MAIVOR mobilt arbetsstt inom vrd och omsorg Genomlysning

  • Slides: 5
Download presentation

MAIVOR – mobilt arbetssätt inom vård och omsorg • Genomlysning av projektet pågår •

MAIVOR – mobilt arbetssätt inom vård och omsorg • Genomlysning av projektet pågår • Dialogmöte del 2 • - Införandet av tids- och insatsregistrering (TIR) i verksamheterna - Uppföljning åtgärdsplan - Återkoppling PWC-rapporten och beskrivning av den fortsatta processen - 4 -5 deltagare per utförare. Hög representation från verksamheterna (Ve. C) är önskvärt Vad händer just nu? - Verksamheterna arbetar med sina åtgärdsplaner för att uppnå fullgoda registreringar - Användarstöd och projektgruppen besöker de utförare/verksamheter/personalgrupper som uttryckt behov av stöd och utbildning - Utbildning TES App och TES Webb, Kunskapsportalen

Ro. S – remiss och svar • Regionens jurist samt kommunledningskontorets jurist har meddelat

Ro. S – remiss och svar • Regionens jurist samt kommunledningskontorets jurist har meddelat att varje vårdgivare enligt hälso- och sjukvård skall upprätta egna avtal med region Östergötland avseende nyttjandet av Ro. S - Fråga: ska vi hjälpa till med att ta fram en avtalsmall/förslag ? • Omsorgskontoret återkommer med kontaktytor för att upprätta ovanstående avtal • Testbäddsverksamhet bedrivs hos Attendo Vikingstad med syfte att definiera tjänsten, utbildning, utrustning, kostnader, Användarstöd m. m. - • Ovanstående punkter kan ske parallellt och projektledaren för införandet av Ro. S kommer att identifiera aktuella aktiviteter - • Behöver återstartas efter juristdialogen Återkom med kontaktpersoner hos er avseende Ro. S/utförare till John Nästa verksamhetsråd - Prel tidplan presenteras

Tillsyn på annat sätt (SÄBO och hemtjänst) • Nuläge: Projektuppdrag arbetas fram, omfattning -

Tillsyn på annat sätt (SÄBO och hemtjänst) • Nuläge: Projektuppdrag arbetas fram, omfattning - Koll på läget - Planera utifrån individens behov - Ta fram strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter - Ledarskap - Utan dröjsmål uppmärksamma (arbetssätt & välfärdsteknik) • Nästa steg, förankring i Omsorgskontorets ledningsgrupp • Parallellt med ovanstående pågår dialog med SKL samt IVO avseende Kvalité i Särskilt boende. Representant från Linköping, Linda Ljungqvist.

Wi. Fi • Alla boende inom ÄN kommer att få WIFI senast 2020

Wi. Fi • Alla boende inom ÄN kommer att få WIFI senast 2020