LICEUL TEHNOLOGIC ONETI Programul Erasmus al Uniunii Europene

  • Slides: 9
Download presentation
LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI Programul Erasmus+ al Uniunii Europene pentru educație Proiectul Erasmus+ de mobilitate

LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI Programul Erasmus+ al Uniunii Europene pentru educație Proiectul Erasmus+ de mobilitate KA 1 Nr. proiect 2018 -1 -RO 01 -KA 101 -048531 „Școala noastră - o școală în mișcare” Coordonator de proiect: Prof. Adrian Sergentu

Proiectul este finanțat din fondurile UE Buget aprobat de Agenţia Naţională pe durata a

Proiectul este finanțat din fondurile UE Buget aprobat de Agenţia Naţională pe durata a 12 luni de proiect şi 17 zile de mobilitate: 39720 euro Perioada de desfăşurare a proiectului: aug. 2018 – aug. 2019 PREZENTARE PROIECT În perioada aug. 2018 – aug. 2019, se va derula Proiectul Erasmus+ de mobilitate KA 1 „Școala noastră - o școală în mișcare”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Acest proiect, prin activitățile pe care și le propune și rezultatele pe care le va obține, va duce la sporirea vizibilității și a prestigiului liceului, la creșterea atractivității învățământului tehnic în rândul elevilor, la scăderea ratei abandonului școlar și la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii din țară și din UE a absolvenților noștri. 2

Proiectul este finanțat din fondurile UE Obiectivele proiectului: O. G. -satisfacerea nevoilor de dezvoltare

Proiectul este finanțat din fondurile UE Obiectivele proiectului: O. G. -satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesională actualizată a cadrelor didactice, de consiliere psiho-pedagogică a elevilor cu potenţial de risc şcolar şi de creştere a gradului de atractivitate şi de implicare activă în procesul educaţional; O. S. - conștientizare în rândul cadrelor didactice a nevoilor și comportamentelor emoționale specifice elevilor din ziua de azi în vederea promovării unor relații socio-profesionale mai puternice în clasă și a unui climat pozitiv în școală, atât pentru profesori cât și pentru elevi; - îmbunătăţirea competenţele digitale şi social-media în activitatea la clasă prin aplicarea unei metodologii moderne de predare-învăţare: colaborativă şi bazată pe proiecte; - dezvoltarea personală a participanților prin ameliorarea competenţelor cultural-lingvistice și de comunicare. 3

Proiectul este finanțat din fondurile UE Grupul ţintă Deși proiectul este unul de mobilități

Proiectul este finanțat din fondurile UE Grupul ţintă Deși proiectul este unul de mobilități referitor la cadrele didactice, principalii beneficiari sunt elevii liceului nostru, deoarece vor fi instruiți de profesori mai bine pregătiți, capabili să folosească metode, tehnici moderne adaptate la nivelul european. Grupul țintă îl reprezintă 16 cadre didactice care vor participa la două cursuri de formare având ca teme: - îmbunătățirea relațiilor școlare prin punerea în practică a metodelor de gestionare a emoțiilor, de combatere a situațiilor conflictuale, a fenomenelor de violenţă şcolară, în rândul elevilor, dar şi a părinţilor; “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention ” furnizat de Europass Teacher Academy, Italia. - îmbunătăţirea competenţelor digitale şi social-media în activitatea la clasă prin aplicarea unei metodologii moderne de predare-învăţare: colaborativă şi bazată pe proiecte - “Innovative skills in ICT through collaborative and projectbased teaching and learning” furnizat de Cervantes training, Spania. 4

Proiectul este finanțat din fondurile UE LOGISTICĂ FLUXURI - FLUX 1 vizează cursul: “Conflict

Proiectul este finanțat din fondurile UE LOGISTICĂ FLUXURI - FLUX 1 vizează cursul: “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” (Gestionarea conflictelor, Inteligenţa emoţională şi Combaterea violenţei) furnizat de Europass Teacher Academy, desfăşurat în perioada 08 -13 octombrie 2018 la Florenţa. - vor fi 5 zile de curs și două zile pentru sosire și plecare - FLUX 2: vizează cursul “Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” (Competenţe digitale inovatoare în predarea şi învăţarea colaborativă bazată pe proiecte) care este oferit de Cervantes training şi se va desfăşura la Alcalá de Henares – Madrid- Spania, în perioada 02 -08 martie 2019. - vor fi 7 zile de curs și două zile pentru sosire și plecare Proiect Erasmus+ KA 1 -VET „Calitatea europeană în formarea 5

Proiectul este finanțat din fondurile UE Activități de diseminare Flux 1 - lecții demonstrative

