Lauksaimniecbas resursu izmantoanas un prtikas Valsts nozmes ptniecbas

  • Slides: 41
Download presentation
Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centrs – infrastruktūras izveide un tās

Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centrs – infrastruktūras izveide un tās izmantošanas iespējas Diskusijas par VNPC tālākās attīstības scenārijiem, 28. 08. 2015.

LRP VNPC veidojošās zinātniskās institūcijas Latvijas Valsts Augļkopības institūts (LVAI)-Vadošā zinātniskā institūcija Latvijas Lauksaimniecības

LRP VNPC veidojošās zinātniskās institūcijas Latvijas Valsts Augļkopības institūts (LVAI)-Vadošā zinātniskā institūcija Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)-Zinātniskā institūcija Nr. 1 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) -Zinātniskā institūcija Nr. 2 Latvijas Universitāte (LU)- Zinātniskā institūcija Nr. 3 Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (VPLSI)Zinātniskā institūcija Nr. 4 Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts (VSGSI)Zinātniskā institūcija Nr. 5

LRP VNPC izstrādāta kopīga attīstības stratēģija un definēti attīstības virzieni

LRP VNPC izstrādāta kopīga attīstības stratēģija un definēti attīstības virzieni

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai Latvijas Valsts augļkopības institūts VNPC ietvaros renovētās un izbūvētās ēkas: - Laboratorijas ēkas rekonstrukcija, renovācija t. sk. siltināšana - Jauna laboratoriju korpusa izbūve LVAI zinātnes infrastruktūra tiek veidota kā nacionālas, reģionālas un Eiropas nozīmes pētniecības centrs dārzkopībā. Jaunajā laboratoriju ēkā tiek veidots moderns Augu patoloģijas un molekulārās bioloģijas zinātnisko laboratoriju komplekss, kas atbilst P 2 bioloģiskās drošības līmenim ar vairākiem P 3 bioloģiskās drošības līmeņa elementiem , kas ļaus uzsākt pētījumus ar augiem patogēnajiem karantīnas organismiem un iesaistīties starptautiskos pētniecības tīklos. Šādas bioloģiskās drošības klases laboratoriju pieejamība lauksaimniecībā Baltijas valstīs ir ierobežota, kā arī Ģenētikas un biotehnoloģiju laboratorija, kurā tiks veikti molekulārie pētījumi ar dārzkopības kultūrām. Renovētajā laboratoriju ēkā tiks paplašinātas ar augļu un dārzeņu pārstrādi, uzglabāšanu un ķīmisko izvērtēšanu saistītās laboratorijas

Jaunā laboratoriju korpusa būvniecība

Jaunā laboratoriju korpusa būvniecība

Esošās laboratorijas ēkas rekonstrukcija

Esošās laboratorijas ēkas rekonstrukcija

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai Latvijas Lauksaimniecības universitāte VNPC ietvaros renovētās un izbūvētās ēkas: -Salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība; -Esošo telpu remonts VMF un piemērošana Mikrobioloģijas u parazitoloģijas laboratorijas vajadzībām; -LLU AAZL un LF augsnes un augu zinātņu institūta mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcija un būvniecība; -LLU LF AAZI Siltumnīcu rekonstrukcija un būvniecība. LLU esošā zinātnes infrastruktūra tiek veidota kā nacionālas, reģionālas un Eiropas nozīmes pētniecības centrs ar stabilu, nacionālajām un ES prasībām atbilstošu cilvēkresursu, zināšanu un infrastruktūras kompleksu, uzsvaru liekot uz LLU unikālajām jomām (lauksaimniecība, pārtika, veterinārmedicīna, u. c. ).

Salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība AAZL un LF augsnes un augu zinātņu institūta mācību un

Salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība AAZL un LF augsnes un augu zinātņu institūta mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcija un būvniecība

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai VNPC ietvaros iegādātās iekārtas: - Reālā laika un konvenciālās PĶR papildaprīkojums dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju detekcijai un izpētei; Aparatūra produktīvo dzīvnieku vizuālajai diagnostikai t. sk. portatīvā aparatūra; Šūnu plūsmas citometrs; Automatizēts histoloģijas, imūnhistoķīmijas un citoloģijas aprīkojums; Sekciju zāles aprīkojums; Aparatūra dzīvnieku reproduktīvo funkciju novērtēšanai; Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas aprīkojums; Anaerobā darbastacija ar CO 2 inkubatoru; Papildiekārtu komplekts pulsējošā lauka gēla elektroforēzes analīzēm; Iekārtas vides un ūdens higiēnas monitoringam; Kuņģa-zarnu trakta simulācijas iekārta; Augstspiediena iekārta; Ekstrūders; Pārtikas produktu struktūrmehānisko rādītāju analizators; Molekulārās ģenētikas pētījumu laboratorijas iekārtu komplekts molekulāri bioloģisko pētījumu veikšanai; Aminoskābju analizators; Autoklāvs; Induktīvi saistītās plazmas-optiskās emisijas spektrometrs.

