Lietuvos Respublikos kio ministerija LIETUVOS AUKTASIS MOKSLAS IR

  • Slides: 15
Download presentation
` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija „LIETUVOS AUKŠTASIS MOKSLAS IR MOKSLAS: BŪTINIAUSI ŽINGSNIAI“ 2005 m.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija „LIETUVOS AUKŠTASIS MOKSLAS IR MOKSLAS: BŪTINIAUSI ŽINGSNIAI“ 2005 m. spalio 21 d. Lina Domarkienė Ūkio ministerijos sekretorė 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa • Prioritetai: • IŠLAIKYTI

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa • Prioritetai: • IŠLAIKYTI SPARTŲ ŪKIO (EKONOMIKOS) AUGIMĄ, MAKROEKONOMINĮ STABILUMĄ IR SIEKTI PILNATEISĖS NARYSTĖS EKONOMINĖJE IR PINIGŲ SĄJUNGOJE • SKATINTI LIETUVOS ĮMONIŲ KONKURENCINGUMĄ • SKATINTI UŽIMTUMĄ IR INVESTICIJAS Į ŽMOGIŠKĄJĮ KAPITALĄ 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Prioritetas: SKATINTI LIETUVOS ĮMONIŲ KONKURENCINGUMĄ • • Tikslai: SUDARYTI

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Prioritetas: SKATINTI LIETUVOS ĮMONIŲ KONKURENCINGUMĄ • • Tikslai: SUDARYTI SĄLYGAS VERSLUI NAUDOTIS VIEŠOJO SEKTORIAUS MTEP REZULTATAIS BEI PAČIAM INVESTUOTI Į MTEP, PLĖTOJANT VIEŠOJO SEKTORIAUS MTEP PAJĖGUMUS SIEKTI, KAD KUO DAUGIAU ĮMONIŲ BŪTŲ KONKURENCINGOS TARPTAUTINIU MASTU, O PRAMONĖS IR SU JA SUSIJUSIOS VERSLO STRUKTŪROS BEI SUKURIAMA NACIONALINIO PRODUKTO DALIS BŪTŲ ARTIMOS ES ŠALIŲ RODIKLIAMS SUKURTI ŽINIOMIS IR PAŽANGIOMIS TECHNOLOGIJOMIS SAVO VEIKLĄ GRINDŽIANČIĄ VISUOMENĘ SKATINTI TVARŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ IR STIPRINTI APLINKOS APSAUGOS IR AUGIMO SINERGIJĄ UŽTIKRINTI TINKAMĄ ES VIDAUS RINKOS FUNKCIONAVIMĄ LIETUVOJE SUJUNGTI LIETUVOS ENERGETIKOS TINKLUS SU VAKARŲ EUROPOS TINKLAIS BEI PLĖSTI IR TOBULINTI TARPTAUTINĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRĄ 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Tikslas: SUDARYTI SĄLYGAS VERSLUI NAUDOTIS VIEŠOJO SEKTORIAUS MTEP REZULTATAIS

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Tikslas: SUDARYTI SĄLYGAS VERSLUI NAUDOTIS VIEŠOJO SEKTORIAUS MTEP REZULTATAIS BEI PAČIAM INVESTUOTI Į MTEP, PLĖTOJANT VIEŠOJO SEKTORIAUS MTEP PAJĖGUMUS • • • Uždaviniai: nustatyti prioritetines ūkio bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politikos kryptis; aktyviau remti verslo atliekamus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus, skatinti glaudesnį verslo bendradarbiavimą su mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigomis ir kompetencijos tinklais; didinti aukštojo mokslo sistemos efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos specialistų, atitinkančių modernios pramonės ir verslo poreikius, pasiūlą; didinti mokslo ir studijų sistemos MTEP veiklos efektyvumą ir atitikimą šalies ūkio poreikiams 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: nustatyti prioritetines ūkio bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: nustatyti prioritetines ūkio bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politikos kryptis • • Pagrindinės priemonės: 1. Atlikti Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įžvalgą, įvertinant regionines ir globalias tendencijas Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŪM, ŠMM 2006 m. III k. 0, 7 mln. Lt 2. Įvertinus įžvalgos rezultatus, suformuoti prioritetines nacionalines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis, parengti atitinkamas veiksmų programas ir jas pradėti įgyvendinti, siekiant, kad viešajame sektoriuje vykdomi MTEP darbai kuo geriau atitiktų verslo ir rinkos poreikius. Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM 2007 m. I k. 0, 5 mln. Lt 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: aktyviau remti verslo atliekamus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: aktyviau remti verslo atliekamus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus, skatinti glaudesnį verslo bendradarbiavimą su mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigomis ir kompetencijos tinklais (1) • • Pagrindinės priemonės: 1. Parengti kompleksines programas apimančias specialistų rengimą, MTEP strateginėse ateities technologijų srityse, kuriose Lietuva turi mokslinį ir/ar gamybinį potencialą, skiriant jų įgyvendinimui Struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšas Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM, SADM Nuo 2006 m. 0, 5 mln. Lt 2. Struktūrinių fondų ir/arba nacionalinio biudžeto lėšomis remti privačių įmonių (tame tarpe bendrai su mokslinių tyrimų įstaigomis) vykdomus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (naujų produktų ir technologijų kūrimo) projektus Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŪM Nuo 2005 m. 180 mln. Lt 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: aktyviau remti verslo atliekamus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: aktyviau remti verslo atliekamus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus, skatinti glaudesnį verslo bendradarbiavimą su mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigomis ir kompetencijos tinklais (2) • • • Pagrindinės priemonės: 3. Nustatyti ir taikyti finansines skatinimo priemones MTEP darbus vykdantiems ūkio subjektams Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŪM, FM, ŠMM Nuo 2007 m. 4. Įteisinti finansines darbdavių skatinimo priemones priimti studentus praktikoms bei įdarbinti jaunus specialistus Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, FM Nuo 2007 m. 5. Konkurso būdu remti ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtojimo darbų užsakymus mokslo ir studijų institucijoms, skatinant viešojo ir privataus sektorių partnerystę Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM, ŽŪM Nuo 2005 m. 2 mln. Lt (2004 -2006 m. ) Nuo 2005 m. 10 mln. Lt (2007 -2012 m. ) 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija • • • Uždavinys: aktyviau remti verslo atliekamus mokslinių

