LUT THU V LUT QUN L THU Ths

  • Slides: 168
Download presentation
LUẬT THUẾ VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Ths. Đỗ Ngọc Dung Cục KTSTQ-TCHQ

LUẬT THUẾ VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Ths. Đỗ Ngọc Dung Cục KTSTQ-TCHQ

Nội dung: 1. Tổng quan về thuế; 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Nội dung: 1. Tổng quan về thuế; 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt; 4. Thuế giá trị gia tăng; 5. Thuế bảo vệ môi trường; 6. Luật quản lý thuế. 2

PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ

PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ

I. Khái quát chung về thuế 1. Khái niệm: Thuế là một khoản nộp

I. Khái quát chung về thuế 1. Khái niệm: Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. 4

I. Khái quát chung về thuế 1. Khái niệm: 5

I. Khái quát chung về thuế 1. Khái niệm: 5

I. Khái quát chung về thuế 2. Đặc điểm của thuế: - Tính bắt

I. Khái quát chung về thuế 2. Đặc điểm của thuế: - Tính bắt buộc; - Không hoàn trả trực tiếp; - Phục vụ cho chi tiêu công. 6

I. Khái quát chung về thuế 3. Chức năng của thuế: - Phân phối

I. Khái quát chung về thuế 3. Chức năng của thuế: - Phân phối sản phẩm xã hội; - Ổn định hóa kinh tế - xã hội. 7

I. Khái quát chung về thuế 4. Phân loại thuế: 4. 1. Theo phương

I. Khái quát chung về thuế 4. Phân loại thuế: 4. 1. Theo phương thức huy động của thuế: - Thueá tröïc thu - Thueá giaùn thu 8

I. Khái quát chung về thuế 4. 2. Theo ñoái töôïng của thuế: -

I. Khái quát chung về thuế 4. 2. Theo ñoái töôïng của thuế: - Thueá thu đối với thu nhaäp; - Thuế thu đối với hàng hóa, dịch vụ; - Thuế thu đối với tài sản. 9

Thuế trực thu: - Mục đích: Ñieàu tieát tröïc tieáp vaøo thu nhaäp cuûa

Thuế trực thu: - Mục đích: Ñieàu tieát tröïc tieáp vaøo thu nhaäp cuûa ngöôøi noäp thueá. Coù nghóa laø ngöôøi noäp thueá cuõng chính laø ngöôøi chòu thueá. - Ưu điểm: thuế lũy tiến và mang ý nghĩa coâng baèng. - Hạn chế: Thiếu tính ổn định vì lệ thuộc vào tốc độ phát triển kinh tế, thu nhập của xã hội. 10

 Thuế gián thu: - Mục đích: đánh vào hàng hóa, dịch vụ, nên

Thuế gián thu: - Mục đích: đánh vào hàng hóa, dịch vụ, nên là một khoản cộng thêm vào giá bán của hàng hóa, dòch vu mà người tiêu dùng phải chi trả. - Öu ñieåm: Ổn định vì phát sinh khi hoạt động tiêu dùng diễn ra. Trường hợp nền kinh tế có suy thoái thì những nhu cầu thiết yếu vẫn tiếp tục tiếp diễn. - Hạn chế: Có xu hướng lũy thoái. 11

Thueá thu đối với haøng hoùa, dịch vụ: - Thueá moân baøi: laø loaïi

Thueá thu đối với haøng hoùa, dịch vụ: - Thueá moân baøi: laø loaïi thueá do caù nhaân, caùc toå chöùc, caùc doanh nghieäp noäp cho Nhaø nöôùc ñeå coâng nhaän tö caùch phaùp nhaân trong hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa hoï. 12

Thueá thu đối với haøng hoùa, dịch vụ: - Thueá xuaát nhaäp khaåu: Laø

Thueá thu đối với haøng hoùa, dịch vụ: - Thueá xuaát nhaäp khaåu: Laø loaïi thueá giaùn thu, thu vaøo caùc maët haøng ñöôïc pheùp xuaát khaåu, nhaäp khaåu qua bieân giôùi quoác gia, caùc maët haøng mua baùn, trao ñoåi giöõa thò tröôøng trong nöôùc vôùi khu cheá xuaát… 13

Thueá thu đối với haøng hoùa, dịch vụ: -Thueá tieâu thuï ñaëc bieät: laø

Thueá thu đối với haøng hoùa, dịch vụ: -Thueá tieâu thuï ñaëc bieät: laø loaïi thueá ñaùnh vaøo moät soá loaïi haøng hoùa, dòch vuï mang tính chaát ñaëc bieät maø nhaø nöôùc khoâng khuyeán khích saûn xuaát, kinh doanh vaø tieâu duøng. - Thueá GTGT: laø loaïi thueá ñaùnh vaøo giaù trò taêng theâm cuûa saûn phaåm, dòch vuï, haøng hoùa qua moãi khaâu luaân chuyeån töø saûn xuaát löu thoâng ñeán tieâu duøng. 14

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá nhaø ñaát: laø loaïi thueá ñoái

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá nhaø ñaát: laø loaïi thueá ñoái vôùi nhaø ôû, ñaát xaây döïng coâng trình maø caù nhaân hoaëc toå chöùc ñang söû duïng phaûi noäp cho Nhaø nöôùc. 15

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá tröôùc baï: laø khoaûn tieàn maø

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá tröôùc baï: laø khoaûn tieàn maø caù nhaân, toå chöùc, doanh nghieäp coù nhu caàu noäp cho cô quan chöùc naêng ñeå ñöôïc Nhaø nöôùc ñaûm baûo veà maët phaùp lyù quyeàn sôû höõu hay quyeàn söû duïng ñoái vôùi moät loaïi taøi saûn naøo ñoù. Thueá phaûi noäp = Trò giaù taøi saûn * thueá suaát 16

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá söû duïng voán ngaân saùchï: Laø

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá söû duïng voán ngaân saùchï: Laø khoaûn thu veà söû duïng ngaân saùch Nhaø nöôùc thu treân soá voán cuûa doanh nghieäp do ngaân saùch Nhaø nöôùc caáp hay coù nguoàn voán töø ngaân saùch Nhaø nöôùc caáp Thueá voán = Toång soá voán ngaân saùch * thueá suaát 17

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá taøi nguyeân: Laø loaïi thueá giaùn

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá taøi nguyeân: Laø loaïi thueá giaùn thu ñaùnh vaøo quaù trình khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân. Thueá phaûi noäp = Saûn löôïng khai thaùc * ÑG tính thueá * thueá suaát 18

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp: Laø

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp: Laø loaïi thueá ñaùnh vaøo ñaát duøng ñeå saûn xuaát noâng nghieäp. Thueá phaûi noäp = Dieän tích ñaát söû duïng * Ñònh suaát 19

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát: laø

Thueá thu đối với taøi saûn - Thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát: laø loaïi thueá caù nhaân hoaëc doanh nghieäp phaûi noäp khi coù söï chuyeån quyeàn söû duïng ñaát cho ñoái töôïng khaùc. Thueá phaûi noäp = DT ñaát phaûi noäp thueá * Giaù tính thueá * TS 20

Thueá thu đối với thu nhaäp - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp: Laø loaïi

Thueá thu đối với thu nhaäp - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp: Laø loaïi thueá ñaùnh vaøo caùc khoaûn thu nhaäp bao goàm thu nhaäp töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, hoaït ñoäng dòch vuï vaø caùc khoaûn thu nhaäp khaùc cuûa doanh nghieäp. 21

Thueá thu đối với thu nhaäp - Thueá thu nhaäp caù nhaân: Laø loaïi

Thueá thu đối với thu nhaäp - Thueá thu nhaäp caù nhaân: Laø loaïi thueá tröïc thu ñaùnh vaøo thu nhaäp cuûa caù nhaân coù thu nhaäp cao. 22

5. Vai trò của thuế - Thuế là nguồn thu chủ yếu, ổn định

5. Vai trò của thuế - Thuế là nguồn thu chủ yếu, ổn định của ngân sách nhà nước. -Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế; điều chỉnh các cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân. - Thuế góp phần đảm bảo bình đẳng, thực hiện công bằng xã hội. 23

