KZIGAZGATSI SZAKVIZSGA LTALNOS KZIGAZGATSI ISMERETEK I modul A

  • Slides: 63
Download presentation
KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK I. modul: A központi állami szervek rendszere A diasor

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK I. modul: A központi állami szervek rendszere A diasor hatályosítását elvégezte: Dr. Tóth Zoltán József (2013)

1. fejezet Magyarország alkotmányos berendezkedése

1. fejezet Magyarország alkotmányos berendezkedése

Magyarország Alaptörvénye Az ország alaptörvénye Formai szempontból: • a jogforrási rendszer csúcsa, • különös

Magyarország Alaptörvénye Az ország alaptörvénye Formai szempontból: • a jogforrási rendszer csúcsa, • különös eljárási rendben alkotják. Tartalmi szempontból: • • gazdasági és társadalmi rendre, állam- és kormányformára, alapvető jogokra és kötelezettségekre, állami szervek egyes típusainak szervezetére és működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat foglalja magában.

A magyar alkotmányfejlődés KORSZAK 1946 előtt JELLEMZŐK történeti alkotmány: § 1222 Aranybulla §Werbőczy Hármaskönyve

A magyar alkotmányfejlődés KORSZAK 1946 előtt JELLEMZŐK történeti alkotmány: § 1222 Aranybulla §Werbőczy Hármaskönyve – Szent Korona-tan § 1848. évi törvények 1946. évi I. tv. A köztársasági államformáról: alkotmányos alaptörvény 1949. évi XX. tv. 1989. évi XXXI. tv. : jogállamiság 2012. január 1. Magyarország Alaptörvénye (2011. április. 25. )

Alapjogok fogalma Emberi léthez kapcsolódó Állampolgári jogok • minden embert • csak az adott

Alapjogok fogalma Emberi léthez kapcsolódó Állampolgári jogok • minden embert • csak az adott állam megillető polgáraira értelmezhető • veleszületett • elidegeníthetetlen jog

Az alapjogok forrásai § Alaptörvény – alkotmány § Sarkalatos törvények § Törvények § Nemzetközi

Az alapjogok forrásai § Alaptörvény – alkotmány § Sarkalatos törvények § Törvények § Nemzetközi dokumentumok

Alapjogok rendszere (azok keletkezési idejére vonatkozóan) Első generációs jogok: egyenlőségi szabadságjogok Második generációs jogok:

Alapjogok rendszere (azok keletkezési idejére vonatkozóan) Első generációs jogok: egyenlőségi szabadságjogok Második generációs jogok: gazdasági, szociális, kulturális jogok Harmadik generációs jogok: a fejlődéshez, békéhez, egészséges környezethez való jogok, betegjogok, fogyatékosok jogai

Az egyes alapjogok: Az emberi méltósághoz való jog § Együtt említik az élethez való

Az egyes alapjogok: Az emberi méltósághoz való jog § Együtt említik az élethez való joggal, az Alkotmánybíróság általános személyiségi jognak, szubszidiárius alapjognak tekinti, az egyenlőségi illetve személyhez fűződő jogokkal összekapcsolva. § Nevesített részjogosítvány: önazonosság, önrendelkezés, magánszféra védelme.

Az egyes alapjogok: A megkülönböztetés tilalma § Általános egyenlőségi tétel: Magyarország biztosítja minden személy

Az egyes alapjogok: A megkülönböztetés tilalma § Általános egyenlőségi tétel: Magyarország biztosítja minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés nélkül. § A hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. § Magyarországon minden ember jogképes. § A bíróság előtt mindenki egyenlő. § A hátrányos megkülönböztetés tilalma nem abszolút. § A pozitív diszkrimináció nem alkotmányellenes. § Az önkényes, ésszerű indok nélküli megkülönböztetés alkotmányellenes.

Az egyes alapjogok: Kisebbségek speciális védelme § A többségi nemzetbe olvasztó politika, szegregáció, áttelepítés

Az egyes alapjogok: Kisebbségek speciális védelme § A többségi nemzetbe olvasztó politika, szegregáció, áttelepítés tilalma. § Speciális szempontok figyelembe vételének kötelezettsége. § Alapvető jogok biztosa és helyettese és kisebbségi önkormányzatok. § Nemzetiségek képviseletének megteremtése az országgyűlésben.