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija • • • Uždavinys: aktyviau remti verslo atliekamus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus, skatinti glaudesnį verslo bendradarbiavimą su mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigomis ir kompetencijos tinklais (3) Pagrindinės priemonės: 6. Skatinti mokslo ir studijų institucijų, privačių įmonių ir inovacijų paramos infrastruktūros įstaigų dalyvavimą ES technologinės plėtros ir kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programose Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM, ŽŪM Nuo 2005 m. 5 mln. Lt 7. Sudaryti palankias sąlygas ir skatinti mokslo ir studijų institucijų, privačių įmonių dalyvavimą ES technologinėse platformose Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM, ŽŪM, SM 2006 II k. 0, 6 mln. Lt studija. . 5 mln. Lt įgyvendinimas 8. Parengti programą, pagal kurią konkurso būdu būtų finansuojamos įmonių ir aukštųjų mokyklų mokslinio bendradarbiavimo programos bei bendri kompetencijos centrai Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM, FM 2006 m. 0, 1 mln. Lt 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti aukštojo mokslo sistemos efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti aukštojo mokslo sistemos efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos specialistų, atitinkančių modernios pramonės ir verslo poreikius, pasiūlą (1) • • • Pagrindinės priemonės: 1. Pasitelkus tarptautinius ekspertus, atlikti universitetų veiklos atskirose studijų kryptyse vertinimą, identifikuojant jų stipriąsias ir silpnąsias vietas ir teikti siūlymus dėl mokymo bazės stiprinimo ir specialistų rengimo kokybės gerinimo Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, Studijų kokybės 2006 m. 1, 5 mln. Lt vertinimo centras 2. Parengti aukštojo mokslo reformos koncepciją ir pradėti ją įgyvendinti Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM Nuo 2006 m. 3. Reformuoti valstybinių aukštųjų mokyklų savivaldos institucijas – tarybas, kuriose daugumą sudarytų socialiniai (išorės) partneriai ir kurių paskirtis būtų užtikrinti aukštosios mokyklos atskaitomybę visuomenei, kartu saugojant aukštosios mokyklos autonomiją ir vientisumą Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, Valstybinės Nuo 2006 m. 0, 1 mln. Lt aukštosios mokyklos 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti aukštojo mokslo sistemos efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti aukštojo mokslo sistemos efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos specialistų, atitinkančių modernios pramonės ir verslo poreikius, pasiūlą (2) • • • Pagrindinės priemonės: 4. Vystyti aukštos kompetencijos centrus (angl. excellence centre) ne tik Vilniuje ir Kaune, bet ir kituose regionuose, atsižvelgiant į jų specifiką ir užtikrinant jų subalansuotą plėtrą Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM, Nuo 2006 m. 0, 2 mln. Lt studijai atlikti 5. Atsižvelgti į šalies ūkio poreikius, nustatant studentų, priimamų į šalies aukštąsias mokyklas, skaičių, kartu siekiant pritraukti daugiau studentų į fizinių ir technologijos mokslų studijas, plečiant jų karjeros galimybes. Vykdyti tyrimus apie absolventų įsidarbinimą ir darbo karjerą Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, Valstybinės Nuo 2006 m. 0, 5 mln. Lt aukštosios mokyklos 1 mln. Lt (2004 -2006 m. EU SF) 6. Sudaryti sąlygas ir skatinti studentų praktikas mokslo centruose, įmonėse ir ūkininkų ūkiuose Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM, SADM, Nuo 2006 m. 0, 9 mln. Lt ŽŪM 1, 7 mln. Lt (2004 -2006 m. EU SF) 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti aukštojo mokslo sistemos efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti aukštojo mokslo sistemos efektyvumą, gerinti aukščiausios kvalifikacijos specialistų, atitinkančių modernios pramonės ir verslo poreikius, pasiūlą (3) • • Pagrindinės priemonės: 7. Skatinti, kad mokslo darbuotojai, ypač – aukštųjų technologijų studijų dėstytojai – tyrėjai dirbtų konsultantais verslo įmonėse • • Vykdytojas ŠMM, ŪM • 8. Parengti programą, finansiškai skatinančią verslumo (anterprenerystės) centrų kūrimąsi aukštosiose mokyklose • • Vykdytojas ŠMM, ŪM, FM • 9. Parengti ir pradėti vykdyti reikiamos MTEP kompetencijos pritraukimo iš užsienio programą. Skatinti užsienyje parengtų lietuvių mokslininkų sugrįžimą • • • Vykdytojas ŠMM, URM. • 10. Pertvarkyti studentų paramos sistemą, orientuojant ją į socialinę paramą, dalį lėšų skirti studentų paskolų garantijų fondui sukurti ir socialinei aplinkai sutvarkyti. programos bei bendri kompetencijos centrai • • Vykdytojas ŠMM, SADM Terminas Nuo 2006 m. 2005 m. spalio 21 d. Lėšų poreikis 0, 3 mln. Lt Lėšų poreikis 1 mln. Lt Lėšų poreikis 0, 5 mln. Lt, 2, 6 mln. Lt (2004 -2006 m. EU SF) Lėšų poreikis 2, 2 mln. Lt (2007 -2012 m. EU SF)

