La m quy t i nh Nguy n

  • Slides: 14
Download presentation
La m quyê t đi nh Nguyê n Đi nh Thă ng

La m quyê t đi nh Nguyê n Đi nh Thă ng

Ly do lâ p tô chư c • Ly do đê tha nh lâ

Ly do lâ p tô chư c • Ly do đê tha nh lâ p tô chư c: • Tăng hiê u năng so vơ i hoa t đô ng riêng re. • La phương tiê n đê đa t cư u ca nh, chư không pha i la cư u ca nh. • Vi du : Tô chư c ta o môi trươ ng đê như ng ngươ i cu ng y nguyê n vê dân chủ hơ p sư c thu c đâ y dân chu. Tô chư c â y không nhâ t thiê t la nơi đê thư c thi dân chủ. • Bê nh viê n phi chi nh phủ: Quyê t đi nh vê ca phâ u thuâ t không theo thê thư c bâ u đa sô. • Trươ ng đa i ho c tư: Điê m ho c sinh, chương tri nh gia ng da y không do đa sô biê u quyê t, viê c thăng tiê n nga nh nghê cu a gia o viên.

Hiê u lâ m tai ha i • Hiê u sai: mo i quyê

Hiê u lâ m tai ha i • Hiê u sai: mo i quyê t đi nh pha i bo phiê u theo đa sô. Ta o nên ti nh tra ng hô n đô n, lu ng tu ng, rươ m ra , châ m cha p, tê liê t. • Vi du vê mô t tô chư c cu a ngươ i dân trong xa hô i dân chu : ØCo tha nh viên: o Tha nh viên bâ u ra Hô i Đô ng Qua n Tri theo đa sô phiê u o Hô i Đô ng Qua n Tri quyê t đi nh chi nh sa ch theo đa sô phiê u o Ban Châ p Ha nh thư c thi chi nh sa ch theo mô thư c qua n tri : tư trên xuô ng, vo ng tro n, liên bang ØKhông co tha nh viên: o Hô i Đô ng Qua n Tri sa ng lâ p mơ i thêm ca c tha nh viên mơ i o Ca c chư c vu do chi nh tha nh viên cu a Hô i Đô ng Qua n Tri bo phiê u o Ban Châ p Ha nh thư c thi chi nh sa ch theo mô thư c qua n tri : tư trên xuô ng, vo ng tro n, liên bang

5 phương thức biểu quyết Chỉ thị: Mô t mình quyết định. Uỷ quyền:

5 phương thức biểu quyết Chỉ thị: Mô t mình quyết định. Uỷ quyền: Giao lại cho người có chuyên môn làm quyết định. Uỷ ban: Thành lập uỷ ban để nghiên cứu và quyết định. Đa số: Bỏ phiếu để lấy ý kiến đa số hay tuyệt đại đa số. Nhất trí: Mọi người có quyền phủ quyết.

Chi Thị Người chịu trách nhiệm có thể hội ý với người khác, nhưng

Chi Thị Người chịu trách nhiệm có thể hội ý với người khác, nhưng sẽ một mình quyết định. Thươ ng a p dụng cho trường khợp khẩn cấp: Cha y nhà, ta u chi m, di ch bê nh… • Ngươ i co tri thông minh trư c gia c phù hơ p nhâ t cho loa i quyê t đi nh na y

Uỷ Quyê n Giao cho người có chuyên môn làm quyết định. Thươ ng

Uỷ Quyê n Giao cho người có chuyên môn làm quyết định. Thươ ng a p du ng trong như ng vâ n đê đo i ho i kiê n thư c chuyên môn, như quyê t đi nh vê ca gia i phâ u, đi a điê m đă t văn pho ng, phương thư c can thiê p cho mô t hô sơ… • Ngươ i co tri thông minh tri thư c va ha nh đô ng thươ ng phu hơ p cho loa i quyê t đi nh na y.

Uy Ban Thành lập uỷ ban để nghiên cứu và quyết định, hay đê

Uy Ban Thành lập uỷ ban để nghiên cứu và quyết định, hay đê nghi quyê t đi nh. Tương tư ca ch quyê t đi nh uy quyê n, nhưng liên quan đê n nhiê u li nh vư c chuyên môn đa da ng, hay đô i pho vơ i mô t vâ n đê da i ha n, như uy ban vê ngân sa ch, uy ban vê ba o hiê m sư c khoe , uy ban vê đô i ngoa i, v. v. Uỷ ban phải tiêu biểu hay đặc trưng cho thành phần bị ảnh hưởng. • Tha nh phâ n trong uy ban nên bao gô m nhiê u loa i tri thông minh.

Đa Sô Bỏ phiếu để lấy ý kiến theo đa số đơn hay đa

Đa Sô Bỏ phiếu để lấy ý kiến theo đa số đơn hay đa số tuyê t đô i (2/3, 3/4). Thường dùng khi mọi người có thẩm quyền hay tiê ng no i ngang nhau. Lưu y : Bo phiê u theo đa sô không hă n la dân chu. Vi du : Tô chư c Quô c Hô i Hoa Ky Ha viê n: Mo i ngươ i dân co a nh hươ ng ngang nhau Thươ ng viê n: Mô i tiê u bang co a nh hươ ng ngang nhau

Nhâ t Tri Đa sô 100% Mọi người có quyền phủ quyết. Tránh tình

Nhâ t Tri Đa sô 100% Mọi người có quyền phủ quyết. Tránh tình trạng lớn ăn hiếp bé, lâ y sô đông đè be p thiê u sô.

Ư ng du ng Biê t lu c na o sử du ng phương

Ư ng du ng Biê t lu c na o sử du ng phương thư c quyê t đi nh na o. Du không đô ng y nhưng hiê u va thông ca m. Co thê trô n lâ n nhiê u phương thư c quyê t đi nh. Vi du : • Giao cho uỷ ban nghiên cư u và đưa ra mô t sô đê nghị • Gia m đô c điê u ha nh cho n mô t trong sô ca c đê nghị

Phâ n 2 – Ôn mô t sô kha i niê m Văn hoa

Phâ n 2 – Ôn mô t sô kha i niê m Văn hoa tô chư c • Phân ti ch lơ i pha t biê u: “Không thể lâ y ha nh đô ng cu a mô t ca nhân để pha n xe t ca mô t nga nh. ”

Ôn mô t sô kha i niê m Giá tri nhân ba n •

Ôn mô t sô kha i niê m Giá tri nhân ba n • Thâ y điê u bâ t công, lên a n mô t thu pha m thi co vi pha m gia tri nhân ba n cu a ngươ i â y không?

Ôn mô t sô kha i niê m Đa o đư c lo i

Ôn mô t sô kha i niê m Đa o đư c lo i • La m sao biê t đươ c đâu la đa o đư c lo i?

Ôn mô t sô kha i niê m • Liên minh giư a ca

Ôn mô t sô kha i niê m • Liên minh giư a ca c nho m đê ta o sư c ma nh: đâu la yê u tô câ n thiê t cho sự liên minh? • Mô t đa ng chi nh tri hoa t đô ng bi mâ t ca i ngươ i va o tô chư c xã hô i dân sư : đu ng hay sai? Ly do?