Az egyes alapjogok: Az élethez való jog § Magzati élet védelme: Ø magzati élet

Az egyes alapjogok: Az élethez való jog § Magzati élet védelme: Ø magzati élet védelme ↔ anya önrendelkezési joga Ø „a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg” Alaptörvény II. cikk. § Halálbüntetés eltörlése § Eutanázia Ø Aktív – tilos Ø Passzív

Az egyes alapjogok: Környezethez való jog § Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az

Az egyes alapjogok: Környezethez való jog § Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. § Kiemelt rendelkezések az Alaptörvényben. § Alkotmánybíróság – köteles az állam a garanciát biztosító intézmények kialakítására, valamint az elért környezeti szint megóvására. § Külön törvény rendelkezik a környezet védelméről.

Az egyes alapjogok: A tisztességes eljáráshoz való jog § bíróság előtt mindenki egyenlő §

Az egyes alapjogok: A tisztességes eljáráshoz való jog § bíróság előtt mindenki egyenlő § független és pártatlan bíróság, nyilvános tárgyalás § ártatlanság vélelme § hallgatás joga § nullum crimen et nulla poena sine lege elve, § jogorvoslathoz való jog § védelem joga

Az egyes alapjogok: A közlekedés, a mozgás szabadsága A személyes szabadság egyik nevesített alakzata.

Az egyes alapjogok: A közlekedés, a mozgás szabadsága A személyes szabadság egyik nevesített alakzata. Napjainkban a migrációs jogokhoz kapcsolódik a szabályozása. Korlátai: § büntetőjog § közbiztonság § közerkölcs § egészségügyi

Az egyes alapjogok: Az információs önrendelkezési joga § A modern állam a funkcióinak növekedése

Az egyes alapjogok: Az információs önrendelkezési joga § A modern állam a funkcióinak növekedése és változása miatt az állampolgárok egyre több adatát gyűjti. § Reális veszély az adatokkal való visszaélés, az adatok összekapcsolása. § Szükséges a személyiségi autonómiát képező adatvédelem és az állam szükségletének az összehangolása.

Az egyes alapjogok: A magánlakás sérthetetlenségéhez, a levéltitok védelméhez való jog § Magánlakás: Ø

Az egyes alapjogok: A magánlakás sérthetetlenségéhez, a levéltitok védelméhez való jog § Magánlakás: Ø Be. – házkutatás – hatóság határozata alapján (kivéve bűncselekmény megakadályozása) Ø Rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálatok § Levéltitok: Ø Fogvatartottak levelezése Ø Postai küldemények

Az egyes alapjogok: A lelkiismereti és vallásszabadság § Az egyház az államtól elválasztva működik.

Az egyes alapjogok: A lelkiismereti és vallásszabadság § Az egyház az államtól elválasztva működik. § Vallás, meggyőződés miatt sem hátrány, sem előny nem keletkezhet. § Állami nyilvántartás tárgya nem lehet. § Szabadon gyakorolható. § Szülő dönt az erkölcsi, vallási nevelésről. § Vallásgyakorlás lehetőségének biztosítása szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi és bv. intézetekben, katonaságnál.

Az egyes alapjogok Az egyesülési és gyülekezési jog Alaptörvény szerint mindenkinek joga van törvényben

Az egyes alapjogok Az egyesülési és gyülekezési jog Alaptörvény szerint mindenkinek joga van törvényben nem tiltott szervezetet létrehozni, DE Ø nem valósíthat meg bűncselekményt, Ø politikai célú fegyveres szervezet nem alapítható, Ø kizárólag gazdasági céllal nem hozható létre. Az Alaptörvény elismeri a békés gyülekezés jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.

Az egyes alapjogok: A sajtószabadság § A vélemény terjesztése, a sajtó hozzáférhetősége, tárgyi előfeltételek

Az egyes alapjogok: A sajtószabadság § A vélemény terjesztése, a sajtó hozzáférhetősége, tárgyi előfeltételek biztosítása. § Nem csak egyéni szabadságjog garanciája, hanem demokratikus biztosíték – a tájékoztatáshoz való jog garanciája. § „Médiaalkotmány”

Az egyes alapjogok: A véleménynyilvánítás szabadsága § Alaptörvény IX. cikkből (szabad véleménynyilvánítás, közérdekű adatok

Az egyes alapjogok: A véleménynyilvánítás szabadsága § Alaptörvény IX. cikkből (szabad véleménynyilvánítás, közérdekű adatok megismerése), következik a demokratikus közvélemény biztosításának állami kötelessége. § A szabad véleménynyilvánítási jog nem csak alapvető alanyi jog, hanem e jog intézményes oldalának az elismerése, a demokratikus politikai nyilvánosság biztosítása a modern jogfelfogás szerint. § Korlátozható, de csak igen kevés joggal szemben kell engednie.

