Lapsesbraliku menetluse phimtted Kristi Paron iguskantsleri Kantselei 36

  • Slides: 16
Download presentation
Lapsesõbraliku menetluse põhimõtted Kristi Paron Õiguskantsleri Kantselei 36. Eesti õigusteadlaste päevad 2020

Lapsesõbraliku menetluse põhimõtted Kristi Paron Õiguskantsleri Kantselei 36. Eesti õigusteadlaste päevad 2020

Kohtle last austusega! „Kui lapsed tunnevad, et spetsialistid kohtlevad neid austusega, on avatud ja

Kohtle last austusega! „Kui lapsed tunnevad, et spetsialistid kohtlevad neid austusega, on avatud ja sõbralikud, kuulavad neid ning suhtuvad neisse tõsiselt, teatavad nad tõenäolisemalt, et neid on koheldud õiglaselt ja kooskõlas nende parimate huvidega. ” Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti analüüs (2017) 3/10/2021 2

Lapse õiguste konventsioon • ÜRO lapse õiguste konventsiooni (LÕK) artikkel 40 • • sätestab

Lapse õiguste konventsioon • ÜRO lapse õiguste konventsiooni (LÕK) artikkel 40 • • sätestab lapsesõbraliku õigusemõistmise põhimõtte (juvenile justice). Selle põhituum on lapse õigus väärikale kohtlemisele teda puudutavas menetluses. Kuigi algselt kriminaalmenetlusele suunatud, hõlmab lapsesõbraliku õigusemõistmise tänapäevane käsitlus lapse õigusi kõigis kohtumenetlustes. Täna räägime veelgi laiemalt, hõlmates lastekaitsetööd 3/10/2021 3

Euroopa Nõukogu juhised • Euroopa Nõukogu lapsesõbraliku õigusemõistmise juhiste (2010) järgi on lapsesõbralik menetlus:

Euroopa Nõukogu juhised • Euroopa Nõukogu lapsesõbraliku õigusemõistmise juhiste (2010) järgi on lapsesõbralik menetlus: – kättesaadav – eakohane – kiire – hoolas – keskendub lapse vajadustele ning on nende järgi kohandatud 3/10/2021 4

Lapsesõbraliku menetluse põhiprintsiibid • Euroopa Nõukogu lapsesõbraliku õigusemõistmise juhised (2010) näevad ette lapsesõbraliku õigusemõistmise

Lapsesõbraliku menetluse põhiprintsiibid • Euroopa Nõukogu lapsesõbraliku õigusemõistmise juhised (2010) näevad ette lapsesõbraliku õigusemõistmise neli põhiprintsiipi: – õigus olla ära kuulatud – õigus saada teavet – õigus kaitsele – diskrimineerimiskeeld 3/10/2021 5

Lapse õigus ärakuulamisele (LÕK üldpõhimõte) • LÕK artikkel 12 – osalisriigid tagavad lapsele, kes

Lapse õigus ärakuulamisele (LÕK üldpõhimõte) • LÕK artikkel 12 – osalisriigid tagavad lapsele, kes on • • võimeline iseseisvaks seisukohavõtuks, õiguse avaldada oma arvamust igas teda puudutavas asjas. Komitee artiklis 12 sätestatud põhimõte tähendab lapse ärakuulamist nii varases eas, kui võimalik (isegi kui laps ei ole võimeline ennast verbaalselt väljendama). Komitee kutsub konventsiooni osalisriike üles mitte sätestama seadustes ega praktikas vanusepiire, mis kitsendavad lapse õigust olla ära kuulatud. 3/10/2021 6

Kuidas laps ära kuulata • Seadus ei näe ette ärakuulamise üksikasjalikke nõudeid. • •

Kuidas laps ära kuulata • Seadus ei näe ette ärakuulamise üksikasjalikke nõudeid. • • Laste. KS § 21 lg 2 p 2 kohaselt tuleb laps ära kuulata tema vanust ja arengutaset arvesse võttes sobival viisil. „Lapse heaolu hindamise käsiraamatu“ (SKA 2017) kohaselt tuleb lapsel lasta ise rääkida oma olukorrast, tunnetest ja soovidest. Lapsele ei tohi peale suruda oma arvamust ega panna teda liiga keeruliste valikute ette. Lapsega vestlemisel soovitatakse lähtuda „Lapse küsitlemise käsiraamatust” (Liivamägi Hitrov ja Kask 2016). 3/10/2021 7

Kuidas laps ära kuulata • Kas ainult vestlus? • Mängimine, joonistamine, jälgimine • Kehakeel

Kuidas laps ära kuulata • Kas ainult vestlus? • Mängimine, joonistamine, jälgimine • Kehakeel 3/10/2021 8

Dokumenteerimine • Mis on dokumenteerimise eesmärk? • Kuidas dokumenteerida – kokkuvõte või stenogramm (mh

