MAJLIS SHURA Denna Majlis skall representera landet Denna

  • Slides: 10
Download presentation
MAJLIS SHURA

MAJLIS SHURA

 • Denna Majlis skall representera landet. • Denna Majlis skall bestå av följande:

• Denna Majlis skall representera landet. • Denna Majlis skall bestå av följande: • A. Postinnehavare på Nationell Nivå. Obs: Om någon Majlis Amila Sekreterare av någon anledning har ledighet med tillstånd, kan hennes agerande sekreterare bli medlem i Majlis Shura. Konstitutionen av Lajna Imaillah • B. Sadrs Region/Distrikt • C. Sadrs Majalis • D. Representanter för Majalis • E. Sådana Lajna medlemmar som Nationella Sadr Lajna Imaillah må särskilt bjuda in för konsultation; antalet av sådana Zairat (inbjudna) skall inte vara mer än 3 eller 4. Obs: Dessa speciellt inbjudna medlemmar kan inte rösta eller delta i diskussioner.

Konstitutionen av Lajna Imaillah • Representationen i Majlis Shura skall vara en medlem för

Konstitutionen av Lajna Imaillah • Representationen i Majlis Shura skall vara en medlem för varje 25 medlemmar, eller en bråkdel därav, t. ex. en representant om antalet medlemmar är 25 eller mindre än 25; två representanter om antalet är 26 till 50; tre representanter om antalet medlemmar är 51 till 75; fyra representanter om antalet medlemmar är 76 till 100; och så vidare. Obs: Sadr Lajna av en Majlis skall, utan valröstning, vara en medlem i Majlis Shura på grund av sin position. (Ref. Majlis Shura klausul 10: Om en Sadr Majlis inte kan delta i Shura-mötet får hon inte utse en representant i sin plats. I en sådan situation bör ett möte med Majlis Amila anordnas och en representant för Shura bör väljas. • En Lajna medlem som ligger efter i betalning av Chanda Maj-lis för 6 månader och årliga Ijtema Chanda för mer än ett år får inte inneha en post i Lajna Ima’illah, inte heller skall hon kunna delta i Lajna Ima’illah val eller vara berättigad till att rösta. Dessutom, en medlem som inte uppfyller följande villkor som anges i regel nr. 8 skall inte vara berättigad till att bli medlem i Majlis Shura.

Direktiv från khalifatul-Masih V • Regel: En medlem som inte uppfyller följande villkor skall

Direktiv från khalifatul-Masih V • Regel: En medlem som inte uppfyller följande villkor skall inte vara berättigad att bli medlem i Majlis Amila (de i tjänst/zimmeda-ran), och hon får inte heller bli medlem i Majlis Shura: • En medlem som inte observerar Purdah. • a) Varje medlem i Lajna Imaillah som ligger efter i betalning av medlemskaps Chanda för sex månader, Chanda Salana Ijtema’ för mer än ett år och obligatoriska Chandas (dvs. Chanda Aam, Chan-da Hissa ‘Amad för mer än sex månader och Chanda Jalsa Salana för mer än ett år) skall inte vara berättigade att inneha någon Lajna Imaillah-post (uhdah). Hon får inte tillåtas att delta eller rösta i Lajna Imaillah valen och inte heller kan hon vara medlem i Majlis Shura om hon ligger efter i betalning. b) En tjänande medlem [medlem med inkomst] i Lajna Imaillah som ligger efter i betalning av medlemskaps Chanda för sex månader, Chanda Salana Ijtema’ för mer än ett år och obligatoriska Chandas (dvs. Chanda Aam, Chanda Hissa ‘Amad för mer än sex månader och Chanda Jalsa Salana för mer än ett år) skall inte vara berättigad att inneha någon post (uhdah) och får inte tillåtas att delta eller rösta i Lajna Imaillah valen. • En medlem mot vilken Jama’at vidtog disciplinära åtgärder och en period av tre år har ännu inte slutförts efter hennes förlåtelse. En medlem som utsätts för någon disciplinär åtgärd en andra gång, skall aldrig igen vara berättigad till att inneha någon post. • En medlem vars Wasiyyat har avbrutits av Sadr Anjuman Ahmadiyya genom disciplinära åtgärder eller på grund av utebliven betalning av Chanda Wasiyyat. • En person som någonsin har tagit från Jama’at fonder eller hjälporganisations fonder till personligt bruk. • Obs: en sådan medlem är skyldig att återbetala det tagna beloppet och är inte berättigat till att väljas eller nomineras till någon post under en period på tre år efter återbetalningen av det använda beloppet och förlåtelse av Hazrat Khalifatul-Masihaba.

