Matemaatiline statistika Matemaatiliseks statistikaks nimetatakse matemaatika haru mis

  • Slides: 77
Download presentation
Matemaatiline statistika Matemaatiliseks statistikaks nimetatakse matemaatika haru, mis tõenäosusteooriale tuginedes uurib statistiliste andmete põhjal

Matemaatiline statistika Matemaatiliseks statistikaks nimetatakse matemaatika haru, mis tõenäosusteooriale tuginedes uurib statistiliste andmete põhjal järelduste tegemise meetodeid.

Mark Twain: on kolme sorti valesid: – lihtne vale (hädavale) – häbematu vale –

Mark Twain: on kolme sorti valesid: – lihtne vale (hädavale) – häbematu vale – statistika

N erakonna populaarsus Vastased: N erakonna populaarsus on drastiliselt vähenenud! Pooldajad: N erakonna populaarsus

N erakonna populaarsus Vastased: N erakonna populaarsus on drastiliselt vähenenud! Pooldajad: N erakonna populaarsus on stabiilselt kõrge!

N erakonna populaarsus 20. 6 21 20. 4 19 20. 2 17 15 20

N erakonna populaarsus 20. 6 21 20. 4 19 20. 2 17 15 20 13 11 19. 8 9 19. 6 7 5 19. 4 3 1 19. 2 Vastased: N erakonna populaarsus on drastiliselt vähenenud! Tegelikult: I kvartal 20. 4 II kvartal 20. 2 Pooldajad: N erakonna populaarsus on stabiilselt kõrge! III kvartal 19. 9 IV kvartal 19. 6

Põhimõisted, seosed • Üldkogum - kõikide antud liiki objektide hulk, mille kohta järeldusi soovitakse

Põhimõisted, seosed • Üldkogum - kõikide antud liiki objektide hulk, mille kohta järeldusi soovitakse teha • Valim – uurimiseks võetud üldkogumi osa • Nõuded valimile – võrdne võimalus valimisse sattuda – proportsionaalsus – küllalt arvukas valim peab olema esindav ehk representatiivne

 • Tunnus – objekti iseloomustav näitaja • Tunnuste liigitamine – arvulised (kvantitatiivsed tunnused)

• Tunnus – objekti iseloomustav näitaja • Tunnuste liigitamine – arvulised (kvantitatiivsed tunnused) • pidevad (pikkus, kaal, temperatuur jne) • diskreetsed (lehekülgede arv, õpilaste arv jne) – mittearvulised (kvalitatiivsed tunnused) • järjestatud tunnus (väga hea, rahuldav) – binaarne tunnus (on/ei ole; +/-) • nominaalne tunnus (silmade värv, rahvus) • Ettevaatlik tuleb olla “arvutamisel” mittearvuliste tunnustega.

Näited 1. Kui mingi objekti kaal on 4 kg ja teise objekti kaal on

Näited 1. Kui mingi objekti kaal on 4 kg ja teise objekti kaal on 2 kg, siis üks on teisest kaks korda raskem. Aga: Kas hinne „ 4“ on kaks korda parem kui hinne „ 2“? /Kuulutus: vahetan kaks „kahte“ ühe „nelja“ vastu. /

 • Milline peaks olema koondhinne? 445555 5 4 444455 • Avalikustame nende hinnete

• Milline peaks olema koondhinne? 445555 5 4 444455 • Avalikustame nende hinnete punktid: 75 75 90 90 keskm. 85 /hinne “ 4”/ 85 85 100 keskm. 90 /hinne “ 5”/

2. Olgu rühmas 10 inimest, tunnusena sugu on märgitud M– 3 N– 7 Mõttetu

2. Olgu rühmas 10 inimest, tunnusena sugu on märgitud M– 3 N– 7 Mõttetu on arvutada nö keskmist (keskmine sugu).

 • Statistiline rida – tunnuse väärtused andmete hankimise järjekorras – Näit. üliõpilane uuris

