Lov om forsg i folkekirken Christina Hyldgaard Jacobsen

  • Slides: 10
Download presentation
Lov om forsøg i folkekirken Christina Hyldgaard Jacobsen Natasja Erica Agerskov Perotti

Lov om forsøg i folkekirken Christina Hyldgaard Jacobsen Natasja Erica Agerskov Perotti

Lovens formål § ”Formålet med forsøg er at afprøve rammerne for organisering af menighedsrådenes

Lovens formål § ”Formålet med forsøg er at afprøve rammerne for organisering af menighedsrådenes opgaver med henblik på at lette menighedsrådenes arbejde og skabe bedre mulighed for, at menighedsrådene kan organisere sig individuelt”. § Bl. a. at afprøve organisationsformer og kompetencefordeling mv. mellem kirkelige myndigheder, som ikke er lovlige i dag. § Det kan både være i forhold til den interne fordeling af menighedsrådsopgaver mellem menighedsrådsmedlemmer, og den eksterne fordeling af menighedsrådsopgaver udenfor menighedsrådet. 2

Erfaringsopsamling § Forsøgene skal sikre et validt erfaringsgrundlag, som ministeren kan inddrage i en

Erfaringsopsamling § Forsøgene skal sikre et validt erfaringsgrundlag, som ministeren kan inddrage i en evt. revision af den kirkelige lovgivning. § Derfor ligger der også en forpligtelse forsøgsdeltagerne til at deltage i en evaluering af forsøget. § Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter forestår evalueringerne. § Fællesfonden afholder udgifterne til evaluering af forsøg. 3

Loven er en forsøgsordning § Forsøgene er tidsbegrænsede. § Forsøgsperioden er 2 år fra

Loven er en forsøgsordning § Forsøgene er tidsbegrænsede. § Forsøgsperioden er 2 år fra iværksættelsestidspunktet. § Menighedsrådene kan ansøge kirkeministeren om forlængelse af forsøget med op til 2 år. § Der er altså ikke tale om varige lovændringer. § I fald ministeren vælger at udarbejde ændringsforslag til den gældende lovgivning mv. på baggrund af forsøgserfaringerne, skal eventuelle forslag om lovændring i sædvanlig høring i det kirkelige landskab (bl. a. hos jer), hvorefter Folketinget tager stilling til forslaget bl. a. på baggrund af de indkomne høringssvar (bl. a. fra jer). 4

Deltagelse i forsøg § Forsøgsloven bygger på et grundlæggende element om frivillighed og selvbestemmelse.

Deltagelse i forsøg § Forsøgsloven bygger på et grundlæggende element om frivillighed og selvbestemmelse. § Hovedregelen er, at ”Det er frivilligt for menighedsråd, provstiudvalg, stiftsøvrigheder og biskopper mv. at deltage i forsøg”. § Særligt hensynet til menighedsrådenes frihed er i fokus, idet formålet med forsøgsloven er at afdække, hvordan menighedsrådene kan få bedre mulighed for at organisere sig individuelt. 5

Deltagelse i forsøg § Det er op til det enkelte menighedsråd at beslutte, om

Deltagelse i forsøg § Det er op til det enkelte menighedsråd at beslutte, om det ønsker at indgå i forsøg. § Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal i de enkelte menighedsråd. § Et eller flere menighedsråd kan ikke tvinge andre menighedsråd til at deltage i forsøg. 6

Deltagelse i forsøg § ”Ønsker mindst 30% af menighedsrådene i et provsti at deltage

Deltagelse i forsøg § ”Ønsker mindst 30% af menighedsrådene i et provsti at deltage i forsøg, hvor der samarbejdes med provstiudvalget, er provstiudvalget forpligtet til at deltage”. § Formålet med denne bestemmelse er at indhente erfaringer, som kan danne grundlag for en eventuel revision af frivillighedsprincippet mellem de folkekirkelige myndigheder (til fordel til menighedsrådene). § Er det for eksempel hensigtsmæssigt at give menighedsrådene større frihed til bl. a. at placere opgaver, kompetencer og finansiering hos provstiudvalget uden at være begrænset af krav om provstiudvalgets samtykke? 7

Forsøgsrammer § Kirkeministeren udbyder hvert år en eller flere forsøgsrammer. De findes bl. a.

Forsøgsrammer § Kirkeministeren udbyder hvert år en eller flere forsøgsrammer. De findes bl. a. på forsogifolkekirken. dk, og der vil komme nyhed herom på DAPén. § Forsøgsrammerne beskriver de overordnede rammer forsøget og indeholder for det meste en række betingelser for deltagelse i forsøg. § Rammerne skal sikre, at der bliver tale om en målrettet erfaringsopsamling, der gør det muligt at revidere de områder i lovgivningen, hvor der har været reel efterspørgsel på ændringer. 8

Forsøgsrammer § Rammerne udarbejdes på baggrund af en fortsat dialog mellem ministeriet og menighedsrådene

Forsøgsrammer § Rammerne udarbejdes på baggrund af en fortsat dialog mellem ministeriet og menighedsrådene og ministeriet og de folkekirkelige interessenter. § Til dette formål er ministeriet bl. a. ved at nedsætte en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, provsterne og stifterne, som skal drøfte kommende forsøgsrammer. § Ministeriet skal desuden opfordre alle menighedsråd til enten via Landsforeningen eller direkte til ministeriet at komme med forslag til relevante forsøgsområder eller blot beskrive eventuelle barrierer for et fleksibelt menighedsrådsarbejde. 9

Finansiering af udgifter § § Udgifter i forbindelse med forsøg finansieres lokalt, dvs. af

Finansiering af udgifter § § Udgifter i forbindelse med forsøg finansieres lokalt, dvs. af de deltagende menighedsråd. Udgifter i forbindelse med forsøg, hvor opgaver, kompetencer og finansiering placeres hos provstiudvalget, afholdes af provstiudvalgskassen. Ved disse forsøg nedsættes ligningen for de menighedsråd, der deltager, tilsvarende som led i den almindelige budgetproces. Herved sikres en saglig omfordeling ved flytning af opgaver fra menighedsråd til provstiudvalg. Udgangspunktet er, at de midler, som menighedsrådet hidtil har anvendt på den opgave, der flyttes til provstiudvalget, overføres til provstiudvalgskassen. 10