MARKETING MIX MARKETING MIX u svrhu ostvarenja ciljeva

  • Slides: 42
Download presentation
MARKETING MIX

MARKETING MIX

MARKETING MIX § u svrhu ostvarenja ciljeva tržišne politike gospodarskih subjekata nužno je definiranje

MARKETING MIX § u svrhu ostvarenja ciljeva tržišne politike gospodarskih subjekata nužno je definiranje marketing-instrumenata , odnosno marketing mix-a § marketing mix predstavlja dinamičku poveznicu između proizvođača i kupaca (potrošača) § marketing mix PPP treba zadovoljiti količinsku, prostornu i vremensku dimenziju kroz aktivnosti proizvođača PPP , s tim da je prostorna dimenzija odnosi na sadašnja i potencijalna tržišta, a vremenska na kratkoročne, srednjeročne i dugoročne marketing aktivnosti na sadašnjem i potencijalnom tržištu § MM se može nazvati i programom nastupa na tržištu

MARKETING MIX § 4 elementa marketing mix-a: § proizvod (product) § cijena (price) §

MARKETING MIX § 4 elementa marketing mix-a: § proizvod (product) § cijena (price) § distribucija (place) § promocija (promotion) 4 P: pravi proizvod s pravom cijenom na pravom mjestu i vremenu s pravom promocijom

MARKETING MIX

MARKETING MIX

MARKETING MIX Proizvod § najvažniji element MM, važan za proizvođača i potrošača § “proizvod

MARKETING MIX Proizvod § najvažniji element MM, važan za proizvođača i potrošača § “proizvod je svaka roba koja se može odrediti po kvaliteti i količini” § “proizvod je sve ono što se može ponuditi na tržištu da bi izazvalo pažnju, nabavu, upotrebu ili potrošnju, a što bi moglo zadovoljiti neku želju ili potrebe” § proizvod je rezultat opredmećenog ljudskog rada sa svrhom podmirenja određene potrebe § usluge su isto rezultat ljudskog rada i društveno su potrebne, ali kod njih ljudski rad nije opredmećen, usluge su nematerijalne

MARKETING MIX Proizvod

MARKETING MIX Proizvod

MARKETING MIX Proizvod Klasifikacija PPP

MARKETING MIX Proizvod Klasifikacija PPP

MARKETING MIX Proizvod § klasifikacija proizvoda prema namjeni: § potrošna dobra § proizvodna dobra

MARKETING MIX Proizvod § klasifikacija proizvoda prema namjeni: § potrošna dobra § proizvodna dobra § klasifikacija proizvoda s obzirom na stupanj prerađenosti: § neprerađeni proizvodi (nedovršeni – kukuruz, pšenica, . . . ) § poluprerađeni proizvodi (poluproizvodi – ulje, brašno, . . . ) § prerađeni proizvodi – gotovi proizvod – kruh, . . . )

MARKETING MIX Proizvod § klasifikacija proizvoda agroindustrijskog marketinga u užem smislu riječi – hrana

MARKETING MIX Proizvod § klasifikacija proizvoda agroindustrijskog marketinga u užem smislu riječi – hrana (ljudska hrana): § prema SITC (Standardna međunarodna klasifikacija) § hrana s obzirom na način pripremanja § hrana s obzirom na porijeklo (biljno, životinjsko, mineralno) § hrana s obzirom na namjenu (za ljude, životinje, bilje) § hrana s obzirom na režim ishrane (za zdrave ljude, dijetetska hrana, dijabetička hrana) § hrana s obzirom na dominaciju hranjivih tvari (dominacija bjelančevina, ugljikohidrata, povrća) § hrana s dodacima (vitamina, minerala, začina, . . . ) § hrana s obzirom na stupanj pripremljenosti za jelo

MARKETING MIX Proizvod § proizvođači prije nego što izađu na tržište trebaju proizvode pripremiti

MARKETING MIX Proizvod § proizvođači prije nego što izađu na tržište trebaju proizvode pripremiti kako bi što bolje udovoljili kupcima § potrošače zanima: proizvodni program, kvaliteta, ambalažiranje, pakiranje, označavanje i cijene – image proizvoda § image: sve što se o proizvodu stvara kao predodžba, ugođaj ili osjećaj kod potrošača § proizvođači najčešće proizvode veći broj proizvoda koji se razvrstavaju u linije § linija proizvoda – istovrsni, ali po svojstvima različiti proizvodi koji zadovoljavaju istu vrstu potreba različitih skupina potrošača

