Lekcija Kratkoroni AKTIVNI bankarski poslovi Julija Sekuli Aktivni

  • Slides: 10
Download presentation
Lekcija: Kratkoročni AKTIVNI bankarski poslovi Julija Sekulić

Lekcija: Kratkoročni AKTIVNI bankarski poslovi Julija Sekulić

Aktivni bankarski poslovi - KRATKOROČNI � � � 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aktivni bankarski poslovi - KRATKOROČNI � � � 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Banka se javlja u ulozi poverioca Banka plasira kredite na kratak rok (do 12 meseci) Podela: Eskontni kredit Lombardni kredit Akceptni kredit Avalni kredit Rambusni kredit Vinkulirani kredit Kontokorentni kredit Kratkoročni vrednosni papiri Faktoring

Eskontni kredit � � � Vrlo stari kreditni posao na kratak rok Osnova posla:

Eskontni kredit � � � Vrlo stari kreditni posao na kratak rok Osnova posla: otkup menice komitenta pre roka dospeća Menica je osnov za odobravanje kredita Pri eskontovanju menice, vrednost kredita će biti manja od nominalne vrednosti menice za iznos kamate, troškova i provizije. Razlika između eskontovane vrednosti menice (po kojoj se otkupljuje) i nominalne vrednosti menice – ESKONT Siguran posao – mogućnost reeskontovanja kod NBS i korisnik kredita (dužnik) odgovara celom svojom imovinom.

Lombardni kredit � � � � � Stari kreditni posao na kratak rok Ime

Lombardni kredit � � � � � Stari kreditni posao na kratak rok Ime potiče po italijanskoj regiji – Lombardiji, gde je i nastao Osnov posla: zalog pokretnih vrednosti: zlato, nakit, umetničke slike i sl. Odobravaju ga banke, ali i druge specijalizovane institucije (zalagaonice) U našoj zemlji, banke odobravaju gotovinski lombardni kredit: kredit uz obezbeđenje gotovinskim depozitom 100% (u RSD i EUR) Osnovicu za ovaj kredit čini tržišna vrednost založene stvari (sa berze) Zbog zaštite intresa banke, iznos kredita je uvek niži od tržišne vrednosti. To znači, da se kredit odobrava u visini 60 -70% vrednosti založene stvari. Tražioc kredita ostaje vlasnik založenih stvari svo vreme otplate Banka može da traži dopunu, ako se smanji vrednost zaloga U slučaju ne vraćanja kredita, zalog ide na licitaciju.

Akceptni kredit � � � Ovo je specifičan kratkoročni kreditni posao. Banka prihvata menicu

Akceptni kredit � � � Ovo je specifičan kratkoročni kreditni posao. Banka prihvata menicu komitenta i prema 3. licima ona je menični dužnik. Banka svome klijentu akceptira menicu i time postaje glavni dužnik (trasat) i obezbeđuje se da isplati menični iznos ukoliko to ne učini njen izdavalac (trasant) – korisnik kredita.

Avalni kredit � � Banka je jemac klijentu (potpisniku menice) da će ispuniti svoju

Avalni kredit � � Banka je jemac klijentu (potpisniku menice) da će ispuniti svoju meničnu obavezu. Ako menični dužnik ne isplati obavezu meničnom poveriocu, banka (davalac avala) prihvata obavezu da izmiri.

Rambusni kredit � � � Potiče od francuske reči rembourser – naplatiti Posebna vrsta

Rambusni kredit � � � Potiče od francuske reči rembourser – naplatiti Posebna vrsta kredita na kratak rok koji se javlja u spoljnotrgovinskoj razmeni Ovo je kredit za plaćanje UVOZA dobara, uz pokriće robne dokumentacije (teretnica, polisa osiguranja) koja se prevodi na banku Nastaje kada banka uvoznika (sa visokim ugledom i rejtingom), preko svoje filijale, a prema nalogu svoje inostrane korespodentske banke, isplaćuje robna dokumenta i zadržava ih u svojini, sve dok ih korespodentska banka od nje ne otkupi, odnosno rambusira Banka ga odobrava uvozniku, a u korist izvoznika.

Vinkulacioni kredit � � Koristi se u trgovini na veliko pri otkupu robe na

Vinkulacioni kredit � � Koristi se u trgovini na veliko pri otkupu robe na terenu. Banka ga odobrava trgovini na veliko uz obavezu da doznači tovarni list. Omogućava veletrgovini da ne čeka naplatu robe od krajnjeg kupca, već da dobije novac pre. Krajnji kupac isplaćuje vrednost robe banci, a banka mu vraća tovarni list kako bi preuzeo robu.

Faktoring � � � Faktoring – otkup kratkoročnih potraživanja Ovim poslovima bave se uglavnom

Faktoring � � � Faktoring – otkup kratkoročnih potraživanja Ovim poslovima bave se uglavnom specijalizovane faktoring kompanije, ali i neke banke. Osnova posla: otkupljuje se kratkoročno potraživanje koje klijent (IZVOZNIK) ima prema nekom 3. licu Banka kupuje određena potraživanja od svog komitenta po njihovoj nominalnoj vrednosti Ovo NIJE oblik davanja kredita uz određeno obezbeđenje (menica, zalog, depozit), već potpun otkup sredstava komitenta. Banka obaveštava sve dužnike da sva plaćanja doznače direktno njoj, a ne komitentu. Banka preuzima rizik naplate.

Kontokorenti kredit � � Ovo su krediti po tekućem računu Odobravaju se uglavnom za

Kontokorenti kredit � � Ovo su krediti po tekućem računu Odobravaju se uglavnom za obrtna sredstva (na kratak rok) i uplaćuju se direktno na tekući račun klijneta.