MAN 644 Bilimsel Aratrma Yntemleri ve Yayn Etii

  • Slides: 47
Download presentation
MAN 644 – Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

MAN 644 – Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Prog. 2019 -2020 Bahar dönemi Çarşamba 18: 30 -21: 30 Doç. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY [email protected] edu. tr [email protected] com

TANIŞMA • • EĞİTİM – Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Pazarlama) Doktora programı

TANIŞMA • • EĞİTİM – Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Pazarlama) Doktora programı (2006 -2012). – Çağ Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Y. L. programı, (20032006). – Çağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümü, (1998 -2003) DENEYİM – Çağ Üniversitesi Öğrenci Dekanı, 2012 - Devam Ediyor – Çağ Üniversitesi , İİBF, İşletme Bölümü Öğretim görevlisi (2006 -2012) – Çağ Üniversitesi , İİBF , İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi (2003 -2006). – Çağ Üniversitesi , Kariyer Merkezi, Koordinatör Yard. (2009 - 2017) – Fransa (2013), Portekiz (2009) ve Almanya (2007) Erasmus öğretim elemanı değişimi – Amerika, 6760 -2430. bölge Ulus. Rotary Group Study Exchange (GSE) grup üyeliği (2010, Nisan) • SOSYAL VE KÜLTÜREL ÜYELİKLER Çağ Üniversitesi Mezunlar Derneği (Kurucu üye) 2010 - Devam ediyor Detaylı bilgi & yayınlar: http: //cag. edu. tr/tr/akademik-kadro/26/akademik

Araştırma Yöntemleri Dersi İçerik: • • • • Bilimsel yöntem ve bilim felsefesi Bilimsel

Araştırma Yöntemleri Dersi İçerik: • • • • Bilimsel yöntem ve bilim felsefesi Bilimsel araştırma süreci ve araştırma sorunsalı belirleme Araştırmanın kavramsal çerçevesi: kuram, model, hipotez, değişken ve işlemselleştirme Sunum ve rapor hazırlama teknikleri (APA & Paraphrasing) Araştırma evreni ve örnekleme İşletimsel tanımlama ve ölçme Veri toplama teknikleri Veri işlemeye hazırlık, temel istatistiki ölçüler ve analiz türleri Bilimsel araştırmada veri: birincil ve ikincil veriler SPSS programı ve veri girişi Nitel araştırma yöntem ve teknikleri Nicel analizler: Farklılık testleri Nicel analizler: ilişki testleri Güvenilirlik ve geçerlilik testleri örnekler Sunumlar

Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Sorunsalı Belirleme

Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Sorunsalı Belirleme

Bilimsel araştırma aşamaları(süreci) Bilimsel Araştırma Süreci Araştırma sorunsalı belirleme Kavramsallaştırma: kuram-model-değişken-hipotez Araştırma tasarımı ve

Bilimsel araştırma aşamaları(süreci) Bilimsel Araştırma Süreci Araştırma sorunsalı belirleme Kavramsallaştırma: kuram-model-değişken-hipotez Araştırma tasarımı ve yöntemi belirleme Araştırma evren ve örneklemi belirleme Veri toplama araçlarının belirlenmesi ve veri toplama Verilerin analizi ve yorumlanması Araştırma bulgularını raporlama ve yayımlama

1. Araştırma sorunsalı belirleme Adımlar Açıklama a. Sorunsal belirleme Araştırılmak istenen alanda herhangi bir

1. Araştırma sorunsalı belirleme Adımlar Açıklama a. Sorunsal belirleme Araştırılmak istenen alanda herhangi bir problemin ifadesidir. Problemin ne olduğu, neden böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun izahıdır. Başarıya etki eden faktörler nelerdir? İnsanlar neden taklit ürün satın alırlar? Neden şirketler git gide birbirine benzemektedirler? Çalışan örgütsel bağlılığı nasıl arttırılır? İnsanlar neden depresyona girerler? Her bilimsel araştırmada bir araştırma sorunsalı-problemi mevcuttur. Sorunu belirlemek zaman alıcıdır. Araştırmacı oncelikle literatürdeki boşluklara bakarak bir sorun belirleyebilir.

Araştırma konu ve sorunsalı belirleme kaynakları Önceki bilimsel çalışmalar; tezler, makaleler, bildiriler, raporlar. .

Araştırma konu ve sorunsalı belirleme kaynakları Önceki bilimsel çalışmalar; tezler, makaleler, bildiriler, raporlar. . .

