Marknadsfringens informationssystem n Vad r MIS n Varfr

  • Slides: 22
Download presentation
Marknadsföringens informationssystem n Vad är MIS? n Varför använder man MIS? n Hur ser

Marknadsföringens informationssystem n Vad är MIS? n Varför använder man MIS? n Hur ser ett MIS system ut? n Beskrivning av delarna i ett MIS

Marknadsföringens informationssystem n MIS består av: n n människor utrustning procedurer för att n

Marknadsföringens informationssystem n MIS består av: n n människor utrustning procedurer för att n n n samla in sortera analysera utvärdera distribuera n information som n n n behövs är i rätt tid är korrekt

Marknadsföringens informationssystem Marknadsinformationssystemens roll är att: 1) utvärdera ledningens informationsbehov 2) utveckla den behövliga

Marknadsföringens informationssystem Marknadsinformationssystemens roll är att: 1) utvärdera ledningens informationsbehov 2) utveckla den behövliga informationen 3) distribuera informationen vid korrekt tidpunkt

Marknadsföringens informationssystem Interna Rapport System Marknadsbevakning MF INFO SYSTEM Marknadsundersökning (MU)

Marknadsföringens informationssystem Interna Rapport System Marknadsbevakning MF INFO SYSTEM Marknadsundersökning (MU)

Interna rapportsystem n Interna rapport system består främst av redovisningssystemet samt försäljningsrapporter n Redovisningssystemet

Interna rapportsystem n Interna rapport system består främst av redovisningssystemet samt försäljningsrapporter n Redovisningssystemet ger många olika slag av beslutsunderlag för marknadsföringbeslut: n n n Försäljning (per produkt, distrikt, försäljare) Lager situation Produktion Tillverkningskostnader Inköpskostnader

Interna rapportsystem n Redovisningsavdelningen n n Tillverkningsavdelningen n n produktion, inventarier, leveranser Försäljningsavdelningen n

Interna rapportsystem n Redovisningsavdelningen n n Tillverkningsavdelningen n n produktion, inventarier, leveranser Försäljningsavdelningen n n detaljerad försäljningsinformation reaktioner och konkurrent aktiviteter Kundbetjäningsavdelningen n kundtillfredsställelse och problem

Interna rapportsystem n Informationen bör vara: Så snabb som möjligt n Användarorienterad n n

Interna rapportsystem n Informationen bör vara: Så snabb som möjligt n Användarorienterad n n Problem För mycket information n För snabb och ”kort” information (man ser inte tendenser) n

Marknadsbevakning (Intelligence) n I motsats till interna rapportsystem ger marknadsbevakningen information om vad som

Marknadsbevakning (Intelligence) n I motsats till interna rapportsystem ger marknadsbevakningen information om vad som håller på att hända i omgivningen: n n n Allmänt öppen för intryck Riktad uppmärksamhet Informellt informationssökande Formellt informationssökande Informationen kan erhållas från: n n n Säljarkåren Leverantörer, återförsäljare, reklambyråer, tidningar, branchföreningar, konkurrenter, mässor Kommersiella informationskällor

Marknadsundersökningar Genom att göra marknadsundersökningar (MU) kan man: n skaffa den information man behöver

Marknadsundersökningar Genom att göra marknadsundersökningar (MU) kan man: n skaffa den information man behöver -> vilket reducerar risken för felbeslut och dyrköpta misstag

Marknadsundersökningar n n Marknadsundersökningar görs ofta för ett speciellt område/fråga med ett visst syfte

Marknadsundersökningar n n Marknadsundersökningar görs ofta för ett speciellt område/fråga med ett visst syfte Vanliga aktiviteter: n n Marknadskartläggning (totala efterfrågan) Faktorer som styr efterfrågan • marknadsanalyser • omvärldsanalyser n n Konsumtions- och köpvanestudier (hur ofta, hur mycket, när, varifrån får kunden info? ) Kunskaps-, motiv och attitydundersökningar

Undersökningsprocessen Problemdefinition Explorativa undersökningar Fastställande av mål för undersökningen Undersökningsdesign Datainsamlingsmetod - sekundärdata -

Undersökningsprocessen Problemdefinition Explorativa undersökningar Fastställande av mål för undersökningen Undersökningsdesign Datainsamlingsmetod - sekundärdata - primärdata observation experiment enkätundersökning (survey, brev, telefon, face to face) Urval - vilka - hur många - slumpmässigt Fältarbete Insamling av data Analys av data Multipel regression Faktoranalys Rapportskrivande