Az egyes alapjogok: A véleménynyilvánítás szabadsága § A véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet

Az egyes alapjogok: A véleménynyilvánítás szabadsága § A véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül kell védeni. § Nem terjed ki valótlan tények közlésére, ha a közlő ezzel tisztában van, vagy kellene, hogy legyen az egyenlő a tények meghamisításával. § Speciális vonatkozások: Ø gyűlöletre uszítás bűncselekmény, Ø képviselők mentelmi joga, közszereplőkkel szembeni kritika tágabb határai.

Az egyes alapjogok: A tulajdonjog § Alaptörvény Ø a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú,

Az egyes alapjogok: A tulajdonjog § Alaptörvény Ø a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú, Ø magyar állam tulajdona nemzeti vagyon, kizárólagos tulajdonának, gazdasági tevékenységi körének körét törvény határozza meg, Ø az állam tiszteletben tartja az önkormányzat tulajdonát. § Alkotmánybíróság Ø alkotmányos alapjog, de abszolút védelem csak a személyiségi jogoknak Ø tulajdonformák megkülönböztetésének tilalma, közösségi tulajdon szigorúbb büntetőjogi védelme alkotmányellenes. § Kisajátítás: csak közérdek esetén, kártalanítás mellett.

Az egyes alapjogok: Sztrájkjog § Érdekvédelmi eszköz + egyesülési jog, munkatörvénykönyv. § Előtte egyeztetés,

Az egyes alapjogok: Sztrájkjog § Érdekvédelmi eszköz + egyesülési jog, munkatörvénykönyv. § Előtte egyeztetés, egyeztető eljárás sikertelensége feltétel. § Jogellenes: nem gazdasági, szociális érdek, alkotmányellenes cél, kollektív szerződést sért, a konfliktus bírósági útra tartozik (jogszerűség megítélése munkaügyi bíróság hatásköre). § Korlátozható jog (igazságszolgáltatás), minimális szolgáltatás.

Az állampolgári kötelességek Alkotmány: § jogszabályok megtartásának kötelessége; § közterhekhez való hozzájárulás kötelessége; §

Az állampolgári kötelességek Alkotmány: § jogszabályok megtartásának kötelessége; § közterhekhez való hozzájárulás kötelessége; § honvédelmi kötelezettség; § tankötelezettség; § gondoskodás; § hozzájárulás a közösség gyarapodásához a közösségi feladatok ellátásához; § környezeti károk helyreállításának kötelessége, annak költségeinek viselése; § a természeti erőforrások, a nemzet közös örökségének védelme; § törvényes fellépés a hatalom erőszakos megszerzőivel, kizárólagos birtokosaival szemben.

2. fejezet Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk

2. fejezet Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk

Az Országgyűlés § Az Országgyűlés meghatározása az Alaptörvényben § Az Országgyűlés feladat - és

Az Országgyűlés § Az Országgyűlés meghatározása az Alaptörvényben § Az Országgyűlés feladat - és hatáskörei: Ø Törvényalkotás, Ø parlamenti ellenőrzés, Ø egyéb hatáskörök. § Az alakuló ülés

Az Országgyűlés szervezete § Elnök, alelnökök, jegyzők § Házbizottság, Házszabály § Bizottsági rendszer §

Az Országgyűlés szervezete § Elnök, alelnökök, jegyzők § Házbizottság, Házszabály § Bizottsági rendszer § Frakciók § Parlamenti apparátus

Az országgyűlési képviselők jogállása § Szabad mandátum § Mentelmi jog: Ø felelőtlenség Ø sérthetetlenség

Az országgyűlési képviselők jogállása § Szabad mandátum § Mentelmi jog: Ø felelőtlenség Ø sérthetetlenség § Összeférhetetlenség: Ø hivatali Ø gazdasági Ø méltatlansági