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR VNPC ietvaros iegādātās iekārtas: § Iekārta ķīmiskajiem pētījumiem – augstas izšķirtspējas hibrīda masspektrometrs Thermo Q-Exactive Orbitrap. Reģionālas nozīmes iekārta –Baltijas valstīs šī ir vienīga iekārta, kas tiek pielietota pētījumiem par pārtikas produktu kvalitāti un apkārtējās vides stāvokli. § Molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts, kas sastāv no: üreālā laika amplifikatora Vii. A TM 7 PCR System; üQIAxcel Advanced kapilāru elektroforēzes iekārtas; ü pirosekvenatora Pyro. Mark Q 24 ; üAutomatizētas DNS/RNS izdalīšanas sistēmas Easymag Instrument; üNIKON TI-E mikroskopa Nacionālas nozīmes iekārta – tiek realizētas ZM apstiprinātās dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu diagnostiskās pētījumu programmas; pētniecības programmas par zoonotisko mikroorganismu sastopamību un pārneses faktoriem pārtikas ķēdē, u. c.

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai LU Torņakalna DAC siltumnīcu komplekss

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai LU BF- Sartorius fermentatoru komplekss Tiek lietots raugu un baktēriju producentu celmu kultivēšanai, lai pētītu dažādu faktoru ietekmi uz mērķproduktu iznākumiem kontrolētos augšanas apstākļos – New Brunswick inkubatori Tiek izmantoti mikroorganismu biomasas audzēšanai, kā arī sējmateriāla iegūšanai fermentācijām Iekārtas nacionāla līmeņa Dionex jonu hromatogrāfs Tiek izmantots aminoskābju, nukleotīdu u. c. kultivēšanas barotnēs esošu mazmolekulāru metabolītu kvantitatīvai noteikšanai

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts VNPC ietvaros renovētās un izbūvētās ēkas: – Veikta kartupeļu pagraba un siltumnīcas izbūve – nacionāla un reģionāla nozīme – palīdz nodrošināt kvalitatīvu ar kartupeļiem saistīto selekcijas darbu un pētniecisko darbu; – Veikts VPLSI galvenās ēkas pamatu remonts, graudu apkures katla uzstādīšana, interneta tīkla ievilkšana Nacionāla nozīme-uzsākta infrastruktūras sakārtošana kvalitatīvas darba vides nodrošināšanai un infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazināšanai VNPC ietvaros iegādātās iekārtas: – Tuvā infrasarkanā starojuma (NIR) iekārta –Eiropas nozīmes – veicina iespēju iesaistīties sadarbības pētniecības projektos, nodrošinot plaša spektra kvalitātes analīžu veikšanu

NIR iekārta Virszemes pagrabs un siltumnīca

NIR iekārta Virszemes pagrabs un siltumnīca

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu

Kāda infrastruktūra ir izveidota un kā tā var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 1) Daļēja laboratorijas ēkas renovācija un viena siltumnīcas korpusa renovācija; 2) Autoklāvs, laminārais bokss, klimata kameras ar datu reģistrācijas iekārtām Renovētās laboratorijas un siltumnīcas korpuss, kā arī iegādās iekārtas dod iespēju sekmīgi realizēt nacionālos, reģionālos un Eiropas nozīmes projektus

Kā izveidotā infrastruktūra var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai Pētījumi, izmantojot izveidoto

Kā izveidotā infrastruktūra var tikt tālāk izmantota Viedās specializācijas mērķu sasniegšanai Pētījumi, izmantojot izveidoto infrastruktūru, tiks veikti sekojošos Viedās specializācijas virzienos: • Zināšanu ietilpīga bioekonomika • Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas • Viedā enerģētika (alternatīvie energoresursi)

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti izveidotajos infrastruktūras objektos Šobrīd LRP VNPC ietvaros tiek īstenoti: • • Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti projekti- 6 ES struktūrfondu projekti – 9 Latvijas valsts finansēti projekti – 18 Industrijas, u. c. finansēti projekti - 6

