Massproduktion 1 Woodwards tre typer o Enstycksproduktion byggnader

  • Slides: 26
Download presentation
Massproduktion 1

Massproduktion 1

Woodwards tre typer o Enstycksproduktion (byggnader, anläggningar, fartyg, stationära motorer, turbiner, flygplan, även hantverks-

Woodwards tre typer o Enstycksproduktion (byggnader, anläggningar, fartyg, stationära motorer, turbiner, flygplan, även hantverks- och lyxvaror) o Massproduktion (Vitvaror, bilar, datorer, mobiltelefoner) o Processproduktion (papper & massa, petrokemi, stål) 2

Massproduktion o o o o Konvergerande produktion En fas (fast) Många underleverantörer Personalintensivt Aldrig

Massproduktion o o o o Konvergerande produktion En fas (fast) Många underleverantörer Personalintensivt Aldrig site-montage Ofta konsumentprodukter Tillverkning/montering centralt 3

Disposition o Massproduktionen – produktionsämnets kärna o Fordism och Taylorism o Rationaliseringsrörelsen o Att

Disposition o Massproduktionen – produktionsämnets kärna o Fordism och Taylorism o Rationaliseringsrörelsen o Att organisera massproduktion o Automatisering o Japanska produktionsmetoder 4

Före massproduktionens tidevarv o Jordbruket dominerande o Hantverksmässig eller ”projektbaserad” produktion o Tillgången till

Före massproduktionens tidevarv o Jordbruket dominerande o Hantverksmässig eller ”projektbaserad” produktion o Tillgången till kraftkällor avgörande o Ont om arbetskraft i städer 5

Den industriella revolutionen o Effektiviserat jordbruk o Effektiviserad gruvdrift o Ångmaskinen blev till kraftkälla

Den industriella revolutionen o Effektiviserat jordbruk o Effektiviserad gruvdrift o Ångmaskinen blev till kraftkälla och därmed transportmedel o Spatial(rumslig) samlokalisering möjlig o Gott om arbetskraft 6

Problem i det sena 1800 -talets fabriker o Erfarenhetsbaserad produktionsstyrning o Yrkeskunskap styrde arbetsdelning

Problem i det sena 1800 -talets fabriker o Erfarenhetsbaserad produktionsstyrning o Yrkeskunskap styrde arbetsdelning och specialisering o Ogenomtänkt layout o Undermåliga arbetsförhållanden o Bristande produktutveckling 7

T-Forden o Lanserades 1908, hantverksbyggd o Marknadsfördes mot bönder (gemene man) o Successiv utveckling

T-Forden o Lanserades 1908, hantverksbyggd o Marknadsfördes mot bönder (gemene man) o Successiv utveckling och marknadspenetrering o 1913: Det löpande bandet 8

9

9

10

10

Löpande bandet Förutsättningar ? Konsekvenser ? 11

Löpande bandet Förutsättningar ? Konsekvenser ? 11

Principer för det löpande bandet o o o Analytiskt tillvägagångssätt Standardisering av produkten Specialisering

Principer för det löpande bandet o o o Analytiskt tillvägagångssätt Standardisering av produkten Specialisering av operatörerna Arbetsdelning (beordrad) Flödesinriktad layout (fysisk förflyttning gav automatisk arbetsorder) o Monteringsband och hängtransportörer o Detaljplanering av råvaror och personal o Reglerade arbetstider (8 timmarsdagar) 12

Konsekvenser o Kostnads- och prisreduktion med 2/3 o Ingen yrkesskicklighet behövdes => halverade löner

Konsekvenser o Kostnads- och prisreduktion med 2/3 o Ingen yrkesskicklighet behövdes => halverade löner o Personalomsättningen reducerades med 9/10 o Lärkurvor innebar successiva förbättringar under flera år 13

Ytterligare utveckling vid Ford o Integration bakåt – säkrad råvarutillförsel o Kapitalbindning i olika

Ytterligare utveckling vid Ford o Integration bakåt – säkrad råvarutillförsel o Kapitalbindning i olika mellanlager minskades o Total genomloppstid järnmalm-kontanter i bilhallen sänktes till 50 timmar o Marknaden vek, ny modell (A-forden) ej lika populär, kunderna krävde större anpassning o Ford förlorade sin ledande ställning i bilbranschen i slutet av 20 -talet. 14

Organisatoriska konsekvenser o Hierarkiskt ledarskap o Fixed, not fluid o Kontor och tillverkning flyttas

