Maturitn otzka 13 Textov editor struktura textu piazen

  • Slides: 23
Download presentation
Maturitní otázka č. 13 Textový editor (struktura textu – přiřazení stylu, formátování (vzhled) textu,

Maturitní otázka č. 13 Textový editor (struktura textu – přiřazení stylu, formátování (vzhled) textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla)

Styly • rychlá změna formátování • Jednoduchá, rychlá a efektní změna napsaného dokumentu •

Styly • rychlá změna formátování • Jednoduchá, rychlá a efektní změna napsaného dokumentu • změny nadpisů • Nemusíme všechny nadpisy v dokumentu hledat a označovat • přiřazení úrovně • Každému odstavci v dokumentu je přiřazena určitá úroveň, vhodné pro vyváření obsahu

Typy písma Patková • Nožičky písmen patkových fontů jsou zakončeny malou vodorovnou čárkou •

Typy písma Patková • Nožičky písmen patkových fontů jsou zakončeny malou vodorovnou čárkou • U souvislých textů tyto "čárky" vytvářejí optický vjem linky dobře se čtou • Patkové fonty se používají u dlouhých textů – knihy, noviny apod. • Times New Roman

Typy písma Bezpatková • Nožičky písmen nemají patičku • Pěknější, ale oči se dřív

Typy písma Bezpatková • Nožičky písmen nemají patičku • Pěknější, ale oči se dřív unaví • Kratší texty dopisy, žádosti • Arial

Druhy písma ARIAL • Arial je jedno z nejrozšířenějších bezpatkových písem. TIMES NEW ROMAN

Druhy písma ARIAL • Arial je jedno z nejrozšířenějších bezpatkových písem. TIMES NEW ROMAN • Jde o patkové písmo pro rozsáhlé tištěné texty. Verze pro Apple, tzv. Times Roman, a vyvinula se z něj řada patkových písem (např. Georgia). CALIBRI • Poprvé se objevilo ve Windows Vista v roce 2007. Umožňuje využití menší velikosti písma při zachování výborné čitelnosti.

Velikost písma • • • Udává se v bodech Běžně se píše velikostí 12

Velikost písma • • • Udává se v bodech Běžně se píše velikostí 12 V novinách se setkáváme s velikostí 8 -10 V dětských publikacích 14 -16 14 bodů 16 bodů 20 bodů 24 bodů 28 bodů 32 bodů… 8 bodů 10 bodů 12 bodů

Řez písma • • Obyčejné (normal) Tučné (bold) Kurzíva (italic) Tučná kurzíva (bold italic)

Řez písma • • Obyčejné (normal) Tučné (bold) Kurzíva (italic) Tučná kurzíva (bold italic)

Horní a dolní index • m 3 • H 2 O

Horní a dolní index • m 3 • H 2 O

Skupiny písmen Neproporcionální • Stejně široká písma • U psacích strojů musely být všechna

Skupiny písmen Neproporcionální • Stejně široká písma • U psacích strojů musely být všechna písmena stejně široká, protože při jednom úhozu se válec posunul vždy o sejnou vzdálenost • Je samozřejmě obtížné zařídit, aby písmena jako je i nebo m byla stejně široká, tento problém se řeší patičkami u nožiček písmen, které tak vymezují šířku písmene (patková písma) • Neproporcionálním (patkovým) fontem je Courier

Skupiny písmen Proporcionální • U těchto fontů se šířka písmene řídí jeho tvarem •

Skupiny písmen Proporcionální • U těchto fontů se šířka písmene řídí jeho tvarem • Písmeno i je tedy užší než např. písmeno m nebo o • Naprostá většina fontů ve Wordu je proporcionální Times New Roman nebo Arial

Skupiny písmen Psaná písma • psané jakoby od ruky – např. Brush Script, Mistral,

Skupiny písmen Psaná písma • psané jakoby od ruky – např. Brush Script, Mistral, Comic Sans

Odstavec Vždy začíná na novém řádku a může být oddělen odsazením nebo větší meziřádkovou

Odstavec Vždy začíná na novém řádku a může být oddělen odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou. K odsazení se používá TABULÁTOR

Odsazení odstavce • Odsazení určuje vzdálenost odstavce od levého nebo pravého okraje • Můžete

Odsazení odstavce • Odsazení určuje vzdálenost odstavce od levého nebo pravého okraje • Můžete vytvořit také záporné odsazení (označované také jako předsazení), kterým lze odstavec posunout směrem k levému okraji • Rovněž lze vytvořit předsazení prvního řádku, to znamená, že první řádek odstavce není odsazen, ostatní řádky však odsazeny jsou

Řádkování a rozestup mezi odstavci • • • Řádkování určuje velikost svislé mezery mezi

Řádkování a rozestup mezi odstavci • • • Řádkování určuje velikost svislé mezery mezi řádky textu v odstavci. Rozestupy mezi odstavci určují množství volného místa nad a pod odstavcem. Možnosti řádkování: Jednoduché: Toto řádkování odpovídá největšímu znaku na řádku s přidáním malé mezery, která se liší podle použitého písma. 1, 5 řádku: Tato volba odpovídá jeden a půl násobku jednoduchého řádkování. Dvojité: Tato volba odpovídá dvojnásobku jednoduchého řádkování. Nejméně: Tato volba nastaví nejmenší možné řádkování, aby se na řádku zobrazily největší použité znaky nebo grafika. Přesně: Tato volba nastaví pevnou hodnotu řádkování, kterou aplikace Microsoft Word už dále neupravuje. Násobky: Řádkování zvětšené nebo zmenšené o zadané procento. Například nastavením řádkování na 1, 2 se zvětší mezery o 20 procent