 • • • • Eleştirel bir mantıkla çalışmaları incelerken; Makalenin araştırma problemi (varlık

• • • • Eleştirel bir mantıkla çalışmaları incelerken; Makalenin araştırma problemi (varlık gerekçesi) açıkça ifade edilmiş mi? Araştırmanın amacı açıkça ifade edilmiş mi? Araştırma ele aldığı konuya ilişkin kaynaklara sahip mi? Kaynak incelemesi yeterince kapsamlı mı? Kuramsal bir çerçeve oluşturulmuş mu? Araştırma yöntemi ifade edilip açıklanmış mı? Araştırmanın soru ve hipotezleri ilgili yazınla ilişkilendirilerek mi geliştirilmiş? Araştırmanın evreni, örneklemi iyi tanımlanmış ve «niçin» leri açıklanmış mı? Veri çözümleme yöntemi incelenmiş ve açık mı? Elde edilen bulgular amaç ve hipotezlerle uyumlu mu, tartışılmış mı? Bulgulara ek ne tür gelecek çalışmaları önerilmiş, Sonuç ile araştırma amacı makul bir şekilde örtüşmüş mü? Yazar, çalışmanın sınırlılık-kısıtlar dan bahsetmiş mi? Kaynakça yeterli mi?

Bookmarking-İşaretleme • Özellikle internet kaynaklarını incelerken iyi bir çalışmaya rastlarsanız, daha sonr direk ulaşmak

Bookmarking-İşaretleme • Özellikle internet kaynaklarını incelerken iyi bir çalışmaya rastlarsanız, daha sonr direk ulaşmak için onu favorilerinize ekleyebilirsiniz!

Türkiye: https: //tez. yok. gov. tr/Ulusal. Tez. Merkezi/

Türkiye: https: //tez. yok. gov. tr/Ulusal. Tez. Merkezi/

 Yurtdışı: https: //search. proquest. com/pqdtglobal/index

Yurtdışı: https: //search. proquest. com/pqdtglobal/index

Örnek doktora tezi. . . • https: //search. proquest. com/pqdtglobal/docv iew/1027130438/fulltext. PDF/E 53 B

Örnek doktora tezi. . . • https: //search. proquest. com/pqdtglobal/docv iew/1027130438/fulltext. PDF/E 53 B 140 C 14 B 44 72 PQ/2? accountid=15560

https: //www. sciencedirect. com/

https: //www. sciencedirect. com/

Google arama. . .

Google arama. . .

Google akademik…

Google akademik…

 Okudukça not alalım. . .

Okudukça not alalım. . .

İdeal bir araştırma sorunsalı ve konusunun özellikleri özellikler Açıklama Araştırılabilir ve çözümlenebilir olması Değişkenlere

İdeal bir araştırma sorunsalı ve konusunun özellikleri özellikler Açıklama Araştırılabilir ve çözümlenebilir olması Değişkenlere ilişkin veri toplanabilir olmalı İlgili yazın ve uygulamaya katkı sağlamalıdır Araştırma sonucu faydalı olmalıdır Özgün ve yenilikçi olmalı Çok çalışılmamış olmalı Etik kurallara uygun olmalı Gizlilik, yasal kurallar, ve etik anlayışlara uygun olmalı Değerlendiricilerin beklentilerini karşılamalı Araştırmacının yetenek ve imkanlarıyla uyumlu olmalı Çok geniş ve çok dar olmamalı: kapsam ve sınırları makul olmalı Zaman ve maliyet açısından gerçekleştirilebilir olmalı Araştırmacının merak ve ilgisine uygun olmalıdır.

Araştırma konusu & sorunsalı belirleme aşamaları Meraklı olduğunuz ve ilgi duyduğunuz bir konuyu belirleyin

Araştırma konusu & sorunsalı belirleme aşamaları Meraklı olduğunuz ve ilgi duyduğunuz bir konuyu belirleyin Yazın taramasını titiz bir şekilde yapın Tecrübeliaraştırmacılardan yararlanın Araştırma sorunsalını daraltarak bileşenleri ile birlikte hareket edin

Araştırma konusunun daraltılması • Çok geniş araştırma konuları araştırılması zor ve zaman alıcıdır. •

Araştırma konusunun daraltılması • Çok geniş araştırma konuları araştırılması zor ve zaman alıcıdır. • Sektör açısından (imalat, otomotiv, hizmet vb. )

Konunun kapsamı açısından (performansa dayalı ücret, pazara ilk giriş fiyatı vb. )

Konunun kapsamı açısından (performansa dayalı ücret, pazara ilk giriş fiyatı vb. )

Coğrafi alan açısından (Ankara-İstanbul, Çukurova, Akdeniz bölgesi vb. )

Coğrafi alan açısından (Ankara-İstanbul, Çukurova, Akdeniz bölgesi vb. )

Çalışan grupları (beyaz yakalı, beyaz yakalı robotlar, mavi yakalı, yöneticiler, vb. )

Çalışan grupları (beyaz yakalı, beyaz yakalı robotlar, mavi yakalı, yöneticiler, vb. )

Yaş grupları açısından (X, Y, Z, çocuk , genç yaşlı vb. )

Yaş grupları açısından (X, Y, Z, çocuk , genç yaşlı vb. )

Zaman açısından (2010 -2018 yılları arasında)

Zaman açısından (2010 -2018 yılları arasında)

Araştırma sorunsalının bileşenleri Bileşen Açıklama Giriş cümlesi Konuya genel bir giriş ve okuyucuyu konuya