Diskussion & frågor

Diskussion & frågor

 • Majlis Shura skall hållas minst en gång per år i samband med

• Majlis Shura skall hållas minst en gång per år i samband med den årliga Nationella Ijtema (konvektion). Men i ett fall av extra-ordinära omständigheter kan Nationella Sadr Lajna kalla ett kris-möte för Majlis Shura när som helst under året. Men sammankal-lande av Majlis Shura skall endast kallas med godkännande av Hazrat Khalifatul-Masihaba. Konstitutionen av Lajna Imaillah • Rapport om genomförandet av besluten av den tidigare Majlis Shura skall presenteras vid Majlis Shura av den berörda sekretera-ren. • Av det totala antalet förslag som mottagits från underordnade Majalis, skall Majlis Amila söka godkännande av Hazrat Khalifatul-Masih aba för de förslag som den beslutar att ta med i den slutliga dagordningen för Majlis Shura. Obs: Om Nationella Majlis Amila avser att avvisa eller acceptera förslag som mottagits från Majalis, skall kvorumet vara tre fjärde-delar (3/4) och för avslag skall det vara med överenskommelse av två tredjedelar (2/3) närvarande medlemmar.

Konstitutionen av Lajna Imaillah • På samma sätt skall de förslag som avvisas och

Konstitutionen av Lajna Imaillah • På samma sätt skall de förslag som avvisas och som inte har inkluderats i den slutliga dagordningen för Majlis Shura, också skickas till Hazrat Khalifatul-Masih aba för godkännande. De förslag som inte ingår i dagordningen för Majlis Shura skall läsas upp före Majlis Shura tillsammans med skälen till varför dessa förslag inte inkluderades i dagordningen. Dessa förslag skall inte diskuteras i Majlis Shura. • Det slutgiltiga godkännandet av rekommendationer som godkänts av Shura skall erhållas från Khalifatul-Masih aba. På samma sätt ifall en rekommendation behövs att ändras eller ställas in under året, bör även det slutgiltiga godkännandet för detta erhållas från Khalifatul-Masih aba. • Om en Sadr Majlis inte kan delta i Shura-mötet får hon inte utse en representant i sin plats. I en sådan situation bör ett möte med Majlis Amila anordnas och en representant för Shura bör väljas.

Genomförandet av Majlis Shura mötet • Nationella Majlis Shuras förfaranden skall genomföras på samma

Genomförandet av Majlis Shura mötet • Nationella Majlis Shuras förfaranden skall genomföras på samma sätt som Majlis Shura vid Markaz (huvudkontoret). • Nationella generalsekreteraren skall agera som sekreterare för Majlis Shura. • a) Alla råd, rekommendationer och yttranden från medlemmarna skall riktas till ordförande (Nationella Sadr) för Majlis Shura. b) Om en medlem av Majlis Shura anser att en rekommendation från Majlis Shura strider mot Jama’ats bredare intressen, kan hon lämna in ett skriftlig meddelande till ordförande för Majlis Shura. Om ordförande inte håller med om att lämna in meddelandet tillsammans med rekommendationer från Majlis Shura, bör hon rapportera till Hazrat Khalifatul-Masihaba om avvisningen av meddelandet med sin rekommendation. • Ordförande har inte rätt till veto mot en rekommendation från Majlis Shura. • Dagordning för Majlis Shura skall tillhandahållas medlemmarna i Majlis Shura vid inledningen av Shura förfarandet. • Varje underkommitté måste ha minst en medlem från Nationella Majlis Amila, som skall nomineras av Nationella Sadr Lajna. Sadr Majlis Shura skall själv utse en sekreterare och ordförande för underkommittéer. • Underkommittéer skall bildas genom nominering bland medlemmarna i Majlis Shura. Vid tidpunkten för bildandet av en underkommitté, kan en medlem nominera någon eller lägga fram sitt eget namn för att vara medlem i en underkommitté. Varje underkommitté skall överväga en tilldelad punkt på dagordningen och presentera sina rekommendationer kring genomförandet av den inför medlemmar av Majlis Shura. • Det totala antalet medlemmar i en underkommitté bör inte vara mer än 30.