A Kormány § Kormányzati tevékenység § a Kormány feladat- és hatáskörei § a Kormány

A Kormány § Kormányzati tevékenység § a Kormány feladat- és hatáskörei § a Kormány létrejötte, megbízatása Ø miniszterelnök megválasztása, kormányprogram, miniszterek kinevezése Ø a Kormány megbízatásának megszűnése Ø konstruktív bizalmatlansági indítvány, bizalmi szavazás

A köztársasági elnök § § A köztársasági elnök alkotmányos helyzete Az államfő feladat- és

A köztársasági elnök § § A köztársasági elnök alkotmányos helyzete Az államfő feladat- és hatásköre, ellenjegyzés Az államfő és az Országgyűlés viszonya Az államfő és a Kormány viszonya

A köztársasági elnök megbízatása, jogállása § Az államfő megválasztása § A megbízatás megszűnése §

A köztársasági elnök megbízatása, jogállása § Az államfő megválasztása § A megbízatás megszűnése § A köztársasági elnök jogállása: Ø mentelmi jog Ø összeférhetetlenség Ø jogi felelősség

A bíróság § Az igazságszolgáltatási tevékenység, igazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei az § Bírósági szervezet, helyi

A bíróság § Az igazságszolgáltatási tevékenység, igazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei az § Bírósági szervezet, helyi bíróság (járásbíróság 2013 -tól), megyei törvényszék, közigazgatási- és munkaügyi bíróságok Ítélőtábla, Kúria § A Kúria, a Kúria elnöke § A bíróságok igazgatása, OBH, OBT

A bírák jogállása § Bírói függetlenség § A bírók kinevezése § Összeférhetetlenség § Mentelmi

A bírák jogállása § Bírói függetlenség § A bírók kinevezése § Összeférhetetlenség § Mentelmi jog

Az ügyészség § § Nyomozás, felügyelet a nyomozás felett. A vád képviselete. Felügyelet a

Az ügyészség § § Nyomozás, felügyelet a nyomozás felett. A vád képviselete. Felügyelet a büntetés végrehajtása felett. Ügyészség közérdekvédelmi feladatai: Ø ügyészi törvényességi felügyelet; Ø részvétele peres és nem peres eljárásban; Ø szabálysértési ügyek; Ø szervezetekkel kapcsolatos ügyészi feladatok § Az ügyészség szervezete, legfőbb ügyész § Az ügyészek jogállása § Az ügyészség feladat- és hatásköre

Az alapvető jogok biztosa § A jogintézmény kialakulása § Az ombudsman megválasztása, jogállása §

Az alapvető jogok biztosa § A jogintézmény kialakulása § Az ombudsman megválasztása, jogállása § A biztos és helyetteseinek feladat- és hatásköre § Az ombudsman intézkedései § A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az Alkotmánybíróság § § § § § Az alkotmánybíráskodás kialakulása, formái Az Alkotmánybíróság feladat-

Az Alkotmánybíróság § § § § § Az alkotmánybíráskodás kialakulása, formái Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörei Előzetes normakontroll Utólagos normakontroll Bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt Nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata Alkotmányjogi panasz Hatásköri összeütközés Alkotmányértelmezés Egyéb

Az Alkotmánybíróság szervezete, eljárása § Az Alkotmánybíróság szervezete, az AB elnöke § Az alkotmánybírók

Az Alkotmánybíróság szervezete, eljárása § Az Alkotmánybíróság szervezete, az AB elnöke § Az alkotmánybírók jogállása § Az alkotmánybírók megválasztása § Függetlenség, mentelmi jog, összeférhetetlenség § A tisztség megszűnése

Az Állami Számvevőszék § Az ÁSZ hatáskörei § Az ÁSZ szervezete, eljárása § A

Az Állami Számvevőszék § Az ÁSZ hatáskörei § Az ÁSZ szervezete, eljárása § A számvevőszéki vizsgálat: Ø Törvényesség Ø Eredményesség Ø Célszerűség

Az önkormányzatok alkotmányos alapjai § Helyi önkormányzás – önkormányzati autonómia § Önkormányzati jogok §

Az önkormányzatok alkotmányos alapjai § Helyi önkormányzás – önkormányzati autonómia § Önkormányzati jogok § Az önkormányzatok és más közhatalmi szervek kapcsolata