6. Các yếu tố cơ bản của chính sách thuế. - Tên gọi của

6. Các yếu tố cơ bản của chính sách thuế. - Tên gọi của thuế - Đối tượng chịu thuế; - Đối tượng không thuộc diện chịu thuế; - Đối tượng nộp thuế; - Thuế suất; - Cơ sở thuế; - Miễn, giảm thuế. 24

7. Nguyên tắc xây dựng chính sách thuế -Taäp trung thoáng nhaát - Roõ

7. Nguyên tắc xây dựng chính sách thuế -Taäp trung thoáng nhaát - Roõ raøng - Hieäu quaû - Linh hoạt - Công bằng 25

Phần 2 THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Phần 2 THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Văn bản pháp lý Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành số

Văn bản pháp lý Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành số 45/2005/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013, HL 01/11/2013 (riêng nội dung hướng dẫn Luật QLT HL 01/07/2013) Biểu thuế XK, thuế NK ưu đãi hiện hành số 164/2013/TTBTC ngày 15/11/2013 QĐ 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 và QĐ số 24/2013/QĐ -TTg ngày 03/05/2013 (HL 20/06/2013) quy định mức thuế tuyệt đối xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống

I. Kiến thức chung về thuế XK, thuế NK 1. Khaùi nieäm: Thueá xuaát

I. Kiến thức chung về thuế XK, thuế NK 1. Khaùi nieäm: Thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu laø loaïi thueá thu vaøo caùc loaïi haøng hoùa ñöôïc pheùp xuaát khaåu, nhaäp khaåu qua bieân giôùi quoác gia, caùc loaïi haøng hoùa mua baùn, trao ñoåi giöõa thò tröôøng trong nöôùc vôùi khu phi thueá quan 28

I. Kiến thức chung về thuế XK, thuế NK 2. Đặc điểm: - Laø

I. Kiến thức chung về thuế XK, thuế NK 2. Đặc điểm: - Laø loaïi thueá giaùn thu; - Chịu ảnh hưởng bởi chính sách kinh tế của quốc gia hay nhóm quốc gia; - Do cơ quan hải quan quản lý thu. 29

II. Quy định chung 1 Đối tượng chịu thuế: Hàng hóa xuất khẩu, nhập

II. Quy định chung 1 Đối tượng chịu thuế: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam ; Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. 30

II. Quy định chung 2 - Ñoái töôïng không chòu thueá: Haøng vaän chuyeån

II. Quy định chung 2 - Ñoái töôïng không chòu thueá: Haøng vaän chuyeån quaù caûnh hoaëc chuyeån khaåu qua cöûa khaåu Haøng vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi Haøng töø khu phi thueá quan XK ra nöôùc ngoaøi; haøng töø nöôùc ngoaøi NK vaøo khu phi thueá quan vaø chæ söû duïng trong khu phi thueá quan; haøng trao ñoåi giöõa caùc khu phi thueá quan Haøng laø phaàn daàu khí thuoäc thueá taøi nguyeân 31

II. Quy định chung 3 Đối tượng nộp thuế Chuû haøng hoùa XK, NK

II. Quy định chung 3 Đối tượng nộp thuế Chuû haøng hoùa XK, NK Toå chöùc nhaän uûy thaùc XK, NK Caù nhaân coù haøng hoùa XK, NK Ñaïi lyù laøm TTHQ (neáu ñöôïc uûy quyeàn) Doanh nghieäp cung caáp dòch vuï böu chính, dòch vuï chuyeån phaùt nhanh Toå chöùc tín duïng trong tröôøng hôïp baûo laõnh, noäp thay thueá cho ñoái töôïng noäp thueá 32

III. Căn cứ tính thuế 1. Số lượng: Theo luaät thueá xuaát khaåu, nhaäp

III. Căn cứ tính thuế 1. Số lượng: Theo luaät thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu thì soá löôïng haøng hoùa laøm caên cöù tính thueá laø löôïng haøng hoùa thöïc teá xuaát khaåu, nhaäp khẩu 2. Xuất xứ: 33

III. Căn cứ tính thuế 3. Giá tính thuế: a) Haøng xuaát khaåu: Laø

III. Căn cứ tính thuế 3. Giá tính thuế: a) Haøng xuaát khaåu: Laø giaù baùn taïi cöûa khaåu xuaát khoâng bao goàm phí vaän taûi (F), phí baûo hieåm (I) theo ñieàu kieän giao haøng FOB (ñoái vôùi haøng vaän chuyeån ñöôøng bieån) hoaëc DAF (ñoái vôùi haøng xuaát khaåu qua bieân giôùi ñaát lieàn). b) Haøng nhaäp khaåu: Laø giaù thöïc teá tại cöûa khaåu nhaäp ñaàu tieân CIF = FOB + I + F ; C&F = FOB + F; DAF FOB = CIF – I – F; FOB = C&F - F 34

III. Caên cöù tính thueá 4. Thuế suất: Laø tyû leä phaàn traêm chòu

III. Caên cöù tính thueá 4. Thuế suất: Laø tyû leä phaàn traêm chòu thueá tính treân trò giaù tính thueá cuûa loâ haøng. Thueá xuaát thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu hieän haønh aùp duïng ñoái vôùi töøng maët haøng ñöôïc quy ñònh taïi bieåu thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu hieän haønh. 35

III. Căn cứ tính thuế 5. Tỷ giá tính thuế: - Là tỷ giá

III. Căn cứ tính thuế 5. Tỷ giá tính thuế: - Là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng NNVN công bố được đăng trên báo Nhân dân hàng ngày. - Trường hợp vào các ngày không phát hành báo (hoặc có phát hành nhưng không thông báo tỷ giá) hoặc thông tin không đến được cửa khẩu thì tỷ giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá tính thuế của ngày liền kề trước đó.

III. Caên cöù tính thueá - Thueá suaát thueá xuaát khaåu: Theo bieåu thueá

III. Caên cöù tính thueá - Thueá suaát thueá xuaát khaåu: Theo bieåu thueá hieän haønh - Thueá suaát thueá nhaäp khaåu: + Thueá suaát thoâng thöôøng; + Thueá suaát öu ñaõi ñaëc bieät; + Thuế suất hạn ngạch thuế quan. - Thuế tuyệt đối 37

IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 1. Tính thuế theo tỷ lệ %: TXNK phải

IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 1. Tính thuế theo tỷ lệ %: TXNK phải nộp = Số lượng x Đơn giá tính thuế x thuế suất x Tỷ giá 2. Tính thuế tuyệt đối : TXNK phải nộp = Số lượng x Mức thuế tuyệt đối (Lưu ý: số lượng thực tế; thời điểm tính thuế)

Thuế tuyệt đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống ĐQSD:

Thuế tuyệt đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống ĐQSD: - DTXL dưới 1. 000 cc 5. 000 USD/chiếc - DTXL từ 1. 000 cc đến dưới 1. 500 cc 10. 000 USD/chiếc - Dung tích xi lanh từ 1. 500 cc đến dưới 2. 500 cc: Mức thuế nhập khẩu = X + 5. 000 USD - Dung tích xi lanh từ 2. 500 cc trở lên: Mức thuế nhập khẩu = X + 15. 000 USD - Trong đó, X là thuế NK tính theo thuế tỷ lệ (Thuế NK tính theo thuế suất thuế NK ưu đãi đối với xe mới tại thời điểm tính thuế)

Thuế tuyệt đối với xe ô tô từ 10 đến 15 chỗ ngồi ĐQSD:

Thuế tuyệt đối với xe ô tô từ 10 đến 15 chỗ ngồi ĐQSD: - Từ 2. 000 cc trở xuống 9. 500 USD/chiếc - Trên 2. 000 cc đến 3. 000 cc 13. 000 USD/chiếc - Trên 3. 000 cc 17. 000 USD/chiếc

MỨC THUẾ TỰ VỆ THEO QUYẾT ĐỊNH 5987/QĐ-BCT Thời gian có hiệu lực Mức

MỨC THUẾ TỰ VỆ THEO QUYẾT ĐỊNH 5987/QĐ-BCT Thời gian có hiệu lực Mức thuế 07/5/2013 - 06/5/2014 5% 07/5/2014 - 06/5/2015 4% 07/5/2015 - 06/5/2016 3% 07/5/2016 - 06/5/2017 2%

Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp,

Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử Ngoài việc chịu thuế XK, NK, nhà nước còn phải áp dụng: - Tăng mức thuế NK đối với hàng hoá nhập khẩu quá mức; - Thuế chống bán phá giá; - Thuế chống trợ cấp; - Thuế chống phân biệt đối xử. 42

V. KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 1. Trách nhiệm của đối tượng nộp thuế

V. KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 1. Trách nhiệm của đối tượng nộp thuế - Kê khai thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai; - Nộp tờ khai hải quan cho cơ quan hải quan, - Tự tính thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

V. KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 2. Thời điểm tính thuế Thời điểm đối

V. KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 2. Thời điểm tính thuế Thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký TKHQ. Trường hợp khai báo điện tử thì thời điểm tính thuế là ngày CQHQ cấp số TK tự động từ hệ thống Thuế XNK được tính theo số lượng, thuế suất, đơn giá tính thuế và tỷ giá tính thuế.

V. KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 3. Thời hạn nộp thuế Theo Luật Quản

V. KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 3. Thời hạn nộp thuế Theo Luật Quản lý thuế và Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung.

VI. MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ VÀ TRUY THUẾ 6. 1. Miễn thuế:

VI. MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ VÀ TRUY THUẾ 6. 1. Miễn thuế: 1) Haøng TNTX, TXTN ñeå tham döï hoäi chôï, trieån laõm; maùy moùc thieát bò, duïng cuï ngheà nghieäp TNTX, TXTN phuïc vuï hoäi nghò, thi ñaáu, bieåu dieãn, khaùm chöõa beänh…khoâng quaù 90 ngaøy 2) Haøng laø taøi saûn di chuyeån; 3) Haøng cuûa toå chöùc, caù nhaân ñöôïc mieãn tröø ngoaïi giao

 4) Haøng XK, NK trong tieâu chuaån haønh lyù mieãn thueá 5) Haøng

4) Haøng XK, NK trong tieâu chuaån haønh lyù mieãn thueá 5) Haøng gia coâng cho nöôùc ngoaøi theo hôïp ñoàng gia coâng 6) Haøng NK taïo TSCÑ cuûa döï aùn khuyeán khích ñaàu tö. 7) Gioáng caây troàng, vaät nuoâi NK ñeå thöïc hieän döï aùn ñaàu tö 8) Haøng NK cuûa DN BOT vaø nhaø thaàu phuï ñeå thöïc hieän döï aùn BOT, BTO, BT

 9) Moät soá haøng hoùa NK ñeå phuïc vuï hoaït ñoäng daàu khí

9) Moät soá haøng hoùa NK ñeå phuïc vuï hoaït ñoäng daàu khí 10) Mieãn thueá Nk ñ/v nguyeân lieäu, vaät tö phuïc vuï tröïc tieáp cho hoaït ñoäng sx phaàn meàm… 11) Haøng hoùa sx, gia coâng, taùi cheá, laép raùp taïi khu phi thueá quan khoâng söû duïng nguyeân lieäu, linh kieän NK töø nöôùc ngoaøi khi NK vaøo thò tröôøng trong nöôùc ñöôïc mieãn thueá NK

6. 2. Xét miễn thuế: Đối với hàng hoá xuất khẩu - Hàng hoá

6. 2. Xét miễn thuế: Đối với hàng hoá xuất khẩu - Hàng hoá được phép XK của các tổ chức, cá nhân từ VN để biếu tặng cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; - Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được các tổ chức, cá nhân Việt Nam biếu, tặng khi vào làm việc, du lịch, thăm thân nhân tại VN được phép XK ra nước ngoài. - Hàng của các tổ chức VN được phép XK ra nước ngoài tham gia hội chợ, triển lãm, quảng cáo; sau đó sử dụng để biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

 Đối với hàng hoá nhập khẩu: - Hàng hoá là quà biếu, quà

Đối với hàng hoá nhập khẩu: - Hàng hoá là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam có trị giá hàng hoá không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng thì được xét miễn thuế. - Hàng hoá là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức, cá nhân VN với trị giá hàng hoá không vượt quá 1 (một) triệu đồng thì được xét miễn thuế hoặc giá trị hàng hoá vượt quá 1 (một) triệu đồng nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50. 000 đồng thì được xét miễn thuế.

6. 3. Giảm thuế - Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá

6. 3. Giảm thuế - Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế. - Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá.

6. 4. Hoàn thuế a. Đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế

6. 4. Hoàn thuế a. Đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế mà còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu dưới sự giám sát của CQHQ, được tái xuất. Chứng từ hoàn như sau: - Công văn yêu cầu hoàn thuế nhập khẩu đã nộp; - Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đã tính thuế; - Tờ khai hàng hoá xuất khẩu đã làm TTHQ, có xác nhận của CQHQ là hàng hoá thuộc tờ khai nhập khẩu nào còn lưu kho, lưu bãi ở các cửa khẩu hoặc hàng hoá vẫn còn dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan đã thực xuất khẩu; - Chứng từ nộp thuế.

b. Đối với hàng hoá XK, NK đã nộp thuế XK, NK nhưng không

b. Đối với hàng hoá XK, NK đã nộp thuế XK, NK nhưng không XK, NK nữa, phải có: - Công văn yêu cầu hoàn thuế XK, NK đã nộp; - Tờ khai hàng hoá XK, NK có xác nhận của cơ quan Hải quan là hàng hoá không XK, NK; - Chứng từ nộp thuế.

 c. Đối với hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

c. Đối với hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế XK hoặc NK ít hơn, phải có: - Công văn yêu cầu hoàn lại thuế XK / NK nộp thừa; - Tờ khai hàng hoá XK/ NK đã làm thủ tục hải quan; - Chứng từ nộp thuế; - Hoá đơn bán hàng, mua hàng theo hợp đồng mua bán hàng hoá.

 d. Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế

d. Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Chứng từ: - Công văn yêu cầu thanh khoản, hoàn lại thuế, không thuế; - Tờ khai HQ hàng nhập khẩu đã làm TTHQ; - Chứng từ nộp thuế; - Tờ khai HQ hàng XK đã làm TTHQ; - Hợp đồng nhập khẩu; Chứng từ thanh toán cho hàng hoá xuất khẩu; Bảng thông báo định mức; - Các bảng kê thanh khoản theo quy định hiện hành.

 đ. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đã

đ. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu e. Hàng hoá xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập f. Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất g. HHNK là MMTB, dụng cụ, PTVC được phép TNTX để thực hiện dự án đầu tư, thi công xây dựng đã nộp thuế nhập khẩu;

Thời hạn hoàn thuế Kiểm trước hoàn sau 40 ngày Hồ sơ chưa chính

Thời hạn hoàn thuế Kiểm trước hoàn sau 40 ngày Hồ sơ chưa chính xác, chưa đủ căn cứ Hoàn trước, kiểm sau: 6 ngày làm việc Thuộc đối tượng và có đủ hồ sơ Không thuộc đối tượng

Truy thuế Đối tượng nộp thuế có hàng hoá được miễn thuế, xét miễn

Truy thuế Đối tượng nộp thuế có hàng hoá được miễn thuế, xét miễn thuế nhưng sau đó sử dụng khác với mục đích để được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế. 58

Phần 3 THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Phần 3 THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khaùi nieäm: Thueá tieâu thuï ñaëc bieät

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khaùi nieäm: Thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø loaïi thu vaøo moät soá loaïi haøng hoùa vaø dòch vuï maø Nhaø nöôùc khoâng khuyeán khích saûn xuaát, kinh doanh, nhaäp khaåu vaø tieâu duøng. 60

2. Văn bản phaùp lyù - Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH

2. Văn bản phaùp lyù - Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH 12 ngày 14/11/2008. Luật thuế TTĐB hiện hành này có 11 nhóm Hàng hoá và 06 nhóm dịch vụ được qui định chịu thuế TTĐB với mức thuế suất từ 10% đến 70%. - Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 - Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009

3. Quá trình áp dụng - Tiền thân của thuế tiêu thụ đặc biệt

3. Quá trình áp dụng - Tiền thân của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành là thuế hàng hóa được ban hành năm 1951. - Ngày 30/6/1990 Quốc hội thông qua Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thay thế thuế hàng hóa, được sửa đổi bổ sung vào các năm 1993, 1995. - Năm 1998 Quốc hội ban hành Luật TTĐB số 05/1998/QH 10 , sửa đổi, bổ sung năm 2003, 2005. - Năm 2008, thay thế bằng Luật TTTĐB số 27/2008/QH 12 ngày 14/11/2008.