MARKETING MIX Proizvod § sve linije čine proizvodni program § oblikovanje proizvodnog programa ponude

MARKETING MIX Proizvod § sve linije čine proizvodni program § oblikovanje proizvodnog programa ponude uvijek treba biti u funkciji postavljenih ciljeva, tj. zadovoljstva kupca i optimalizacija rezultata poslovanja – aktivan nastup na tržištu i informacije s tržišta § ambalaža proizvoda – cjelokupni materijal koji štiti i čuva PPP u transportiranju od proizvođača do potrošača § ambalaža ima marketinško djelovanje jer pridonosi unapređivanju proizvodnje, distribucije i transporta § važan element troškova prodaje, daje poticaj za kupnju, kupac pomoću ambalaže identificira proizvod koji želi

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda § životni ciklus proizvoda (ekonomski vijek): vremenski period

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda § životni ciklus proizvoda (ekonomski vijek): vremenski period od uvođenja novog proizvoda na tržište do njegove zamjene drugim, novim proizvodom § dužina životnog ciklusa ovisi o brojnim činiteljima: § vrsta potreba koju zadovoljavaju § način na koji se proizvode § ekonomska snaga proizvođača § veličina i otvorenost tržišta § snaga konkurencije § proizvođač mora poznavati i planirati životni ciklus proizvoda – u pravo vrijeme će lansirati pravi proizvod, kako bi minimalnim rizikom ostvario dobit

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda § ciklus proizvoda dijeli se u pet etapa

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda § ciklus proizvoda dijeli se u pet etapa ili faza: uvođenje, rast, zrelost, zasićenost i degeneracija

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda § proizvodi imaju različite uzorke (oblike krivulja) životnog

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda § proizvodi imaju različite uzorke (oblike krivulja) životnog ciklusa proizvoda

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda § prije uvođenja proizvoda prethodi faza stvaranja ideje

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda § prije uvođenja proizvoda prethodi faza stvaranja ideje o proizvodu – zahtijeva vrijeme i znatna ulaganja § novi proizvod imaju potpuno nove upotrebne vrijednosti, kvalitetu, izradu, ali i postojeći mogu biti modificirani 1. ETAPA UVOĐENJA (LANSIRANJA) § vrijeme fizičkog pojavljivanja na tržištu § ovu fazu karakterizira: mali obujam proizvodnje i veliki troškovi, veliki troškovi propagande, mali prihodi, proizvodi su nepoznati kupcima, ne ostvaruje se dobit i ne treba je niti očekivati § najvažnije da proizvod uoče i prihvate kupci , o tome ovisi daljnji tijek ciklusa, odrediti ciljni segment tržišta, organizirati prodaju, kanale distribucije i promociju § treba odrediti strategiju i taktiku nastupa

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda 2. ETAPA RASTA PROIZVODA § započinje kada povećanjem

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda 2. ETAPA RASTA PROIZVODA § započinje kada povećanjem prodaje proizvođač počinje ostvarivati dobit § osnovne karakteristike su: brzo povećanje obujma proizvodnje; povećanje prodaje prihoda i rast dobiti; smanjenje troškova propagande; smanjenje proizvodne cijene; jačanje konkurentnosti § konkurencija u ovoj fazi također kreće u akciju lansiranjem sličnih proizvoda sa sličnim ili boljim svojstvima i nižom cijenom 3. FAZA ZRELOSTI PROIZVODA § Proizvođač u ovoj fazi želi ostati što dulje § karakteristike: prodaja i dalje blago raste; povećanje broja konkurenata; povećanje troškova promocije; provođenje manjih izmjena proizvoda § već u ovoj fazi životnog ciklusa gospodarski subjekti trebali bi imati adekvatnu zamjenu

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda 4. ETAPA ODUMIRANJA ILI DEGENERACIJE PROIZVODA § ovu

