Management of stroke patients and stroke registry in

  • Slides: 23
Download presentation
Management of stroke patients and stroke registry in Slovak Republic Miroslav Brozman Nitra, Slovakia

Management of stroke patients and stroke registry in Slovak Republic Miroslav Brozman Nitra, Slovakia

History of stroke management in Czechoslovakia n Cerebrovascular programme (1981) – prof. Daniel Bartko

History of stroke management in Czechoslovakia n Cerebrovascular programme (1981) – prof. Daniel Bartko § 3 -hour diagnostic window § First neurological ICUs in Czechoslovakia § Stroke as emergency

History of stroke management in Slovakia n n n Helsingborg declaration (1995) Proposal of

History of stroke management in Slovakia n n n Helsingborg declaration (1995) Proposal of new cerebrovascular programme for Slovakia (1997) – Miroslav Brozman Guidelines for secondary prevention (2006) Second proposal of cerebrovascular programme (2007) – doc. Miroslav Brozman Proposal of guidelines for acute management of stroke (2008) – prof. Peter Turčáni

e. Health pre Európu STRATEGICKÁ PERSPEKTÍVA e-health is an emerging field in the intersection

e. Health pre Európu STRATEGICKÁ PERSPEKTÍVA e-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, public health and business, referring to health services and information delivered or enhanced through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, regionally, and worldwide by using information and communication technology 2005 Slovenská republika, predtým súčasť Československa, po roku 1993 politicky nezávislá jurisdikcia, je na ceste stať sa pokrokovou demokratickou, kultúrnou, sociálnou a ekonomicky prosperujúcou krajinou. Na dosiahnutie takýchto cieľov treba vykonať veľké množstvo principiálnych zmien. Základné ekonomické reformy vplývali aj na zdravotnícky systém v krajine. V netriviálnom a ťažkom prechodnom období upútali pozornosť informačné a komunikačné technológie. Potom, ako sa Slovensko stalo členom EÚ a najmä po oboznámení sa s Akčným plánom pre európsky e-Health priestor, ktorého cieľom je zlepšiť zdravotníctvo pre európskych občanov, napriek prísnym ekonomickým podmienkam sa zmienená pozornosť pomaly a postupne zhmotnila. Veľká pozornosť sa venovala európskym e-Health víziám, programom a akčným plánom. Koncom roku 2005 bola ministerstvu dodaná Národná stratégia, Výhľadový plán (Road Map) a Akčný plán na rok 2006. Po ich posúdení internými a externými štruktúrami vykonalo ministerstvo významné rozhodnutia na uvedenie e-Health programov v Slovenskej republike.

Zoznam národných zdravotných registrov Aktuálny zoznam národných zdravotných registrov je určený v prílohe č.

Zoznam národných zdravotných registrov Aktuálny zoznam národných zdravotných registrov je určený v prílohe č. 2 k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 662/2007 Z. z. Národný register základných zdravotných údajov Národný register pacientov s onkologickým ochorením Národný register pacientov s diabetes mellitus 1. typu Národný register pacientov s vrodenou chybou srdca Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením Národný register pacientov s cievnym ochorením mozgu Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc Národný transplantačný register Národný register pacientov s tuberkulózou Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami Národný artroplastický register Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou www. health. gov. sk

National stroke registry • • National Stroke Registry is a clinical and epidemiological registry

National stroke registry • • National Stroke Registry is a clinical and epidemiological registry created in Národný register pacientov s cievnou mozgovou príhodou 2006. Patient data are continually collected since Jan 1 st, 2007 with the goal to • Predmetom zberu dát v registri sú vybrané epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s cievnou mozgovou príhodou (CMP), ktorá je podmienená achieve the patient´s stroke data from the whole Slovakia. difúznymi či ložiskovými zmenami mozgových artérií rôznej etiológie. • • The purpose of the registry is to collect epidemiological and selected clinical Národný register pacientov s cievnou mozgovou príhodou je klinicko-epidemiologický register budovaný od roku 2006. Údaje o pacientoch sú zbierané od 1. 1. 2007 priebežne stroke data. Registry collects, analyses and statistically evaluates the incidence of s perspektívou zahrnúť pacientov s CMP z územia celej Slovenskej republiky. stroke in Slovakia; prepares data for the realisation of epidemiological studies. It • Účelom registra je zhromažďovať epidemiologické a vybrané klinické údaje o CMP. will offer data about age-, sex- and geographical distribution of stroke, burden of Register zbiera, analyzuje a štatisticky vyhodnocuje výskyt prípadov CMP v celej SR, stroke disorders and mortality of strokes. The results of epidemiological registry pripravuje podklady pre realizáciu epidemiologických štúdií. Bude poskytovať údaje studies offer the predisposition for the realisation and control of effectivenes of o vekovej, pohlavnej a územnej distribúcii, rozsahu a vývoji ochorení na CMP a úmrtí preventive and interventional stroke strategies. Registry will offer anonymous v jeho dôsledku. Výsledky epidemiologických štúdií z registra vytvárajú predpoklady pre clinical data for health experts authorized by Slovak Neurological Society. realizáciu a kontrolu efektívnosti preventívnych a intervenčných programov. Register sprístupňuje na spracovanie anonymizované klinické údaje odbornej verejnosti prostredníctvom odborníkov Slovenskej neurologickej spoločnosti. • Registry is not dedicated for the collection of individual patient data of the • Register nie je určený pre prístup k individuálnym údajom o nositeľovi registrovaného health management, nor for individual judgment of diagnostic and therapeutic ochorenia pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, ani pre individuálne procedures or for evaluation of individual environmental and personal risks. posudzovanie správnosti diagnostických a liečebných postupov, či na sledovanie individuálnych rizík vyplývajúcich z prostredia alebo správania. www. nczisk. sk

