LG Fakta om lg Storlek 200 550 kilo

  • Slides: 30
Download presentation

ÄLG Fakta om älg Storlek: 200 -550 kilo, upp till 2 m i mankhöjd,

ÄLG Fakta om älg Storlek: 200 -550 kilo, upp till 2 m i mankhöjd, vårt största hjortdjur Funnits: 10 000 år i Sverige Äter: Kvistar av tall och lövträd, bärris och ljung på vintern. Löv, mjölke, gräs, vattenväxter mm på sommaren. Finns: I hela landet utom på Gotland.

ÄLG Stora djur, stora områden Älgar rör sig över stora områden. Stora jaktmarker behövs

ÄLG Stora djur, stora områden Älgar rör sig över stora områden. Stora jaktmarker behövs för att kunna jaga effektivt. För att på riktigt reglera älgstammen behövs samarbete över flera 10 000 hektar.

ÄLG Sverige mest älgtäta landet Sverige har mest älg räknat i antal älgar per

ÄLG Sverige mest älgtäta landet Sverige har mest älg räknat i antal älgar per hektar skogsmark. Sveriges skogsindustri exporterar för 130 miljarder om året. Mycket älg+ Intensiv skogsproduktion = möjlig konflikt

ÄLG Mest älgtäta länderna (2016) skogforsk. se/kunskapsbanken/2016/varldens-tataste-algstam/

ÄLG Mest älgtäta länderna (2016) skogforsk. se/kunskapsbanken/2016/varldens-tataste-algstam/

ÄLG Källa: Skogforsk

ÄLG Källa: Skogforsk

ÄLG Skogens kung och ungtallens fiende Älg skadar ung tall upp till cirka fem

ÄLG Skogens kung och ungtallens fiende Älg skadar ung tall upp till cirka fem meters höjd. Betesskador i skogen från älg är de svåraste i ekonomisk mening på nationell nivå. Älg och kronhjort orsakar likartade skador på tall.

ÄLG Älgvandringar kräver samarbete I delar av Norrland vandrar älgen på vintern till låglänta

ÄLG Älgvandringar kräver samarbete I delar av Norrland vandrar älgen på vintern till låglänta vinterbeten med ungtall. Under större delen av jakttiden är älgarna inte i vinterbetesområdena. Därför bör fler älgar fällas i höstbetesområden. Detta ställer höga krav på samarbete över stora arealer.

ÄLG Älgjakten i siffror Varje år skjuts cirka 85 000 älgar. Ungefär 250 000

ÄLG Älgjakten i siffror Varje år skjuts cirka 85 000 älgar. Ungefär 250 000 svenskar jagar älg. Före varje års älgjakt finns cirka 350 000 djur.

ÄLG Jagas på hösten Älg jagas i norr från första måndagen i september. I

ÄLG Jagas på hösten Älg jagas i norr från första måndagen i september. I söder startar jakten andra måndagen i oktober. Jakten pågår i minst 70 dagar, i en eller flera perioder.

ÄLG Många jaktformer I Norrland och stor del av Svealand dominerar jakten med ställande

ÄLG Många jaktformer I Norrland och stor del av Svealand dominerar jakten med ställande hund, till exempel jämthund och gråhund. Söderut är jakt med hund i band och stötande eller kortdrivande hund vanlig. Smygjakt och vaktjakt fungerar bra under del av jaktsäsongen.

ÄLG Var finns makten över jakten? Här är din mark. Du har jakträtten.

ÄLG Var finns makten över jakten? Här är din mark. Du har jakträtten.

ÄLG Älgskötselområde eller licensområde? I ett älgskötselområde jagar man efter en treårig skötselplan, fastställd

ÄLG Älgskötselområde eller licensområde? I ett älgskötselområde jagar man efter en treårig skötselplan, fastställd av länsstyrelsen. I ett licensområde får man ett högsta antal älgar tilldelade att fälla per år, beslutat av länsstyrelsen.

ÄLG Älgskötselområdet Ett älgskötselområde omfattar ofta flera 10 000 hektar mark. Älgskötselområdet ska vara

ÄLG Älgskötselområdet Ett älgskötselområde omfattar ofta flera 10 000 hektar mark. Älgskötselområdet ska vara så stort att man i realiteten kan reglera älgstammen inom området. Många är dock för små i biologisk mening för att reglera älgstammen.

ÄLG Så styrs älgskötselområdet Staten reglerar inte hur älgskötselområden styrs och förvaltas. Samverkan är

ÄLG Så styrs älgskötselområdet Staten reglerar inte hur älgskötselområden styrs och förvaltas. Samverkan är frivillig och markägaren kan i princip lämna älgskötselområdet när han eller hon vill. Ofta används Svenska Jägareförbundets stadgemall för älgskötselområden. Dessa stadgar ger jägarna större inflytande och markägarna mindre inflytande.

ÄLG Byt stadgar Det är markägarna som ställer sin mark till förfogande och betalar

ÄLG Byt stadgar Det är markägarna som ställer sin mark till förfogande och betalar för viltskadorna. LRF rekommenderar därför LRFs stadgemall som finns på lrf. se/politikochpaverkan/jakt-och-vilt Markägare bör gå på älgskötselområdets möten. Det kan vara värt att försöka slå samman flera älgskötselområden för mer effektiv jakt.

ÄLG Licensområde för älgjakt En rest av det gamla älgförvaltningssystemet. Den minsta enheten som

ÄLG Licensområde för älgjakt En rest av det gamla älgförvaltningssystemet. Den minsta enheten som får registreras för älgjakt. I vissa fall är de så små att de inte kan påverka älgstammen inom sitt område. Viktigt att markägare går på licensområdets möten.