Řádkování a rozestup mezi odstavci

Řádkování a rozestup mezi odstavci

Odrážky a číslování • Seznam lze vytvořit buď jednoúrovňový nebo víceúrovňový • Výchozí formáty

Odrážky a číslování • Seznam lze vytvořit buď jednoúrovňový nebo víceúrovňový • Výchozí formáty odrážek a číslování

Vázání odstavců, sirotci a vdovy • Některé odstavce musí být svázány s následujícím odstavcem

Vázání odstavců, sirotci a vdovy • Některé odstavce musí být svázány s následujícím odstavcem • U dlouhých odstavců je třeba zakázat vznik tzv. sirotků a vdov – jednoho řádku odstavce na jiné straně, než je zbytek odstavce • Vázání odstavců a hlídání osamocených řádků zadáme jako vlastnost příslušného stylu odstavce. (Nabídka Formát – Odstavec – karta Tok textu)

Vázání odstavců, sirotci a vdovy

Vázání odstavců, sirotci a vdovy

Typografie • Vyjadřuje způsob psaní znaků • Dnes typografie zahrnuje všechna pravidla nejen pro

Typografie • Vyjadřuje způsob psaní znaků • Dnes typografie zahrnuje všechna pravidla nejen pro psaní jednotlivých znaků, ale také větších celků – odstavců, stránek i celých dokumentů • Výsledkem je dokument optimálně čitelný pro člověka

Typografie • • Před čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, otazníkem a vykřičníkem se NIKDY nedělá

Typografie • • Před čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, otazníkem a vykřičníkem se NIKDY nedělá mezera. Ta se píše až za čárku (tečku, atd. ) Před levou závorkou se VŽDY dělá mezera a po pravé závorce také, pokud není dalším znakem tečka nebo čárka. Uvnitř závorek se mezery nedělají Enter používáme pouze na konci odstavce, nikoliv na konci řádku Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo, po nich následuje mezera Tečka se nepoužívá u nadpisů, popisů obrázků a titulků, které stojí na samostatném řádku, lze ji použít, pokud nadpis není samostatně graficky oddělen. Mezera za tečkou se nepoužívá u názvu souborů (tabulka. exe), členění kapitol (1. 1– 1. 1. 2), určení času (16. 00). Dvojtečka ve smyslu matematické značky je oddělena mezerami (6 : 3 = 2) Tři tečky neboli výpustka… nahrazuje vynechaný text, tečky jsou bez mezery a na konci věty plní funkci tečky za větou.

Typografie • • • Pomlčka (–) není na klávesnici, píšeme pomocí Ctrl + mínus

Typografie • • • Pomlčka (–) není na klávesnici, píšeme pomocí Ctrl + mínus na numerické klávesnici nebo Alt + 0150. Používá se: k naznačení přestávky mezi řečí (víno – ženy – zpěv) před a za pomlčkou je mezera. v případech, kdy nahrazuje spojku ve významu od, do, například k určení rozsahu stran (str. 69– 82), časového rozpětí 1960– 1961, otevíracích hodin (8– 15). V takových případech před a za pomlčkou není mezera Jednotky se vždy pojí k číslu, ale jsou odděleny tvrdou mezerou Mezerníkem nikdy nic nikam neposouváme (nadpis do středu řádku apod. ) Desetinná část čísla se odděluje od celé části desetinnou čárkou, nikoli tečkou. Kolem desetinné čárky se nepíší mezery Pro psaní data existují dva způsoby. Lze je psát buď s mezerami jako s řadovými číslovkami (23. 3. 2006) nebo tak, že celý datový údaj je pojat jako značka a tečky jsou pojaty jako dělicí znaménka na způsob desetinné čárky (tedy 23. 03. 2006). Čas (kolik je hodin) zapisujeme ve tvaru HH. MM: SS. Telefonní čísla se sázejí ve skupinách po 2 -3. Zásadně se nesmí dělit do dvou řádek. V současnosti je vhodné dělit čísla po trojicích: 242 254 267.

Dělení slov Slova se dělí podle pravopisných pravidel a podle estetických zásad Dvouslabičná slova

Dělení slov Slova se dělí podle pravopisných pravidel a podle estetických zásad Dvouslabičná slova se mohou dělit pouze v případě, že druhá část má alespoň tři písmena (vý-tah, ses-tra) Víceslabičná slova se dělí podle slabik, přičemž je vždy rozhodující základ slova, slabičná předpona a přípona Slova složená se dělí na části složeniny (česko-slovenský, země-koule). Dělit se nesmí: tak, aby na konci řádky zůstalo pouze jedno písmeno (o-pice), zkrácený titul a příjmení (ing. -Novák), číslice a název počítaného předmětu či jevu (100 -km, 1000 -Kč), datum (je možné dělit den s měsícem od letopočtu), zkratky Nežádoucí je dále dělení, při kterém se do druhé řádky přenášejí pouze dvě písmena, a dělení slov, jejichž rozdělením by vznikly výrazy nežádoucího nebo zvulgarizovaného významu (pravid-lo, spisova-tele, tlu-močit).

Estetická pravidla • • Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text

Estetická pravidla • • Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text měl být výrazně členěn pomocí nadpisů, odstavců atp. a měl by mít na první pohled zřejmou strukturu. V textu používáme různé typy písma, barvy, blikání a další efekty jen pokud je to nezbytně nutné. Všechny tyto efekty rozptylují čtenáře a odvádějí pozornost od vlastního obsahu textu. Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové, např. TIMES NEW ROMAN. Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, měl by být spodní řádek nejkratší. Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince. Popisy obrázků se umísťují do textových polí pod obrázky, píší se menším písmem, než je základní text (někdy i kurzívou) a nepíše se za nimi tečka. Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva (typická úprava v ČR) nebo mezerami mezi odstavci (typická úprava v USA).