Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerija Lietuvos Respublikos

  • Slides: 27
Download presentation
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas 1

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Bendrosios nuostatos • Profesinio mokymo sistemos tikslai –

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Bendrosios nuostatos • Profesinio mokymo sistemos tikslai – – – Padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos poreikius Sudaryti sąlygas įvairiausių poreikių ir gebėjimų asmenims mokytis visą gyvenimą, tobulinti ir keisti kvalifikacijas Užtikrinti profesinio mokymo prieinamumą ir kokybę Užtikrinti kvalifikacijų atitiktį šalies poreikiams Sukurti veiksmingai funkcionuojančią profesinio orientavimo sistemą 2

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo sistemos sandara • Profesinio mokymo sistema

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo sistemos sandara • Profesinio mokymo sistema – Pirminis profesinis mokymas • Padėti asmeniui, ne jaunesniam kaip 14 metų, įgyti pirmąją kvalifikaciją – Tęstinis profesinis mokymas • Skirtas asmeniui tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją – Profesinis orientavimas • Teikiamas besimokantiems asmenims, nepradėjusiems profesinės karjeros, dirbantiems, bedarbiams ir darbdaviams 3

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo organizavimas ir kokybė • Profesinio mokymo

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo organizavimas ir kokybė • Profesinio mokymo programos – Programų reikalavimus nustato ŠMM ir SADM – Turi teisę rengti profesinio mokymo teikėjas, kitas juridinis ar fizinis asmuo – Formaliojo profesinio mokymo programos gali būti vykdomos kartu su bendrojo lavinimo programomis arba papildytos kitomis programomis skirtomis asmens socializacijai, savirealizacijai, įsitvirtinimui darbo rinkoje 4

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo organizavimas ir kokybė • Priėmimas mokytis

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo organizavimas ir kokybė • Priėmimas mokytis • Profesinio mokymo sutartys • Profesinio mokymo organizavimo formos – Mokyklinė – Pameistrystės 5

Profesinio mokymo įstaigų tinklas ŠIAULIAI TELŠIAI PANEVĖŽYS KLAIPĖDA UTENA TAURAGĖ KAUNAS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS

Profesinio mokymo įstaigų tinklas ŠIAULIAI TELŠIAI PANEVĖŽYS KLAIPĖDA UTENA TAURAGĖ KAUNAS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS (75) ŠMM VILNIUS SKYRIAI KITOSE TERITORIJO MARIJAMPOLĖ SE (14) ŠMM DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAI (15) SADM ALYTUS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRŲ FILIALAI IR PUNKTAI (6) SADM 6

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo valdymas. Savivalda • Apskrities viršininko įgaliojimai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo valdymas. Savivalda • Apskrities viršininko įgaliojimai – Dalyvauja planuojant asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimą į apskrities teritorijoje vykdomas valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas – Steigia apskrities profesinio mokymo tarybą ir organizuoja jos darbą – Inicijuoja specialiųjų poreikių asmenų profesinį mokymą 7

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo valdymas. Savivalda • Savivaldybės institucijų įgaliojimai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo valdymas. Savivalda • Savivaldybės institucijų įgaliojimai – Inicijuoja savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio profesinių mokymo teikėjų tinklo kūrimą – Planuoja mokinių priėmimą į savivaldybės profesinio mokymo įstaigas – Planuoja ir vykdo profesinio orientavimo darbą ŠMM IR SADM nustatyta tvarka 8

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo valdymas. Savivalda • Socialinių partnerių įgaliojimai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo valdymas. Savivalda • Socialinių partnerių įgaliojimai – Inicijuoja naujų kvalifikacijų, profesinių standartų, profesinio mokymo programų rengimą, dalyvauja formuojant jų turinį – Dalyvauja planuojant mokinių priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas – Dalyvauja asmens įgytos kompetencijos vertinime Kvalifikacijų tarnybos nustatyta tvarka – Dalyvauja Lietuvos ir apskričių profesinio mokymo tarybų veikloje 9

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo valdymas. Savivalda • Lietuvos profesinio mokymo

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo valdymas. Savivalda • Lietuvos profesinio mokymo taryba – Patariamoji institucija sprendžiant strateginius profesinio mokymo klausimus – Sudaryta lygiomis dalimis iš valstybės ir savivaldybių institucijų, darbdavių ir verslo savivaldos institucijų bei profesinių sąjungų atstovų 10

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo finansavimas • Profesinio mokymo finansavimo šaltiniai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Profesinio mokymo finansavimas • Profesinio mokymo finansavimo šaltiniai – Valstybės ir savivaldybių biudžetai, užimtumo fondas ir kt. • Profesinio mokymo finansavimas – Formaliajam profesiniam mokymui, finansuojamos iš valstybės biudžeto ir (ar) užimtumo fondo, taikant LRV patvirtintą mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodiką – Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo asmenų profesinis mokymas finansuojamas iš užimtumo fondo Bedarbių rėmimo įstatymo nustatyta tvarka – Asmens kompetencijoms vertinti lėšų skiriama taikant LRV patvirtintą lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką 11

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Specialiojo

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Specialiojo ugdymo įstatymas nuo priėmimo (1998 m. ) nekeistas • Dalis sąvokų ir nuostatų nesuderintos su kitais įstatymais • Priimtas sprendimas SPĮ integruoti į Švietimo įstatymą 12