MARKETING MIX Proizvod; životni ciklus proizvoda 4. ETAPA ODUMIRANJA ILI DEGENERACIJE PROIZVODA § ovu fazu karakterizira maglo opadanje prodaje i sve veće smanjenje dobiti § važno uočiti razloge degresivnog kretanja krivulje ciklusa proizvoda, provesti istraživanje elemenata marketing mix-a § rezultati istraživanja trebaju poslužiti managementu subjekta da donese odluku treba li proizvod povući i zamijeniti novim ili ukloniti utvrđene nedostatke kako bi ponovo krenuo u etapu rasta – revitalizacija ili oživljavanje proizvoda

MARKETING MIX Proizvod; politika (strategija) proizvoda § politika proizvoda: utvrđivanje kada, koliko i kakvih

MARKETING MIX Proizvod; politika (strategija) proizvoda § politika proizvoda: utvrđivanje kada, koliko i kakvih proizvoda proizvesti § važno je donijeti odluke za: § svaki proizvod (karakteristike, svojstva, oblik, dizajn, . . . ) § proizvodnu liniju (širina asortimana kako bi se zadovoljile različite skupine potrošača) § sve proizvode koji se nude (proizvodni splet ili proizvodni mix) § politika proizvoda treba uspostaviti optimalan proizvodni splet (ili strukturu proizvoda), odrediti dubinu (broj proizvoda unutar jedne proizvodne linije) i širinu proizvoda (više proizvodnih linija) § politiku proizvoda moguće je provesti pomoću: modifikacije,

MARKETING MIX Proizvod; politika (strategija) proizvoda 1. MODIFIKACIJA PROIZVODA: manje izmjene na proizvodu dopunjavanjem

MARKETING MIX Proizvod; politika (strategija) proizvoda 1. MODIFIKACIJA PROIZVODA: manje izmjene na proizvodu dopunjavanjem ili mijenjanjem nekih svojstava ili njegovu ambalažu § modifikacijom uglavnom mijenjamo vanjski izgled § 3 strategije modificiranja proizvoda: § poboljšanje kvalitete (ukusa, trajnosti, pouzdanosti), § poboljšanje karakteristika (dodavanje novih karakteristika) – nove karakteristike stvaraju sliku o napretku i liderstvu proizvođača, nedostatak – brzo kopiranje konkurencije § poboljšanje stila (povećanje estetske privlačnosti proizvoda) – kod proizvoda koji često mijenjaju vanjski izgled – mliječni proizvodi, bezalkoholni napici, . . . § ovom politikom broj proizvoda se ne mijenja jer stare proizvode zamjenjuje isti broj novih, modificiranih proizvoda

MARKETING MIX Proizvod; politika (strategija) proizvoda 2. DIFERENCIJA PROIZVODA: strategija koja se temelji na

MARKETING MIX Proizvod; politika (strategija) proizvoda 2. DIFERENCIJA PROIZVODA: strategija koja se temelji na uvođenju novih, dodatnih varijacija proizvoda § izmjenjuju se tehnička, estetsko-oblikovna svojstva proizvoda § ovim se načinom produbljuje linija proizvoda, raste broj proizvoda unutar jedne proizvodne linije (povećava se dubina proizvodnog programa), ali broj proizvodnih linija ostaje isti § svrha diferencijacije: ponuditi proizvode koji svojim obilježjima odgovaraju specifičnim potrošačkim željama i zahtjevima na pojedinim ciljnim tržištima § treba voditi računa o ravnoteži između zadovoljenja različitih potreba tržišta i troškova koji nastaju u proizvodnji raznovrsnih proizvoda

MARKETING MIX Proizvod; politika (strategija) proizvoda 2. DIVERZIFIKACIJA PROIZVODA: proširenje proivzodnog programa ili plasman