 4. Đặc điểm - Laø loaïi thueá giaùn thu - Thuế suất rất

4. Đặc điểm - Laø loaïi thueá giaùn thu - Thuế suất rất cao vì thuế đánh vào một số hàng hóa dịch vụ mang tính chất xa xỉ, chưa thật cần thiết cho nhu cầu thiết yếu và có ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người trong xã hội - Nhà nước chỉ thu một lần ở khâu SX, NK hàng hóa hay KD các dịch vụ. - Thay đổi tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội và mức sống của dân cư 63

5. Tầm quan trọng của TTTĐB Là nguoàn thu cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc

5. Tầm quan trọng của TTTĐB Là nguoàn thu cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc Là công cụ để nhà nước thực hiện chức năng hướng dẫn sản xuất và điều tiết tiêu dùng xã hội. Là công cụ để nhà nước điều tiết thu nhập của người tiêu dùng vào NSNN một cách công bằng hợp lý.

II. Đối tượng chịu thuế 1. Haøng hoùa: a) Thuoác laù ñieáu, xì gaø

II. Đối tượng chịu thuế 1. Haøng hoùa: a) Thuoác laù ñieáu, xì gaø vaø cheá phaåm khaùc töø caây thuoác laù duøng ñeå huùt, hít, nhai, ngöûi, ngaäm; b) Röôïu; c) Bia; d) Xe oâtoâ döôùi 24 choã, keå caû xe oâtoâ vöøa chôû ngöôøi, vöøa chôû haøng loaïi töø hai haøng gheá trôø leân, coù thieát keá vaùch ngaên coá ñònh giöõa khoang chôû ngöôøi vaø khoang chôû haøng; e) Xe moâ toâ hai baùnh, xe moâ toâ ba baùnh coù dung tích xi lanh treân 125 cm 3; 65

II. Đối tượng chịu thuế 1. Haøng hoùa: f) Taøu bay g) Du thuyeàn

II. Đối tượng chịu thuế 1. Haøng hoùa: f) Taøu bay g) Du thuyeàn h) Xaêng caùc loaïi, nap-ta (naphtha), cheá phaåm taùi hôïp (reformade component) vaø caùc cheá phaåm khaùc ñeå pha cheá xaêng; i) Ñieàu hoøa nhieät ñoä coâng suaát töø 90. 000 BTU trôû xuoáng; J) Baøi laù; k) Vaøng maõ, haøng maõ; 66

II. Đối tượng chịu thuế 2. Dòch vuï: a) Kinh doanh vuõ tröôøng; b)

II. Đối tượng chịu thuế 2. Dòch vuï: a) Kinh doanh vuõ tröôøng; b) Kinh doanh maùt-xa (massage), karaoke; c) Kinh doan casino; troø chôi ñieän töû coù thöôûng bao goàm troø chôi baèng maùy jackpot, maùy slot vaø caùc loaïi maùy töông töï; d) Kinh doanh ñaët cöôïc; e) Kinh doanh golf bao goàm baùn theû hoäi vieân, veù chôi golf; f) Kinh doanh xoå soá. 67

III. Đối tượng không chịu thuế 1. Haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát,

III. Đối tượng không chịu thuế 1. Haøng hoùa do cô sôû saûn xuaát, gia coâng tröïc tieáp xuaát khaåu hoaëc baùn, uûy thaùc cho cô sôû kinh doanh khaùc ñeå xuaát khaåu; 2. Haøng hoùa nhaäp khaåu bao goàm: a) Haøng vieän trôï nhaân ñaïo, vieän trôï khoâng hoaøn laïi; b) Haøng hoùa vaän chuyeån quaù caûnh hoaëc möôïn ñöôøng qua cöûa khaåu; c) Ñoà duøng cuûa toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi theo tieâu chuaån mieãn tröø ngoaïi giao; 3. Taøu bay, du thuyeàn söû duïng cho muïc ñích kinh doanh vaän chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch, khaùch du lòch; 68

III. Đối tượng không chịu thuế 4. Xe oâtoâ cöùu thöông, xe oâtoâ chôû

III. Đối tượng không chịu thuế 4. Xe oâtoâ cöùu thöông, xe oâtoâ chôû phaïm nhaân; xe oâtoâ tang leã; xe oâtoâ thieát keá vöøa coù choã ngoài, vöøa coù choã ñöùng chôû ñöôïc töø 24 ngöôøi trôû leân; xe oâtoâ chaïy trong khu vui chôi, giaûi trí, theå thao khoâng ñaêng kyù löu haønh vaø khoâng tham giao thoâng; 5. Haøng hoùa nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi vaøo khu phi thueá quan, haøng hoùa töø noäi ñòa baùn vaøo khu phi thueá quan vaø chæ söû duïng trong khu phi thueá quan, haøng hoùa ñöôïc mua baùn giöõa caùc khu phi thueá quan vôùi nhau, tröø xe oâtoâ chôû ngöôøi döôùi 24 choã. 69

VI. Ngöôøi noäp thueá 1. g 2. Ngöôøi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät

VI. Ngöôøi noäp thueá 1. g 2. Ngöôøi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät laø toå chöùc, caù nhaân saûn xuaát, nhaäp khaåu haøng hoùa vaø kinh doanh dòch vuï thuoäc ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät. haøng hoùa thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät cuûa cô sôû saûn xuaát ñeå xuaát khaåu nhöng khoâng xuaát khaåu maø tieâu thuï trong nöôùc thì toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu laø ngöôøi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät. 70

V. Căn cứ tính thuế 1. Giaù tính thueá: a. Ñoái vôùi haøng hoùa

V. Căn cứ tính thuế 1. Giaù tính thueá: a. Ñoái vôùi haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc: Là giá do cơ sở sản xuất bán ra chöa coù thueá GTGT: Giaù tính thueá TTÑB = Giaù baùn chöa coù thueá GTGT 1 + Thueá suaát thueá TTÑB 71

V. Căn cứ tính thuếá b. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: laø giaù tính

V. Căn cứ tính thuếá b. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu: laø giaù tính thueá nhaäp khaåu coäng vôùi thueá nhaäp khaåu. Tröôøng hôïp haøng hoùa nhaäp khaåu ñöôïc mieãn, giaûm thueá nhaäp khaåu thì giaù tính thueá khoâng bao goàm soá thueá nhaäp khaåu ñöôïc mieãn giaûm. Giaù tính thueá = Giaù tính thueá + TTÑB nhaäp khaåu Thueá nhaäp khaåu 72

V. Căn cứ tính thuế c. Baùn traû goùp: laø giaù baùn chöa coù

V. Căn cứ tính thuế c. Baùn traû goùp: laø giaù baùn chöa coù thueá TTÑB vaø thueá GTGT baùn theo phöông thöùc traû tieàn moät laàn, khoâng bao goàm laõi traû goùp, laõi traû chaäm. d. Ñoái vôùi dòch vuï: laø giaù cung öùng dòch vuï chöa coù thueá GTGT Giaù tính thueá TTÑB = Giaù dòch vuï (baùn ra chöa coù thueá GTGT) 1 + thueá suaát thueá TTDB ………………. . …… 2. Thueá suaát: 73

V. Căn cứ tính thuế Haøng hoùa, dòch vuï STT Haøng hoùa I 1

V. Căn cứ tính thuế Haøng hoùa, dòch vuï STT Haøng hoùa I 1 Thuoác laù ñieáu, xì gaø vaø caùc cheá phaåm khaùc töø caây thuoác laù 2 Röôïu Thueá suaát (%) 65 a) Röôïu töø 20 ñoä trôû leân 3 Töø ngaøy 01/01/2010 ñeán heát ngaøy 31/12/2012 45 Töø ngaøy 01/01/2013 50 b) Röôïu döôùi 20 ñoä 25 Bia Töø ngaøy 01/01/2010 ñeán heát ngaøy 31/12/2012 45 Töø ngaøy 01/01/2013 50 74

