MATURA 2017 Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego w

  • Slides: 31
Download presentation
MATURA 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

MATURA 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

1. PODSTAWY PRAWNE Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym

1. PODSTAWY PRAWNE Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 została opracowana zgodnie z: 1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2156, ze zm. ), zwaną dalej „ustawą” 2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U z 2015 r. poz. 959), zwanym dalej „rozporządzeniem” 3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 893, ze zm. ) 4. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1182, ze zm. ) 5. informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 6. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o dostosowaniach”

1. PODSTAWY PRAWNE 7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r.

1. PODSTAWY PRAWNE 7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie” 8. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o przyborach” 9. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 r. , zwanym dalej „komunikatem o egzaminie z informatyki” 10. wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy (aktualizacją z dnia 30 listopada 2015 r. ), zwanym dalej „wykazem olimpiad” 11. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowychwarunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 843).

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku: Część ustna egzaminu maturalnego 1. od 4 do 26 maja 2017 r. - język polski (prezentacja – formuła do 2014), - języki mniejszości narodowych (prezentacja), - języki obce nowożytne, - język łemkowski, język kaszubski 2. od 8 do 20 maja 2017 r. (oprócz 14 maja) - język polski (wypowiedź – formuła od 2015), - języki mniejszości narodowych (wypowiedź) Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego 4. 05. 2017 r. czwartek 9: 00 - język polski

Część pisemna egzaminu maturalnego 4. 05. 2017 r. czwartek 9: 00 - język polski – pp* 14: 00 - język polski – pr * 5. 05. 2017 r. piątek 9: 00 - matematyka – pp 14: 00 - wiedza o tańcu – pp/wiedza o tańcu – pr 8. 05. 2017 r. poniedziałek 9: 00 - język angielski – pp 14: 00 - język angielski – pr/język angielski – dj* 9: 00 matematyka – pr 9. 05. 2017 r. wtorek 14: 00 - język łaciński i kultura antyczna – pp/ język łaciński i kultura antyczna – pr

Część pisemna egzaminu maturalnego 10. 05. 2017 r. środa 9: 00 wiedza o społeczeństwie

Część pisemna egzaminu maturalnego 10. 05. 2017 r. środa 9: 00 wiedza o społeczeństwie – pp/ wiedza o społeczeństwie – pr 14: 00 informatyka – pp/informatyka – pr 11. 05. 2017 r. czwartek 9: 00 język niemiecki – pp 14: 00 język niemiecki – pr/język niemiecki – dj 12. 05. 2017 r. piątek 9: 00 biologia – pp/ biologia – pr 14: 00 filozofia – pp/ filozofia – pr

Część pisemna egzaminu maturalnego 15. 05. 2017 r. poniedziałek 9: 00 - historia –

Część pisemna egzaminu maturalnego 15. 05. 2017 r. poniedziałek 9: 00 - historia – pp/ historia – pr 14: 00 - historia sztuki – pp/historia sztuki – pr 16. 05. 2017 r. wtorek 9: 00 - chemia – pp/ chemia – pr 14: 00 - geografia – pp/ geografia – pr 17. 05. 2017 r. środa 9: 00 - język rosyjski – pp 14: 00 - język rosyjski – pr/ język rosyjski – dj

Część pisemna egzaminu maturalnego 18. 05. 2017 r. czwartek 9: 00 - fizyka i

Część pisemna egzaminu maturalnego 18. 05. 2017 r. czwartek 9: 00 - fizyka i astronomia – pp/ fizyka i astronomia / fizyka – pr 14: 00 - historia muzyki – pp/ historia muzyki – pr 19. 05. 2017 r. piątek 9: 00 - język francuski – pp 14: 00 język francuski – pr/ język francuski – dj 22. 05. 2017 r. poniedziałek 9: 00 - język hiszpański – pp 14: 00 - język hiszpański – pr/ język hiszpański – dj 23. 05. 2017 r. wtorek 9: 00 - język włoski – pp 14: 00 - język włoski – pr/ język włoski – dj