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti izveidotajos infrastruktūras objektos • FP 7 projekts Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed. No. FP 7 KBBE-2013 -7 -613781 (LLU, VPLSI) • FP 7 projekts „Garšvielu un garšaugu Eiropas tirdzniecības tīklu nosargāšana pret tīšu, nejaušu vai dabisku bioloģisko un ķīmisko piesārņojumu (SPICED)” (Nr. 312631), kur sadarbībā ar projekta galveno partneri un koordinatoru Vācijas Riska novērtēšanas institūtu (Bf. R) tiek īstenots vispārējais mērķis - uzlabot garšvielu un garšaugu nekaitīgumu un drošību pret jebkuru lielu apzinātu, nejaušu vai dabiskas izcelsmes bioloģisko vai ķīmisko piesārņojumu (BIOR) • Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV 05 “Pētniecība un stipendijas” aktivitātē “Pētniecība” finansēts projekts Nr. NFI/R/2014/11 Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective (LLU, VPLSI) • EUPHRESCO ERA-Net projekts ‘Phyt. Fire’ (LVAI) • Core Organic II, ERA-NET līdzfinansēts FP 7 programmas projekts Augkopības sistēmas ieviešana dārzeņu audzēšanā, uzlabojot augsnes bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, izmantojot sedzējaugus (Soil. Veg), 2015. -2018. (VSGSI) • Core Organic II, ERA-NET līdzfinansēts FP 7 programmas projekts Coordinating Organic plant Breeding Activities for diversity (COBRA) (VSGSI)

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti izveidotajos infrastruktūras objektos • • • ESF projekts Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide (BIOR, LLU). ESF projekts Nr. 1 DP/1. 1. 1. 2/13/APIA/VIAA/032 „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā” (VSGSI , LU, VPLSI) ESF projekts Nr. 1 DP/1. 1. 1. 2. 0/13/APIA/VIAA/008 „Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes” 2013. - 2015. ( LVAI, BIOR) ERAF 2. 1. 1. 1. projekts Bioetanola un furfurola kopīgas iegūšanas no kviešu salmiem biotehnoloģiskie pamati. 2014/0026/2 DP/2. 1. 1. 1. 0/14/APIA/VIAA/002; periods 20142015 (LU) ERAF 2. 1. 1. 1. projekts Netradicionālo raugu izmantošana bioetanola ražošanas uzlabošanai no inulīnu saturošām izejvielām – biotehnoloģiskā un sistēmbioloģijas pieeja. 2 DP/2. 1. 1. 1. 0/14/APIA/VIAA/043; periods 2014 -2015 (LU) ERAF 2. 1. 1. 1. projekts Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās biocelulozes iegūšanai”. 2014/0034/2 DP/2. 1. 1. 1. 0/14/APIA/VIAA/097; periods 2014 -201 5(LU)

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti izveidotajos infrastruktūras objektos • • • ERAF 2. 1. 1. 1. projekts 2014/0038/2 DP/2. 1. 1. 1. 0/14/APIA/VIAA/047 “Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (LU) ERAF 2. 1. 1. 1. projekts 2013/0061/2 DP/2. 1. 1. 1. 0/13/APIA/VIAA/035 «Funkcionālo pārtikas produktu ar augstu pievienoto vērtību iegūšana no zivju pārstrādes blakusproduktiem” (LU) ERAF 2. 1. 1. 1. projekts 2014/0037/2 DP/2. 1. 1. 1. 0/14/APIA/VIAA/108 «Bakteriālo eksopolisaharīdu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde industriālās pārtikas produkcijas funkcionālās kvalitātes uzlabošanai» (LU)

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti izveidotajos infrastruktūras objektos • • Valsts pētījumu programma ‘Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai’ Latvijā’ Bio. RESNat (visi VNPC partneri); LZP pētnieciskais sadarbības projekts Nr. 223/2012 „Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai. ” (2014. 2017) (LVAI, LLU) LZP projekts Nr. 519/2012 “Metodes fizioloģiski aktīvu savienojumu paaugstināšanai Latvijā audzētos dārzeņos mainīga klimata apstākļos” (2013 -2016) (LLU) LZP Projekts Nr. 372/2012; periods 2013 -2016. Raugu anhidrobioze un tās netradicionālie pielietojumi biotehnoloģijā. (LU) LZP Projekts Nr. 536/2012; periods 2013 -2016; Zymomonas mobilis elpošanas ķēdes metaboliskā inženierija. (LU) LZP Projekts Nr. 223/2012 ” Ābeļu un bumbieru rezistences pret kraupi daudzveidības un iedzimtības izpēte, patogēnu - Venturia inequalis un Venturia pyrina rasu un populāciju daudzveidības raksturojums”. 2013. -2016. (LVAI) LZP pētnieciskais sadarbības projekts «Mikroorganismu un substrātu atlase un modifikācija» (LU) LZP pētnieciskais sadarbības projekts «Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai» (LU)