4 Xe oâ toâ döôùi 24 choã a) Xe oâ toâ chôû ngöôøi töø

4 Xe oâ toâ döôùi 24 choã a) Xe oâ toâ chôû ngöôøi töø 9 choã trôû xuoáng, tröø loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4 e vaø 4 g Loaïi coù dung tích xi lanh töø 2. 000 cm 3 trôû xuoáng 45 Loaïi coù dung tích xi lanh treân 2. 000 cm 3 ñeán 3. 000 cm 3 50 Loaïi coù dung tích xi lanh treân 3. 000 cm 3 60 b) Xe oâ toâ chôû ngöôøi töø 10 ñeán döôùi 16 choã, tröø loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4 e vaø 4 g 30 c) Xe oâ toâ chôû ngöôøi töø 16 ñeán döôùi 24 choã, tröø loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4 e vaø 4 g 15 d) Xe oâ toâ vöøa chôû ngöôøi, vöøa chôû haøng, tröø loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4 e vaø 4 g 15 ñ) Xe oâ toâ chaïy baèng xaêng keát hôïp naêng löôïng ñieän, naêng löôïng sinh hoïc, trong ñoù tyû troïng xaêng söû duïng khoâng quaù 70% soá naêng löôïng söû duïng. Baèng 70% möùc thueá suaát aùp duïng cho loaïi xe cuøng loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4 e vaø 4 g 75

e) Xe oâ toâ chaïy baèng naêng löôïng sinh hoïc Baèng 70% möùc thueá

e) Xe oâ toâ chaïy baèng naêng löôïng sinh hoïc Baèng 70% möùc thueá suaát aùp duïng cho loaïi xe cuøng loaïi quy ñònh taïi ñieåm 4ñ, 4 e vaø 4 g g) Xe oâ toâ chaïy baèng ñieän Loaïi chôû ngöôøi töø 9 choã trôû xuoáng 25 Loaïi chôû ngöôøi töø 10 ñeán döôùi 16 choã 15 Loaïi chôû ngöôøi töø 16 ñeán döôùi 24 choã 10 Loaïi thieát keá vöøa chôû ngöôøi, vöøa chôû haøng 10 5 Xe moâ toâ hai baùnh, xe moâ toâ ba baùnh coù dung tích xi lanh treân 125 cm 3; 20 6 Taøu bay; 30 7 Du thuyeàn; 30 76

8 Xaêng caùc loaïi, nap-ta (naphtha), cheá phaåm taùi hôïp (reformade component) vaø caùc

8 Xaêng caùc loaïi, nap-ta (naphtha), cheá phaåm taùi hôïp (reformade component) vaø caùc cheá phaåm khaùc ñeå pha cheá xaêng; 10 9 Ñieàu hoøa nhieät ñoä coâng suaát töø 90. 000 BTU trôû xuoáng; 10 10 Baøi laù; 11 Vaøng maõ, haøng maõ; II 40 70 Dòch vuï 1 Kinh doanh vuõ tröôøng 40 2 Kinh doanh maùt-xa, karaoke 30 3 Kinh doanh casino, troø chôi ñieän töû coù thöôûng 30 4 Kinh doanh ñaët cöôïc 30 5 Kinh doanh golf 20 6 Kinh doanh xoå soá 15 77

VI. Phương pháp tính thuế 1. Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc Thuế

VI. Phương pháp tính thuế 1. Ñoái vôùi haøng saûn xuaát trong nöôùc Thuế TTĐB Giá tính thuế SX trong = Số lượng x x TTĐB nước Thuế suất thuế TTĐB 2. Ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu Thuế TTĐB hàng nhập = khẩu Giá tính thuế nhập + khẩu Thuế nhập khẩu Thuế X suất thuế TTĐB 78

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB 1. Kê khai đăng ký: -

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB 1. Kê khai đăng ký: - Ñoái vôùi cô sôû SXKD maët haøng thuoäc dieän chòu thueá TTÑB coù traùch nhieäm keâ khai, ñaêng kyù noäp thueá TTÑB vôùi cô quan thueá tröïc tieáp quaûn lyù cô sôû; - Ñoái vôùi ñôn vò nhaäp khaåu haøng hoùa thuoäc dieän chòu thueá TTÑB phaûi keâ khai treân tôø khai haøng nhaäp khaåu. 79

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB • 2. Thời hạn nộp thuế:

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB • 2. Thời hạn nộp thuế: - Caên cöù vaøo thoâng baùo cuûa cô quan thueá, cô sôû SX KD phaûi noäp ngay soá thueá theo thoâng baùo vaøo kho baïc nhaø nöôùc. • Tröôøng hôïp chöa thu ñöôïc tieàn thì thôøi haïn noäp thueá laø ngaøy thu ñöôïc tieàn, nhöng chaäm nhaát laø ngaøy 25 cuûa thaùng tieáp theo. - Thuế TTĐB tại khâu NK được nộp cùng thời hạn của thuế NK 80

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB 3. Giảm thuế: Người nộp thuế

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB 3. Giảm thuế: Người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB 4. Hoaøn thueá: Ngöôøi noäp thueá

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB 4. Hoaøn thueá: Ngöôøi noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät ñöôïc hoaøn thueá ñaõ noäp trong caùc tröôøng hôïp sau: a) Haøng taïm nhaäp, taùi xuaát khaåu; b) Haøng hoùa laø nguyeân lieäu nhaäp khaåu ñeå saûn xuaát, gia coâng haøng xuaát khaåu; c) Khi saùp nhaäp, hôïp nhaát, chia, taùch, giaûi theå, phaù saûn, chuyeån ñoåi sôû höõu, chuyeån ñoåi doanh nghieäp, chaám döùt hoaït ñoäng coù soá thueá noäp thöøa; 82

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB d) Coù quyeát ñònh hoaøn thueá

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB d) Coù quyeát ñònh hoaøn thueá cuûa cô quan coù thaåm quyeàn; Theo điều ước quốc tế; Số tiền đã nộp lớn hơn phải nộp. 5. Khấu trừ: - Số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nộp ở khâu SX đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. - Việc khấu trừ tiền thuế TTĐB được thực hiện khi kê khai nộp thuế TTĐB. 83

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB 5. Thủ tục xin miễn, giảm,

VII. Ñaêng kyù keâ khai noäp thueá TTÑB 5. Thủ tục xin miễn, giảm, hoàn - Ñôn xin mieãn, giaûm, hoàn; - Baûn quyeát toaùn Tài chính keøm theo giaûi trình quyeát toaùn cuûa naêm xin giaûm thueá; - Bieân baûn kieåm tra chi phí vaø keát quaû SXKD; - Quyeát ñònh pheâ duyeät luaän chöùng ñaàu tö môû roäng. - Coâng vaên cuûa cô quan thueá kieán nghò möùc vaø thôøi gian giaûm. 84

Phần 4 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Phần 4 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

I. Cơ sở phaùp lyù 1. Luật số 13/2008/QH 12 ngày 03/6/2008; Luật sửa

I. Cơ sở phaùp lyù 1. Luật số 13/2008/QH 12 ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung số 31/2013/QH 13 ngày 19/06/2013 2. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, HL 01/01/2014. . . 3. Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính HL 01/01/2014 4. Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. 86 86

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 1. Khaùi nieäm: Thueá GTGT laø thueá tính

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 1. Khaùi nieäm: Thueá GTGT laø thueá tính treân khoaûn giaù trò taêng theâm cuûa haøng hoùa dòch vuï phaùt sinh trong quaù trình töø saûn xuaát, löu thoâng ñeán tieâu duøng. (Thuế giá trị gia tăng – VAT: Value Added Tax, nghĩa là). 87

2. Đặc điểm Là một dạng của thuế bán hàng. Là một loại thuế

2. Đặc điểm Là một dạng của thuế bán hàng. Là một loại thuế gián thu, được đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, mặc dù chủ thể đem nộp nó cho cơ quan thu là các doanh nghiệp.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 1. Người nộp thuế: - Tổ chức, cá

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 1. Người nộp thuế: - Tổ chức, cá nhân sx, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở VN không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh. - Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 2. Đối tượng không chịu thuế: 1. Sản

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 2. Đối tượng không chịu thuế: 1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các SP khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự SX, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu 2. SP là giống vật nuôi, giống cây trồng 3. ….

