MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH mata pelajaran yang

  • Slides: 39
Download presentation
MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH

MATA PELAJARAN DI SEKOLAH RENDAH

 mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBSR

mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah adalah ke arah mencapai matlamat KBSR atau KSSR seterusnya mencapai hasrat yang terkandung dalam FPK tiga kategori • mata pelajaran teras, • mata pelajaran wajib • mata pelajaran tambahan.

Mata pelajaran teras • mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh semua murid • perlu

Mata pelajaran teras • mata pelajaran yang perlu dipelajari oleh semua murid • perlu menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang terkandung dalam mata pelajaran ini • diberi peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran yang lebih Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina (di SJKC), Bahasa Tamil (di SJKT), Matematik, Sains, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral Tahap 2, tambah 2 mata pelajaran iaitu Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Mata pelajaran wajib • wajib dipelajari oleh semua murid • membantu perkembangan yang berterusan

Mata pelajaran wajib • wajib dipelajari oleh semua murid • membantu perkembangan yang berterusan potensi intelek, rohani, emosi dan jasmani yang ada pada murid-murid selaras dengan kehendak FPK. • Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Muzik. • Tahap 2, tambah Kemahiran Hidup

Mata pelajaran tambahan • tambahan kepada mata pelajaran teras dan mata pelajaran wajib. •

Mata pelajaran tambahan • tambahan kepada mata pelajaran teras dan mata pelajaran wajib. • diajar kepada murid-muriod yang berminat untuk mempelajarinya. Bahasa Cina (di SK, SRJK (T)) Bahasa Tamil (di SK, SRJK(C)), Bahasa Arab Komunikasi, Bahasa suku kaum Bahasa Iban, Bahasa Semai dan Bahasa Kadazandusun. *Bahasa Iban dan Bahasa Semai ditawarkan mulai Tahun 3 dan Bahasa Kadazandusun ditawarkan di Tahap 2.

Bidang dan komponen dalam KBSR

Bidang dan komponen dalam KBSR

Peratusan masa untuk seminggu untuk SK/SRK dan SRJK (C) dan (T) (Sumber: Surat Pekeliling

Peratusan masa untuk seminggu untuk SK/SRK dan SRJK (C) dan (T) (Sumber: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2002)

MATA PELAJARAN KBSR MENGIKUT BIDANG

MATA PELAJARAN KBSR MENGIKUT BIDANG

BIDANG KOMUNIKASI dua kemahiranasas utama iaitu bahasa dan konsep nombor dan asas mengira Kemahiran

BIDANG KOMUNIKASI dua kemahiranasas utama iaitu bahasa dan konsep nombor dan asas mengira Kemahiran asas bahasa - mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Etnik (Semai, Iban dan Kadazan dusun) konsep nombor dan asas mengira - mata pelajaran Matematik

KEMAHIRAN BAHASA Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan

KEMAHIRAN BAHASA Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup bagi perhubungan sosial, pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi.

 Bahasa Inggeris akan menyediakan murid untuk menggunakan Bahasa Inggeris bagi mendapatkan maklumat dan

Bahasa Inggeris akan menyediakan murid untuk menggunakan Bahasa Inggeris bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan daripada pelbagai sumber serta membina jaringan dengan masyarakat setempat dan sedunia.

KURIKULUM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH fokus kepada Hasil Pembelajaran 1. Kemahiran Mendengar dan Bertutur,

KURIKULUM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH fokus kepada Hasil Pembelajaran 1. Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran. Menulis 2. peraturan dalam Sistem Bahasa dan disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum

SISTEM BAHASA bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa (morfologi dan sintaksis), ejaan, sebutan

SISTEM BAHASA bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa (morfologi dan sintaksis), ejaan, sebutan dan intonasi, kosakata (kosa kata umum dan istilah yang terdapat dalam mata pelajaran yang lain pada peringkat rendah) dan peribahasa.

ELEMEN PENGISIAN KURIKULUM • • aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai

ELEMEN PENGISIAN KURIKULUM • • aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual. pendidikan nilai, kewarganegaraan, dan patriotisme

MATEMATIK • • • Penegasan kpd pembentukan asas ilmu matematik bg semai & suburkan

MATEMATIK • • • Penegasan kpd pembentukan asas ilmu matematik bg semai & suburkan pengetahuan, minat, sikap dan nilai estetika – generasi berbudaya matematik Pemahaman konsep dan kemahiran ini disusuli pula dengan latihan secara lisan dan bertulis yangmencukupi latihan mencongak yang lebih kerap dan menghafal fakta yangberkaitan dengan empat operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi & Penyelesaian masalah

 bertujuan untuk membina pemahamanmurid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira yang diharapkan

bertujuan untuk membina pemahamanmurid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira yang diharapkan dapat membantumurid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras denganhasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran

 • • • Mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip yang berkaitan dengan

• • • Mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip yang berkaitan dengan nombor, operasi, ruang, ukuran dan perwakilan data; Menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Menguasai kemahiran operasi bergabung. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu membuat anggaran dan penghampiran, mengukur, mengendali data dan mewakilkan maklumat dalam bentuk graf dan carta. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi merancang strategimenyelesaikan masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian

OBJEKTIF KURIKULUM MATEMATIK SEKOLAH RENDAH • • • Menggunakan laras bahasa matematik yang betul.