Dokumenteerimine • Mis on dokumenteerimise eesmärk? • Kuidas dokumenteerida – kokkuvõte või stenogramm (mh • • • kehakeel)? FRA (2017 a) soovitab, et lapse küsitlemise salvestamine võiks olla ELi liikmesriikides hea tava. Advokaadid ja kohtunikud lähtuvad kohtumenetluse reeglitest ja oma kutse eetikast Lastekaitsetöötajad – Laste. KS § 29 lg 5 järgi tuleb lapse arvamus dokumenteerida 3/10/2021 9

Lapse arvamuse kohtule esitamine • Spetsialist (advokaat, lastekaitsetöötaja) peab kohtule • • esitama lapse

Lapse arvamuse kohtule esitamine • Spetsialist (advokaat, lastekaitsetöötaja) peab kohtule • • esitama lapse arvamuse, mitte enda arvamuse (vt ka LÕK üldkommentaar nr 12, p 36). Lapse õiguste teoorias on diskuteeritud selle üle, kas advokaat saaks samal ajal esitada kohtule lapse arvamuse ja enda arvamuse/hinnangu selle kohta, mis oleks lapse parimates huvides. Sel juhul tekiks eetiline ja õiguslik konflikt. Kujutage ette sama olukorda täisealise kliendi puhul. 3/10/2021 10

Lapse arvamusega arvestamine • Lapse arvamusele tuleb anda tema parimate huvide • hindamisel kohane

Lapse arvamusega arvestamine • Lapse arvamusele tuleb anda tema parimate huvide • hindamisel kohane kaal, hinnates tema vaateid tema vanuse ja küpsuse järgi (lapse arenevate võimete kontseptsioon). Komitee (üldkommentaar nr 12): „Mida rohkem on lapsel endal teadmisi, kogemusi ja arusaamisvõimet, seda rohkem tuleb lapsevanemal asendada lapse juhendamine ja suunamine meeldetuletuste ja nõuannetega ning hiljem võrdsetele alustele rajatud mõttevahetusega. See muutus toimub järk järgult, kui last julgustatakse tema enda seisukohti väljendama“. 3/10/2021 11

Lapse arvamusega arvestamine • Lapse arvamusega arvestamise kohustus ei tähenda, et • lapse parimate

Lapse arvamusega arvestamine • Lapse arvamusega arvestamise kohustus ei tähenda, et • lapse parimate huvide kindlaks määramisel tulekski lähtuda ainult sellest, mida laps ise soovib. Kogu vastutuse oma elu puudutavate otsuste eest täiskasvanutelt lastele endile lükkamine ei ole konventsiooni eesmärgiks. Artiklis 12 sätestatu eesmärk on lapsega konsulteerimine ja tema osaluse järkjärguline suurendamine tema elu puudutavate otsuste tegemisel. 3/10/2021 12

Lapse arvamusega arvestamine Selgitamiskohustus • Kui lapse arvamust ei saa arvesse võtta, tuleb •

Lapse arvamusega arvestamine Selgitamiskohustus • Kui lapse arvamust ei saa arvesse võtta, tuleb • lapsele selgitada, miks see võimalik ei ole. 10 aastane poiss: „Ma ei saa aru, mis mõte on minu arvamust küsida, kui sellega nagunii ei arvestata“ 3/10/2021 13

Lapsele teabe jagamine • Lapse õigus informatsioonile – LÕK art 17. • Lapsele asjakohase

Lapsele teabe jagamine • Lapse õigus informatsioonile – LÕK art 17. • Lapsele asjakohase teabe andmine • on ärakuulamisõiguse realiseerimise eeltingimus. Laps ei saa asjatundlikult kaasa rääkida ja arvamust avaldada, kui talle pole antud teavet selle kohta, kuidas kavandatav otsus tema elu puudutab ning milline on selle otsuse tegemise protsess. 3/10/2021 14

Lapsele teabe jagamine • Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuring (2017): Eestis kurtsid lapsed •

Lapsele teabe jagamine • Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuring (2017): Eestis kurtsid lapsed • • • selle üle, et neile pole antud piisavalt teavet kohtuistungi korralduse ja reeglite kohta, mis on põhjustanud ebameeldivaid olukordi. Näiteks rääkis üks 14 aastane hooldusõiguse vaidluses osalenud poiss, et kohus tõstis tema peale häält, sest ta ei teadnud, et kohtunikuga rääkides tuleb püsti tõusta. Lastele ei meeldinud ka see, kui neid küsitleti koolis või kodus, ilma et neid oleks sellest varem teavitatud. Lapsed voovivad saada tagasisidet kohtuistungi korralduse kohta, samuti istungi lõpus, näiteks selle kohta, kuidas neil läks ja kuidas nende ütlused võivad mõjutada asja lahendamist. 3/10/2021 15

Tänan! www. oiguskantsler. ee

Tänan! www. oiguskantsler. ee