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 2. Đối tượng không chịu thuế: 4. SP

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 2. Đối tượng không chịu thuế: 4. SP muối được SX từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt (NACL) … 15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin

16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện là vận

16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện là vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

17. HH thuộc loại trong nước chưa SX được: a) Máy móc, thiết bị,

17. HH thuộc loại trong nước chưa SX được: a) Máy móc, thiết bị, vật tư NK để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu KH, phát triển công nghệ; b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, PTVT chuyên dùng và vật tư cần NK để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt.

c) Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), giàn khoan, tàu thuỷ thuộc

c) Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), giàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu tạo TSCĐ 18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng an ninh.

19. HNK và HHDV bán cho các TC, CN để viện trợ nhân đạo,

19. HNK và HHDV bán cho các TC, CN để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại: a) HHNK viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại và phải được BTC xác nhận; b) Quà tặng cho CQNN, TC CTXH… theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng; c) Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam;

d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn

d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; đồ dùng của người VN định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo; đ) Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; e) Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; 21. Chuyển giao công nghệ 22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác.

 23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến. 24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật. 25. Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung

 26. Các hàng hóa, dịch vụ sau: a) Hàng hoá bán miễn thuế

26. Các hàng hóa, dịch vụ sau: a) Hàng hoá bán miễn thuế ở các cửa hàng bán hàng miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. b) Hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra. c) Các hoạt động có thu phí, lệ phí của Nhà nước theo pháp luật về phí và lệ phí. d) Rà phá bom mìn, vật nổ do các đơn vị quốc phòng thực hiện đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

3. Ñoái töôïng chòu thueá: Haøng hoùa, dòch vuï duøng cho quaù trình saûn

3. Ñoái töôïng chòu thueá: Haøng hoùa, dòch vuï duøng cho quaù trình saûn xuaát, kinh doanh, tieâu duøng ôû Vieät Nam tröø các tröôøng hôïp quy ñònh taïi ñieàu 5 cuûa Luaät thueá GTGT 100

III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ 1. Giá tính thuế: Đối với hàng hóa nhập

III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ 1. Giá tính thuế: Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế NK (nếu có), cộng với thuế TTĐB (nếu có), cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm. 101

III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ 2. Công thức tính VAT hàng NK: Thuế GTGT

III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ 2. Công thức tính VAT hàng NK: Thuế GTGT hàng NK = [TGTT hàng NK + Thuế NK (bao gồm thuế bổ sung) + Thuế TTĐB (nếu có) + Thuế BVMT (nếu có)] * Thuế suất thuế GTGT 102

III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ 3. Thueá suaát: - Thueá suất 0%: aùp duïng

III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ 3. Thueá suaát: - Thueá suất 0%: aùp duïng ñoái vôùi haøng hoùa xuaát khaåu, haøng gia coâng. - Thueá suaát 5%: aùp duïng cho 16 nhoùm haøng hoùa, dòch vuï ñöôïc quy ñònh taïi luaät thueá GTGT (12/6/2008). - Thueá suaát 10%: aùp duïng cho caùc maët haøng coøn laïi. 103

Thuế suất 5% 1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không

Thuế suất 5% 1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%. 2. Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng. 3. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi.

Thuế suất 5% 8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ

Thuế suất 5% 8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn. 9. Sản phẩm bằng đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp …, 10. Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu.

11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên

11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế 12. Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học. 13. Hoạt động văn hoá, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim. 14. Đồ chơi cho trẻ em; Sách các loại, trừ sách không chịu thuế GTGT nêu khoản 15 Điều 4 Thông tư này; 15. Dịch vụ khoa học và công nghệ

IV. Phöông phaùp tính thueá 1. Phöông phaùp khấu trừ: - Thueá GTGT phaûi

IV. Phöông phaùp tính thueá 1. Phöông phaùp khấu trừ: - Thueá GTGT phaûi noäp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào - Nếu là số dương: Là số thuế doanh nghiệp còn phải nộp cho nhà nước. - Nếu là số âm: Là số thuế doanh nghiệp được nhà nước hoàn trả. 107

IV. Phöông phaùp tính thueá 2. Phöông phaùp tính tröïc tieáp treân GTGT -

IV. Phöông phaùp tính thueá 2. Phöông phaùp tính tröïc tieáp treân GTGT - Thueá GTGT phaûi noäp = Giaù trò gia taêng cuûa HH (dòch vuï) x Thueá suaát. + Trong ñoù: GTGT = Giaù baùn HH (dòch vuï) - Giaù mua. + Ñoái vôùi DN chæ xaùc ñònh ñöôïc doanh thu treân cô sôû hóa đơn chöùng töø maø khoâng xaùc ñònh ñöôïc doanh soá mua vaøo, thì GTGT seõ ñöôïc xaùc ñònh bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu. 108

IV. Phöông phaùp tính thueá 2. Phöông phaùp tính tröïc tieáp treân GTGT Tỷ

IV. Phöông phaùp tính thueá 2. Phöông phaùp tính tröïc tieáp treân GTGT Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau: - Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%; - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; - Hoạt động kinh doanh khác: 2%. 109

IV. Phöông phaùp tính thuế 3. Phaùp tính thueá GTGT haøng nhaäp khaåu: -

IV. Phöông phaùp tính thuế 3. Phaùp tính thueá GTGT haøng nhaäp khaåu: - Thueá GTGT phaûi noäp =Soálöôïngx. GiaùtínhthueáGTGTnhaäp khaåu x Thueá suaát. = Trò giaù tính thueá GTGT x TS thueá GTGT Trị giá tính thuế GTGT = Giá tính thuế + Thuế NK + Thuế TTĐB (nếu có) 110

V. Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá 1. Kê khai nộp thuế GTGT hàng

V. Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá 1. Kê khai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu: Keâ khai vaø noäp thueá GTGT töøng laàn nhaäp khaåu cuøng vôùi vieäc keâ khai thueá nhaäp khaåu vôùi cô quan Haûi quan. 111

V. Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá 2. Trường hợp cơ quan Hải quan

V. Ñaêng kyù, keâ khai, noäp thueá 2. Trường hợp cơ quan Hải quan phải ấn định thuế: - Khoâng thöïc hieän hoaëc thöïc hieän khoâng ñuùng hoùa ñôn, chöùng töø. - Khoâng keâ khai hoaëc keâ khai quaù thôøi haïn quy ñònh noäp tôø khai ñaõ ñöôïc thoâng baùo nhöng vaãn khoâng thöïc hieän ñuùng, ñaõ noäp tôø keâ khai thueá nhöng keâ khai khoâng ñuùng caên cöù ñeå xaùc ñònh thueá GTGT. - Töø choái vieäc xuaát trình hoùa ñôn, chöùng töø, soå keá toaùn vaø caùc taøi lieäu caàn thieát lieân quan ñeán vieäc tính thueá GTGT. 112

HOÀN THUẾ, GIẢM THUẾ 1. Hoàn thuế: Cơ quan hải quan không hoàn thuế

HOÀN THUẾ, GIẢM THUẾ 1. Hoàn thuế: Cơ quan hải quan không hoàn thuế GTGT, chỉ xác nhận gửi cơ quan Thuế địa phương (theo điều 130 TT 128) 113

HOÀN THUẾ, GIẢM THUẾ 2. Giảm thuế: Nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät ñöôïc xeùt

HOÀN THUẾ, GIẢM THUẾ 2. Giảm thuế: Nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät ñöôïc xeùt giaûm thueá GTGT ñöôïc quy ñònh taïi ñieàu 28 Luaät thueá GTGT. 114

Phần 5 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Phần 5 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Văn bản pháp lý Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH 12

1. Văn bản pháp lý Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH 12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 - hiệu lực 01/01/2012; Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/0211 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường và Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP

1. Văn bản pháp lý Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành

1. Văn bản pháp lý Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP Thông tư 30/2013/TT-BTC ngày 18/03/2013 hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

2. Đối tượng chịu thuế 1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: a) Xăng,

2. Đối tượng chịu thuế 1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: a) Xăng, trừ etanol; b) Nhiên liệu bay; c) Dầu diezel; d) Dầu hỏa; đ) Dầu mazut; e) Dầu nhờn; g) Mỡ nhờn.