Genomförandet av Majlis Shura mötet • Om någon medlem i underkommittén är av en

Genomförandet av Majlis Shura mötet • Om någon medlem i underkommittén är av en åsikt mot rekommendationerna som bildas av andra medlemmar i underkommittén om något förslag på dagordningen för Majlis Shura, kan en sådan medlem tala emot rekommendationerna från underkommittén, när alla underkommitéer samlats tillsammans, endast om hon har förbehållit sig rätten att göra det underkommitténs möte. • Det är Majlis Shura ordförandens skyldighet att under det sista sammanträdet sammanställa de utvalda rekommendationerna och att genomföra den övergripande röstningen, vare sig rösterna är för eller mot de utvalda förslagen. Alla röster måste registreras. • Medlemmarna i Majlis Amila skall inte ha rätt att yttra sig eller hålla ett tal mot Nationella Majlis Amilas åsikt avseende något förslag på dagordningen för Majlis Shura. Men om en medlems personliga åsikt strider mot Nationella Majlis Amilas åsikt, kan hon avstå från att rösta. • Medlemmarna i Nationella Majlis Amila skall inte ha rätt att kritisera förfarandet av Majlis Shura. • En som är tillsvidare anställd av Lajna, och är medlem i Majlis Shura, kommer inte att ha rätt att kritisera arbetet i olika avdelningar av Lajna. • Ordföranden skall ha befogenhet att utvisa vilken medlem som helst från Majlis Shura mötet som enligt ordförandens åsikt är skyldig till felaktigt eller olämpligt uppträdande. • Alla medlemmar i Majlis Shura måste vara punktliga i närvaron och får inte lämna förrän Shura sessionen har avslutats. (Alla sena deltagare måste få tillstånd från ordförande för Majlis Shura att delta med en tillfredställande anledning för sen ankomst). Obs: Direktiv av Hazrat Khalifatul-Masih Vaba (28 februari 2017) - Valda medlemmar som inte deltar i Shura, kommer i framtiden inte utses till medlemmar i Shura och får inte heller utses till postinnehavare (närvaro bör vara 100% och det finns inget kvorum för Shura).

Uppföljning av Majlis Shura • Alla rekommendationer och röstantal från Majlis Shura skall skickas

Uppföljning av Majlis Shura • Alla rekommendationer och röstantal från Majlis Shura skall skickas till Hazrat Khalifatul-Masihaba för slutligt godkännande. På samma sätt, om det under året blir nödvändigt att ändra eller upp-häva ett beslut som fattats av Majlis Shura, skall Nationella Sadr Lajna presentera det för Hazrat Khalifatul. Masihaba för slutgiltigt godkännande. • Alla beslut av Nationella Majlis Shura Lajna Imaillah träder i kraft först efter godkännande av Hazrat Khalifatul-Masihaba. • Nationella Sadr Lajna skall ansvara för det övergripande genomförandet av besluten från Majlis Shura medan enskilda medlemmar i Majlis Amila skall ansvara för genomförandet av beslut som rör deras avdelningar. Alla medlemmar i Majlis Shura skall sträva efter genomförandet av besluten under hela året. Rapporten om genomförandet av rekommendationerna skall presenteras på nästa års Majlis Shura. Obs: Valet av Nationella Sadr Lajna Imaillah bör hållas i Majlis Shura. Rapport om valet bör överlämnas till Khalifatul-Masih av den utsedda representanten/ordföranden för valförfarandet.