OBJEKTIF KURIKULUM MATEMATIK SEKOLAH RENDAH • • • Menggunakan laras bahasa matematik yang betul. Menggunakan perkakasan dan perisian teknologi yang bersesuaian untuk membina pemahaman konsep, menguasai kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah. Mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, tepat dan teliti. Mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan matematik Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

BIDANG MANUSIA DAN ALAM SEKELILINGNYA komponen kerohanian, nilai dan sikap Pendidikan Islam dan Pendidikan

BIDANG MANUSIA DAN ALAM SEKELILINGNYA komponen kerohanian, nilai dan sikap Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral (Tahap 1 dan Tahap 2) Sains dan Kajian. Tempatan (Tahap 2)

PENDIDIKAN ISLAM • • menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi

PENDIDIKAN ISLAM • • menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan Matlamat - menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al. Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara.

Mengandungi 3 bahagian iaitu : 1)Asuhan tilawah al quran – berfokus kepada aspek mengenal,

Mengandungi 3 bahagian iaitu : 1)Asuhan tilawah al quran – berfokus kepada aspek mengenal, menyebut, membaca, menulis huruf dan perkataan. Juga menitikberatkan aspek membaca dan menghafaz serta mengetahui pengertian ayat-ayat tertentu dalam al-Quran. 2)Asas ‘ulum syar’iah – merangkumi 3 aspek : akidah : menegaskan aspek keimanan dan keislaman melalui rukun iman dan rukun islam. ibadat : menekankan aspek ibadat dan amalan secara berterusan. -sirah rasulullah S. A. W. menekankan sirah dan contoh yang dijadikan iktibar dan contoh dalam kehidupan seharian.

3) Asas akhlak islamiah – berfokuskan kepada pembentukkan peribadi murid agar berupaya menghayati akhlak

3) Asas akhlak islamiah – berfokuskan kepada pembentukkan peribadi murid agar berupaya menghayati akhlak dan tingkah laku muslim dan mukmin. Bertujuan untuk membentuk dan meningkatakan bakat dan potensi murid agar menjadi individu yang berilmu, beriman, beramal soleh, berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

PENDIDIKAN MORAL pemupukan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia bertujuan melahirkan murid yang

PENDIDIKAN MORAL pemupukan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia bertujuan melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berperibadi mulia, serta rela dan sanggup berbakti kepada masyarakat dan negara merangkumi aspek diri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan negara

SAINS, KAJIAN TEMPATAN DAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN untuk menyemai minat murid terhadap sains

SAINS, KAJIAN TEMPATAN DAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dankemahiran sains dan teknologi memberi pendedahan dan mengkaji tentang interaksimanusia dengan alam persekitarannya melalui aktiviti kemahiranbelajar, kemahiran berfikir dan kemahiran sosial

 menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara tumpuan kepada perkembangan diri hubungan dengan

menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara tumpuan kepada perkembangan diri hubungan dengan orang lain dan interaksi dengan persekitaran mewujudkan semangat perpaduan dan apresiasi pelbagai budaya masyarakat negara ini

BIDANG PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU • • Kemahiran Hidup (Kemahiran Hidup – tumpuan kpd penguasaan

BIDANG PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU • • Kemahiran Hidup (Kemahiran Hidup – tumpuan kpd penguasaan kemahiran dalam Bidang Reka Bentuk dan Teknologi serta Perniagaan dan Keusahawanan) Kesenian dan Rekreasidan Kokurikulum. (Pendidikan Seni Visual - seni tampak atau visual, Pendidikan Muzik - irama dan pic dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan - gaya hidup cergas sebagai budaya )

Bahasa Malaysia KSSR CONTOH Matlamat - supaya murid boleh berketerampilan dalam berbahasa dan boleh

Bahasa Malaysia KSSR CONTOH Matlamat - supaya murid boleh berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, maklumat dan idea serta membina hubungan sosial dalam kehidupan harian (BPK, 2010). Tahap 1 berfokus kepada literasi berbahasa untuk menguasai kemahiran asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis; konsep didik hibur; pemupukan minat membaca; dan penghayatan seni bahasa. Tahap 2 pembelajaran adalah berfokus kepada Pengayaan kosa kata; Peningkatan kemahiran bahasa; peningkatan penguasaan tatabahasa; keberkesanan; berkomunikasi dalam pelbagai situasi; konsep didik hibur ; pemupukan minat membaca; dan penulisan kreatif.