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti izveidotajos infrastruktūras objektos • • • ZM projekts ‘Selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu tehnoloģiju ieviešanai’ (VPLSI) ZM projekts Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai (LVAI) ZM projekts „Piena un gaļas konkurētspējīga un efektīva ražošana” 1. apakšaktivitāte. Zālāju zelmeņu veidošanas, zāles lopbarības ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanas un daudzfunkcionālas izmantošanas zinātniskais pamatojums. 2. apakšaktivitāte „Infekcijas slimības, to ietekme uz ganāmpulka veselību un ražošanas izmaksām” (2013– 2015) (LLU) ZM projekts “Selekcionējamo pazīmju fenotipisko un ģenētisko parametru vērtēšana Landrases un Jorkšīras šķirnes cūku populācijās” (LLU) ZM apstiprināto dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu diagnostiskās pētījumu programmu īstenošanā, ņemot vērā ES normatīvos aktus un koordinētos pētījumus: „Trakumsērgas laboratorijas spēju nodrošināšana ilgtspējīgai slimības profilaksei un uzraudzībai reģionā” (Nr. 050713/S 157; Nr. 250314/S 63); „Zilās mēles slimība un Šmalenbergas slimība, to pārneses faktori un ierobežošanas iespēju izpēte Latvijas apstākļos” (BIOR).

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti izveidotajos infrastruktūras objektos • • • ZM projekts „Atbalsts selekcijas materiāla izvērtēšana integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” (2011. - 2015) ( VSGI) ZM projekts „Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos”, (2013. -2015. ) (VSGI) ZM projekts «Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” (2015. -2018. ) (VSGI) ZM projekts «Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana» (2015. 2020. ) (LVAI) ZM projekts «Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde» (2015. -2020. ) (LVAI) ZM projekts “Industriālo kaņepju (Cannabis sativa L) audzēšanas, novākšanas tehnoloģiju izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību” (2014 -2015) (LLU)

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti

Latvijas, struktūrfondu, Ietvarprogrammas, Norvēģu finanšu instrumenta finansēti, Interreg, industrijas vai citi projekti tiek īstenoti izveidotajos infrastruktūras objektos Līgumdarbi • Rotless Oil ietekme uz Heterobasidion spp. koloniju augšanu laboratorijas apstākļos. L 20005 -ZR-S-090, (LU) • Dūņu ekstrakcija, ekstraktu ķīmisks raksturojums un in vitro testēšana. L-20045 -ZR-S 090, (LU) • Gallija savienojumu antimikrobiālās aktivitātes izpēte. L-20046 -ZR-S-090, (LU) • Kokaugu meristēmu kultūru mikrobioloģiskā piesārņojuma kontrole, novērtējums, jutības noteikšana pret dažādām antibiotikām un ražošanas telpu gaisa kontrole. L-2929 -ZR-S-090, (LU) • Augļaugu pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģisko risinājumu izstrāde produktu kvalitātes nodrošināšanai (LVAI)

Sadarbības tīkli, kuros attiecīgā infrastruktūra ir/tiks iesaistīta VNPC partneri plāno iesaistīties sekojošos ESFRI ERIC:

Sadarbības tīkli, kuros attiecīgā infrastruktūra ir/tiks iesaistīta VNPC partneri plāno iesaistīties sekojošos ESFRI ERIC: BBMRI – LVAI, LLU, LU – ar augu un dzīvnieku mirkroorganismu, t. s. patogēnu kolekcijām; MIRRI- LU ar mirkroorganismu kolekcijām; ECRIN – LLU un BIOR- ar iekārtām un laboratorijām klīniskās pētniecības un veterinārmedicīnas jomā; ERINHA – LLU, BIOR, LVAI - ar iekārtām un laboratorijām patogēno mikroorganismu pētniecībā, bioloģisko resursu izmantošanas standartu izstrādē, patogēnu diagnostikā, u. c. ; Euro. Bio. Imaging – LLU, BIOR - ar iekārtām un laboratorijām molekulārās bioloģijas un veterinārmedicīnas jomās; EU-OPENSCREEN – LU, BIOR ar iekārtām un laboratorijām ķimiskās bioloģijas jomā; ELIXIR – LVAI, VPLSI, VSGSI – ar augu ģenētisko resursu datu bāzēm.