• Statistiline rida – tunnuse väärtused andmete hankimise järjekorras – Näit. üliõpilane uuris teatud taimeliikide õite omadusi, ühe tunnusena sai ta andmed õie kaalu kohta: 13, 11, 10, 12, 13, 15, 11, 14, 12, 12, 14 • Statistilise rea maht – tunnuse väärtuste arv – õie kaalu korral maht N = 13 • Variatsioonrida – tunnuse väärtused kasvavas või kahanevas järjekorras – Õie kaalude variatsioonrida on 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15

 • Sagedustabel – variatsioonrea andmed koondatakse tabelisse, kus on näidatud iga väärtuse xi

• Sagedustabel – variatsioonrea andmed koondatakse tabelisse, kus on näidatud iga väärtuse xi esinemissagedus fi xi fi 10 1 11 2 12 4 13 2 14 3 15 1 Seejuures valimi maht N avaldub sageduste kaudu: N = f 1 + f 2 + f 3 + f 4 + f 5 + f 6 = 13

 • Jaotustabel – iga väärtuse xi kohta näidatakse tema esinemise suhtelist sagedust Suhtelist

• Jaotustabel – iga väärtuse xi kohta näidatakse tema esinemise suhtelist sagedust Suhtelist sagedust võib lugeda võrdseks antud väärtuse tõenäosusega. xi 10 11 12 pi Seejuures suhteliste sageduste summa: p 1 + p 2 + p 3 + p 4 + p 5 + p 6 = 1 13 14 15

 • Jaotustabel – iga väärtuse xi kohta näidatakse tema esinemise suhtelist sagedust Suhtelist

• Jaotustabel – iga väärtuse xi kohta näidatakse tema esinemise suhtelist sagedust Suhtelist sagedust võib lugeda võrdseks antud väärtuse tõenäosusega. xi 10 11 12 13 14 15 pi 0, 077 0, 154 0, 308 0, 154 0, 231 0, 077 Seejuures suhteliste sageduste summa: p 1 + p 2 + p 3 + p 4 + p 5 + p 6 = 1

Ülesanded • Ül 149 • Ül 150

Ülesanded • Ül 149 • Ül 150

Nr 149 Milline järgmistest tunnustest on arvuline, mittearvuline, pidev, diskreetne: nimi sugu sünniaasta haridus

Nr 149 Milline järgmistest tunnustest on arvuline, mittearvuline, pidev, diskreetne: nimi sugu sünniaasta haridus kasv vanus kinganumber töötasu töökoht

Nr 150 • Meeste kingakaupluses müüdi ühe tunni jooksul 20 paari kingi numbritega 39,

Nr 150 • Meeste kingakaupluses müüdi ühe tunni jooksul 20 paari kingi numbritega 39, 41, 40, 41, 44, 40, 42, 43, 39, 42, 41, 42, 38, 42, 41, 43, 41, 39, 40. Mis tüüpi on vaadeldava kogumi tunnus? Koostada sagedustabel. Milliseid kingi müüdi kõike enam, milliseid kõige vähem?

 • Sagedushulknurk (sagedusmurdjoon) – sagedustabel sirglõikdiagrammina

• Sagedushulknurk (sagedusmurdjoon) – sagedustabel sirglõikdiagrammina

 • Jaotushulknurk (jaotuspolügoon) – jaotustabel sirglõikdiagrammina

• Jaotushulknurk (jaotuspolügoon) – jaotustabel sirglõikdiagrammina

Kahe valimi võrdlemine

Kahe valimi võrdlemine

Sagedus-, jaotustabel vahemikena 0 -20 0, 05 21 -40 0, 15 41 -60 0,

Sagedus-, jaotustabel vahemikena 0 -20 0, 05 21 -40 0, 15 41 -60 0, 42 61 -80 0, 24 88 -100 0, 14

Histogramm

Histogramm

Andmeanalüüs Arvkarakteristikud: • asendi karakteristikud – aritm. keskmine e keskväärtus – mediaan – mood

Andmeanalüüs Arvkarakteristikud: • asendi karakteristikud – aritm. keskmine e keskväärtus – mediaan – mood • hajuvuse karakteristikud – variatsioonrea ulatus – dispersioon, standardhälve – variatsioonikordaja

