Lederskap 2016 Utvikling av relasjonsledelse og relasjonskompetanse som

  • Slides: 33
Download presentation
Lederskap 2016 Utvikling av relasjonsledelse og relasjonskompetanse som grunnlag for rådgiverarbeid Organisasjon: 2016 :

Lederskap 2016 Utvikling av relasjonsledelse og relasjonskompetanse som grunnlag for rådgiverarbeid Organisasjon: 2016 : Aust-Agder FK Rådgiversamling 22. april 2016 Hvordan mestre Relasjonskompetanse ?

Kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge • • • Alle er autorisert innen relasjonsledelse Vi deler menneskesyn

Kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge • • • Alle er autorisert innen relasjonsledelse Vi deler menneskesyn og ledelsesfilosofi Vi er alle sertifisert innen coaching Vi har ulik faglig og praktisk bakgrunn som utfyller hverandre Vi dekker hele Norge og tar oppdrag hver for oss eller sammen Jan Spurkeland leder Elin Gullesen Bratt partner Øyvind Røkenes partner Lise Holsen partner Marit O. Lysebo partner Hanne Kristin Rohde partner Nina K. Fromreide partner Reinert Kamøy partner

Norsk lederstil Relasjonsledelse bygger på norsk ledertradisjon Kjennetegn: Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider

Norsk lederstil Relasjonsledelse bygger på norsk ledertradisjon Kjennetegn: Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og involvering. Verdens ledende demokrati

En kvadrologi om ledelse Jan Spurkeland En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende

En kvadrologi om ledelse Jan Spurkeland En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende lederteorier i boken Relasjonsledelse, via utdypning av Relasjonsbegrepet i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! Tilpasset ledelse er individets behov. Relasjonspedagogikk: Oppnå bedre læring ved å høyne kvaliteten på relasjonen lærer–elev, den viktigste enkeltfaktoren for læring. Pedagogisk tilrettelagt for studier og personlig utvikling.

Relasjonskompetanse i skolen Hvordan brukes 24 -timers menneske på din skole ? Hvordan praktiseres

Relasjonskompetanse i skolen Hvordan brukes 24 -timers menneske på din skole ? Hvordan praktiseres Relasjonsbilde ? Hvordan bruker du «det sympatiske menneske» ? Hva gjør vi med signaturstyrker ? Hva har vi gjort med Relasjonskompetanse som tema ? Hvordan praktiserer vi Relasjonsledelse ?

Tilknytning/tilhørighet. -et grunnleggende eksistensielt behov Relasjoner til mennesker som bryr seg Tilhørighet til et

Tilknytning/tilhørighet. -et grunnleggende eksistensielt behov Relasjoner til mennesker som bryr seg Tilhørighet til et sted(skole) og et samfunn Et godt sted å være og et godt sted å lære

Ensomhet - Relasjon Harvard University Robert Waldinger Loneliness kills – good relationships makes a

Ensomhet - Relasjon Harvard University Robert Waldinger Loneliness kills – good relationships makes a happy and long life. Ensomhet er et skoleproblem.

Relasjonell atferd Alle mennesker har ansvar for sin relasjonelle atferd - det betyr at

Relasjonell atferd Alle mennesker har ansvar for sin relasjonelle atferd - det betyr at jeg tar ansvar for min påvirkning på andre - det betyr at jeg ser meg selv i et relasjonelt perspektiv - det betyr at jeg møter medmennesker med vennlighet - det betyr at jeg tar ansvar for stemninger omkring meg - det betyr at jeg regulerer andres atferd i møte med meg

Læreplanen Generell del Opplæringa skal medvirke til ei karakterdanning som gir dei kraft til

Læreplanen Generell del Opplæringa skal medvirke til ei karakterdanning som gir dei kraft til å ta hand om eige liv, pliktkjensle for samfunnet og omsorg for livsmiljøet. Fra karaktergjeving til karakterdanning

Skoleutvikling 2015/16 Antall elever fra ungdomsskolen med laveste karakter eller «ikke vurdert» har steget

Skoleutvikling 2015/16 Antall elever fra ungdomsskolen med laveste karakter eller «ikke vurdert» har steget de siste årene (nå ca 10, 5 %). Vi kan konstatere følgende situasjon: 1. Politikere og skolemyndigheter er rådville, forstår ikke. 2. Rektor/Lærerne forstår hvor skoen trykker, men følger instrukser 3. Elevene opplever flere nederlag i ungdomsskolen 4. Elevene har et stadig dårligere grunnlag for videregående skole 5. Skolen «produserer» flere tapere 6. Lav mestringsfølelse og resignasjonsfølelse er problemet

Er vi på vei inn i et kontrollregime ? • • • Målstyring –

Er vi på vei inn i et kontrollregime ? • • • Målstyring – (emneplaner i skolen) New Public Management Rapporteringshysteriet Dokumentasjonstyranniet Plikt – mindre frihet (lærerstreiken) Alvorlige angrep på arbeidsmiljøloven Fra tillit til mistillit innen skole og helse ? Byråkratiets juridiske behov Systemer erstatter vår klokskap