Sadarbības tīkli, kuros attiecīgā infrastruktūra ir iesaistīta VNPC partneri ir jau iesaistījušies vai plāno

Sadarbības tīkli, kuros attiecīgā infrastruktūra ir iesaistīta VNPC partneri ir jau iesaistījušies vai plāno iesaistīties sekojošos sadarbības tīklos: • AQUAEXCEL zivju resursu pētniecība, pārstrādes tehnoloģijas ( LLU) • Euro. DISH/DISH-RI uztura, sabiedrības veselības un pārtikas produktu pētniecība, ( LLU) • POSITIVe pārtikas zinātnes, uztura un sabiedrības veselības pētniecība (LLU) • Globāls pētnieku un zinātnisko institūciju tīkls “Venturia inaequalis virulences un jaunu rasu parādīšanās monitorings” (LVAI) • Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs (http: //www. vbbkc. lv) (LU)

Kā tiek nodrošināta partneru piekļuve infrastruktūrai, kādā veidā tiek uzskaitīta noslodze un segtas infrastruktūras

Kā tiek nodrošināta partneru piekļuve infrastruktūrai, kādā veidā tiek uzskaitīta noslodze un segtas infrastruktūras izmaksas LLU noslodze tiek uzskaitīta ar iekārtu izmantošanas žurnālu palīdzību, kuros tiek veikti ieraksti par datumu, laiku, saimniecisko, nesaimniecisko izmantošanu u. c. Infrastruktūras izmaksas tiek segtas no bāzes finansējuma, fakultāšu pašu ieņēmumiem u. c. finanšu avotiem. LU- Saskaņā ar LU rīkojumu Nr. 1/186 no 29. 06. 2012. «Par ilgtermiņa aktīvu mašīnstundu uzskaites nodrošināšanu» tiek uzskaitīta iekārtu un telpu noslodze un segtas infrastruktūras izmaksas Priekuļu VLSI - NIR iekārtai uzskaite tiek veikta pašā iekārtā un atsevišķā žurnālā –tiek uzskaitīts analīžu skaits un projekti, kuru vajadzībām tā izmantota; - NIR iekārtai sadarbībā ar citām institūcijām (VSGSI, LLU) dažādu projektu ietvaros pašlaik tiek veidoti kalibrējumi –pašlaik notiek apmaiņa ar projektos iegūtajiem datiem (kvalitātes analīžu rezultātiem) Infrastruktūras izmaksas segtas no projektu netiešajām izmaksām, bāzes finansējuma, institūta pašu ieņēmumiem; VSGSI – iekārtām ir reģistrācijas žurnāls, kurā tiek uzskaitīta noslodze Infrastruktūras izmaksas segtas no projektu netiešajām izmaksām, bāzes finansējuma, institūta pašu ieņēmumiem

Kā tiek nodrošināta partneru piekļuve infrastruktūrai, kādā veidā tiek uzskaitīta noslodze un segtas infrastruktūras

Kā tiek nodrošināta partneru piekļuve infrastruktūrai, kādā veidā tiek uzskaitīta noslodze un segtas infrastruktūras izmaksas BIOR - Laboratorijās, kurās izvietotas iegādātās iekārtas, ir ieviesti iekārtu lietošanas/analīžu uzskaites žurnāli, kuros tiek fiksēts lietošanas datums, izmantošanas veids un stundu skaits. Iekārtu izmantošanas izmaksas tiek segtas no zinātnisko projektu izmaksām, pētījumu programmām un Institūta “BIOR” bāzes finansējuma. Iekārta ķīmiskajiem pētījumiem masspektrometrs Thermo Q-Exactive Orbitrap ir ļoti komplicēta un pieprasa atbilstošu personāla kvalifikāciju, tāpēc tiešā veidā zinātnieki no citām ZI strādāt ar to nevar. Bet Institūta “BIOR” eksperti, atbilstoši citu institūciju pētījuma vajadzībām, izstrādā kopējās publikācijas, pielietojot QExactive iekārtu. Molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts ir specifisks, tā darbināšanā un programmēšanā ir jābūt zināšanām, tādēļ tikai apmācītiem BIOR pētniekiem un iekārtu apkalpojošajam servisa firmas inženierim ir atļauts to izmantot. Bet citu ZI pētnieki var piedalīties eksperimentu izpildē, novērojot analīžu gaitu un veicot pēc apmācības vienkāršākās manipulācijas, kas nav saistītas tieši ar šo iekārtu komplekta izmantošanu. Šobrīd ir sagatavota un nodota partneriem apspriešanai Vienošanās par Sadarbības projekta ietvaros iegādātās infrastruktūras pieejamību

