Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4

  • Slides: 31
Download presentation
Lesson 1

Lesson 1

Lesson 2

Lesson 2

Lesson 3

Lesson 3

Lesson 4

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 5

zhùhè dàjiā xīnnián hǎo 祝贺 大家 新年 好 ! wǒmen chànggē 我们 唱歌 wish

zhùhè dàjiā xīnnián hǎo 祝贺 大家 新年 好 ! wǒmen chànggē 我们 唱歌 wish everyone we sing wǒmen tiàowǔ 我们 跳舞 we dance new year good

Lesson 6

Lesson 6

Lesson 7

Lesson 7

Lesson 8

Lesson 8

Lesson 9

Lesson 9

Lesson 10

Lesson 10

Lesson 11

Lesson 11

píngguǒ xiāngjiāo 苹果 香 蕉

píngguǒ xiāngjiāo 苹果 香 蕉

I love eating apples. aì 爱 wǒ 我 I don't wǒ bù 我 不

I love eating apples. aì 爱 wǒ 我 I don't wǒ bù 我 不 chī 吃 píngguǒ 苹果。 love eating apples. aì 爱 chī 吃 píngguǒ 苹果。

I Iike eating bananas. xiāngjiāo xǐhuān chī 香 蕉。 喜欢 吃 wǒ 我 I

I Iike eating bananas. xiāngjiāo xǐhuān chī 香 蕉。 喜欢 吃 wǒ 我 I don't wǒ bù 我 不 Iike eating bananas. xiāngjiāo xǐhuān chī 香 蕉。 喜欢 吃

Lesson 12

Lesson 12