Skolen stresser elevene mer og mer Skolestress målt hvert fjerde år siden 1993 av

Skolen stresser elevene mer og mer Skolestress målt hvert fjerde år siden 1993 av HEMIL – senteret, Ui. B. 10. klassinger har på år økt stresset med 73 % fra 1997 – 2009. Professor Oddrun Samdal Ui. B: Stress medfører nervøsitet, angst og søvnmangel , mer smerter i nakke, skuldre og mage. Samdal: Elevenes arbeidsmengde har økt, prøver og fremføringer er blitt flere. Egne arbeidsmål og ansvar for egen læring øker stresset. De vet ikke hva som forventes av dem. De blir usikre og stressa.

Stressmålinger 1993 -2009 6. klassinger jevnt stressnivå mellom 11 -20 % i perioden 8.

Stressmålinger 1993 -2009 6. klassinger jevnt stressnivå mellom 11 -20 % i perioden 8. klassinger økende stressnivå fra 20 – 34 % (jenter høyest). 10. klassinger sterkt økende stressnivå 27 - 59 % (jenter høyest) 1. kl. v. g. sterkt økende stressnivå 21 - 51 % (jenter høyest) Alle tallene viser andel av elevene som føler seg «ganske mye» eller «svært mye» stresset av skolearbeidet. Nær 50 % av alle 16 -åringer opplever stress i skolehverdagen. Kan ofte medføre psykiske og fysiske plager. I denne perioden har vi opplevd Reform 97 (Gudmund Hernes) PISA- undersøkelsene (2000 – 2013) Kunnskapsløftet. 2006. Kristin Clemet. Styrking av basisferdigheter.

Hva er læreeffekten av: Tester ? Prøver ? Målinger ? Hjemmelekser ? Hvordan virker

Hva er læreeffekten av: Tester ? Prøver ? Målinger ? Hjemmelekser ? Hvordan virker dette på: På relasjonene skole – barn ? barn – foreldre ?

Skolen gikk i prøve - og dokumentasjonsfellen. Hvem lider mest ? Elevene ? Sterkt

Skolen gikk i prøve - og dokumentasjonsfellen. Hvem lider mest ? Elevene ? Sterkt økende stress. Lærerne ? Endret og øket arbeidspress. Prøver. Rettinger. Tester. Dokumentasjon. Hvor kan dette ende ? Forskning viser at prøver og tester ikke forbedrer læring. Hvorfor «innfører» vi høyere stress ?

Kunstig og naturlig autoritet Kunstig autoritet: Posisjon og makt Naturlig autoritet: Relasjon og tillit

Kunstig og naturlig autoritet Kunstig autoritet: Posisjon og makt Naturlig autoritet: Relasjon og tillit Det oppstår lojalitet i forholdet

Relasjonspedagogisk skole Relasjonspedagogisk grunnsyn hos alle ansatte Relasjonelle normer Relasjonell atferd Trening og fokus

Relasjonspedagogisk skole Relasjonspedagogisk grunnsyn hos alle ansatte Relasjonelle normer Relasjonell atferd Trening og fokus over tid

Hva er alternativet ? HR-ledelse (fra hard til myk) New Public Management Målstyring MBO

Hva er alternativet ? HR-ledelse (fra hard til myk) New Public Management Målstyring MBO Situasjonsbestemt ledelse Selvledelse – Superledelse Relasjonsledelse: Bevegelse fra «mistillit» tillit

Frafall og forskning • Forsker i pedagogikk Anne Grete Danielsen, Ui. T(BT 21/62012): •

Frafall og forskning • Forsker i pedagogikk Anne Grete Danielsen, Ui. T(BT 21/62012): • Elevene må være motiverte • Skolen må være et godt sted å være, ikke bare å lære. • Det har med mestring og forventning om mestring å gjøre. • Tre grunnleggende behov er tilhørighet, kontroll over eget liv og mestring.

Frafall og forskning Forsker i pedagogikk Anne Grete Danielsen , Ui. T(BT 21/6 -2012)

Frafall og forskning Forsker i pedagogikk Anne Grete Danielsen , Ui. T(BT 21/6 -2012) Relasjoner til lærerne = hvordan de opplever omsorg, forståelse, rettferdighet og vennlighet fra lærerne. Nettverket rundt en elev er viktig for tilhørighet. Relasjoner til medelever og lærere. Viktig at elevene føler seg kompetente og har gode relasjoner til lærerne

Hele mennesket 24 -timers mennesket. Det fargerike fasettmennesket. Framtid Fag Familie Fortid Historie/biografi «Roman»

Hele mennesket 24 -timers mennesket. Det fargerike fasettmennesket. Framtid Fag Familie Fortid Historie/biografi «Roman» Fritid/interesser

Det sympatiske menneske Det sympatiske: Trekk Historie Atferd Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende

Det sympatiske menneske Det sympatiske: Trekk Historie Atferd Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende Egoistisk Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske”