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Sąvoka

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Sąvoka - Bendrasis lavinimas – papildytas nuostata, kad bendrasis lavinimas yra ugdymas ne tik pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, bet ir šias specialiųjų poreikių asmenims pritaikytas ugdymo programas 13

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 15 str.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 15 str. Specialusis ugdymas (nauja redakcija) • Integruoti teisės aktai iš SUĮ: – Specialiųjų poreikių asmenų grupių nustatymo ir specialiųjų asmenų specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo tvarka – Ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo tvarka (buvo du dokumentai). Nauja nuostata: specialųjį ugdymą skiria mokyklos vadovas ar pedagoginės psichologinės tarnybos vadovas (buvo mokyklos specialiojo ugdymo komisija ar pedagoginė psichologinė tarnyba) 14

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Nauji

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Nauji teisės aktai: – Specialiojo ugdymo organizavimo tvarka – Reikalavimai pedagoginių psichologinių tarnybų nuostatams ir mokyklų specialiojo ugdymo komisijų sudarymui ir darbo organizavimui (tvirtina švietimo ir mokslo ministras) – Tvarka dėl ugdymo programų pritaikymo specialiųjų poreikių asmenims (tvirtina švietimo ir mokslo ministras) • Nauja nuostata: iki 21 metų bendrojo lavinimo mokyklose (klasėse), skirtose specialiųjų poreikių asmenims ugdyti, ugdomi asmenys, turintys labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (buvo didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių) 15

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 22 str.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 22 str. Naujos nuostatos: • Neribojamas amžius dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo (buvo iki 21 metų) • Įvedami nauji pagalbos specialistai konspektuotojai 16

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Siūloma: •

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Siūloma: • Keisti ikimokyklinio ugdymo pradžia nuo gimimo (buvo nuo 1 metų) • Pagrindinio išsilavinimo įgijimą sieti ir su egzaminais • Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės mokykla tvarką apibrėžti ne tik kriterijais, bet ir tvarka 17

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Siūloma: •

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Siūloma: • Tikslinti kaime gyvenančių mokinių vežiojimo nuostatas • Apibrėžti profesinio orientavimo paskirtį, nustatyti ką jis apima ir kur organizuojamas • Daugiau reglamentuoti nevalstybinių mokyklų steigimą 18

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 41 str.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 41 str. Mokyklų grupės ir tipai (nauja redakcija): • Bendrojo lavinimo mokyklų tipai: – – – pradinė progimnazija pagrindinė vidurinė gimnazija • Reikalavimus progimnazijos tipui nustato LRV 19

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Bendrojo

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Bendrojo lavinimo mokyklų paskirtį ir vykdomų ugdymo programų galimą įvairovę reglamentuoja Vyriausybės patvirtinta tinklo kūrimo tvarka • Bendrojo lavinimo mokyklos pavadinime tipą nusakantis žodis gali būti nevartojamas. Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo tvarką, suderinus su Valstybine lietuvių kalbos komisija, tvirtina švietimo ir mokslo ministras 20

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Tėvų

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Tėvų teisės • 6 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą (buvo 6 -7 m. ) 21

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Tėvų

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Tėvų pareigos – 7 metų sulaukusį vaiką, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo ar specialiųjų poreikių asmenims pritaikytą pradinio ugdymo programą; užtikrinti punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą – dalyvauti parenkant vaikui ugdymo programą bei bendrojo lavinimo mokyklą – vykdyti mokytojų ir kitų specialistų, teikiančių specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą, rekomendacijas – formuoti vaiko vertybines nuostatas 22

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Keičiamos švietimo

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Keičiamos švietimo planavimo nuostatos: • Apskrities, savivaldybės, mokyklos švietimo plėtros strategijos (buvo strateginiai švietimo planai). Apskrities ir savivaldybės švietimo plėtros strategijų derinimas ir tvirtinimas nereglamentuojamas • Savivaldybės mokyklos švietimo plėtros strategijai pritaria mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo 23

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Švietimo

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Švietimo plėtros strategijoms vykdyti apskritys, savivaldybės rengia strateginius veiklos planus (buvo metinės švietimo veiklos programos). Planų svarstymas ir tvirtinimas nereglamentuojamas • Mokyklos rengia metinius veiklos planus (buvo metinė veiklos programa). Pritaria mokyklos taryba, tvirtina mokyklos vadovas 24

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Steigėjo

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas • Steigėjo įgaliojimuose atsisakoma nuostatos, dėl pedagogų atestacijos organizavimo (suteikiama savivaldybės vykdomajai institucijai) • Reglamentuojant mokesčius už švietimą, numatoma aiškiau apibrėžti, kaip nustatomi mokesčiai už ikimokyklinį išlaikymą įstaigoje 25

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Darbo grupė

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Darbo grupė siūlo į baigiamąsias nuostatas įrašyti: • Vidurinio ugdymo programų akreditacija baigiama iki 2012 m. kovo 1 d. • Vidurinės mokyklos, kurių vidurinio ugdymo programos neakredituotos iki 2012 m. kovo 1 d. , pertvarkomos arba reorganizuojamos 26

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Dėkoju už bendradarbiavimą! Lauksime Jūsų pasiūlymų! 27

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Dėkoju už bendradarbiavimą! Lauksime Jūsų pasiūlymų! 27