3. fejezet A közigazgatás az állami funkciók rendszerében

3. fejezet A közigazgatás az állami funkciók rendszerében

A közigazgatás helye a hatalmi ágak rendszerében Kiindulópont: a hatalommegosztás elve § A törvényhozás

A közigazgatás helye a hatalmi ágak rendszerében Kiindulópont: a hatalommegosztás elve § A törvényhozás és a közigazgatás § Az igazságszolgáltatás és a közigazgatás § Az államfő és a közigazgatás

A közigazgatás fogalma, sajátosságai Sajátosságai: § legnagyobb szakigazgatási rendszer; § a közigazgatási tevékenysége az

A közigazgatás fogalma, sajátosságai Sajátosságai: § legnagyobb szakigazgatási rendszer; § a közigazgatási tevékenysége az egész társadalomra kiterjed; § egyes tevékenységeit közhatalom birtokában látja el (pl. jogszabályt alkot, hatósági jogalkalmazást végez); § a jogállamiság követelményének mindenkori érvényre juttatása.

A közigazgatás feladatai A közhatalmi tevékenységek: Ø Jogalkotás, Ø hatósági jogalkalmazás. A közvetlen igazgatás

A közigazgatás feladatai A közhatalmi tevékenységek: Ø Jogalkotás, Ø hatósági jogalkalmazás. A közvetlen igazgatás körébe sorolható tevékenységek: Ø Szervezetirányítás; Ø belső igazgatás; Ø gazdálkodás; Ø materiális tevékenység; Ø nem közigazgatási jogi, hanem más jogág által szabályozott tevékenységeket.

4. fejezet A közigazgatás szervezetrendszere

4. fejezet A közigazgatás szervezetrendszere

A szervezetrendszer tagolódását meghatározó tényezők § § § A minőségi és mennyiségi munkamegosztás Az

A szervezetrendszer tagolódását meghatározó tényezők § § § A minőségi és mennyiségi munkamegosztás Az ország gazdasági viszonyai Belpolitikai viszonyok Külpolitikai tényezők Igazgatási törvényszerűségek: Ø a horizontális (mellérendeltség) és a vertikális (aláfölérendeltség) tagozódás Ø a centralizáció (központosított) - decentralizáció (nem központosított) aránya és mértéke § A földrajzi adottságok, a közlekedési viszonyok, a történelmi hagyományok, tradíciók

A közigazgatási szerv fogalma, jogi paraméterei § A közigazgatási szerv jogképességének elemei § Az

A közigazgatási szerv fogalma, jogi paraméterei § A közigazgatási szerv jogképességének elemei § Az önálló és a nem önálló közigazgatási szervek

Az államigazgatás szervezetrendszere A közigazgatási rendszer államigazgatási és önkormányzati igazgatási alrendszerekre osztható. Államigazgatási szervek

Az államigazgatás szervezetrendszere A közigazgatási rendszer államigazgatási és önkormányzati igazgatási alrendszerekre osztható. Államigazgatási szervek illetékesség szerinti tagozódása: Ø Központi szervek Ø Területi szervek

A Kormány Feladat - Hatáskör - Működés A Kormány munkáját segítő szervek: Ø a

A Kormány Feladat - Hatáskör - Működés A Kormány munkáját segítő szervek: Ø a kormánybizottságok; Ø kabinetek; Ø egyéb tanácsadó testületek; Ø kormánybiztos; Ø miniszterelnöki biztos; Ø Miniszterelnökség.

A minisztériumok § Feladatai § Államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, miniszteri biztos § A

A minisztériumok § Feladatai § Államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, miniszteri biztos § A minisztérium szervezeti és működési szabályzata § Szervezete

A nem minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek Kormányhivatalok: Ø a Központi Statisztikai Hivatal,

A nem minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek Kormányhivatalok: Ø a Központi Statisztikai Hivatal, Ø a Magyar Energia Hivatal, Ø az Országos Atomenergia Hivatal, Ø a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ø a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Központi hivatalok: Taxatív felsorolásukat nem tartalmazza jogszabály. Központi hivatalok például: Ø Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Ø Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vagy Ø Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

A területi és helyi államigazgatási szervek § Általános hatáskörű területi államigazgatási szervek: Ø a

A területi és helyi államigazgatási szervek § Általános hatáskörű területi államigazgatási szervek: Ø a fővárosi és megyei kormányhivatalok, Ø Az általános hatáskörű területi államigazgatási szerv helyi szerve a járáshivatal. § Ágazati feladatokat ellátó, azaz különös hatáskörű területi és helyi államigazgatási szervek.