Emosjonen Resignasjon Hvordan bygges følelsen ? Ved å mislykkes – gjentatte ganger Ved å

Emosjonen Resignasjon Hvordan bygges følelsen ? Ved å mislykkes – gjentatte ganger Ved å prøve og feile – og gradvis føres inn i oppgitthet Hvordan virker følelsen på unge mennesker ? Berører selvfølelsen og selvoppfatningen Skaper tvil om egen framtid – livsrealisering Mister håpet – bevegelse mot håpløshet Stengte muligheter – lukkede rom Emosjonen er sterkt negativ og prega av pessimisme Kan få innflytelse på andre områder for mestring

Trening i relasjonell atferd Observasjon av: Kontaktatferd (se , høre og gi oppmerksomhet) Henvendelser

Trening i relasjonell atferd Observasjon av: Kontaktatferd (se , høre og gi oppmerksomhet) Henvendelser til enkeltmennesker med navn , smil og berøring Anerkjennende uttrykk rettet mot andre Hjelpsomhet rettet mot individ Vennlighet rettet mot individ Emosjonell empatisk atferd Positiv tilbakemelding (9 -1) Demping av konflikttilløp Ansvarliggjøring av andres relasjonelle atferd

Mentale selvoppfatninger

Mentale selvoppfatninger

Mobbing og relasjoner Mobbing stanser i gode relasjoner Fra intellektuelle til emosjonelle tiltak. Hvert

Mobbing og relasjoner Mobbing stanser i gode relasjoner Fra intellektuelle til emosjonelle tiltak. Hvert menneske har et «indre vern» som stopper alle tilløp: Samvittigheten Psykologiske kontrakter mellom mennesker hindrer mobbing Virkemiddel: Relasjonelle normer med emosjonelt innhold

Marit Breivik Verdens beste teamleder – en vanlig pedagog Hva gjorde hun annerledes ?

Marit Breivik Verdens beste teamleder – en vanlig pedagog Hva gjorde hun annerledes ? Humor ? Team i team Hvorfor ble hun best ? Bli sett mer Tett på menneskene ? Tilbakemelding ? Ros ? Oppmuntring ? Anerkjennelse ? Praksis på Relasjonsledelse Det beste av meg sjøl for de andre Fokus på resultater og medaljer gir ingen medaljer Tro på spillerne

Tilpasset opplæring Fokus på: Kjennskap til eleven Studiet av konteksten Studiet av historien Relasjonskvaliteter

Tilpasset opplæring Fokus på: Kjennskap til eleven Studiet av konteksten Studiet av historien Relasjonskvaliteter Lærerns RK

Relasjonskompetanse i skolen Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk Review

Relasjonskompetanse i skolen Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk Review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo 2008 av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning v/ Universitetet i Aarhus, Danmark. Omfatter 70 ulike undersøkelser hentet fra de siste 10 års viktigste empiriske forskning på de viktigste lærerkompetansene som bidrar til elevers læring. Undersøkelsene er hentet fra USA, Storbritannia, andre europeiske land, nordiske land, Australia, New Zealand, Canada samt andre land. Undersøkelsene omfatter flere fag, men i hovedsak morsmål og matematikk(65%) Overhalvparten representerer grunnskolenivå, men videregående og barnehage er også representerte. 3 kompetanser bidrar mest: 1. Relasjonskompetanse 2. Regelledelseskompetanse 3. Didaktikkompetanse Forskerne mener dette bør få konsekvenser både for lærerutdanningen og for praksis i skolen.

Relasjonell kapital Kjærlighetsrelasjoner Vennskapsrelasjoner Vennlighetsrelasjoner Respektrelasjoner Slitsomme relasjoner Helsefarlige relasjoner RELASJONELL KAPITAL: Det et

Relasjonell kapital Kjærlighetsrelasjoner Vennskapsrelasjoner Vennlighetsrelasjoner Respektrelasjoner Slitsomme relasjoner Helsefarlige relasjoner RELASJONELL KAPITAL: Det et menneske omgir seg med av kjærlighet , vennskap, vennlighet og respekt i livet sitt

Teoretisk grunnlag • • • Positiv psykologi – Martin Seligman Positive følelser – og

Teoretisk grunnlag • • • Positiv psykologi – Martin Seligman Positive følelser – og forsterkning Styrker i mennesker- mine signaturstyrker Lært optimisme – forebygge depresjon Disputering av katastrofetanker- stille spørsmål ved egne negative tanker • Lært hjelpeløshet - av gjentatte feil - passiv- det nytter ikke: = flere nederlag

Resonant ledelse Evne til å oppfatte og skape stemninger av positiv karakter. Stemningsledere skaper

Resonant ledelse Evne til å oppfatte og skape stemninger av positiv karakter. Stemningsledere skaper resonans i sine omgivelser og får folk til å oppleve trygghet og velvære. De blir trygge av den resonante lederens raushet og empatiske atferd. Det motsatte av resonans er dissonans.