MARKETING MIX Proizvod; politika (strategija) proizvoda 2. DIVERZIFIKACIJA PROIZVODA: proširenje proivzodnog programa ili plasman novih grupa proizvoda koji s dosadašnjim proizvodom mogu imati više ili manje doticaja § diversifikacija predstavlja inovaciju blisku dosadašnjim proizvodima, ali za tržište je ipak značajna novina § ova strategija omogućuje: stabilno poslovanje, maksimalno iskorištenje kapaciteta, povećanje prihoda, smanjenje rizika, veća konkurentnost, zadovoljenje različitih grupa potrošača § 3 načina diversifikacije: § koncentrična: uvodi proizvod koji je povezan s postojećim proizvodom, istog stupnja prerađenosti (proizvođač pored kompota počne proizvoditi i đem) § vodoravna: uvodi novi proizvod u posrednoj vezi s postojećim, ali različitog stupnja prerade (prerađivač voća sadi plantaže voća) § konglomeratska: uvodi novi proizvod koji nema nikakve tehničkotehnološke veze s postojećom djelatnošću

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda § novi proizvodi – temelj opstanka

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda § novi proizvodi – temelj opstanka i najpogodniji način rasta i razvoja gospodarskih subjekata § novi proizvod: onaj koji ima novu upotrebnu vrijednost, kvalitetu, izrađen na nov način i razlikuje se od postojećih § novi se proizvod može pojaviti u nekoliko oblika: § proizvod nov za cjelokupno tržište (iznimna tehničko-tehnološka inovacija) § proizvod nov za proizvođača (ne mora biti nov i za tržište) § modificiran postojeći proizvod § nov za neke potrošače (npr. brusnica za europsko tržište) § do novog proizvoda gospodarski subjekti dolaze: kupovinom novih rješenja ili vlastitim razvojem

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda § razvoj i stvaranje novog proizvoda

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda § razvoj i stvaranje novog proizvoda jedan je od najvažnijih i najsloženijih zadataka, a sastoji se od nekoliko etapa: 1. Generiranje ili stvaranje ideje § početak procesa razvoja proizvoda (1 od 100 ideja se razvije u novi proizvod, a 1 od 1000 ideja uspije na tržištu Polazna točka za prikupljanje ideja su potrebe tržišta, odnosno potrošača, a izvori mogu biti: eksterni (potrošači, konkurencija, . . . ) ili interni (zaposlenici, istraživači, . . .

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda 2. Selekcija ili odabir ideje §

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda 2. Selekcija ili odabir ideje § aktivnosti kojima se iz mase prikupljenih ideja odabiru najbolje, njih se razrađuje i pretvara u novi proizvod § rizik da se odbace dobre ideje ili prihvate lošije ideje 3. Poslovna analiza § vrednuju se odabrane ideje § svrha: procijeniti kako će i koliko novi proizvod imati buduću dobit s obzirom na troškove i prihod, visinu prodaje i drugo

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda 4. Razvoj proizvoda - prototipa §

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda 4. Razvoj proizvoda - prototipa § u ovoj se etapi ideja novog proizvoda materijalizira, opisane zamisli i eventualne skice pretvaraju se u konkretni pojavni oblik novog proizvoda – model ili prototip koji može biti izrađen u više verzija § velika investiranja u ovu etapu § važna razrada i planiranje proizvodnog postupka za proizvodnju novog proizvoda te marketing aktivnosti (naziv proizvoda, dizajn, vrste pakiranja, cijena, promocija i distribucija § u ovoj je etapi važno: § testirati prototip testovima funkcionalnosti § testirati potrošače

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda 5. Tržišno testiranje § prikupljanje informacija

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda 5. Tržišno testiranje § prikupljanje informacija (u stvarnim uvjetima, na tržištu) o reakcijama potencijalnih potrošača prije donošenja odluke o lansiranju novog proizvoda na tržište § izlaganje proizvoda na sajmovima, izložbama § opseg i vrste testiranja ovise o: vrsti proizvoda, riziku i troškovima ulaganja, vremenu koje stoji na raspolaganju do lansiranja, troškovima istraživanja § testiranje na tržištu se svodi na: § testiranje funkcionalnih, fizičkih, medicinsko-higijenskih osobina proizvoda § testiranje prihvatljivosti novog proizvoda od strane kupaca

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda 6. Lansiranje novog proizvoda ili komercijalizacija

