LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenia WIR na lata 2016

  • Slides: 9
Download presentation
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 Wsparcie dla rozwoju lokalnego

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność) PROW - Poddziałanie 19. 2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PORi. M- Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackic PROPOZYCJE ZMIAN -14. 02. 2020

ZMIANY BUDŻETU Zwiększenie do 10% budżetu na realizację LSR 2014 -2020 tj. kwota 1

ZMIANY BUDŻETU Zwiększenie do 10% budżetu na realizację LSR 2014 -2020 tj. kwota 1 mln w tym 50% na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości

BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (po zmianie z dodatkowym 1 mln ) Wsparcie finansowe Zakres

BUDŻET LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (po zmianie z dodatkowym 1 mln ) Wsparcie finansowe Zakres wsparcia Realizacja LSR 2014 -2020 Współpraca 2014 -2020 Koszty bieżące 2014 -2020 Aktywizacja 2014 -2020 RAZEM PROW RPO EFS EFRR 11 000, 00 200 000, 00 1600 000, 00 450 000, 00 13 250 000, 00 PO RYBY 0, 00 3 607 137, 24 Fundusz wiodący Razem EFSI 14 607 137, 24 272 000, 00 1 600 000, 00 1600 000, 00 450 000, 00 3 679 137, 24 2 050 000, 00 16 929 137, 24 72 000, 00

Propozycja zmiany- dodatkowe 0, 5 mln • I. Cel ogólny - Wzrost aktywności gospodarczej,

Propozycja zmiany- dodatkowe 0, 5 mln • I. Cel ogólny - Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności gospodarczej wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru • 1. 1 Cel szczegółowy - Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia • 1. 1. 4. PRZEDSIĘWZIĘCIE- wspieranie włączenia społecznego i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród grub defaworyzowanych • Budżet było 1. 600. 000, 00 zł zmiana na 2. 100. 000, 00 zł • Wskaźnik: liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa było 32 zmiana 42 • Termin realizacji: do końca realizacji III kamienia milowego - do 2023 roku PREMIE - 50 TYS ZŁ NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ( 10 operacji)

Propozycja zmiany- dodatkowe 0, 5 mln • 2. Cel ogólny - Współpraca, integracja i

Propozycja zmiany- dodatkowe 0, 5 mln • 2. Cel ogólny - Współpraca, integracja i odnowa dla zwiększenia tożsamości i więzi społecznych oraz poczucia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców • 2. 1 cel szczegółowy –Wzrost aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej • 2. 1. 1 PRZEDSIEWZIĘCIE - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – OPERACJA GRANTOWA WIR • Wskaźnik: dodać …… -liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie kultury i dziedzictwa kulturowego • 2. 2 cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności sportowej i promocja zdrowego trybu życia • 2. 2. 1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej • Wskaźnik: dodać ……. - liczba nowych obiektów infrastrukturystycznej i rekreacyjnej

Zmiany w procedurach grantowych zmiany w Umowie o powierzenie grantu § 7 ust. 1

Zmiany w procedurach grantowych zmiany w Umowie o powierzenie grantu § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Wniosek o płatność rozpatruje się w terminie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu, ale nie dłużej niż do 4 miesięcy. ”

Korekta WNIOSKU O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM • w części XVI- Informacja o załącznikach

Korekta WNIOSKU O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM • w części XVI- Informacja o załącznikach Pkt. A. 1. umowa/ statut/regulamin w pkt. B. 1 Decyzja/zaświadczenie o wpisie producenta do ewidencji producentów • w części XV - Zestawienie rzeczowofinansowe operacji - poprawienie pozycji Razem I i II (korekta techniczna)

Korekta wniosku o płatność • W tab. III Dane dotyczące wniosku o płatność -

Korekta wniosku o płatność • W tab. III Dane dotyczące wniosku o płatność - poprawa numeracji 1 -6 • W tab. VII wprowadzić załącznik nr 11 – Oświadczenie beneficjenta o udziale w operacji mieszkańców z np. 4 miejscowości - oryginał

Zmiana w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia • Zał. nr 5 b, kryterium 9 otrzymuje

Zmiana w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia • Zał. nr 5 b, kryterium 9 otrzymuje brzmienie ”Wnioskowana kwota pomocy wynosi” : • Zał. nr 5 d kryterium 9 otrzymuje brzmienie ”Wnioskowana kwota pomocy wynosi” • Zał. nr 5 h kryterium 9 otrzymuje brzmienie ”Wnioskowana kwota pomocy wynosi” • Zał. nr 5 g kryterium 9 otrzymuje brzmienie ”Wnioskowana kwota pomocy wynosi”