Plānotās izveidotās infrastruktūras izmaksas ( EUR/gadā), un kā tās tiks segtas Plānotās uzturēšanas Iegādātā

Plānotās izveidotās infrastruktūras izmaksas ( EUR/gadā), un kā tās tiks segtas Plānotās uzturēšanas Iegādātā iekārta/ēka izmaksas (EUR/gadā) Plānotie finansēšanas avoti Latvijas Valsts augļkopības institūts LVAI Laboratorijas ēkas rekonstrukcija, renovācija t. sk. siltināšana un jauna korpusa izbūve 39 500 Kopā 39 500 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Laboratorijas iekārtas/komplekti- 19 gb. Salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība Esošo telpu remonts VMF un piemērošana Mikrobioloģijas u parazitoloģijas laboratorijas vajadzībām LLU AAZL un LF augsnes un augu zinātņu institūta mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcija LLU LF AAZI Siltumnīcu rekonstrukcija un būvniecība Kopā 91 428 Pašu ieņēmumi, bāzes finansējums, dažādu zinātnisko projektu līdzekļi Pašu ieņēmumi, bāzes finansējums, VPP u. c. projektu līdzekļi 7008 2100 24948 5604 131088

Plānotās izveidotās infrastruktūras izmaksas ( EUR/gadā), un kā tās tiks segtas Iegādātā iekārta/ēka Plānotās

Plānotās izveidotās infrastruktūras izmaksas ( EUR/gadā), un kā tās tiks segtas Iegādātā iekārta/ēka Plānotās uzturēšanas izmaksas (EUR/gadā) Plānotie finansēšanas avoti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” iekārta ķīmiskajiem pētījumiem – augstas izšķirtspējas hibrīda 25 000 masspektometrs. molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts 44 000 Kopā 69 000 Latvijas Universitāte Laboratorijas fermentatoru komplekss ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai; jonu hromatogrāfijas sistēma ar piederumiem Torņakalna DAC pētnieciskās siltumnīcas tehnoloģiskais aprīkojums, tai skaitā klimata kontroles, papildapgaismojuma, elektroapgādes, laistīšanas un datorizētas kompleksa kontroles iekārtas LU Akadēmiskā centra Torņkalna Būvniecība Kopā Zinātnisko projektu īstenošana 8500 Bāzes finansējums zinātnei, pētniecības projektu finansējums 5860 Bāzes finansējums zinātnei, pētniecības projektu finansējums 6000 20360 Bāzes finansējums zinātnei

Plānotās izveidotās infrastruktūras izmaksas ( EUR/gadā), un kā tās tiks segtas Iegādātā iekārta/ēka Valsts

Plānotās izveidotās infrastruktūras izmaksas ( EUR/gadā), un kā tās tiks segtas Iegādātā iekārta/ēka Valsts Stendes graudaugu institūts Plānotās uzturēšanas izmaksas (EUR/gadā) Plānotie finansēšanas avoti Laboratorijas ēkas renovācija 3 000 Siltumnīcas viena korpusa renovācija 4 000 Autoklāvs 1 500 Kopā Priekuļu Valsts Laukaugu selekcijas institūts 8 500 Apkures katls 2150 VPLSI laboratorijas ēkas renovācija I kārta, pamatu sakārtošana, bezvadu internets 800 ES un nacionālie projekti, saimnieciskās darbība Bāzes finansējums, projektu netiešās izmaksas, pašu ieņēmumi Virszemes kartupeļu selekcijas pagrabs (450 m 2) 17300 Siltumnīca 1910 NIR iekārta ar aprīkojumu 23200 Kopā 45360 313 808 PAVISAM KOPĀ

Plānotās izveidotās infrastruktūras izmaksas ( EUR/gadā), un kā tās tiks segtas Būtiskākā problēma- finansējuma

Plānotās izveidotās infrastruktūras izmaksas ( EUR/gadā), un kā tās tiks segtas Būtiskākā problēma- finansējuma neprognozējamība !!!!! • ZI nevar rēķināties ar BF pieaugumu, jo noteikumi nepārtraukti mainās; • Projekti, no kuriem var plānot infrastruktūras izmaksu daļēju segšanu, ir īstermiņa, kas L/s nozares pētījumiem ir ļoti nepiemēroti un arī neprognozējami; • Saimnieciskās darbības, kas rada pašu ieņēmumus, paplašināšana nav labākais risinājums - jau saņemam nozares pārmetumus par tirgus kropļošanu. Protams, tiek meklēti jauni risinājumi. . .