Araştırma sorunsalının bileşenleri Bileşen Açıklama Giriş cümlesi Konuya genel bir giriş ve okuyucuyu konuya alıştırma Sorunsal ve boşluk Konuyla ilgili boşluk ve problem nedir? Amaç Araştırmacının amacı ne? Neye odaklanılacak? Önem ve katkı Bu konuyu çalışmak neden önemli? Yenilik ve katkı ne olacak

İyi bir özet • • • • Araştırmanın amacı, yöntemi, ana bulgularını ve orjinalliğini

İyi bir özet • • • • Araştırmanın amacı, yöntemi, ana bulgularını ve orjinalliğini içerir. To produce a structured abstract for the journal and Emerald database, please complete the following fields about your paper. Özette olmazsa olmaz dört başlık: Amaç, tasarım/yöntembilim/yaklaşım, Bulgular ve orjinalliği/ değer iken Çalışmanıza dayalı olarak, araştırma sınırlılıkları, uygulamaya dönük öneriler ve sosyal etkiler de yer alabilir. Açık ve net olmalı, 250 kelimeyi aşmamalı Gerçek makalede ne var ise özette onlar yer almalı, içeriği yansıtmalıdır. Emerald yayınevi için özet yazımı: Please divide the abstract up into these headings: Purpose What are the reason(s) for writing the paper or the aims of the research? Design/methodology/approach How are the objectives achieved? Include the main method(s) used for the research. What is the approach to the topic and what is theoretical or subject scope of the paper? Findings What was found in the course of the work? This will refer to analysis, discussion, or results. Research limitations/implications (if applicable) If research is reported on in the paper this section must be completed and should include suggestions for future research and any identified limitations in the research process. Practical implications (if applicable) What outcomes and implications for practice, applications and consequences are identified? How will 2 the research impact upon the business or enterprise? What changes to practice should be made as a result of this research? What is the commercial or economic impact? Not all papers will have practical implications. Social implications (if applicable) What will be the impact on society of this research? How will it influence public attitudes? How will it influence (corporate) social responsibility or environmental issues? How could it inform public or industry policy? How might it affect quality of life? Not all papers will have social implications. Originality/value What is new in the paper? State the value of the paper and to whom

İyi bir başlık için. . . • Açık ve anlaşılır olarak çalışmanın ana amacını

İyi bir başlık için. . . • Açık ve anlaşılır olarak çalışmanın ana amacını içermeli • Kısaltma kullanmaktan kaçının • Olumlu bir etki yaratacak ve okuyucunun ilgisini çekecek kelimeler kullanın. • alanına özgü güncel terminolojiyi kullanın.

 Yazımda APA. 6. 0 • Bir araştırma raporunda araştırma probleminden önerilere kadar olan

Yazımda APA. 6. 0 • Bir araştırma raporunda araştırma probleminden önerilere kadar olan bölüm ve alt bölümlerden oluşan rapor metine Ana bölümler denilmektedir (Karasar, 2009). APA (1967) modeline göre hazırlanan raporlarda ana bölümler; • Giriş • Yöntem • Bulgular ve yorum • Özet, Yargı ve Öneriler’den oluşmaktadır. • Evren, Örneklem ve Verilerin toplanması Yöntem’in alt bölümlerindedir.

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi örnekleri: • Tek yazarlı esere

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi örnekleri: • Tek yazarlı esere atıf yapılırken: Metin içi göndermeler: - 1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14). Veya Feroz Ahmad'a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye'de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı. • İki yazarlı esere atıf yapılırken: - Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45). Veya Green ve Goodman'a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir. • Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için - ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine 'vd. ' ifadesi kullanılır. İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd. , 1998: 25) Veya Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ • Tek yazarlı kitap: SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ • Tek yazarlı kitap: SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi. Örnek: BORTON, H. (1970), Japan's Modern Century, New York: The Ronald Press Company. • Birden çok yazarlı kitap: SOYADI, A. , SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi. Örnek: NIVISION, D. , WRIGHT, A. , ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press. Kitap bölümü: SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi. Örnek: WATSON, J. (1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108 -112), Surrey: Japan Library. • Dergi makalesi: SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf. Örnek: HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83 -119. • • İnternet Alıntısı: SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), . . . tarihinde. . . sitesi: . . . adresinden alındı. Örnek: NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http: //kontur. au. dk/fileadmin/www. kontur. au. dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa. pdf adresinden alındı.

 Peki şimdi sizin aklınıza hangi konular geliyor?

Peki şimdi sizin aklınıza hangi konular geliyor?

Sıralayalım. . • • • Anahtar kelimeler belirleyin, Aramaları süzün, daraltın, Hızlı okuma yapın,

Sıralayalım. . • • • Anahtar kelimeler belirleyin, Aramaları süzün, daraltın, Hızlı okuma yapın, Ama iyi okuyun. . Yazmaya başlayın. . .