2. Đối tượng chịu thuế 2. Than đá, bao gồm: a) Than nâu; b)

2. Đối tượng chịu thuế 2. Than đá, bao gồm: a) Than nâu; b) Than an-tra-xít (antraxit); c) Than mỡ; d) Than đá khác. 3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC). 4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế

2. Đối tượng chịu thuế 5. Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử

2. Đối tượng chịu thuế 5. Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng. 6. Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng. 7. Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng. 8. Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng. 9. Trường hợp xét thấy cần thiết phải bổ sung đối tượng chịu thuế khác cho phù hợp với từng thời kỳ thì Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quy định.

3. Đối tượng không chịu thuế 1. Hàng hóa không quy định tại Điều

3. Đối tượng không chịu thuế 1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. 2. Hàng hóa quy định tại Điều 3 của Luật này không chịu thuế bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau: a) Hàng hóa VCQC hoặc chuyển khẩu qua CK, biên giới VN

3. Đối tượng không chịu thuế b) Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất

3. Đối tượng không chịu thuế b) Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật; c) Hàng hóa do CSSX trực tiếp XK hoặc ủy thác cho CSKD XK để XK, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.

4. Người nộp thuế 1. Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ

4. Người nộp thuế 1. Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này. 2. Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau: a) Trường hợp ủy thác nhập khẩu hàng hóa thì người nhận ủy thác nhập khẩu là người nộp thuế; …

5. Căn cứ tính thuế 1. Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường

5. Căn cứ tính thuế 1. Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối. 2. Số lượng hàng hóa tính thuế được quy định như sau: … b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng hóa nhập khẩu

6. Phương pháp tính thuế Số thuế BVMT phải nộp = Số lượng hàng

6. Phương pháp tính thuế Số thuế BVMT phải nộp = Số lượng hàng hóa chịu thuế x thuế tuyệt đối/đvị hàng hóa.

7. Mức thuế Stt Hàng hóa Đơn vị tính I 1 Xăng, dầu, mỡ

7. Mức thuế Stt Hàng hóa Đơn vị tính I 1 Xăng, dầu, mỡ nhờn Xăng, trừ etanol lít 2 Nhiên liệu bay lít 3 Dầu diezel lít 4 Dầu hỏa lít 5 Dầu mazut lít 6 Dầu nhờn lít 7 Mỡ nhờn kg Mức thuế đồng/1đvhh 1. 000 500 300 300

7. Mức thuế đồng/1đvhh Stt Hàng hóa Đvt II 1 2 Than đá Than

7. Mức thuế đồng/1đvhh Stt Hàng hóa Đvt II 1 2 Than đá Than nâu Than an-tra-xít (antraxit) tấn 10. 000 20. 000 3 4 III Than mỡ Than đá khác Dung dịch Hydrochloro-fluorocarbon (HCFC) tấn kg 10. 000 4. 000

7. Mức thuế Stt Hàng hóa ĐVT Mức thuế đồng/1đvhh IV Túi ni lông

7. Mức thuế Stt Hàng hóa ĐVT Mức thuế đồng/1đvhh IV Túi ni lông kg V Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng kg 40. 000 500 VI Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1. 000 VII Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1. 000 VIII Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1. 000

8. Thời điểm tính thuế Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính

8. Thời điểm tính thuế Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan

9. Khai thuế, tính thuế, nộp thuế Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế

9. Khai thuế, tính thuế, nộp thuế Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện cùng thời điểm với khai thuế và nộp thuế nhập khẩu. Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu

10. Hoàn thuế Người nộp thuế BVMT được hoàn thuế đã nộp trong các

10. Hoàn thuế Người nộp thuế BVMT được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp: 1. HHNK còn lưu kho, lưu bãi tại CK và đang chịu sự giám sát của CQHQ được tái XK ra nước ngoài; 2. HHNK để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại VN; xăng, dầu bán cho PTVT của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng VN hoặc PTVT của VN trên tuyến đường VTQT theo quy định của pháp luật; 3. HH tạm NK để tái XK theo phương thức KD TNTX 4. HHNK do người NK tái XK ra nước ngoài;

Chi tiết hàng hóa quy định tại các mục VI, VIII Tên hoạt chất

Chi tiết hàng hóa quy định tại các mục VI, VIII Tên hoạt chất - nguyên liệu I 1 2 Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng Na 2 Si. F 6 50% + HBO 3 10% + Cu. SO 4 30% Na 2 Si. F 6 80% + Zn. Cl 2 20% Tên thương phẩm PMC 90 bột PMs 100 bột

Chi tiết hàng hóa quy định tại các mục VI, VIII Tên hoạt chất

Chi tiết hàng hóa quy định tại các mục VI, VIII Tên hoạt chất - nguyên liệu Tên thương phẩm II Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng 1 Methylene bis thiocyanate 5% + Quaernary ammonium compounds 25% Celbrite MT 30 EC 2 Methylene bis thiocyanate 10% +2 - (thiocyanomethylthio) benzothiazole 10% 3 Sodium Tetraborate decahydrate 54% + Boric acid 36% Celbor 90 SP 4 Cu. SO 4 50% + K 2 Cr 2 O 7 50% XM 5 100 bột 5 Zn. SO 4. 7 H 2 O 60% + Na. F 30% + phụ gia LN 5 90 bột Celbrite TC 20 L

Chi tiết hàng hóa quy định tại các mục VI, VIII Tên hoạt chất

Chi tiết hàng hóa quy định tại các mục VI, VIII Tên hoạt chất - nguyên liệu III 1 2 3 Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng Aluminium Phosphide Magnesium Phosphide Methyl Bromide Tên thương phẩm Alumifos 56% Tablet Celphos 56% tablets Gastoxin 56. 8 GE Fumitoxin 55% tablets Phostoxin 56% viên tròn, viên dẹt Quickphos 56% Magtoxin 66 tablets, pellet Bromine – Gas 98%, 100% Dowfome 98%

Một số lưu ý Xăng dầu: - Đối với các trường hợp xăng, dầu,

Một số lưu ý Xăng dầu: - Đối với các trường hợp xăng, dầu, mỡ nhờn NK về sử dụng cho mục đích khác không phải để bán thì CQHQ căn cứ hồ sơ khai thuế để thực hiện việc thuế BVMT cùng với thuế NK như các loại HHNK chịu thuế BVMT khác. - Riêng đối với xăng, dầu của các Công ty xăng, dầu đầu mối NK để bán không thực hiện việc kê khai thuế BVMT cùng với thời điểm kê khai và nộp thuế NK mà kê khai và nộp thuế tại thời điểm xuất bán hoặc xuất tiêu dùng.

Một số lưu ý Đối với hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu

Một số lưu ý Đối với hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan hoặc hàng hóa trong nước xuất bán vào khu phi thuế quan tiêu dùng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng phải nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường.

Phần 6 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Phần 6 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Cơ sở pháp lý Luât quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 Luật

Cơ sở pháp lý Luât quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 Luật số 21/2012/QH 13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật QLT số 78/2006/QH 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013. Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Phạm vi điều chỉnh Quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản

Phạm vi điều chỉnh Quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Quyền & nghĩa vụ của người nộp thuế Quyền của người nộp thuế: 1.

Quyền & nghĩa vụ của người nộp thuế Quyền của người nộp thuế: 1. Được hướng dẫn, 2. Yêu cầu giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế, yêu cầu CQHQ xác định trước MS, TGHQ, Xác nhận trước xuất xứ, 3. Được giữ bí mật thông tin, 4. Hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế, 5. Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh DV làm thủ tục về thuế. 6. Nhận & yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, 7. Được bồi thường thiệt hại, khiếu nại, khiếu kiện.

Quyền & nghĩa vụ của người nộp thuế Nghĩa vụ của người nộp thuế:

Quyền & nghĩa vụ của người nộp thuế Nghĩa vụ của người nộp thuế: 1. Đăng ký, sử dụng MST 2. Khai thuế, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ. . . 3. Nộp thuế đầy đủ, đúng hạn 4. Chấp hành chế độ kế toán 5. Ghi chép chính xác, đầy đủ 6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ đúng số lượng, giá trị. . . 7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu. . . 8. Chấp hành quyết định. . . 9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế

Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế 1. Yêu cầu người nộp thuế

Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế 1. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu 2. Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế. 3. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế. 4. Ấn định thuế. 5. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. 6. Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế. . . 7. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế. . . 8. Ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thu một số loại thuế. . .

