w zakresie realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Programem zostało objętych 500 gmin z trzynastu województw, w tym 102 gminy z terenu województwa mazowieckiego, o szczególnie niekorzystnej sytuacji w zakresie m. in. struktury demograficznej, położenia czy niewielkiej aktywności społeczności lokalnej. Realizacja programu jest finansowana z pożyczki udzielonej przez Bank Światowy na podstawie umowy zawartej z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie Programów Poakcesyjnych cd. Środki przyznane ogółem

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie Programów Poakcesyjnych cd. Środki przyznane ogółem dla gmin z województwa mazowieckiego wynoszą ponad 8 milionów EURO co stanowi około 11 % całości alokowanych środków objętych programem. Program wspiera gminy w zakresie wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych na szczeblu lokalnym oraz sprzyja przeciwdziałaniu procesowi wykluczenia społecznego osób w wieku poprodukcyjnym oraz z rodziny zagrożonych zjawiskami patologicznymi, zwłaszcza młodzieży.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie zezwoleń na obrót alkoholem 7. Wydawanie

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie zezwoleń na obrót alkoholem 7. Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu. Na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 11/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych /Dz. U. Nr 60, poz. 614/ w roku sprawozdawczym podejmowane były decyzje administracyjne wobec przedsiębiorców, którym udzielano zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18% alkoholu.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie zezwoleń na obrót alkoholem cd. Zakres

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie zezwoleń na obrót alkoholem cd. Zakres podmiotowy decyzji wydawanych na podstawie upoważnienia obejmuje przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego i dotyczy: • zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4, 5% zawartości alkoholu oraz piwem, • zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4, 5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa, • zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4, 5% zawartości alkoholu oraz piwa dla producentów napojów alkoholowych, jeżeli zbywają swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, • zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4, 5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa dla producentów napojów alkoholowych, jeżeli zbywają swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia,

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie zezwoleń na obrót alkoholem cd. •

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie zezwoleń na obrót alkoholem cd. • decyzji wprowadzających dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, • • decyzji dotyczących wyprzedaży posiadanych zapasów napojów alkoholowych, duplikatów zezwoleń. W toku postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek przedsiębiorców rozpatrzono łącznie 389 sprawy, które zostały zakończone definitywnie w formie decyzji. Łącznie uzyskano kwotę w wysokości 7. 940. 532, 41 zł.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie szkoleń 8. Szkolenia z zakresu profilaktyki

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie szkoleń 8. Szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, Regionalne ośrodki polityki społecznej. W 2009 roku MCPS prowadziło szkolenia w trzech zakresach tematycznych: • Regionalne ośrodki polityki społecznej • Zwalczanie narkomanii • Przeciwdziałanie alkoholizmowi Organizowano szkolenia i konferencje dla przedstawicieli różnych grup zawodowych z terenu województwa mazowieckiego, m. in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i partnerów wspomagających realizację zadań samorządu województwa wynikających z ustaw: o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wojewódzkich programów rozwiązywania problemu uzależnień.

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie szkoleń cd. W 2009 roku dział

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie szkoleń cd. W 2009 roku dział szkoleń zrealizował 24 tematy szkoleniowe w różnych terminach i ośrodkach na terenie województwa mazowieckiego. Ogółem w poszczególnych szkoleniach i konferencjach wzięło udział 2655 uczestników, w tym 218 policjantów, 158 kuratorów sądowych, 212 pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, 843 gracowników oświaty, 30 pracowników służby zdrowia, 376 pracowników domów pomocy społecznej oraz 815 osób z urzędów i organizacji pozarządowych. W ramach szkoleń prowadzonych przez MCPS zrealizowano między innymi następujące tematy: • • „Profilaktyka alkoholowa w działaniach wychowawczo- edukacyjnych”, „Kierunki zmian prawnych w kontekście standardów w domach pomocy społecznej”, „Rola i zadania zespołu interdyscyplinarnego”, „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”,

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie szkoleń cd. • „Przemoc domowa z

Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie szkoleń cd. • „Przemoc domowa z uwzględnieniem przemocy seksualnej wobec dzieci”, • "Wychowanie do Abstynencji - profilaktyka ryzykownych zachowań i uzależnień”, • „Zachowania problemowe dzieci i młodzieży - profilaktyka alkoholowa i radzenie sobie z przemocą w szkole”, • „Relacje w rodzinie z problemem uzależnień”, • „Monitoring problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym" dla przedstawicieli Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, • „Dobrze, że jesteś - szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze”, • „Zamówienia publiczne”.

BUDŻET MCPS Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostka budżetową podlegającą samorządowi wojewódzkiemu, nieposiadającą osobowości

BUDŻET MCPS Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostka budżetową podlegającą samorządowi wojewódzkiemu, nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tegoż samorządu. Budżet MCPS jest rocznym planem dochodów i wydatków uchwalanym w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. W oparciu o Uchwałę Nr 260/2008 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego w planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na realizację zadań na rok 2009 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 16. 402. 828 zł. , wydatkowano 20. 350. 939 zł.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Dane Teleadresowe MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. Nowogrodzka 62 A 02 -002 WARSZAWA TEL.

Dane Teleadresowe MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. Nowogrodzka 62 A 02 -002 WARSZAWA TEL. / FAX 22 622 42 32 www. mcps. mazovia. pl [email protected] pl