Statistical report for the national stroke registry www. nczisk. sk

Statistical report for the national stroke registry www. nczisk. sk

Mortality of vascular diseases in Europe

Mortality of vascular diseases in Europe

Mortality of circulatory diseases in Slovakia 1971 -2004 CD IHD Stroke

Mortality of circulatory diseases in Slovakia 1971 -2004 CD IHD Stroke

Incidence and mortality of strokes in Slovakia during 1996 - 2006 1996 -2006 25

Incidence and mortality of strokes in Slovakia during 1996 - 2006 1996 -2006 25 -64 yr and ≥ 65 yr Počet / 100 000, eur. štandard Incidence Zdroj: ŠÚ/ NCZI Spracoval: NCZI ≥ 65 yr 25 -64 yr Mortality Incidencia je získaná z počtu hospitalizovaných (bez prekladov) z registra hospitalizovaných v ÚZIŠ

Hospitalisation rates (n/1000) of circulatory diseases in 1994 v. 2003

Hospitalisation rates (n/1000) of circulatory diseases in 1994 v. 2003

Mortality of circulatory diseases in Slovakia 1980 -2006 ≥ 65 yr 25 -64 yr

Mortality of circulatory diseases in Slovakia 1980 -2006 ≥ 65 yr 25 -64 yr MI Choroby obehovej sústavy I 00 -I 99 Infarkt myokardu I 21 -I 22 Stroke Ischemické choroby srdca I 20 -I 25 Cievne choroby mozgu I 60 -I 69 Zdroj: ŠÚ SR Spracoval: NCZI

Age-adjusted stroke mortality in Slovakia (1987, 1997 and 2006) Počet /100 000 obyv. ,

Age-adjusted stroke mortality in Slovakia (1987, 1997 and 2006) Počet /100 000 obyv. , eur. štandard I 60 -I 69 I 63 Počet /100 000 obyv. , eur. štandard I 63 Zdroj: ŠÚ SR Spracoval: NCZI, odd. národných zdravotných registrov (A. Baráková a kol. ) I 61 I 64

University and Regional Hospitals in Slovakia (2008) 80 km • Emergency • Integrated rescue

University and Regional Hospitals in Slovakia (2008) 80 km • Emergency • Integrated rescue system • ICU 24/7 • Neurologist 24/7 • Emergency department • CT (MR) 24/7 • Sonography • Neurosurgery • Endovascular

Stroke care and rt. PA thrombolysis rates 1998 – 2008 n n n n

Stroke care and rt. PA thrombolysis rates 1998 – 2008 n n n n Nov 1997 : Proposal of CV programme with NINDS protocol of rt. PA thrombolysis Jan 1998 : 1. intravenous rt. PA in Nitra 1998 – 2005 : „sublegal″ situation 2004 : SITS-ISTR Jan 2005 : Approval for alteplase in Slovakia 60 – 100 i. v. rt. PAs / yearly in Slovakia 0, 5 – 1 % of all ischemic strokes

Hospitalisation and rt. PA thrombolysis rates at University Hospital Nitra 1998 – 2007 I

Hospitalisation and rt. PA thrombolysis rates at University Hospital Nitra 1998 – 2007 I 60 -64: 300 – 500 / 100 000 / year I 63: 250 – 400 / 100 000 / year I 63 iv. rt. PA

rt. PA thrombolysis rates at University Hospital Nitra 1998 – 2007 n/N %

rt. PA thrombolysis rates at University Hospital Nitra 1998 – 2007 n/N %

rt. PA thrombolysis at University Hospital Nitra 1998 – 2008: baseline and results rt.

rt. PA thrombolysis at University Hospital Nitra 1998 – 2008: baseline and results rt. PA 1998 -2008 all patients standard rt. PA men therapeutic window NIHSS admission m. RS 0 – 1 m. RS 2 – 3 m. RS 4 – 5 m. RS 6 m. RS 0 - 2 N 243 197 131 % 100 81, 1 53, 9 161, 9 min 13, 8 bodov 63 79 63 33 95 27, 5 30, 6 27, 5 14, 4 41, 3

rt. PA thrombolysis at University Hospital Nitra 1998 – 2007: m. RS at discharge

rt. PA thrombolysis at University Hospital Nitra 1998 – 2007: m. RS at discharge

UA, 1957: lekár-chirurg; iniciálne hemiplegický a afatický, po 4 dňoch doma na priepustke, pracuje

UA, 1957: lekár-chirurg; iniciálne hemiplegický a afatický, po 4 dňoch doma na priepustke, pracuje naďalej 21. 10. 99 12. 21 hod 28. 10. 99 21. 10. 99 22. 25 hod 8. 11. 99

Intracranial hemorrhage n Spontaneous intracerebral hemorrhage – Medical treatment n r. FVIIa in Nitra

Intracranial hemorrhage n Spontaneous intracerebral hemorrhage – Medical treatment n r. FVIIa in Nitra (7 cases) – Surgical treatment n n Craniotomy Minimal invasive surgery Decompressive craniotomy (AHA/ASA Guidelines 2007) Subarachnoid hemorrhage – Surgical treatment – Endovascular treatment

Further goals n Organisation of stroke services (PSC) – Stroke CT, MRI, sonography, neurointervention

Further goals n Organisation of stroke services (PSC) – Stroke CT, MRI, sonography, neurointervention n Population strategies – Stroke symptoms, therapy and prevention n Epidemiological information – National stroke registry & SITS n Stroke research – Clinical (diagnosis & therapy) – Experimental

Thank you for attention !

Thank you for attention !