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti mokslo ir studijų sistemos MTEP veiklos efektyvumą

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti mokslo ir studijų sistemos MTEP veiklos efektyvumą ir atitikimą šalies ūkio poreikiams (1) • • • • Pagrindinės priemonės: 1. Atlikti MTEP finansavimo reformą, mokslinių tyrimų bazinio finansavimo modelį papildant programiniu konkursiniu finansavimu Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM Nuo 2006 m. 1, 475 mln. Lt (2004 -2006 m. EU SF) 2. Restruktūrizuojant esamą Lietuvos mokslo institutų sistemą, įkurti Lietuvos technologijos institutą(us) ir jo (jų) veiklą nukreipti padėti verslui ir visuomenei spręsti eksperimentinės plėtros ir technologijų kūrimo, inovacijų ir su tuo susijusio gamybos ir paslaugų plėtojimo uždavinius Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, ŪM Nuo 2006 m. 10, 2 mln. Lt (2007 -2012 m. EU SF) 3. Valstybės biudžeto ir struktūrinių fondų lėšomis stiprinti universitetų ir viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir mokymo bazę Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM, FM Nuo 2005 m. 62 mln. Lt (2004 -2006 m. EU SF). 100 mln. Lt (2007 -2012 m. EU SF) 4. ES paramos Lietuvai lėšomis remti projektus susijusius su žmogiškųjų išteklių kokybės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse gerinimu Vykdytojas Terminas Lėšų poreikis ŠMM Nuo 2005 m. 80 mln. Lt (2004 -2006 m. EU SF). 80 mln. 2005 m. spalio 21 d. Lt (2007 -2012 m. EU SF)

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti mokslo ir studijų sistemos MTEP veiklos efektyvumą

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Uždavinys: didinti mokslo ir studijų sistemos MTEP veiklos efektyvumą ir atitikimą šalies ūkio poreikiams (2) • • Pagrindinės priemonės: 5. Sudaryti sąlygas tyrėjų mobilumui tarp valstybinių ir nevalstybinių mokslinio tyrimų įstaigų išlaikant vienodą tyrėjų statusą • • • Vykdytojas ŠMM, SADM • • • Vykdytojas ŠMM, AM, ŪM • • Vykdytojas ŠMM Terminas Nuo 2005 m. Lėšų poreikis 0, 1 mln. Lt 6. Išskirti iš institutų funkcijas ir tarnybas vykdančias monitoringo ar kitas valstybei reikalingas ne MTEP funkcijas (ekologijos, aplinkos taršos ir kt. monitoringo), pavedant jas vykdyti agentūroms prie ministerijų bei finansuojant ne iš valstybės biudžeto lėšų skirtų MTEP Terminas Nuo 2006 m. Lėšų poreikis 0, 1 mln. Lt 7. Reformuoti dalį universitetų mokslo institutų, orientuojant juos į technologijų perdavimo centrus Terminas Nuo 2006 m. 2005 m. spalio 21 d. Lėšų poreikis 0, 2 mln. Lt

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Preliminarus lėšų nacionalinės Lisabonos strategijos programos priemonių įgyvendinimui 2006

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija Preliminarus lėšų nacionalinės Lisabonos strategijos programos priemonių įgyvendinimui 2006 -2008 m. poreikis (mln. Lt). 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 2005 m. spalio 21 d.

` Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 2005 m. spalio 21 d.