Kā izveidotā infrastruktūra tiek izmantota studiju procesa nodrošināšanai LVAI - renovētās un izbūvētās laboratorijas

Kā izveidotā infrastruktūra tiek izmantota studiju procesa nodrošināšanai LVAI - renovētās un izbūvētās laboratorijas un to aprīkojums būs pieejams (tāpat kā līdz šim) LLU, RSU, u. c. augstskolu, kā ārvalstu stažieru Mg. un Dr. darbu izstrādei. LLU - Studiju procesā, sniedzot studentiem zināšanas par iekārtām, to darbību vai skaidrojot mērīšanas iespējas, atšķirība, u. c. ; Mg. darbu izstrādē; Dr. darbu izstrādē. BIOR - Iekārtas tiek izmantota pētījumiem akadēmisko un zinātnisko grādu iegūšanai studējot: LLU VMF, LF, PTF; LU BF, RSU MF, DU, Lietuvas Dabaszinātņu universitātē, Tartu, Turku Helsinku Universitātēs. LU- Izveidotās infrastruktūras izmantošana studiju procesa nodrošināšanai tiek veikta zinātniskos projektos iesaistīto studentu noslēguma darbu (galvenokārt, promocijas darbu) izstrādei VPLSI, VSGSI laboratorijas nodrošina kvalitatīvu analīžu veikšanu LLU bakalauru, Mg. un Dr. darbu izstrādei

Kā VNPC ietvaros izveidotā infrastruktūra tiks izmantota iesaistīto zinātnisko institūciju pētniecības programmu īstenošanai LVAI

Kā VNPC ietvaros izveidotā infrastruktūra tiks izmantota iesaistīto zinātnisko institūciju pētniecības programmu īstenošanai LVAI Jaunizbūvētās un renovētās laboratorijas tiks izmantotas uz LVAI bāzes jaunveidotā Dārzkopības institūta pētniecības programmā definēto galveno virzienu īstenošanai: Baltijas jūras reģionam piemērotu dārzaugu šķirņu klāsta daudzveidošana un selekcija; Dārzaugu uzglabāšanas un pārstrādes tehnoloģijas; Dārzkopības zinātnes bioloģisko pamatu pētījumi.

Kā VNPC ietvaros izveidotā infrastruktūra tiks izmantota iesaistīto zinātnisko institūciju pētniecības programmu īstenošanai LLU

Kā VNPC ietvaros izveidotā infrastruktūra tiks izmantota iesaistīto zinātnisko institūciju pētniecības programmu īstenošanai LLU galvenie zinātniskie virzieni (pētniecības programmā definēti): LF • • • Lauksaimniecībā nozīmīgu mikroorganismu un bezmugurkaulnieku izpēte Augsnes un zemes kā lauksaimniecības pamatresursu pētījumi Augu produktivitātes un ražas kvalitātes uzlabošana, izmantojot vidi saudzējošas tehnoloģijas • Dzīvnieku produktivitātes un funkcionālās efektivitātes pilnveide VMF • Dzīvnieku gremošanas aparāta morfofunkcionālie pētījumi ontoģenēzes un slimību patoģenēzes aspektā • Jaunu diagnostikas, ārstēšanas metožu, medikamentu, barības un barības piedevu izpēte • Infekcijas un invāzijas slimību ierobežošana un profilakse PTF • Jauni produkti no augu un dzīvnieku valsts izcelsmes izejvielām, to uzturvērtības pētījumi • Pārtikas drošība un riska vadība • Bioloģiski aktīvo vielu izpēte pārtikas izejvielās un produktos

Kā VNPC ietvaros izveidotā infrastruktūra tiks izmantota iesaistīto zinātnisko institūciju pētniecības programmu īstenošanai Atbilstoši

Kā VNPC ietvaros izveidotā infrastruktūra tiks izmantota iesaistīto zinātnisko institūciju pētniecības programmu īstenošanai Atbilstoši BIOR attīstības stratēģijai: • iekārtas augstas izšķirtspējas hibrīda masspektrometrs Thermo Q-Exactive Orbitrap izmantošana galvenokārt tiks koncentrēta ķīmijas un vides zinātnēs. Daži pētījuma virzienu piemēri: - Analītisko instrumentālo metožu izstrāde apkārtējās vides un pārtikas piesārņojošo vielu noteikšanai - Ķīmisko instrumentālo metožu pielietošana pētījumiem par piesārņotāju izplatību apkārtējās vides objektos un pārtikā - Jaunu piesārņojuma avotu un prioritāro kontaminantu identificēšana • molekulārās bioloģijas iekārtu komplekta izmantošana tiks koncentrēta sabiedrības un vides veselības un veterinārās zinātnes jomās. Daži pētījuma virzienu piemēri: - Savvaļas dzīvnieku un kukaiņu faunas nozīme zoonožu ierosinātāju cirkulācijā dabā un iespējamie riski sabiedrības un dzīvnieku veselībai (bruceloze, parazitozes, trakumsērga, gripa, u. c. ) Mikroorganismu filoģenētiskās mainības un izsekojamības pētījumi ar jaunākajām molekulārajām tehnoloģijām(MALDI TOF, NGS, pirosekvenēšana, u. c. ) - Antimikrobiālās rezistences attīstības ierobežošanas zinātniski pamatotas programmas izstrāde (rezistento mikroorganismu izplatība, to molekulārā tipēšana, ierobežojošo pasākumu noteikšana)

