M THUT 8 Tit 26 Bi 27 28

  • Slides: 15
Download presentation
MĨ THUẬT 8

MĨ THUẬT 8

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) Hinh ¶nh trªn minh ho¹ c¸c løa tuæi nµo? Thanh niªn, thiÕu niªn, trÎ em

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) I. Tìm hiểu tỷ lệ cơ thể người: 1 – Tỷ lệ cơ thể trẻ em: ? Theo em người ta lấy phần nào trên cơ thể để làm đơn vị đo chiều cao cơ thể? -Lấy chiều dài của đầu người làm đơn vị đo chiều cao cơ thể. - chiều dài của đầu người được tính từ đỉnh đầu đến hết cằm

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) I. Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người: 1 – Tỷ lệ cơ thể trẻ em: Emlòng có nhận xét khoảng gì về sự 3, 5 phátđầu, triển chiều cao của trẻ qua từng độ tuổi? - ? Lọt trẻ cao một tuổi cao khoảng 4 đầu, 4 tuổi cao 1 khoảng 5 đầu. -Tương quan tỷ lệ các bộ phận thay đổi theo độ tuổi. 1 2 2 3 4 3 3 5 4 3. 5 Trẻ sơ sinh Trẻ một tuổi Trẻ bốn tuổi

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) II - Tìm hiểu tỉ lệ cơ thể người: 1 Tỉ lệ cơ thể trẻ em: 2 Tỉ lệ người trưởng thành: Tỷ lệ của thanh thiếu niên trong từng giai đoạn Người 9 tuổi Khoảng 6 đầu Người 16 tuổi Khoảng 6, 5 -7 đầu Người trưởng thành Khoảng 7 -7, 5 đầu

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) II - Tìm hiểu tỉ lệ cơ thể người: 1 Tỉ lệ cơ thể trẻ em: 2 Tỉ lệ người trưởng thành: - Người nam trưởng thành nếu có chiều cao chuẩn thì tỉ lệ sẽ như sau: (7, 5 đầu) -Đầu 1: Từ đỉnh đầu – cằm -Đầu 2: Từ cằm – xương ức -Đầu 3: Từ xương ức – rốn -Đầu 4: Từ rốn – dưới bộ phận sinh dục (ngấn mông) Đầu 5: - Từ dưới bộ phận sinh dục - trên đầu gối: -Đầu 6: - Từ trên đầu gối – ngang bắp chân -Đầu 7: -Từ ngang bắp chân – trên mắt cá chân -Nửa đầu còn lại: Từ trên mắt cá chân đến gót chân Cao: khoảng 7 7, 5 đầu Tầm thước: khoảng 6, 5 7đầu -Thấp: dưới 6 đầu Lùn: dưới 5, 5 đầu Người trưởng thành Khoảng 7 7, 5 đầu

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) X¸c ®Þnh mét sè bé phËn sau: -Tay daøi khoảng …. đầu. 3 - Từ khuyûu tay đến hết baøn tay khoảng ……. . đầu. - Chaâân daøi khoảng. … 2đầu. - Chiều rộng của hai vai khoảng …… đầu. 4 2

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI So s¸nh tØ lÖ h×nh d¸ng nam vµ n÷? Nam: Vai réng, h «ng nhá. N÷: Vai thon, h «ng në. (Tiết 1)

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) Cïng mét løa tuæi chiÒu cao cã gièng nhau kh «ng? Cïng mét ®é tuæi cã chiÒu cao kh¸c nhau VÎ ®Ñp bªn ngoµi cña con ng êi phô thuéc vµo sù c©n ®èi cña tû lÖ gi · c¸c bé phËn

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) C U HỎI TRẮC NGHIỆM C U 1: 1 Người trưởng thành có tỉ lệ chuẩn cao khoảng mấy đầu? A. Khoảng 6 6, 5 đầu B. Khoảng 6, 5 7 đầu C. Khoảng 7 7, 5 đầu

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) C U HỎI TRẮC NGHIỆM C U 2: 2 Căn cứ vào đâu để xác định tỉ lệ kích thước các bộ phận trên cơ thể người ? A. Cm B. Đầu (từ đỉnh đầu đến cằm) C. Cánh tay

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) C U 3: 3 Nối các giai đoạn phát triển chiều cao của người (từ trẻ sơ sinh đến khi trưởng thành) ở cột A tương ứng với tỷ lệ cột B A a. TrÎ s¬ sinh. b. TrÎ mét tuæi. c. TrÎ bèn tuæi. d. TrÎ chÝn tuæi. e. Người 16 tuổi g. Ng êi tr ëng thµnh B a. 6 ®Çu. b. 4 ®Çu. c. 3 ®Õn 3, 5 ®Çu. d. 7 7, 5 ®Çu. e. 5 ®Çu. g. 6, 5 7 ®Çu.

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ

Tiết 26: Bài 27 - 28 • Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) 1 11 11 6 3/4 6 1/4 Hà cao khoảng 6 1/4 đầu Hợp cao khoảng 6 3/4 đầu

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) Như vậy trong bài này các em phải nắm được các nội dung sau: 1. Tỷ lệ trẻ em: - Người ta lấy chiều dài đầu người làm đơn vị đo chiều cao cơ thể. - Chiều cao của trẻ em thay đổi theo từng độ tuổi 2. Tỷ lệ cơ thể người trưởng thành: - Có người cao, người tầm thước, người thấp, người lùn. - Tỷ lệ cơ thể người trưởng thành (người cao). - Vẻ đẹp cơ thể con người phụ thuộc vào tương quan tỷ lệ các bộ phận trên cơ thể với nhau. *. Tỉ lệ cơ thể trẻ em khác với tỉ lệ của tuổi vị thành niên và khác với tỉ lệ của người trưởng thành.

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ

Tiết 26: Bài 27 - 28 Vẽ theo mẫu GIỚI THIỆU TỶ LỆ CƠ THỂ NGƯỜI VÀ TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI (Tiết 1) BÀI TẬP VỀ NHÀ: 1. Quan sát và ước lượng chiều cao của các bạn trong lớp hoặc người thân trong gia đình em 2. Quan sát một số động tác của con người như đi, đứng, chạy… và tham khảo các dáng người trên sách, báo để chuẩn bị cho bài sau.