Proiectul este finanțat din fondurile UE Activități de diseminare Flux 1 - lecții demonstrative (minim o lecție/participant) - interasistențe la ore - realizare plan de intervenție în cazul situațiilor conflictuale - activități dirigenție (minim o lecție/participant) - ateliere de lucru pe diferite teme - activități extrașcolare de integrare a competențelor dobândite (1/lună/ pers. ) - realizarea ghid cu tehnici de mediere a conflictelor - prezentări pentru părinți și elevi; ședințe și întruniri/ ateliere de lucru părinți-elevi-profesori - prezentări media, on-line - postarea activităților de diseminare și valorizare a proiectului pe site-ul școlii, pe site-uri de specialitate (e-Twinning, didactic. ro) - publicarea de articole - participarea în cadrul unor emisiuni radio și TV locale - organizarea unei sesiuni de informare la nivelul comunității - prezentare/activități demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice - organizare expoziție cu imagini din proiect și din activitățile de valorificare a mobilității la Biblioteca locală - realizare produse audio-video pentru mediul on-line (You. Tube, Flickr, podcast-uri) - postare informații proiect pe rețele de socializare 6 - editare broșuri

Proiectul este finanțat din fondurile UE Activități de diseminare Flux 2 - lecții demonstrative

Proiectul este finanțat din fondurile UE Activități de diseminare Flux 2 - lecții demonstrative care vor conține exerciţii şi simulări practice de accesare a platformelor on-line Weebly, Twitter, Edmondo - interasistențe la ore - accesarea și utilizarea platformelor on-line gratuite: e-Twinning, Social Media for the education sector, Edmodo, Twitter, Weebly; pentru proiecte educaționale, lecții interactive - accesare și utilizare platforme de tip e. Learning (Etwinning Desktop Tools şi e. Twinning Twin. Space) pentru crearea de legături internaţionale cu alte școli în vederea schimbului de bune practici și inițierea de proiecte educaționale tip KA 1 şi KA 2 Erasmus+ - utilizarea resurselor web pentru a ajuta elevii să colaboreze, să acceseze informații în vederea realizării sarcinilor școlare – creare blog, ca instrument folosit în comunicarea cu elevii şi părinţii, pentru schimbul de idei şi reflecţii, pentru publicarea și promovarea activităților desfășurate în cadrul școlii - activități extrașcolare de integrare a competențelor dobândite (1 activitate/lună/persoană) - elaborarea unui ghid (modalităţi moderne de implementare a activităţilor cu ajutorul TIC tendinţe actuale Internetului) - prezentări pentru părinți și elevi- ședințe și întruniri/ ateliere de lucru părinți-eleviprofesori - prezentări media, on-line: virtual, presa scrisă, radio-TV; 7

Proiectul este finanțat din fondurile UE REZULTATE AȘTEPTATE Primul flux vizează cursul: “Conflict Management,

Proiectul este finanțat din fondurile UE REZULTATE AȘTEPTATE Primul flux vizează cursul: “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” Indicatori cantitativi: - beneficiari direcți: 8 cadre didactice din grupul țintă vor obține certificate internațională de participare, documente de mobilitate Europass - beneficiari indirecți: alte 50 cadre didactice din școală (vor dobândi cunoștințe și deprinderi de pentru crearea și promovarea unor relații socioprofesionale mai puternice în clasă, a unui climat pozitiv în școală, atât pentru profesori cât și pentru elevi); 930 elevi; Indicatori calitativi: elaborare ghid cu tehnici de mediere a conflictelor motivarea elevilor reducerea numărului de absente pe școală cu 30%; 8

Proiectul este finanțat din fondurile UE REZULTATE AȘTEPTATE Al -2 lea fux vizează cursul

Proiectul este finanțat din fondurile UE REZULTATE AȘTEPTATE Al -2 lea fux vizează cursul “Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” Indicatori cantitativi: - beneficiari direcți: 8 cadre didactice din grupul țintă vor obține certificate internațională de participare, documente de mobilitate Europass - beneficiari indirecți: alte 50 cadre didactice din școală, 930 elevi vor dobândi cunoștințe și deprinderi de integrare a noilor tehnologii moderne în IT; Indicatori calitativi: elaborare ghid cu modalităţi moderne de implementare a activităţilor cu ajutorul TIC; tendinţe actuale Internetului. În urma activității de formare a cadrelor didactice, elevii școlii noastre vor beneficia de utilizarea activă în cadrul lecțiilor a metodelor, tehnicilor și instrumentelor informatice, a platformelor de tip e. Learning. 9