Keskväärtus • Tunnuse keskväärtuseks on tunnuse väärtuste aritmeetiline keskmine. • Tšebõševi (Chebychev) suurte arvude

Keskväärtus • Tunnuse keskväärtuseks on tunnuse väärtuste aritmeetiline keskmine. • Tšebõševi (Chebychev) suurte arvude seadus – katseliselt määratava suuruse tõelise väärtuse parimaks lähendiks on katsetulemuste aritmeetiline keskmine, mis on seda usaldusväärsem, mida pikema katseseeria põhjal see on leitud.

Keskväärtuse variatsioonrea korral Variatsioonrea (õite kaalud) 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15

Keskväärtuse variatsioonrea korral Variatsioonrea (õite kaalud) 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15 korral:

Keskväärtus sagedustabeli korral (kaalutud aritmeetiline keskmine) seejuures Õite kaalude korral xi fi 10 1

Keskväärtus sagedustabeli korral (kaalutud aritmeetiline keskmine) seejuures Õite kaalude korral xi fi 10 1 11 2 12 4 13 2 14 3 15 1

Keskväärtus jaotustabeli korral kusjuures Õite kaalu jaotustabeli korral xi pi 10 11 12 13

Keskväärtus jaotustabeli korral kusjuures Õite kaalu jaotustabeli korral xi pi 10 11 12 13 14 15

Keskväärtus vahemikega antud tabeli korral Lisatakse rida vahemiku “esindajaga” (otspunktide aritmeetiline keskmine) xi pi

Keskväärtus vahemikega antud tabeli korral Lisatakse rida vahemiku “esindajaga” (otspunktide aritmeetiline keskmine) xi pi 0 -20 0, 05 21 -40 0, 15 41 -60 0, 42 61 -80 81 -100 0, 24 0, 14

Keskväärtus vahemikega antud tabeli korral Lisatakse rida vahemiku “esindajaga” (otspunktide aritmeetiline keskmine) xi pi

Keskväärtus vahemikega antud tabeli korral Lisatakse rida vahemiku “esindajaga” (otspunktide aritmeetiline keskmine) xi pi 10 0 -20 0, 05 30, 5 21 -40 0, 15 50, 5 41 -60 0, 42 70, 5 90, 5 61 -80 81 -100 0, 24 0, 14 Keskväärtus leitakse “esindajate” kaudu

Ülesanded keskväärtuse leidmisele • Nr 158 • Nr 159 (vt lk 43)

Ülesanded keskväärtuse leidmisele • Nr 158 • Nr 159 (vt lk 43)

Nr 158 • Algaja laskuri tulemused on esitatud tabelina. Leida keskmine silmade arv ühe

Nr 158 • Algaja laskuri tulemused on esitatud tabelina. Leida keskmine silmade arv ühe lasuga. xi fi 1 1 2 1 3 0 4 2 5 5 6 9 7 7 8 9 9 8 10 8

Nr 159 • Leida kummagi klassi kontrolltöö keskmine hinne. A xi pi 2 11%

Nr 159 • Leida kummagi klassi kontrolltöö keskmine hinne. A xi pi 2 11% 3 25% 4 36% 5 28% xi pi 2 0, 09 3 0, 23 4 0, 41 5 0, 27 B

Mediaan • Mediaaniks nimetatakse tunnuse väärtust, millest suuremaid (või võrdseid) ja väiksemaid (või võrdseid)

Mediaan • Mediaaniks nimetatakse tunnuse väärtust, millest suuremaid (või võrdseid) ja väiksemaid (või võrdseid) liikmeid on variatsioonreas ühepalju. • Tähistus: Me

Mediaani leidmine • Olgu antud variatsioonrida 10, 12, 14, 16, 18 • Kui variatsioonreas

Mediaani leidmine • Olgu antud variatsioonrida 10, 12, 14, 16, 18 • Kui variatsioonreas on paarisarv liikmeid, siis tuleb leida keskmiste aritmeetiline keskmine: 10, 12, 14, 16, 18, 20