ÄLG Vad är ett jaktlag? Jaktlaget den minsta enheten för samarbete om jakt. Jaktlaget

ÄLG Vad är ett jaktlag? Jaktlaget den minsta enheten för samarbete om jakt. Jaktlaget är en folklig tradition vars ursprung och funktion är informell. Bildades ofta för att organisera älgjakten. Idag finns jaktlag i alla upptänkliga former och för jakt av olika viltarter.

ÄLG Inflytande i jaktlaget Det finns inga särskilda krav från staten på jaktlag. Bra

ÄLG Inflytande i jaktlaget Det finns inga särskilda krav från staten på jaktlag. Bra om markägare engagerar sig i jaktlaget. Viktigt med ett bra uppdaterat jaktavtal om du inte jagar själv.

ÄLG Viltvårdsområdet, VVO Nästa ”maktnivå” är Viltvårdsområdet. Det är en gammal samverkan om jakt

ÄLG Viltvårdsområdet, VVO Nästa ”maktnivå” är Viltvårdsområdet. Det är en gammal samverkan om jakt enligt lagstiftning från 1938. Viltvårdsområdet är ett formellt samarbete mellan fastigheter och är i grunden en markägarorganisation. Ovanliga i södra Sverige.

ÄLG Älgförvaltningsområdet, ÄFO Nästa formella ”maktnivå” efter viltvårdsområdet är älgförvaltningsområdet. Det finns cirka 148

ÄLG Älgförvaltningsområdet, ÄFO Nästa formella ”maktnivå” efter viltvårdsområdet är älgförvaltningsområdet. Det finns cirka 148 älgförvaltningsområden i landet (vissa ombildningar pågår). Arealen varierar från cirka 50 000 ha i syd till en dryg miljon ha i norr.

ÄLG Varför älgförvaltningsområden? Älgförvaltningsområdena infördes 2012 för att stärka markägarnas inflytande. Men också för

ÄLG Varför älgförvaltningsområden? Älgförvaltningsområdena infördes 2012 för att stärka markägarnas inflytande. Men också för att älgskötselområden, licensområden och viltvårdsområden ansågs för små för att reglerna älgstammen effektivt. En älgförvaltningsgrupp på sex personer styr älgförvaltningsområdet.

ÄLG Älgförvaltningsgruppen är viktig Älgförvaltningsgruppen har ansvar för älgförvaltningen inom älgförvaltningsområdet. Älgförvaltningsgruppen består av

ÄLG Älgförvaltningsgruppen är viktig Älgförvaltningsgruppen har ansvar för älgförvaltningen inom älgförvaltningsområdet. Älgförvaltningsgruppen består av tre representanter för jaktintresset och tre för markägarna. Ordföranden har utslagsröst och utses bland markägarna. Detta betyder att markägarna har inflytande och kan bestämma.

ÄLG Så avgörs avskjutningen Älgförvaltningsgruppen styr avskjutningen. Den föreslår en älgförvaltningsplan; hur många älgar

ÄLG Så avgörs avskjutningen Älgförvaltningsgruppen styr avskjutningen. Den föreslår en älgförvaltningsplan; hur många älgar som ska fällas och vilken inriktning i fråga om ålder och kön som avskjutningen ska ha. Älgförvaltningsgruppen föreslår även vilken älgtilldelning per ytenhet som licensområden ska få.

ÄLG Ta plats i älgförvaltningsgruppen Länsstyrelsen utser representanterna i älgförvaltningsgruppen. Viktigt att markägare visar

ÄLG Ta plats i älgförvaltningsgruppen Länsstyrelsen utser representanterna i älgförvaltningsgruppen. Viktigt att markägare visar intresse för att ta plats i älgförvaltningsgruppen! Älgförvaltningsgruppen har stort inflytande över älgförvaltningen.

ÄLG Länsstyrelsen är nästa maktnivå Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation fastställer i vissa län förslagen från älgförvaltningsgruppen

ÄLG Länsstyrelsen är nästa maktnivå Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation fastställer i vissa län förslagen från älgförvaltningsgruppen I vissa län beslutar tjänstemän. Viltförvaltningsdelegationen har 15 ledamöter. Bara två representerar jordbruket och skogsbruket.

ÄLG Naturvårdsverket har övergripande ansvar Ytterst på markcirkeln finns Naturvårdsverket som har det övergripande

ÄLG Naturvårdsverket har övergripande ansvar Ytterst på markcirkeln finns Naturvårdsverket som har det övergripande ansvaret för jakt och vilt i Sverige.

ÄLG Varför ökar skadorna? Älgen var för länge sedan nästan utrotad i Sverige och

ÄLG Varför ökar skadorna? Älgen var för länge sedan nästan utrotad i Sverige och därefter under lång tid hårt jagad, beroende på fattigdom och bristande lagstiftning. Förvaltningen är utformad för att förvalta älgens värden i första hand. Inte för att reglera stammen så att skador undviks.

ÄLG Så kan du påverka Följ älgbetesinventeringen. Komplettera med att filma och fotografera skador

ÄLG Så kan du påverka Följ älgbetesinventeringen. Komplettera med att filma och fotografera skador på den egna marken; räkna på kostnader. Ta med fakta och dokumentation till jaktmöten. Försök komma med i styrelser. Se över jaktavtalet. Skriv in att du själv representerar din fastighet där jaktbesluten tas.