KUVENDI KOMUNAL MALISHEV DREJTORIA PR EKONOMI DHE FINANCA

  • Slides: 18
Download presentation
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVË DREJTORIA PËR EKONOMI DHE FINANCA MALISHEVE RAPORT I I TË HYRAVE

KUVENDI KOMUNAL MALISHEVË DREJTORIA PËR EKONOMI DHE FINANCA MALISHEVE RAPORT I I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN JANAR-MARS-2014(RAPORT PUNE) Malishevë-2014

 HYRJE Në bazë të Ligjit për Menagjimin e Financave publike dhe Përgjegjsitë nr.

HYRJE Në bazë të Ligjit për Menagjimin e Financave publike dhe Përgjegjsitë nr. 03/L-048 si dhe Ligjit 03/L-221 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-048 gjegjsisht nenit 6. 3, 6. 4 si dhe nenit 45, për raportimet vjetore dhe periodike mbi menaxhimin dhe shpenzimin e buxhetit , Organizatat buxhetore jane të obliguara ti paraqesin pasqyrat financiare. Prandaj Drejtoria për Buxhet dhe financa ka përpiluar raportin financiar për periudhen Janar-mars-2014 në bazë të standardeve të Kontabilitetit dhe procedurave të thesarit mbi të hyrat dhe shpenzimet e ndodhura në këtë periudhe.

Sipas të dhënave të prezentuara në tabelat përkatëse del se K. K-Malishevë ka një

Sipas të dhënave të prezentuara në tabelat përkatëse del se K. K-Malishevë ka një buxhet të miratura nga Kuvendi për vitin fiskal-2014 në shumen prej 11, 615, 235. 66€ për të gjitha departamentet, pa të hyrat e bartura nga viti 2013, të cilat nuk janë buxhetuar deri me 31. 03. 2014. Kurse buxheti I alokuar për tre mujorin e pare Janar-mars-2014 kap shumen prej 5, 580, 177. 51€ çka do të thotë se shkalla e realizimit të buxhetit është 48. 04%. Sipas shenimeve që janë në librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit te realizuar sipas programeve për periudhen Janar-mars-2014 është 1, 839, 308. 04/5, 580, 177. 51=32. 96%. Plani I realizimit te te hyrave vetanake periudhen Janar-mars 2014 nga te hyrat e rregullta, eshte: 154, 801. 06€. Keto te hyra jane te futura ne sistem dhe gjithashtu jane alokuar, kurse te hyrat te cilat arketohen nga gjobat e gjykatave per kete periudhe nuk ka sepse ato arketohen dy here ne vit. Kurse gjobat ne trafik per kete periudhe kapin shumen prej 3, 320. 00€, . . dmth ne kete periudhe perqindja e realizimit te te hyrave ne krahasim me panifikimin eshte: 154, 801. 06/787, 500. 00=19. 66%.

PLANI I BUXHETIT DHE REALIZIMI I TIJ SIPAS PROGRAMEVE PËR JANAR-MARS 2014 Nr Programi

PLANI I BUXHETIT DHE REALIZIMI I TIJ SIPAS PROGRAMEVE PËR JANAR-MARS 2014 Nr Programi 1 Buxheti I Planifikuar 2 Buxheti I Realizuar 3 Buxheti I shpenzuar 4 5 %e % e realizimit shpenzimit të të buxhetit 6=(4/3*100) 7=(5/4*100) 1 Administrata 4, 492, 968. 66 3, 011, 349. 47 761, 493. 84 67. 02 25. 29 2 Arsimi 5, 951, 674. 00 2, 055, 170. 28 927, 143. 47 34. 53 45. 11 3 Shendetësia 1, 170, 593. 00 513, 657. 76 150, 670. 73 43. 88 29. 33 0. 00 5, 580, 177. 51 1, 839, 308. 04 48. 04 32. 96 Totali 11, 615, 235. 66

PLANI I BUXHETIT DHE REALIZIMI I TIJ SIPAS BURIMEVE(FONDEVE) PER JANAR-MARS 2014 Nr Programi

PLANI I BUXHETIT DHE REALIZIMI I TIJ SIPAS BURIMEVE(FONDEVE) PER JANAR-MARS 2014 Nr Programi 1 Buxheti I Planifikuar 2 3 1 Granti Qeveritar 4 Donacionet 2013 Totali Buxheti I shpenzuar 4 5 10, 827, 123. 00 5, 478, 597. 45 1, 784, 337. 60 2 Të Hyrat Vetanke Te Hyrat e 3 bart. 2013 Buxheti I Realizuar 787, 500. 00 101, 578. 01 612. 66 54, 970. 44 2. 05 11, 615, 235. 66 5, 580, 177. 51 1, 839, 308. 04 %e % e realizimit shpenzimit të të buxhetit 6=(4/3*100) 7=(5/4*100) 50. 60 32. 57 12. 90 54. 12 #DIV/0! 0. 33 0. 00 48. 04 32. 96