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda 6. Lansiranje novog proizvoda ili komercijalizacija § predstavlja realizaciju odabrane strategije, proizvod je rođen i započinje njegov proizvodni ciklus § odluke menadžmenta u ovoj fazi odnose se na pitanja: § kada lansirati proizvod ( u odnosu na konkurenciju) § gdje lansirati proizvod (lokalno, regionalno, . . . ) § kome lansirati proizvoda (masovno tržište, veliki korisnici, . . . ) § kako lansirati proizvod (kanali distribucije i organizacija prodaje § važno je da proizvod što prije privuče pažnju i interes kupaca, što ovisi o: stupnju inovacije, uklapanje u navike i potrebe potrošača, konkurentskim proizvodima § proces prihvaćanja (usvajanja) prolazi kroz pet etapa:

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda § u SAD-u prihvaćanju novog proizvoda

MARKETING MIX Proizvod; razvoj i stvaranje novog proizvoda § u SAD-u prihvaćanju novog proizvoda postoji 5 grupa potrošača: § inovatori – odmah prihvaćaju novi proizvod (2, 5% kupaca) § rani usvajači - u svojoj sredini predstavljaju lidere (13, 5% kupaca), rano ali pažljivo prihvaćanje inovacije § rana većina - potrošači koji uspoređuju pozitivno i negativno pri upotrebi proizvoda, prateći i uspoređujući koristi i cijenu različitih proizvoda (34% potrošača) § kasna većina – skeptici koji prihvaćaju proizvod jer su ga mnogi već isprobali (34%) § zaostali ili kolebljivci - prihvaćaju ili ne novi proizvod, ali tek ako su promjene vezane u skladu s tradicijom, često imaju nisku kupovnu moć (15%)

MARKETING MIX Proizvod; kvaliteta proizvoda i kvaliteta PPP § kvaliteta proizvoda: predstavlja određenu razinu

MARKETING MIX Proizvod; kvaliteta proizvoda i kvaliteta PPP § kvaliteta proizvoda: predstavlja određenu razinu svojstava ili karakteristika proizvoda

MARKETING MIX Proizvod; kvaliteta proizvoda i kvaliteta PPP § gospodarski bi subjekti trebali težiti

MARKETING MIX Proizvod; kvaliteta proizvoda i kvaliteta PPP § gospodarski bi subjekti trebali težiti visokoj kvaliteti svojih proizvoda § objektivne sastavnice (postoje i subjektivne) PPP su: § prehrambena vrijednost (proteini, masti ugljikohidrati) § zdravstvena vrijednost § stupanj pripreme za konzumiranje, način pakiranja, cijena, . . . § vrednovanje zadovoljstva ili uživanja koje se odnosi na izgled, miris, ukus, teksturu, . . . § vrednovanje sa stajališta usklađenosti sa propisima kvalitete (standardi) § vrednovanje s ekološkog stajališta § porijeklo

MARKETING MIX Proizvod; kvaliteta proizvoda i kvaliteta PPP § kvaliteta PPP uvelike ovisi o

MARKETING MIX Proizvod; kvaliteta proizvoda i kvaliteta PPP § kvaliteta PPP uvelike ovisi o načinu proizvodnje § kod PPP bitni činitelji kvalitete su klima, zemljište i voda na koje je nemoguće utjecati u većoj mjeri § postići kvalitetu PPP složen je proces § propisi o kvaliteti (ISO 9000) poboljšavaju, racionaliziraju i usklađuju odnose u prometu robom

MARKETING MIX Proizvod; marka proizvoda § za proizvođača marka proizvoda predstavlja: § § §

MARKETING MIX Proizvod; marka proizvoda § za proizvođača marka proizvoda predstavlja: § § § sredstvo identificiranja i određivanja podrijetla sredstvo za pravnu zaštitu jedinstvenog obilježja signal razine kvalitete za potrošače sredstvo obogaćivanja proizvoda jedinstvenim asocijama izvor konkurentskih prednosti izvor financijskih prihoda § za kupce marka predstavlja: § § § identifikacija podrijetla određivanje odgovornosti proizvođača proizvoda smanjivanje rizika smanjivanje troškova traženja proizvoda simboličko sredstvo znak kvalitete

MARKETING MIX Proizvod; marka proizvoda § brojnost proizvoda stalno se povećava, te stanje na

