Mavzu Kompyuter linvististikasining maqsad va vazifalari Reja Kompyuter

  • Slides: 12
Download presentation
Mavzu: Kompyuter linvististikasining maqsad va vazifalari

Mavzu: Kompyuter linvististikasining maqsad va vazifalari

Reja: Kompyuter lingvistikasi fanining tadqiqot obyekti. n Kompyuter lingvistikasi fani va mumtoz tilshunoslik. n

Reja: Kompyuter lingvistikasi fanining tadqiqot obyekti. n Kompyuter lingvistikasi fani va mumtoz tilshunoslik. n Fanning maqsad va vaziifalari n Kompyuter lingvistikasi fanining boshqa fanlar bilan aloqasi. n

Foydalanilgan adaboyotlar. n n Nlyubin- kompyuternaya lingvistika i mashininnoy perevod. -М. : ВЦП, 1991.

Foydalanilgan adaboyotlar. n n Nlyubin- kompyuternaya lingvistika i mashininnoy perevod. -М. : ВЦП, 1991. Nurmonov. A B. yo’ldoshev “Tilshunoslik va tabiiy fanlar” Toshkent “Oqituvchi”, 2001 A. Po’latov, S Muhammedova. Kompyuter lingvistikasi- Toshkent 2007 Shmaken Yu. I Начала компютерной лингвистика, -M. : висшая школа 1992

n Kompyuter murakkab qurilmaga ega bo’lgan elektrpon xisoblash mashinasi –

n Kompyuter murakkab qurilmaga ega bo’lgan elektrpon xisoblash mashinasi –

n Fan Olamning taraqqiyot qonuniyatlarini ochib beruvchi bilimlar tizimidir. –

n Fan Olamning taraqqiyot qonuniyatlarini ochib beruvchi bilimlar tizimidir. –

Kompyuter lingvistikasi fanini Kompyuter lingvistikasi bu shunday fanki unda tilshunoslik masalalari kompyuter dasturlari orqali

Kompyuter lingvistikasi fanini Kompyuter lingvistikasi bu shunday fanki unda tilshunoslik masalalari kompyuter dasturlari orqali hal qilinadi.

n. Mumtoz tilshunoslik Asosan iunsonga yo’analtirilgan bo’ladi va unda masaslalar inson faoliyatini tushuntirish bilan

n. Mumtoz tilshunoslik Asosan iunsonga yo’analtirilgan bo’ladi va unda masaslalar inson faoliyatini tushuntirish bilan hal qilinadi.

n. Fanning maqsadi. Talabalarga matematik model aksio, matik nazariya tilashunoslik muammolarini hal qiluvchi kompyuter

n. Fanning maqsadi. Talabalarga matematik model aksio, matik nazariya tilashunoslik muammolarini hal qiluvchi kompyuter dasturlari haqida batavsil ma’lumot berish va ularda ko’nikma gosil qilish. .

n. Fanning vazifalari 1 Aniq tillar misolida formal modellar qurish 2 Aniq tillar yuzasidan

n. Fanning vazifalari 1 Aniq tillar misolida formal modellar qurish 2 Aniq tillar yuzasidan aksiomatik nazariya yaratish 3 Tillarda axborot kompyuter uslubiniishlab chiqish 4 Til hodisalarini matematik parametrlarda o’lchash.

n. Fanlar bilan aloqasi Fanlar o’ziga hos bir tizimni tashkil etib ular biri bilan

n. Fanlar bilan aloqasi Fanlar o’ziga hos bir tizimni tashkil etib ular biri bilan o’zaro hamkorlikda yashaydi barcha fanlar biri bilan zich aloqadadir shu ma’noda kompyuter lingvististikasini fanini mantiq geometriya informatika sitatistika fanlari bilan aloqadorlikda ishlaydi.

Eng muxim masalalari. n n Til o’qitish dasturlarini yaratish. Matn taxrirlash. Elektron lug’atlar tuzish.

Eng muxim masalalari. n n Til o’qitish dasturlarini yaratish. Matn taxrirlash. Elektron lug’atlar tuzish. Avtomatik tarjima yoki tarjimon dasturlar yaratish.

Topshiriqlar n n n Matematik lingvistika va kompyuter lingvistikasi fanlarning amaliy ahamiyati nimadan iborat?

Topshiriqlar n n n Matematik lingvistika va kompyuter lingvistikasi fanlarning amaliy ahamiyati nimadan iborat? Kompyuter lingvistikasining asosiy muammolari sifatida nimalarni ajratib ko’rsatish mumkin? Tilda aniqlikka eishish uchun nimalar qilish lozim deb o’ylaysiz?