Sajátos jogállású államigazgatási szervek § Autonóm jogállású államigazgatási szervek: Ø Ø a Közbeszerzések Hatóság,

Sajátos jogállású államigazgatási szervek § Autonóm jogállású államigazgatási szervek: Ø Ø a Közbeszerzések Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság. § Önálló szabályzó szervek: Ø a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Ø a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság.

5. fejezet Az önkormányzati igazgatás

5. fejezet Az önkormányzati igazgatás

Az önkormányzat feladat- és hatásköre § A helyi önkormányzás joga § A helyi önkormányzatok

Az önkormányzat feladat- és hatásköre § A helyi önkormányzás joga § A helyi önkormányzatok feladatai: Ø Kötelező Ø Önként vállalt § Hatósági jogkör

Társuláshoz való jog MÖtv. -ben nevesített társulási formák (2013 -tól): Ø társult képviselő-testület Ø

Társuláshoz való jog MÖtv. -ben nevesített társulási formák (2013 -tól): Ø társult képviselő-testület Ø közös önkormányzati hivatal

Az önkormányzat szervezete § A helyi képviselő-testület és szervei: Ø polgármester Ø alpolgármester Ø

Az önkormányzat szervezete § A helyi képviselő-testület és szervei: Ø polgármester Ø alpolgármester Ø a képviselő-testület bizottságai Ø településrészi önkormányzat § Jegyző § A képviselő-testület hivatalaként: polgármesteri hivatal § Körjegyzőség (2013 -tól: közös önkormányzati hivatal)

Az önkormányzat szervezete § Települési önkormányzatok: Ø község Ø város (2013 -tól: járásszékhely város,

Az önkormányzat szervezete § Települési önkormányzatok: Ø község Ø város (2013 -tól: járásszékhely város, város) Ø megyei jogú város (2013 -tól: megyeszékhely város, valamint az OGY által az új MÖtv. hatálybalépéséig megyei jogú várossá nyilvánított város) Ø a főváros és kerületei § Területi önkormányzat: Ø megyei önkormányzat

Az önkormányzat gazdálkodása Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik és saját felelősségére

Az önkormányzat gazdálkodása Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik és saját felelősségére vállalkozhat.

Az önkormányzat bevételei § saját bevételek, § átengedett központi adók, § más gazdálkodó szervektől

Az önkormányzat bevételei § saját bevételek, § átengedett központi adók, § más gazdálkodó szervektől átvett bevételek, § központi költségvetési normatív hozzájárulások és § támogatások.

A köztestületi önkormányzatok § A köztestület fogalma § A köztestületek fajtái: Ø Szakmai kamarák,

A köztestületi önkormányzatok § A köztestület fogalma § A köztestületek fajtái: Ø Szakmai kamarák, Ø Gazdasági igazgatási feladatokat ellátó Köztestületek, Ø Egyéb köztestületek.

5. fejezet A közigazgatás működése

5. fejezet A közigazgatás működése

A közigazgatási szervek tevékenységi típusai § Közigazgatási aktusok § A közigazgatás tényleges cselekményei: Ø

A közigazgatási szervek tevékenységi típusai § Közigazgatási aktusok § A közigazgatás tényleges cselekményei: Ø az igazgatási cselekmények Ø egyes nyilvántartási és regisztratív cselekmények Ø reálcselekmények Ø materiális cselekmények § A közigazgatás más jogágba tartozó cselekményei

Közigazgatási aktusok § A hatósági aktusok: Ø hatósági határozat Ø szakhatósági hozzájárulás Ø hatósági

Közigazgatási aktusok § A hatósági aktusok: Ø hatósági határozat Ø szakhatósági hozzájárulás Ø hatósági intézkedés Ø eljárást kezdeményező § A közigazgatási szervezetrendszer során kibocsátott aktusok: Ø hierarchikus irányítási aktusok Ø belső vezetési aktusok Ø hierarchián kívüli irányítási aktusok Ø együttműködési aktusok § Közintézeti aktusok § Közigazgatási szerződések (speciális típus: hatósági szerződés) működése