MARKETING MIX Proizvod; marka proizvoda § brojnost proizvoda stalno se povećava, te stanje na tržištu još više daje važnost i potrebu za markiranjem proizvoda § marku često poistovjećujemo s brandom (trademark), što predstavlja simbol koje koristi proizvođač u svrhu identificiranja i razlikovanja proizvoda od konkurencije § marka proizvoda se evidentira u posebnim nacionalnim (Državni zavod za zaštitu intelektualnog vlasništva) i svjetskim institucijama § u praksi zaštitni znak koriste pravnici, a marka je izraz koji se koristi u marketingu

MARKETING MIX Cijena § izuzetno važan element marketing mix-a § cijena predstavlja proizvodnost rada,

MARKETING MIX Cijena § izuzetno važan element marketing mix-a § cijena predstavlja proizvodnost rada, a razlika od tržišne cijene predstavlja dobit koja će se ostvariti prodajom na tržištu § određivanje cijene proizvoda jedan od najznačajnijih varijabli pri donošenju marketing odluka § na visinu cijene utječu: § troškovi § ponuda i potražnja § mjere politike društva

MARKETING MIX Cijena; troškovi § troškovi: odraz vrijednosti utrošenih sirovina, materijala te rada strojeva

MARKETING MIX Cijena; troškovi § troškovi: odraz vrijednosti utrošenih sirovina, materijala te rada strojeva i ljudi § uobičajeno je da se povećanjem troškova povećava i cijena, ali cijena raste i povećanjem potražnje § proizvođači često polaze od tržišnih cijena te nastoje troškove proizvodnje i prodaje smanjiti kako bi cijena bila niža od one na tržištu § opseg proizvodnje važan za odnos cijene i troškova § polazeći od ukupnih troškova (fiksnih i varijabilnih) svaki proizvođač mora utvrditi granični doprinos i točku pokrića

MARKETING MIX Cijena; troškovi § točka pokrića (prag profitabilnosti, prijelomna točka) je opseg poslovanja

MARKETING MIX Cijena; troškovi § točka pokrića (prag profitabilnosti, prijelomna točka) je opseg poslovanja pri kojem ostvareni prihodi od prodaje proizvoda pokrivaju ukupne troškove poslovanja za određeno razdoblje, a financijski rezultat jednak je nuli TP = FT PCJ-VTJ FT = fiksni trošak PCJ = prodajna cijena po jedinici proizvoda VTJ = varijabilni trošak po jedinici proizvoda

MARKETING MIX Cijena; troškovi

MARKETING MIX Cijena; troškovi

MARKETING MIX Cijena; troškovi § granični doprinos predstavlja analizu odnosa graničnih prihoda (cijene dobra)

MARKETING MIX Cijena; troškovi § granični doprinos predstavlja analizu odnosa graničnih prihoda (cijene dobra) i graničnih troškova kako bi se utvrdilo za koju količinu proizvoda is kojom cijenom se može postići maksimalna zarada

MARKETING MIX Cijena; utjecaj politike društva na cijene

MARKETING MIX Cijena; utjecaj politike društva na cijene

MARKETING MIX Cijena; utjecaj politike društva na cijene § potpisivanje SSP RH preuzela obvezu

MARKETING MIX Cijena; utjecaj politike društva na cijene § potpisivanje SSP RH preuzela obvezu prilagođavanja sustavu državnih potpora prema EU modelu § u sve većoj mjeri ukidaju se direktna plaćanja koja postaju indirektna (prema jedinici površine ili prema gospodarstvu) § državni intervencionizam treba se kontrolirati jer narušava tržišnu konkurenciju § oblici državnih poticaja: § SUBVENCIJE – tekuća plaćanja bez protu-naknade, koja Vlada daje gospodarskim subjektima na temelju razine njihove proizvodne aktivnosti ili na temelju količina ili vrijednosti roba ili usluga koje proizvode, prodaju ili uvoze § DONACIJE – dobrovoljni transferi od jedne vladine jedinice drugoj, između vlade i međunarodne organizacije § SOCIJALNE BENEFICIJE – imaju elemente potpore, npr. otpremnine radnicima koji ostaju bez posla § DONACIJE – dobrovoljni transferi od jedne vladine jedinice drugoj, između vlade i međunarodne organizacije

HVALA NA PAŽNJI!

HVALA NA PAŽNJI!