Mediaani leidmine • Olgu antud variatsioonrida 10, 12, 14, 16, 18 Me = 14

Mediaani leidmine • Olgu antud variatsioonrida 10, 12, 14, 16, 18 Me = 14 (3. liige) • Kui variatsioonreas on paarisarv liikmeid, siis tuleb leida keskmiste aritmeetiline keskmine: 10, 12, 14, 16, 18, 20 Me = (14 + 16): 2 = 15 /3. ja 4. liikme aritm. keskmine/

Mediaani leidmine üldkujul • Kui liikmeid on paaritu arv, siis • Kui liikmeid on

Mediaani leidmine üldkujul • Kui liikmeid on paaritu arv, siis • Kui liikmeid on paarisarv, siis

Mediaani leidmine sagedustabeli korral Kuna maht on paaritu arv, siis mediaaniks peab olema 7.

Mediaani leidmine sagedustabeli korral Kuna maht on paaritu arv, siis mediaaniks peab olema 7. liige; alustame liikmete lugemist vasakult poolt ning leiame sageduste reast, et 1 + 2 + 4 = 7, seega mediaan on 12: Me = 12

Mediaani leidmine jaotustabeli korral xi pi 10 0, 1 20 0, 25 30 0,

Mediaani leidmine jaotustabeli korral xi pi 10 0, 1 20 0, 25 30 0, 25 Leiame nn 50% piiri. Kuna 0, 1 + 0, 25 = 0, 35 < 0, 50 ja 0, 1 + 0, 25 = 0, 6 > 0, 50 siis 50% piir vastab x-i väärtusele 30. Seega Me = 30 40 0, 3 50 0, 1

Mediaani leidmine vahemikega tabeli korral xi pi 0 -20 0, 05 21 -40 0,

Mediaani leidmine vahemikega tabeli korral xi pi 0 -20 0, 05 21 -40 0, 15 41 -60 0, 42 61 -80 0, 24 81 -100 0, 14 Leiame nn mediaanvahemiku: 0, 05 + 0, 15 = 0, 20 < 0, 50 0, 05 + 0, 15 + 0, 42 = 0, 62 > 0, 50 Mediaanvahemikuks on 41 -60. Mediaaniks võime võtta selle vahemiku esindaja: Me = 50, 5

Mood • Moodiks nimetatakse tunnuse kõige sagedamini esinevat väärtust. • Kui kõikide väärtuste esinemine

Mood • Moodiks nimetatakse tunnuse kõige sagedamini esinevat väärtust. • Kui kõikide väärtuste esinemine on samasuguse sagedusega, siis mood puudub. • Kui on kaks erinevat sama sagedusega väärtust, siis on tunnus bimodaalne.

Näited moodi leidmise kohta Mo = 12 xi pi 10 0, 1 20 0,

Näited moodi leidmise kohta Mo = 12 xi pi 10 0, 1 20 0, 35 30 0, 35 40 0, 1 Mo 1 = 20 xi fi 10 2 20 2 30 2 40 2 50 0, 1 Mo 2 = 30 50 2 Mood puudub.

Ülesanded • Nr 167 • Nr 166 • Leida õpperühma pikkuste mediaan • Nr

Ülesanded • Nr 167 • Nr 166 • Leida õpperühma pikkuste mediaan • Nr 173

Nr 167 • Algaja laskuri tulemused on esitatud tabelina. Leida keskmine silmade arv ühe

Nr 167 • Algaja laskuri tulemused on esitatud tabelina. Leida keskmine silmade arv ühe lasuga. xi fi 1 1 2 1 3 0 4 2 5 5 6 9 7 7 8 9 9 8 10 8

Nr 166 • Teha vajalikud küsitlused ning teatada vastus! Aega on 2 minutit.

Nr 166 • Teha vajalikud küsitlused ning teatada vastus! Aega on 2 minutit.

Ülesanne • Leida õpperühma õpilaste pikkuste mediaan; aega on 2 minutit! Eeldame, et igaüks

Ülesanne • Leida õpperühma õpilaste pikkuste mediaan; aega on 2 minutit! Eeldame, et igaüks teab oma pikkust! Võib liikuda ringi!