Nguyên tắc khai thuế và tính thuế 1. Người nộp thuế phải khai chính

Nguyên tắc khai thuế và tính thuế 1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. 2. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế

Hồ sơ khai thuế Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ

Hồ sơ khai thuế Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ 1) Hàng hoá NK : nộp trước ngày hàng

Thời hạn nộp hồ sơ 1) Hàng hoá NK : nộp trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu. TKHQ có giá trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày đăng ký; 2) Hàng hoá XK : được nộp chậm nhất là tám giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày đăng ký; 3) hành lý của người XCNC: được nộp ngay khi PTVT đến CK nhập hoặc trước khi tổ chức vận tải chấm dứt việc làm thủ tục nhận hành khách lên phương tiện vận tải xuất cảnh.

Khai bổ sung Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ

Khai bổ sung Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 1) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót; 2) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Ấn định thuế 1. CQHQ ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu,

Ấn định thuế 1. CQHQ ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây: a) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai báo căn cứ tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế;

Ấn định thuế b) Người khai thuế từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài

Ấn định thuế b) Người khai thuế từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời hạn quy định việc cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan hải quan để xác định chính xác số thuế phải nộp; c) Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế; d) Người khai thuế không tự tính được số thuế phải nộp.

Ấn định thuế 2. Cơ quan hải quan căn cứ hàng hoá thực tế

Ấn định thuế 2. Cơ quan hải quan căn cứ hàng hoá thực tế xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế; tài liệu và các thông tin khác có liên quan để ấn định số thuế phải nộp.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế 1.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc ấn định thuế 1. Thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về lý do ấn định thuế, căn cứ ấn định thuế, số thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế. 2. Trường hợp số thuế ấn định của cơ quan quản lý thuế lớn hơn số thuế phải nộp thì cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả lại số tiền thuế nộp thừa và bồi thường thiệt hại theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án.

Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số thuế ấn định Người

Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số thuế ấn định Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế.

Thời hạn nộp thuế 1. Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để

Thời hạn nộp thuế 1. Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để SX hàng XK, thời hạn nộp thuế tối đa là 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, với các điều kiện: - Có cơ sở SX hàng XK trên lãnh thổ Việt Nam; - Có hoạt động XNK 02 năm kiên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai mà không có hành vi GLTM, trốn thuế, nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt - Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê - Thực hiện thanh toán qua ngân hàng Trường hợp không đáp ứng nhưng được tổ chức tín dụng bảo lãnh không quá 275 ngày và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.

Thời hạn nộp thuế 2. Hàng hóa kinh doanh TNTX phải nộp thuế trước

Thời hạn nộp thuế 2. Hàng hóa kinh doanh TNTX phải nộp thuế trước khi hoàn thành TTHQ. - Trường hợp được bảo lãnh thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn TNTX và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh

Thời hạn nộp thuế 3. Hàng hóa không thuộc 2 điểm trên thì phải

Thời hạn nộp thuế 3. Hàng hóa không thuộc 2 điểm trên thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng - Trường hợp được bảo lãnh thì được thông quan (giải phóng hàng) nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan (giải phóng hàng) đến ngày nộp thuế; - Thời hạn bảo lãnh tối đa 30 ngày kể từ ngày ĐKTK 4. Các trường hợp được bảo lãnh nhưng hết thời hạn mà người nộp thuế chưa nộp -> tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế, tiền chậm nộp cho DN.

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt Tiền thuế nợ

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt Tiền thuế nợ quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế; Tiền chậm nộp thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế; Tiền thuế nợ quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế; Tiền chậm nộp chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế; Tiền thuế phát sinh Tiền phạt

Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa Trong thời hạn

Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa Trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào NSNN thì được bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với tiền còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của lần tiếp theo hoặc hoàn trả. - Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại tiền thừa thì cơ quan QLT phải ra QĐ trả lại hoặc VB nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Gia hạn nộp thuế Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ

Gia hạn nộp thuế Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc 1 trong các trường hợp sau: - Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến SX, KD do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; - Phải ngừng hoạt động do di dời CSSX, KD theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến SXKD; - Chưa được thanh toán vốn đầu tư XDCB đã được ghi trong dự toán NSNN - Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

Thẩm quyền gia hạn nộp thuế Chính phủ: việc gia hạn nộp thuế không

Thẩm quyền gia hạn nộp thuế Chính phủ: việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quy định. Thủ trưởng cơ quan Quản lý thuế trực tiếp căn cứ hò sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền và thời gian được gia hạn.

Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt DN bị tuyên bố phá

Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt DN bị tuyên bố phá sản: CT UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; Các trường hợp khác: + Thủ tướng Chính phủ: từ 10 tỷ trở lên; + Bộ trưởng Bộ Tài chính: từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng; + Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, TCHQ : dưới 5 tỷ Chính phủ báo cáo Quốc Hội hàng năm khi trình phê chuẩn quyết toán NSNN CHính phủ quy định việc tổ chức xóa nợ.

Thời hạn hoàn thuế Hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 6 ngày làm việc

Thời hạn hoàn thuế Hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế -> hoàn thuế hoặc thông báo chuyển sang diện Kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc lý do không hoàn thuế. Kiểm tra trước, hoàn thuế sau: chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế. Quá thời hạn quy định nếu việc chậm ra QĐ do lỗi của CQQLT thì ngoài số tiền hoàn trả còn phải trả tiền lãi theo quy định.

Hồ sơ hoàn thuế VB yêu cầu hoàn thuế; Các tài liệu liên quan

Hồ sơ hoàn thuế VB yêu cầu hoàn thuế; Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế. Hồ sơ hoàn thuế được nộp 1 bộ tại cơ quan QLT trực tiếp hoặc tại CQHQ có thẩm quyền hoàn thuế.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành QĐHC thuế Trích tiền, phong tỏa TK

Các biện pháp cưỡng chế thi hành QĐHC thuế Trích tiền, phong tỏa TK của đối tượng bị cưỡng chế tại KBNN, NHTM… Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập Dừng làm TTHQ đối với HH XK, NK Thông báo hóa đơn không còn giá trị SD Kê biên TS, bán đấu giá TS kê biên theo qđịnh Thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế Thu hồi GCN đăng ký KD …

Dừng làm TTHQ Khi không áp dụng được hoặc chưa thu đủ số nợ

Dừng làm TTHQ Khi không áp dụng được hoặc chưa thu đủ số nợ khi áp dụng điểm 1 và 2 thì áp dụng Dừng làm thủ tục đối với HH XK, NK; Không áp dụng : HH XK không phải nộp thuế XK; Hàng phục vụ trực tiếp ANQP, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế 0, 05%/ngày – chậm nộp

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế 0, 05%/ngày – chậm nộp không quá 90 ngày; 0, 07%/ngày – chậm nộp trên 90 ngày Khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ĐKTK và chủ động nộp số thuế thiếu vào NSNN thì phải nộp TCN nhưng không bị XPVPHC Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế Sau 30 ngày kể từ

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền chậm nộp thì CQQLT thông báo cho người nộp thuế biết số thuế và tiền chậm nộp. Đơn vị được tổ chức ủy nhiệm thuế chuyển tiền chậm vào NSNN thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp

Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp hoặc thừa thuế được miễn, giảm, hoàn -10%/số thuế : tự phát hiện và khai bổ sung quá 60 ngày; - 20% đối với các trường hợp khác.

Thời hiệu XPVPPL về thuế Vi phạm thủ tục thuế : 2 năm từ

Thời hiệu XPVPPL về thuế Vi phạm thủ tục thuế : 2 năm từ ngày hành vi được thực hiện; Trốn thuế, GLT chưa đến mức TCTNHS : 5 năm; Quá thời hiệu XP, người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số thiếu trong thời hạn 10 năm trở về trước; Trường hợp không đăng ký thuế phải nộp cho toàn bộ thời gian trở về trước.

Thanks

Thanks