Lernen Sie und wiederholen Sie Perfekt und Prteritum

  • Slides: 7
Download presentation
Lernen Sie und wiederholen Sie Perfekt und Präteritum 2 Teil 1 Teil 2 Teil

Lernen Sie und wiederholen Sie Perfekt und Präteritum 2 Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 Teil 6 Návod: Prezentace slouží k nácviku, procvičování a opakování tvarů préterita a perfekta frekventovaných nepravidelných (silných) sloves. Prezentace je rozdělena do 6 částí, v každé části si žáci osvojí tvary deseti sloves. Slovesa se dají volit v libovolném pořadí. Tato prezentace může sloužit i k domácí přípravě žáků. Ve škole je možné ji použít při zadávání písemných testů prověřujících znalost tvarů préterita a perfekta. Nabízí využití při individuální práci se žáky. Dá se použít i při různých soutěžích. Zde záleží pouze na kreativitě vyučujícího. Obsluha prezentace: 1. kliknutí – symbolem ručičky na číslo 1– 10 – infinitiv českého slovesa 2. kliknutí – symbolem ručičky na číslo 1– 10 – německé tvary – infinitiv, préteritum a perfektum (3. os. č. j. bez uvedení osoby, pomocné sloveso pouze u sloves se sein). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Zámostná. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Konec

Teil 1 1 6 odjet 2 3 prohlédnout si vyjít si doporučit 4 abfahren

Teil 1 1 6 odjet 2 3 prohlédnout si vyjít si doporučit 4 abfahren fuhr ab i. abgefahren sich ansehen ausgehen sah sich an ging aus sich angesehen empfehlen i. ausgegangen empfahl empfohlen přijmout annehmen nahm an angenommen vypadat aussehen sah ausgesehen befehlen befahl befohlen begraben begrub begraben bestehen bestanden beißen biss gebissen 7 8 přikázat 9 pohřbít obstát 5 10 kousnout Zpět

Teil 2 1 6 ohnout 2 3 vázat, spojit foukat propustit 4 biegen bog

Teil 2 1 6 ohnout 2 3 vázat, spojit foukat propustit 4 biegen bog i. , h. gebogen binden blasen band blies gebunden entlassen geblasen entließ entlassen nabídnout 7 zlomit 8 hořet 9 proniknout napadnout 5 10 nastoupit bieten bot geboten brechen brach i. , h. gebrochen brennen brannte gebrannt dringen drang i. , h. gedrungen einfallen fiel ein i. eingefallen einsteigen stieg ein i. eingestiegen Zpět

Teil 3 1 6 vychovat 2 3 uprchnout žrát téct 4 erziehen erzogen fliehen

Teil 3 1 6 vychovat 2 3 uprchnout žrát téct 4 erziehen erzogen fliehen fressen floh fraß i. geflohen fließen gefressen floss i. geflossen letět 7 rodit 8 podařit se 9 platit (o něčem) užívat si 5 10 stát se fliegen flog i. , h. geflogen gebären gebar geboren gelingen gelang i. gelungen gelten galt gegolten genießen genossen geschehen geschah i. geschehen Zpět

Teil 4 1 6 srovnat 2 3 sáhnout, chytit znít zvednout 4 gleichen glich

Teil 4 1 6 srovnat 2 3 sáhnout, chytit znít zvednout 4 gleichen glich geglichen greifen klingen griff klang gegriffen heben geklungen hob gehoben rýt, kopat 7 přijít 8 naložit 9 trpět půjčit 5 10 lhát graben grub gegraben kommen kam i. gekommen laden lud geladen leiden litt gelitten leihen lieh geliehen lügen log gelogen Zpět

Teil 5 1 6 dojit 2 3 písknout pramenit chválit 4 melken melkte /

Teil 5 1 6 dojit 2 3 písknout pramenit chválit 4 melken melkte / molk gemelkt / gemolken pfeifen quellen pfiff quoll gepfiffen preisen i. gequollen pries gepriesen měřit 7 radit 8 strouhat 9 trhat jezdit na koni 5 10 pádit messen maß gemessen raten riet geraten reiben rieb gerieben reißen riss i. , h. gerissen reiten ritt i. , h. geritten rennen rannte i. gerannt Zpět

Teil 6 1 6 zápasit 2 3 zdát se, svítit sunout stříhat 4 ringen

Teil 6 1 6 zápasit 2 3 zdát se, svítit sunout stříhat 4 ringen rang gerungen scheinen schieben schien schob geschienen scheren geschoben schor geschoren rozdělit, rozvést 7 bít 8 bruslit 9 střílet zavřít 5 10 mlčet scheiden schied geschieden schlagen schlug geschlagen schleifen schliff geschliffen schießen schoss i. , h. geschossen schließen schloss geschlossen schweigen schwieg geschwiegen Zpět