Lia tngk I I Kings T cha pg

  • Slides: 35
Download presentation

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 6 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 6 chat 第六節 Lô-phò-àm kap Iâ-lô-phò-àm it-seng siông-siông kau-chiàn. Lô-phò-àm kap Iâ-lô-phò-àm 一生常常交戰。

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 8 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 8 chat 第八節 A-pí-iáng kap i ê lia t-chó tângkhùn; lâng bâi-chòng i tī Tāi-pi t ê siâⁿ; i ê kiáⁿ A-sat soà-chiap i choè ông. A-pí-iáng kap伊ê列祖同睏; 人埋葬伊tī大衛ê城;

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 13 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 13 chat 第十三節 koh pián i ê má Má-ka thài-hō ê ūi, in-ūi i ūi A-sià-la h bat chng khó-ò ⁿ ê siōng. A-sat chhò i ê siōng, sio i tī Khip-lûn khoe-piⁿ. koh貶伊ê 媽Má-ka太后ê位, 因為伊為 A-sià-la h bat裝可惡ê像。 A-sat剉伊ê像, 燒伊tī Khip-lûn溪邊。

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 15 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 15 chat 第十五節 I chiong i ê lāu-pē só hun-piat choèsèng, kap i pún-sin só hun-piat choè-sèng ê kim, gûn, kap khì-kū, lóng toà kàu Iâ-hôhoa ê tiān. 伊將伊ê老父所分別做聖,

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 16 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 16 chat 第十六節 A-sat kap Í-sek-lia t ông Pa-sa it-seng ê ji t siông-siông kauchiàn. A-sat kap以色列王Pa-sa 一生ê日常常交戰。

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 17 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 17 chat 第十七節 Í-sek-lia t ông Pa-sa chiūⁿ-lâi kong -kek Iû-tāi, khí La h-má, beh chó -tòng lâng chhut-ji p tī Iû-tāi ông A-sat hia. 以色列王Pa-sa上來攻擊 猶大,起La h-má,beh阻擋人

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 18 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 18 chat 第十八節 A-sat chiū chiong Iâ-hô-hoa tiān ê hú-khò , kap ông-kiong ê hú-khò , só chhun ê kimgûn, lóng kau i ê lô -po k ê chhiú. A-sat ông chhe in kàu khiā-khí tī Tāi-má-sek ê A-lân ông, Hi-sûn ê sun, Tha-pek-lī-bún ê kiáⁿ, Piān-hap-ta t hia, kóng, A-sat就將耶和華殿ê府庫, kap王宮ê府庫,所chhun ê金銀,

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 19 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 19 chat 第十九節 Goá kap lí ū iok chhin-chhiūⁿ goá ê lāu-pē kap lí ê lāu-pē chi t-iūⁿ; taⁿ goá ēng kim-gûn choè lé-mi h sàng lí, chhiáⁿ lí khì hoèbô lí kap Í-sek-lia t ông Pa-sa só li p ê iok, hō i lī-khui goá. 我kap你有約親像我ê老父

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 20 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 20 chat 第二十節 Piān-hap-ta t thiaⁿ-thàn A-sat ông ê oē, chhe i hiah ê kun-tiúⁿ khì kong-kek Í-sek-lia t ê siâⁿ; i chiū kong-phoà Í-lûn, Tàn, A-pek-má-ka, Ki-nî-lia t choân-toē, Ná-hut-tha-lī choân-toē. Piān-hap-ta t聽thàn A-sat王ê話, 差伊hiah-ê軍長去攻擊 以色列ê城;伊就攻破Í-lûn、Tàn、 A-pek-má-ka、Ki-nî-lia t全 地, Ná-hut-tha-lī全地。

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 21 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 21 chat 第二十一節 Pa-sa thiaⁿ-kìⁿ, chiū thêng kang, bô koh khí La h-má; chiū toà tī Tek-sat. Pa-sa聽見,就停 , 無koh起La h-má; 就toà tī Tek-sat。

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 22 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 22 chat 第二十二節 Tùi án-ni, A-sat ông chhut bēng-lēng hō Iû-tāi chèng-lâng, bô chi t-lâng oē the--tit; in chiū poaⁿ-soá Pa-sa só ēng lâi khí La h-má ê chio h-thâu kap chhâ; A-sat ông ēng i lâi khí Piān-ngá-bín ê Ka-pa kap Bí-su-pa. Tùi án-ni,A-sat王出命令hō 猶大 眾人,無一人能推得;in就搬徙

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 24 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 24 chat 第二十四節 A-sat kap i ê lia t-chó tâng-khùn, kap i ê chó chòng tī i ê chó Tāi-pi t ê siâⁿ; i ê kiáⁿ Iok-sa-hoat soà-chiap i choè ông. A-sat kap伊ê列祖同睏, kap伊ê祖葬tī伊ê祖大衛ê城;

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 27 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 27 chat 第二十七節 Í-sat-ka cho k A-hi-ngá ê kiáⁿ Pa-sa poē-poān i. Pa-sa phah-sí i tī Hui-lī-sū lâng ê Kipí-tùn; hit-sî Ná-tap kap Í-sek-lia t chènglâng ûi-khùn Ki-pí-tùn. Í-sat-ka族A-hi-ngá ê kiáⁿ Pa-sa背叛伊。 Pa-sa phah死伊tī腓利士人ê Ki-pí-tùn;

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 29 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 29 chat 第二十九節 I chi t-ē choè ông, chiū phah-sí Iâ-lô-phòàm choân-ke, kìⁿ-ū chhoán-khùi--ê, bô kā Iâlô-phò-àm lâu chi t-ê, lóng-chóng bia t i; sī chiàu Iâhô-hoa thok I ê lô -po k Sī-lô lâng A-hi-ngá só kóng ê oē. 伊一下做王,就phah死Iâ-lô-phò-àm

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 30 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 30 chat 第三十節 Che sī in-ūi Iâ-lô-phò-àm só hoān ê choē, kap i só hō Í-sek-lia t lâng hoān-choē ê choē; in-ūi i só kek-tōng-ê, chiū-sī kektōng Iâ-hô-hoa Í-sek-lia t ê Siōng-tè ê siūkhì. 這是因為Iâ-lô-phò-àm所犯ê罪,

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 32 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 32 chat 第三十二節 A-sat kap Í-sek-lia t ông Pa-sa it-seng siông-siông kau-chiàn. A-sat kap以色列王Pa-sa 一生常常交戰。

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 32 chat

Lia t-ông-kì (I) 《列王紀上》 I Kings Tē cha p-gō chiuⁿ 第十五章 Tē 32 chat 第三十三節 Iû-tāi ông A-sat saⁿ--nî, A-hi-ngá ê kiáⁿ Pa-sa tī Tek-sat chē-ūi choè Í-seklia t chèng-lâng ê ông, kiōng jī-cha psì nî. 猶大王A-sat三年,A-hi-ngá ê kiáⁿ