M P Vaqif adna 8 sayl tam orta

  • Slides: 18
Download presentation
M. P. Vaqif adına 8 saylı tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi • M P

M. P. Vaqif adına 8 saylı tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi • M P Vaqif adına 8 saylı tam orta Əkbərova Zübalə Cəmil qızının • məktəbin 5 -ci riyaziyyat sinifdəmüəllimi • Əkbərova Zübaləparalelepiped. Kubun Cəmil qızının 11 -ci sinifdə ”Düzbucaqi Funksiyanın ın ən böyük və ən kiçik qiymətləri səthinin sahəsi”. mövzusunda keçdiyi açıq dərsin • keçdiyiicmali açıq dərsin • icmali

Mövzu : Düzbucaqlı paralelepiped səthinin sahəsi

Mövzu : Düzbucaqlı paralelepiped səthinin sahəsi

2. 3. 1. düzbucaqlınin üçBUCAĞA PERİMETRİNİ DÜZBUCAQLI PARALELEPİPEDİN YAN SƏTHİNİN SAHƏSİNİ TƏRƏFLƏRLƏ İFADƏ EDİR.

2. 3. 1. düzbucaqlınin üçBUCAĞA PERİMETRİNİ DÜZBUCAQLI PARALELEPİPEDİN YAN SƏTHİNİN SAHƏSİNİ TƏRƏFLƏRLƏ İFADƏ EDİR. • 3. 1. 4. Paralelepipedin və kubun səthinin sahəsini hesablayır

 • Məqsəd. (Gözlənilən)- yan səthinin sahəsini fiqurların açılış şəkilləri üzərində izah edir; •

• Məqsəd. (Gözlənilən)- yan səthinin sahəsini fiqurların açılış şəkilləri üzərində izah edir; • -kubun və düzbucaqlı prizmanın yan səthinin sahəsini düsturların tətbiqi ilə hesablayır; • -düzbucaqlı prizmanın verilən ölçülərini şəkil, real modellər və əşyalar üzərində düzgün göstərir; • - fiqurların yan səthlərinin sahəsi üzərində qurulmuş müxtəlif məsələləri həll edir.

 • Kallektivlə iş Beyin həmləsi. Müzakirə Dərslik , iş vərəqləri, komputer

• Kallektivlə iş Beyin həmləsi. Müzakirə Dərslik , iş vərəqləri, komputer

MOTİVASYA : Şəkildəkilər hansı həndəsi fiqur formasındadır?

MOTİVASYA : Şəkildəkilər hansı həndəsi fiqur formasındadır?

Tədqiqat sualı Verilmiş bu qutunu rəngli kağızla tam örtmək üçün bizə sahəsi nə qədər

Tədqiqat sualı Verilmiş bu qutunu rəngli kağızla tam örtmək üçün bizə sahəsi nə qədər olan rəngli kağız lazım olduğunu necə tapa bilərik?

Üzlərin tərəfləri paralelepipedin tilləri adlanır. ( Yəni üzlərin kəsişmə xətti ) Düzbucaqlı paralelepipedin 3

Üzlərin tərəfləri paralelepipedin tilləri adlanır. ( Yəni üzlərin kəsişmə xətti ) Düzbucaqlı paralelepipedin 3 müxtəlif 4 tili olmaqla 12 tili var

Düzbucaqlı paralelepipedin hər təpəsindən 3 til çıxır. Bir təpədən çıxan tillərin uzunluqları onun xətti

Düzbucaqlı paralelepipedin hər təpəsindən 3 til çıxır. Bir təpədən çıxan tillərin uzunluqları onun xətti ölçüləri və ya eni, uzunluğu və hündürlüyü adlanır. Xətti ölçülər Düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin sahəsi: S = 2(ab+ac+bc)

 • Kub kub • Kubun butun tilləri birinə bərabərdir. • Ku bun tam

• Kub kub • Kubun butun tilləri birinə bərabərdir. • Ku bun tam səthi : S=6 a² • Kubun tillərinin uzunluqlari cəmi: P= 12 a

İŞ VƏRQİ: - 1 Hədiyyə qutusu kub səkilindədir. Tilinin uzunlugu 30 sm olarsa ,

İŞ VƏRQİ: - 1 Hədiyyə qutusu kub səkilindədir. Tilinin uzunlugu 30 sm olarsa , bu qutunun bukulduyu kagizin sahəsi ən azi nə qədər olmalidir ? .

iş VƏRƏQİ: - 2 3 x 4 x 2 olculərindəki hovuzun yan səthinə və

iş VƏRƏQİ: - 2 3 x 4 x 2 olculərindəki hovuzun yan səthinə və doşəməsinə kafel vurmaq lazimdir. 20 x 40 sm olculu kafeldən nə qədər almaq lazimdir ?

Olculəri 5 x 7 x 3 m olan otagi təmir etmək lazimdir. Usta 1

Olculəri 5 x 7 x 3 m olan otagi təmir etmək lazimdir. Usta 1 m-in təmiri ucun 4 manat zəhmət haqqi alarsa , otagin tam təmiri ucun ustaya nə qədər zəhmət haqqi vermək lazimdir ?

1) Bir üzünün sahəsi 12 sm 2 olan 2 eyni zəri yan-yana qoysaq hansı

1) Bir üzünün sahəsi 12 sm 2 olan 2 eyni zəri yan-yana qoysaq hansı həndəsi fiqur alınar ? Alınan fiqurun tam səthinin sahəsini tapın. Fikrinizi əsaslandırın. 2) Aşağıdakı fikirlərdən doğru olanını seçin: I. Paralelepipedin üzlərinin tərəfləri paralelepipedin tili adlanır. II. Paralelepipedin 6 tili var. III. Paralelepipedin hər tilində 4 təpə nöqtəsi var. IV. Paralelepipedin bir təpəsindən 3 til çıxır. V. Paralelepipedin 2 üzünün kəsişməsi paralelepipedin təpəsin əmələ gətirir. VI. Kubun və düzbucaqlı paralelepipedin bütün bucaqları bərabərdir. VII. Kubun 12 bərabər tili var. VIII. Kubun bütün tillərinin uzunluqları cəmi 4 ( a+b+c) düsturu ilə tapılır. •

 • Hər kəs öz fikrini bildirir. Deməli bunun üçün düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin

• Hər kəs öz fikrini bildirir. Deməli bunun üçün düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin sahəsini tapmaq lazım olduğu qərarına gəlinir. Sonra şagirdlərin düzbucaqlı paralelepiped haqqında bildikləri təkrarlanır.

Ev tapşırığı. Hər bir şagird evlərindəki hər hansı bir otağın enini, uzununu və hündürlüyünü

Ev tapşırığı. Hər bir şagird evlərindəki hər hansı bir otağın enini, uzununu və hündürlüyünü ölçüb tam səthinin sahəsini və bütün tillərinin uzunluqları cəmini tapsın.

Nəticə və ümumiləşdirmə. Müəllim diqqəti tədqiqat sualına yönəldərək şagirdlərin cavabını ümumiləşdirir. Deməli belə çıxır

Nəticə və ümumiləşdirmə. Müəllim diqqəti tədqiqat sualına yönəldərək şagirdlərin cavabını ümumiləşdirir. Deməli belə çıxır ki, kubun tam səthinin sahəsini tapmaq üçün, onun da hər üzünün sahələrini toplamaq lazımdır. Bildiyimiz kimi kubun 6 üzü var. Tillərini a işarə etdikdə kubun tam səthinin sahəsi S=6 a*a=6 a 2 olar. Qrupun işi və əməkdaşlıq qiymətləndirilir.