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM* dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM* dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie Część ustna egzaminu maturalnego od 1 do 20 czerwca 2017 r. - język polski (prezentacja – formuła do 2014), - języki mniejszości narodowych (prezentacja), - języki obce nowożytne, - język łemkowski, język kaszubski od 5 do 7 czerwca 2017 r. - język polski (wypowiedź – formuła od 2015), - języki mniejszości narodowych (wypowiedź) Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym CZERWIEC 1. 06. 2017 r. czwartek -

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym CZERWIEC 1. 06. 2017 r. czwartek - język polski – pp** - język polski – pr** 2. 06. 2017 r. piątek - matematyka – pp - matematyka – pr - 5. 06. 2017 r. poniedziałek - język angielski – pp język angielski – pr/ język angielski – dj** 6. 06. 2017 r. wtorek - historia – pp, pr - filozofia – pp, pr - historia muzyki – pp, pr - informatyka – pp, pr 7. 06. 2017 r. środa - język niemiecki – pp - język niemiecki – pr/ język niemiecki – dj

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym - 8. 06. 2017 r. czwartek biologia

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym - 8. 06. 2017 r. czwartek biologia – pp, pr język łaciński i kultura antyczna – pp, pr - 9. 06. 2017 r. piątek wiedza o społeczeństwie – pp, pr - historia sztuki – pp, pr 12. 06. 2017 r. poniedziałek - chemia – pp, pr - geografia – pp, pr - wiedza o tańcu – pp, pr 13. 06. 2017 r. wtorek - język rosyjski – pp/ język rosyjski – pr/ język rosyjski – dj - fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr 14. 06. 2017 r. środa - język francuski – pp - język francuski – pr/ język francuski – dj

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego/wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego/wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM* 1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM* 1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9: 00 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23 – 25 sierpnia 2017 r. Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego/ wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2017 oraz absolwentów techników z lat 2016– 2017. ) język polski matematyka języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy: 170 minut - poziom rozszerzony: 180 minut

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* języki obce nowożytne - poziom

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* języki obce nowożytne - poziom podstawowy 120 minut - poziom rozszerzony 150 minut - poziom dwujęzyczny 180 minut biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony 180 minut informatyka - poziom rozszerzony** część I 60 minut część II 150 minut

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* Czas trwania egzaminu może być

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE. ** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut. *** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

2. CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO 2. 1. INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ

2. CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO 2. 1. INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO LUB INNY DOKUMENT WYDANY ZA GRANICĄ 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. 2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminach głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie. 3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

2. CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO 4. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest

2. CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO 4. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu. 5. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu (za wyjątkiem języków obcych nowożytnych). 6. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie: � a. rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego albo � b. dwujęzycznym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 1. w części ustnej – egzaminy, dla

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: � a. język polski � b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego c. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 2. w części pisemnej – egzaminy na

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: a. język polski b. matematyka c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej) d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 3. w części pisemnej – jeden egzamin

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 3. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: a. biologia b. chemia c. filozofia d. fizyka e. geografia f. historia g. historia muzyki h. historia sztuki i. informatyka j. język łaciński i kultura antyczna k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski) l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski o. język regionalny (język kaszubski) p. matematyka q. wiedza o społeczeństwie

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły �Do 30 września 2016 r. – deklaracja wstępna �Do 7 lutego 2017 r. - deklaracja ostateczna

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją: do 30 września 2016 r.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach

� Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju

� Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. � Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. � Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających: a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera b. słabowidzących c. niewidomych d. słabosłyszących e. niesłyszących f. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym g. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na: a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na: a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9 a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to: a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku: � uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną � cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt 3. 9. 6 a, 3. 9. 6 b oraz 3. 9. 6 c, są przechowywane w szkole. 8. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 3. 9. 6 d, przedkłada się wraz z deklaracją (por. pkt 3. 3. 3. ). [§ 37 ust. 1, 2] 9. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt 3. 9. 6 e, przedkłada się wraz z deklaracją. 10. Opinia, o której mowa w pkt 3. 9. 9. , może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1. 11. ).

Informacji na temat egzaminu maturalnego, deklaracji przystąpienia do egzaminu, terminów i procedur udziela wicedyrektor

Informacji na temat egzaminu maturalnego, deklaracji przystąpienia do egzaminu, terminów i procedur udziela wicedyrektor Renata Pawlak Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Dziękujemy za uwagę

Dziękujemy za uwagę