Nr 173 • VALE: • ÕIGE: I klassi hinnete summa: II klassi hinnete summa:

Nr 173 • VALE: • ÕIGE: I klassi hinnete summa: II klassi hinnete summa: Keskmine:

15. 04. 2016

15. 04. 2016

Kontrollülesanne • Kohale võistkonnas konkureerib kaks laskurit. Nad teevad 10 proovilasku. Kummagi laskuri jaoks

Kontrollülesanne • Kohale võistkonnas konkureerib kaks laskurit. Nad teevad 10 proovilasku. Kummagi laskuri jaoks leida keskväärtus, mediaan, mood. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 5 8 6 9 10 8 10 6 8 9 B 8 8 7 5 8 8 10 9

Andmed variatsioonreana • A: 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10 •

Andmed variatsioonreana • A: 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10 • B: 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10

Keskväärtuse leidmine • A: 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10 •

Keskväärtuse leidmine • A: 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10 • B: 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10

Mediaani leidmine • A: 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10 •

Mediaani leidmine • A: 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10 • B: 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10

Moodi leidmine • A: 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10 •

Moodi leidmine • A: 5, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10 • B: 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10

Asendikarakteristikud • Võistleja A: keskväärtus mediaan mood • Võistleja B: keskväärtus mediaan mood

Asendikarakteristikud • Võistleja A: keskväärtus mediaan mood • Võistleja B: keskväärtus mediaan mood

Hajuvusmõõdud • Kohale võistkonnas konkureerib kaks laskurit. Nad teevad 10 proovilasku. Kumba laskurit eelistada?

Hajuvusmõõdud • Kohale võistkonnas konkureerib kaks laskurit. Nad teevad 10 proovilasku. Kumba laskurit eelistada? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A 5 8 6 9 10 8 10 6 8 9 B 8 8 7 5 8 8 10 9

Mille poolest laskurite seeriad erinevad? • Hajuvus • Kuidas hinnata hajuvust?

Mille poolest laskurite seeriad erinevad? • Hajuvus • Kuidas hinnata hajuvust?

Hajuvusmõõdud • variatsioonrea ulatus: /mõlemal laskuril sama; 10 - 5 = 5/ • erinevus

Hajuvusmõõdud • variatsioonrea ulatus: /mõlemal laskuril sama; 10 - 5 = 5/ • erinevus keskväärtusest ehk hälve:

Sagedustabel võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2

Sagedustabel võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2 0 3 2 2

Sagedustabel võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2

Sagedustabel võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2 0 3 2 2 -2, 9 -1, 9 -0, 9 0, 1 1, 1 2, 1 Keskmine hälve:

 • Sama kehtib ka võistleja B kohta, hälvete keskmine (hälvete keskväärtus) on 0.

• Sama kehtib ka võistleja B kohta, hälvete keskmine (hälvete keskväärtus) on 0. • Saab näidata, et hälvete keskmine on alati 0.

 • Et vältida hälvete vastastikust koondumist, kasutatakse hajuvuse iseloomustajana hälvete ruutude aritmeetilist keskmist

• Et vältida hälvete vastastikust koondumist, kasutatakse hajuvuse iseloomustajana hälvete ruutude aritmeetilist keskmist e dispersiooni.

Dispersioon ja standardhälve • Mida suurem on dispersioon, seda suurem on tunnuse hajuvus. •

Dispersioon ja standardhälve • Mida suurem on dispersioon, seda suurem on tunnuse hajuvus. • Dispersiooni ühikuks on tunnuse ruutühik. Puudub võimalus võrdluseks näiteks keskväärtusega. • Standardhälve – ruutjuur dispersioonist:

Standardhälve fi - sagedused N - objektide koguarv - hälvete ruudud

Standardhälve fi - sagedused N - objektide koguarv - hälvete ruudud

Standardhälve võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2

Standardhälve võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2 0 3 2 2

Standardhälve võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2

Standardhälve võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2 0 3 2 2 -2, 9 -1, 9 -0, 9 0, 1 1, 1 2, 1