Kā VNPC ietvaros izveidotā infrastruktūra tiks izmantota iesaistīto zinātnisko institūciju pētniecības programmu īstenošanai LU

Kā VNPC ietvaros izveidotā infrastruktūra tiks izmantota iesaistīto zinātnisko institūciju pētniecības programmu īstenošanai LU Atbilstoši MK 25. 11. 2014. noteikumiem «Noteikumi par darbības programmas «Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2. 1. 1. 3. 3. apakšaktivitāti «Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība» un LU Senāta lēmumam Nr. 213 no 29. 06. 2015. par LU zinātņu nozaru pētniecības programmu projektu apstiprināšanu, LU tiek izstrādāta «Bioloģijas, rūpnieciskās un vides biotehnoloģijas, medicīnas inženierijas, veselības un lauksaimniecības biotehnoloģijas nozaru pētniecības programma» , kuras ietvaros veiktajā pētnieciskajā darbībā tiks izmantota LRP VNPC izveidotā infrastruktūra. VSGSI, VPLS un Agrārās ekonomikas institūts veido jaunu pētniecības institūtu, kurā topošajās pētniecības programmās tiek plānots izmantot VNPC ietvaros VSGSI rekonstruētās laboratorijas , siltumnīcas boksu un iegādātās iekārtas. Plānotie pētniecības virzieni : o Laukaugu ģenētika un selekcija integrētai un bioloģiskai saimniekošanas sistēmai, o Saimniekošanas sistēmu un tehnoloģiju attīstīšana augsnes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai un laukaugu produktivitātei, o Laukaugu kvalitāte to efektīvai izmantošanai.

Kāda ir paša VNPC iespējamā tālākā attīstība un juridiskā forma ? VNPC ideja ir

Kāda ir paša VNPC iespējamā tālākā attīstība un juridiskā forma ? VNPC ideja ir laba - ir izstrādāta zinātnisko institūciju vidēja termiņa un ilgtermiņa sadarbības stratēģija, kurā nozares ietvaros plānota infrastruktūras attīstība, lai tā nedublētos un būtu saistīta ar Stratēģijā plānotajiem pētījumu virzieniem. LRP VNPC bija viens no veiksmīgajiem gadījumiem, jo neveidojās mākslīgi- tika apvienotas ZI, kas jau iepriekš reāli sadarbojās. Ņemot vērā to, kā arī esošo un nākotnē plānoto sadarbību un konsolidācijas procesu, kā rezultātā faktiski paliks 5 institūcijas: LLU, BIOR un divas LLU APP ( Dārzkopības institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts) : - VNPC noteikti būtu jāsaglabā kā virtuāls veidojums, bet diezin vai kā juridiska vienība ( universitāšu fakultātes!!!); - turpmākos infrastruktūras objektus plānot VNPC ietvaros, bet projekti jārealizē tai institūcijai, kas veic ieguldījumus, nevis caur vienu no VNPC partneriem- tas sarežģī administrēšanu; - sadarbība jāveicina funkcionāli, nevis mākslīgi caur infrastruktūras projektu administrēšanu – piemēram, nacionālo projektu konkursos varētu ņemt vērā, vai ir paredzēta sadarbība starp VNPC dalībniekiem.

Veiksmīgas sadarbības rezultāts 2014. gada LZA izcilāko zinātnes sasniegumu vidū četri bija LR VNPC

Veiksmīgas sadarbības rezultāts 2014. gada LZA izcilāko zinātnes sasniegumu vidū četri bija LR VNPC veidojošo ZI pētījumi – LLU, BIOR, LVAI, VPLSI, VSGSI !!! Divi no tiem – tapuši starpinstitūciju sadarbības rezultātā (LLU PTF+ LVAI un LLU LF + VPLSI + VSGSI).

Paldies par uzmanību!

Paldies par uzmanību!