Mawnogydd Sir Gaerfyrddin Daearyddiaeth Disgrifiwch y ddelwedd uchod

  • Slides: 14
Download presentation
Mawnogydd Sir Gaerfyrddin Daearyddiaeth

Mawnogydd Sir Gaerfyrddin Daearyddiaeth

Disgrifiwch y ddelwedd uchod

Disgrifiwch y ddelwedd uchod

Nodau Beth yw mawnogydd? Pam eu bod yn bwysig a sut allwn ni eu

Nodau Beth yw mawnogydd? Pam eu bod yn bwysig a sut allwn ni eu diogelu?

Beth yw mawnogydd? Gall mawnogydd ffurfio mewn pantiau yn y ddaear y mae glaw

Beth yw mawnogydd? Gall mawnogydd ffurfio mewn pantiau yn y ddaear y mae glaw yn llifo iddynt ac sydd â draeniad gwael, ac sy'n dal dŵr. Lle bo'r dŵr yn asid, a/neu lle bo'r amodau'n anerobig, mae hyn yn atal llystyfiant rhag pydru yn y modd arferol gan arwain at ffurfiad mawn. Gall hyn ddigwydd dros filoedd o flynyddoedd. Geiriau Allweddol Mign: Ardal o dir sy’n isel ac yn gorslyd neu’n aml dan ddŵr. Mawn: deunydd brown sy’n cynnwys llystyfiant sydd wedi dadelfennu’n rhannol ac sy’n ffurfio haen ar dir asidig, corslyd. Llifwaddod: tywod neu glai mân sy’n cael ei gario gan ddŵr rhedegog ac sy’n dod i sefyll ar waelod y dŵr.

Mawn: deunydd brown sy’n cynnwys llystyfiant sydd wedi pydru’n rhannol ac sy’n ffurfio haen

Mawn: deunydd brown sy’n cynnwys llystyfiant sydd wedi pydru’n rhannol ac sy’n ffurfio haen ar dir asidig, corslyd. Mae mawn yn cymryd miloedd o flynyddoedd i ymffurfio. Mae rhai garddwyr yn defnyddio mwsogl mawn i daro cydbwysedd o ran y lefel p. H yn y pridd. Mae ganddo p. H asid, felly bydd yn helpu planhigion sy’n hoff o asid megis tomatos, mefus a llus i dyfu.

Cwestiynau 1. Pam fod garddwyr yn hoffi defnyddio mawn? 2. Pam fod defnyddio mawn

Cwestiynau 1. Pam fod garddwyr yn hoffi defnyddio mawn? 2. Pam fod defnyddio mawn yn beth mor ddrwg?

Pam fod defnyddio mawn yn beth drwg? Mae mawn hefyd yn cael ei losgi

Pam fod defnyddio mawn yn beth drwg? Mae mawn hefyd yn cael ei losgi fel tanwydd – Mae llosgi mawn yn rhyddhau carbon sydd wedi’i storio yn ôl i mewn i’r atmosffer fel carbon deuocsid. Mae carbon deuocsid yn achosi cynhesu byd-eang. Mae torri mawn yn dinistri cynefinoedd gan gael gwared â mawn sydd wedi cymryd miloedd o flynyddoedd i ymffurfio. Mae cael gwared ar fawnogydd yn dinistrio bywyd planhigion ac anifeiliaid sy’n byw yng nghynefinoedd y mawnogydd, gan fygwth bioamrywiaeth. Mae mawnogydd yn cynnwys llinell amser o lystyfiant dros filoedd o flynyddoedd. Maent fel capsiwl amser o sylwedd organig a fyddai fel arfer yn pydru ac yn cael ei golli. Maent hefyd yn cynnwys tystiolaeth o losgi a metelau trwm o’r awyr sy’n gallu cynnwys ffrwydradau folcanig a llygredd diwydiannol.

Pa beryglon eraill y mae mawnogydd yn eu hwynebu heblaw am dorri mawn? Ffermio

Pa beryglon eraill y mae mawnogydd yn eu hwynebu heblaw am dorri mawn? Ffermio Troi mawnogydd yn dir fferm trwy ddraenio a ffrwythloni’r tir. Draenio’r dŵr o fawnogydd yn fwriadol er mwyn gallu defnyddio’r tir at ddiben arall. Trafodwch mewn grwpiau Coedwigo Mae plannu coed yn yr ardal yn gallu difrodi mawnog yn sylweddol. Llosgi Bob blwyddyn mae mawnogydd yn cael eu llosgi'n fwriadol, yn aml mewn ymgais i wella ansawdd y borfa, neu i reoli twf llystyfiant.

Wrth i astudiaethau gwyddonol ddatblygu fe allem ddatguddio rhagor o wybodaeth bwysig o’n gorffennol

Wrth i astudiaethau gwyddonol ddatblygu fe allem ddatguddio rhagor o wybodaeth bwysig o’n gorffennol sydd wedi’i chuddio yn y mawnogydd. Mae eu dinistrio’n cael gwared ar gysylltiad â’n gorffennol.

Sut allwn ni ail-wneud mawnog yn yr ystafell ddosbarth? Meddyliwch o beth mae mawnog

Sut allwn ni ail-wneud mawnog yn yr ystafell ddosbarth? Meddyliwch o beth mae mawnog wedi’i gwneud a sut y gallem ni greu’r amodau hynny yn y dosbarth. Beth fyddai ei angen arnom i greu mawnog?

Pethau y gall fod arnoch eu hangen Sach blastig Dalen blastig Cynhwysydd mawr Graean

Pethau y gall fod arnoch eu hangen Sach blastig Dalen blastig Cynhwysydd mawr Graean Cerrig Compost di-fawn Mwsogl Planhigion sy’n hoff o amodau corsiog Dŵr

Os ydym yn adeiladu ein mawnog sut mae mesur ein llwyddiant?

Os ydym yn adeiladu ein mawnog sut mae mesur ein llwyddiant?

Tasg ymestynnol Ewch ati i greu poster sy’n egluro pam ei bod mor bwysig

Tasg ymestynnol Ewch ati i greu poster sy’n egluro pam ei bod mor bwysig diogelu’r mawnogydd.