Standardhälve võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2

Standardhälve võistleja A jaoks xi 5 6 7 8 9 10 fi 1 2 0 3 2 2 -2, 9 -1, 9 -0, 9 0, 1 1, 1 2, 1 8, 41 3, 61 0, 81 0, 01 1, 21 4, 41

Võistleja B xi fi 5 1 6 0 7 1 8 6 9 1

Võistleja B xi fi 5 1 6 0 7 1 8 6 9 1 10 1

Võistleja B xi fi 5 1 -2, 9 8, 41 6 0 -1, 9

Võistleja B xi fi 5 1 -2, 9 8, 41 6 0 -1, 9 3, 61 7 1 -0, 9 0, 81 8 6 0, 1 0, 01 9 1 1, 21 10 1 2, 1 4, 41

Kokkuvõte • Võistleja A näitajad: • Võistleja B näitajad: • Järeldus: võistleja B tulemused

Kokkuvõte • Võistleja A näitajad: • Võistleja B näitajad: • Järeldus: võistleja B tulemused on stabiilsemad, sest hajuvus on väiksem.

Ülesanne • Teada on 8. klassi ja 11. klassi poiste pikkused. Leida kummagi jaoks

Ülesanne • Teada on 8. klassi ja 11. klassi poiste pikkused. Leida kummagi jaoks keskväärtus ja standardhälve. 8. klass: 160, 164, 166, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 180 11. klass: 170, 172, 177, 178, 184, 191, 194

 • 8. kl. keskväärtus standardhälve • 11. klass keskväärtus standardhälve

• 8. kl. keskväärtus standardhälve • 11. klass keskväärtus standardhälve

Variatsioonikordaja • Hajuvusmõõt, mida kasutatakse erinevate valimite võrdlemisel, kui keskväärtused on erinevad (või tunnuste

Variatsioonikordaja • Hajuvusmõõt, mida kasutatakse erinevate valimite võrdlemisel, kui keskväärtused on erinevad (või tunnuste väärtused on erinevates ühikutes). • Variatsioonikordaja:

Variatsioonikordaja rakendamine Noormeeste andmed on variatsioonreana. Kumb tunnus hajub rohkem, kas kaal või pikkus?

Variatsioonikordaja rakendamine Noormeeste andmed on variatsioonreana. Kumb tunnus hajub rohkem, kas kaal või pikkus? pikkus 175 178 kaal 64 70 180 73 185 75 190 80 Kummalegi tunnusele leiame keskväärtuse, standardhälbe ning variatsioonikordaja.

Pikkus/kaal Keskväärtus Standardhälve Variatsioonikordaja Pikkus 181, 6 Kaal 72, 4 5, 3

Pikkus/kaal Keskväärtus Standardhälve Variatsioonikordaja Pikkus 181, 6 Kaal 72, 4 5, 3

Pikkus/kaal Keskväärtus Standardhälve Variatsioonikordaja Pikkus 181, 6 Kaal 72, 4 5, 3 2, 9%

Pikkus/kaal Keskväärtus Standardhälve Variatsioonikordaja Pikkus 181, 6 Kaal 72, 4 5, 3 2, 9% 7, 3% Järeldus: noormeeste kaal hajub rohkem kui pikkus.

Ülesanne Kumb hajub rohkem, kas elevantide kaal või liblikate tiibade siruulatus? Leida sobivad karakteristikud.

Ülesanne Kumb hajub rohkem, kas elevantide kaal või liblikate tiibade siruulatus? Leida sobivad karakteristikud. Elevantide mass (kg): 5300, 6240, 5910, 6010, 5070; liblikate tiibade siruulatus (mm): 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70.

Lahendus • Elevantide kaal: • Liblikate tiivad: Tiibade siruulatus hajub rohkem.

Lahendus • Elevantide kaal: • Liblikate tiivad: Tiibade siruulatus hajub rohkem.

Tund on lõppenud!

Tund on lõppenud!