God marknadsundersökning n Karakteristika för bra marknadsundersökningar: Vetenskaplig metod n Undersökningens kreativitet n Flera

God marknadsundersökning n Karakteristika för bra marknadsundersökningar: Vetenskaplig metod n Undersökningens kreativitet n Flera metoder n Beroende mellan data och modeller n Värdet och kostnaden för informationen n

Marknadssegmentering Segmentering: Marknaden indelas i distinkta grupper (segment) med en strävan efter att få

Marknadssegmentering Segmentering: Marknaden indelas i distinkta grupper (segment) med en strävan efter att få grupperna sinsemellan olika och inom sig homogena

Marknadssegmentering (konsumentmarknader) n Geografisk segmentering n n Demografisk segmentering n n Ålder, kön, familjestorlek,

Marknadssegmentering (konsumentmarknader) n Geografisk segmentering n n Demografisk segmentering n n Ålder, kön, familjestorlek, familjens livscykel, inkomst, yrke, utbildning, socialklass Psykografisk segmentering n n Stadsdel, stad, län, land, världsdel etc. Livsstil, personlighet Beteendemässig segmentering n Köptillfälle, sökta fördelar (köpmotiv), användarstatus, användningsfrekvens, lojalitet, köpberedskap, känslighet för marknadsföringsfaktoter

Marknadssegmentering

Marknadssegmentering

Marknadssegmentering (industriella marknader) n Makrosegmentering n n Slutanvändning, produktens tillämpning, kundernas storlek, användningsfrekvens, geografisk

Marknadssegmentering (industriella marknader) n Makrosegmentering n n Slutanvändning, produktens tillämpning, kundernas storlek, användningsfrekvens, geografisk lokalisering Mikrosegmentering n Attityd till distributörer, kriterier för köpbeslut, steg i köpprocessen

Marknadssegmentering Villkor för effektiv segmentering: n Mätbarhet (measurability): hur väl variabler inom segmenten kan

Marknadssegmentering Villkor för effektiv segmentering: n Mätbarhet (measurability): hur väl variabler inom segmenten kan mätas n Tillgänglighet (accessibility): hur väl företaget kan nå segmenten n Betydelse (substantiality): segmentens storlek och lönsamhet n Handlingsmöjlighet (actionability): företagets möjligheter att utarbeta program som passar segmenten

Marknadssegmentering Fördelar med segmentering: n att kunna analysera och jämföra marknadsmöjligheter n att kunna

Marknadssegmentering Fördelar med segmentering: n att kunna analysera och jämföra marknadsmöjligheter n att kunna justera och modifiera produkten och marknadsinriktningen n att kunna utveckla marknadsföringsprogram och budget, baserade på responser för ett specifikt segment av marknaden

Målmarknadsföring n Målmarknadsföring: Ett eller flera segment utväljs som målmarknad(er). För att kunna betjäna

Målmarknadsföring n Målmarknadsföring: Ett eller flera segment utväljs som målmarknad(er). För att kunna betjäna målmarknaden effektivt ägnar företaget sig åt: Tre olika strategier: n Odifferentierad marknadsföring n Differentierad marknadsföring n Koncentrerad marknadsföring

Målmarknadsföring n Odifferentierad marknadsföring en produkt, massförsäljning n låga MF-, produktions-, lager- och transportkostnader

Målmarknadsföring n Odifferentierad marknadsföring en produkt, massförsäljning n låga MF-, produktions-, lager- och transportkostnader n om alla siktar in sig på de största segmenten blir dessa mindre lönsamma pga stor konkurrens n

Målmarknadsföring n Differentierad marknadsföring n n två eller flera segment med separata produkter och/eller

Målmarknadsföring n Differentierad marknadsföring n n två eller flera segment med separata produkter och/eller marknadsföringsprogram målet är större total omsättning än vid odifferentierad marknadsföring högre kostnader: produktmodifiering, produktion, administration, lager, promotion risk för överdifferentiering

Målmarknadsföring n Koncentrerad marknadsföring n n att eftersträva en bra marknadsposition i ett eller

Målmarknadsföring n Koncentrerad marknadsföring n n att eftersträva en bra marknadsposition i ett eller ett fåtal segment fördelar genom specialisering av produktion, distribution och promotion större risk större kostnader