LJUDSKA PRAVA I PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM Izv

  • Slides: 9
Download presentation
LJUDSKA PRAVA I PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar

LJUDSKA PRAVA I PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar

Ljudska prava/3 generacije ljudskih prava U razvoju općih ljudskih prava razlikuju se tri generacije

Ljudska prava/3 generacije ljudskih prava U razvoju općih ljudskih prava razlikuju se tri generacije prava: 1. Građanska i politička prava, prosvjetiteljstvo, 18. st. , demokracija i građansko društvo, individualizam (pravo glasa, sloboda govora, pravo udruživanja, pravično suđenje, jednakost pred zakonom, privatnost, pravo na religiju, pravo participacije u društvu i građanskom životu, dostojanstvo) negativno pravo 2. Ekonomska, socijalna i kulturalna prava, 19 -20 st. , pravo ljudi /grupe na pomoć države u ostvarenju punog potencijala – obveza društva prema pojedincu (pravo na rad, plaću, stanovanje, prikladnu hranu i odjeću, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu sigurnost, dostojnu starost, rekreaciju, slobodno vrijeme…) pozitivno pravo, slabija prava 3. Kolektivna prava, druga polovica 20 st. , tzv. ” Azijska kritika ljudskih prava”, prava zajednice, stanovništva, nacije (pravo na ekonomski razvoj, povlastice svjetske trgovine i ekonom rasta, pravo na život u uređenom društvu, ekološka prava/pravo na čist zrak, vodu i nezagađen okoliš)

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom ■ Ljudska prava štite sve ljude u

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom ■ Ljudska prava štite sve ljude u svim područjima političkog, pravnog i društvenog života gdje god se oni nalazili. (Npr. pravo na slobodu, pravo na pošteno suđenje, pravo ne biti zlostavljan, glasačko pravo…. ) ■ Postoje različite teorije i koncepti o ljudskim pravima. ■ Ljudska prava su prava koja pripadaju svim ljudima, bez obzira na nacionalnost, rasu, kulturu, dob, spol i druge karakteristike. ■ Ljudska prava su univerzalna, primjenjuju se na svih, svugdje, za razliku od specifičnih prava koja se primjenjuju na specifične kategorije ljudi (npr. prava djece ili prava osoba s invaliditetom)

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom Osobe s invaliditetom su grupa ljudi koja

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom Osobe s invaliditetom su grupa ljudi koja je povijesno izložena diskriminaciji u pogledu poštivanja ljudskih prava. Osobe s invaliditetom u obitelji (nasilje nad osobama s invaliditetom, povreda imovinskih i dr. prava…) Osobe s invaliditetom u javnom životu (pravo pristupa, pravo na rad, pravo ne biti diskriminiran)

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom ■ Specifična prava pripadaju posebnim kategorijama ljudi,

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom ■ Specifična prava pripadaju posebnim kategorijama ljudi, poput prava djece, prava izbjeglica ili prava osoba s invaliditetom. Ipak prava ovih kategorija ljudi moraju se razumijevati u kontekstu općih ljudskih prava. Npr. ■ Osoba s invaliditetom vrlo teško dobiva posao, a time i ostvarenje prava na rad priznatog svakom čovjeku kao opće ljudsko pravo. ■ Tako se pravo na rad osobe s invaliditetom ne razlikuje od općeg ljudskog prava na rad koje pripada svim ljudima. ■ Međutim, diskriminatorne strukture i pristupi otežavaju osobama s invaliditetom ostvariti pravo na rad, zbog čega su nužna specifična prava – prava osoba s invaliditetom.

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom Dvije su različite grupe osoba s invaliditetom:

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom Dvije su različite grupe osoba s invaliditetom: 1. Osobe kojima nedostaje sposobnost odlučivanja i samozastupanja/poslovna nesposobnost (npr. osobe s duševnim smetanjima) 2. Osobe sposobne odlučivati i zastupati se/ poslovna sposobnost (npr. osobe s tjelesnim invaliditetom) Socijalni rad s ove dvije grupe osoba s invaliditetom je različit. OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM – Socijalni rad koji se temelji na ljudskim pravima znači otklanjanje prepreka koje onemogućavaju njihovo sudjelovanje u društvu i ispunjen život, suzbijanje diskriminacije, izgradnja povjerenja u ljude s invaliditetom kako bi oni bili u stanju zastupati sami sebe i svoje interese. Socijalni radnik ne treba govoriti u njihovo ime ili tražiti razumijevanje za njihove potrebe, već im omogućiti uvjete da sami sebe zastupaju i govore u svoje ime.

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom OSOBE BEZ SPOSOBNOSTI ODLUČIVANJA – Socijalni radnik

Ljudska prava – Prava osoba s invaliditetom OSOBE BEZ SPOSOBNOSTI ODLUČIVANJA – Socijalni radnik pored obveza koje ima u radu s osobama koje imaju tjelesni invaliditet, imaju dodatnu obvezu – zaštitu njihovih interesa, prevenirati nasilje i zlouporabu, postupati u njihovom najboljem interesu, uključivati osobu s inaliditetom u odlučivanje što više. Razumijevanje različitosti osobe s invaliditetom. Različitost ne smije rezultirati pasivnošću, već suprotno vrednujući različitost inzistirati na strogom poštivanju ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Pitanja: 1. Nabroji tri generacije ljudskih prava. 2. Objasni drugu generaciju prava. 3. Kako

Pitanja: 1. Nabroji tri generacije ljudskih prava. 2. Objasni drugu generaciju prava. 3. Kako se karakteriziraju prava osoba s invaliditetom i koji je njihov odnos prema općim ljudskim pravima? 4. Opiši temeljni pristup socijalnog radnika osobama s invaliditetom u kontekstu ljudskih prava.

Literatura: Milas Klarić, I. , Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih,

Literatura: Milas Klarić, I. , Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih, Pravni fakultet Zagreb, 2010, str. 7 -26 Ife, J. , Human rights and social work, Cambridge University Press, 2017.