Organisatoriska konsekvenser o Hierarkiskt ledarskap o Fixed, not fluid o Kontor och tillverkning flyttas rumsligt Avdelningar skapades o Yrkesspecialisering o Statussymboler o Produktionsfokusering o Efterfrågan översteg Tillgång o Tillverkande företag dominerar näringslivet 15

En teoretisk parallell: Taylor o 1911: Scientific Management o Det finns ett bästa sätt

En teoretisk parallell: Taylor o 1911: Scientific Management o Det finns ett bästa sätt att utforma produktion o Man skall gå strikt vetenskapligt tillväga o Rätt man på rätt plats o Samarbete inom företaget 16

Rationaliseringsrörelsen i Sverige o Började vid 30 -talets slut, peak under 60 talet o

Rationaliseringsrörelsen i Sverige o Började vid 30 -talets slut, peak under 60 talet o Brukstraditioner hindrade rationaliseringar o Arbetsstudier (MTM – Metod, Tid, Mätning) o Funktionella verkstäder 17

Funktionella verkstäder o Masstillverkning är ofta ej möjlig o Ofta blandad tillverkning i korta

Funktionella verkstäder o Masstillverkning är ofta ej möjlig o Ofta blandad tillverkning i korta serier o Alla maskiner med en viss funktion samlades till funktionella grupper (t ex beredning, svetsning, målning, montering) o De olika produkterna flödade genom dessa o Bemannades med specialister o Modularisering => divergerande produktion 18

Problem med funktionella verkstäder o Betydande kapitalbildning o Problem med kapacitetsutnyttjandet (MAXprincipen gick ej

Problem med funktionella verkstäder o Betydande kapitalbildning o Problem med kapacitetsutnyttjandet (MAXprincipen gick ej att genomföra) o Störningskänsliga system (köbildning, flaskhalsar) o Långa genomloppstider – mkt mellanlagring och transporter 19

Flödesgrupper o Grupp av maskiner där all bearbetning sker för en och samma produkt

Flödesgrupper o Grupp av maskiner där all bearbetning sker för en och samma produkt inom en viss del av produktionskedjan o Dominerande maskin och kompletterande maskiner o Enkelt, rakt flöde inom gruppen o Lokal planering o Förändrade belöningssystem o Kortare genomloppstider, mindre personalomsättning 20

Efter rationaliseringsrörelsen: MA (materialadm) o Dubbelt problem: Kundanpassning och lågt kapacitetsutnyttjande, ej produktionslayouten i

Efter rationaliseringsrörelsen: MA (materialadm) o Dubbelt problem: Kundanpassning och lågt kapacitetsutnyttjande, ej produktionslayouten i sig o Mål: Minskad kapitalbindning och ökad genomloppshastighet o Strategi: Minimera ständigt produkter i arbete (PIA) eller VIA (varor i arbete) o Kundorderstyrning 21

Produktverkstäder o Ett komplett tillverkningsförlopp för en produkt eller produktfamilj o Marknadsorienterat o Kvalitet

Produktverkstäder o Ett komplett tillverkningsförlopp för en produkt eller produktfamilj o Marknadsorienterat o Kvalitet gemensam angelägenhet för alla o Självstyrande grupper 22

Automatiserad produktionsorganisation o NC-teknik (numeric control) – programmerade maskiner med korta ställtider o Robotisering

Automatiserad produktionsorganisation o NC-teknik (numeric control) – programmerade maskiner med korta ställtider o Robotisering o Automatiska lager och transportsystem o FMS – Flexible Manufacturing Systems – maskinerna kopplas ihop till hela produktionssystem 23

Automatiserad produktionsorganisation o PBB – Produktion med begränsad bemanning o CAD/CAM – Computer Aided

Automatiserad produktionsorganisation o PBB – Produktion med begränsad bemanning o CAD/CAM – Computer Aided Design / Computer-Aided Manufacturing o EDI – Electronic data interchange o Processindustrin förebild (fungerade ej) 24

Japansk produktionsorganisation o o o o o Lean production Flexibel personal Högt maskinutnyttjande Korta

Japansk produktionsorganisation o o o o o Lean production Flexibel personal Högt maskinutnyttjande Korta omställningstider Små partistorlekar Minimala förråd & mellanlager (JIT) Nollfelstillverkning i stället för optimering Kaizen – ständig förbättring Kanban – skapa efterfrågesug genom bakåtordrar 25

Och sedan då? o Hyperkonkurrens innebär fokus på produktutveckling o Produktion och marknadsföring centralt

Och sedan då? o Hyperkonkurrens innebär fokus på produktutveckling o Produktion och marknadsföring centralt för globala strategier o Ständig kvalitets- och flexibilitetsjakt o Och människan då? 26