PLANI I BUXHETIT DHE REALIZIMI I TIJ SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE JANAR-MARS 2014 Nr Programi

PLANI I BUXHETIT DHE REALIZIMI I TIJ SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE JANAR-MARS 2014 Nr Programi 1 2 Buxheti I Planifikuar 3 Buxheti I Realizuar 4 1 Pagat dhe Meditjet 2 Mallrat dhe sherbimet 867, 702. 42 272, 042. 46 3 Shpenz. Komunale 305, 000. 00 4 Subvencion e 60, 000. 00 5 Investime Kapitale Totali Buxheti I shpenzuar 5 6, 215, 293. 50 1, 551, 710. 31 1, 033, 604. 33 %e %e realizimit të shpenzimit të buxhetit 6=(4/3*100) 7=(5/4*100) 24. 97 66. 61 185, 008. 56 31. 35 68. 01 76, 249. 95 76, 057. 69 25. 00 99. 75 20, 000. 00 19, 965. 00 33. 33 99. 83 4, 167, 239. 74 3, 660, 174. 79 524, 672. 46 87. 83 14. 33 11, 615, 235. 66 5, 580, 177. 51 1, 839, 308. 04 48. 04 32. 96

 Mallrat dhe sherbimet janarmars 2012 -2014 Përshkrimi Pagesat nga FKK Shpenzimet e udhetimit

Mallrat dhe sherbimet janarmars 2012 -2014 Përshkrimi Pagesat nga FKK Shpenzimet e udhetimit brenda vendit Shpenzimet e udhetimit jasht vendit Shpenzimet e telefonit(sherbimet post. ) Internet Shpenzime tjera telefonike vala 900 Shpenzimet e arsimit dhe trajnimit Sherbimet teknike Sherbimet e ndryshme intel. dhe këshilldh Sherbimet kontaktuese tjera Kompenzime per vendime gjyqësor BKK € '000 THV 2013 Totali 2014 Totali 2013 Totali 2012 €'000 22 4 26 -18=8 42 7 2 1 2 1 4 17 28 -3=25 43 24 2 4 1 - 2 - 1 - - 1 4 2

 Mallrat dhe sherbimet janar-mars 2012 -2014 Përshkrimi Sherbimet e ndryshme intel. dhe këshilldh

Mallrat dhe sherbimet janar-mars 2012 -2014 Përshkrimi Sherbimet e ndryshme intel. dhe këshilldh Sherbimet kontaktuese tjera Kompenzime per vendime gjyqësor Kompjuter( me pak se 1000 euro) BKK THV 2013 Totali 2014 Totali 2013 Totali 2012 € '000 €'000 10 €'000 17 1 28 -3=25 43 4 2 4 2 10 2 - 24 4 2 €'000 Mobile(me pak se 1000 euro) 1 8 Makinë fotokopjuese<1000 euro Pajisje special. Mjek. <1000 euro) - - -

 Mallrat dhe sherbimet janar-mars 2012 -2014 Përshkrimi Sherbimet e ndryshme intel. dhe këshilldh

Mallrat dhe sherbimet janar-mars 2012 -2014 Përshkrimi Sherbimet e ndryshme intel. dhe këshilldh Sherbimet kontaktuese tjera Kompenzime per vendime gjyqësor Kompjuter( me pak se 1000 euro) Mobile(me pak se 1000 euro) Pajisje tjera( me pak se 1000 euro) Furnizime për zyrë Furn. Ushqim&pije(jo BKK THV 2013 € '000 €'000 Totali 2014 Totali 2013 Totali 2012 24 2 10 €'000 17 1 28 -3=25 43 4 2 4 2 10 2 - 1 8 - 6 2 11 -5=6 19 7 11 €'000

 Mallrat dhe sherbimet janar-mars 2012 -2014 Përshkrimi Furn. mjeksore BKK THV 2013 €

Mallrat dhe sherbimet janar-mars 2012 -2014 Përshkrimi Furn. mjeksore BKK THV 2013 € '000 €'000 7 Furnizime pastrimi 1 Furnizim me veshmbathje 5 Qymyr Vaj për ngrohje 7 Dru 30 Totali 2014 Totali 2013 Totali 2012 €'000 7 -4=3 8 9 1 2 3 5 3 1 10 - 7 -1=6 4 1 30 -30=0 28 2

Mallrat dhe sherbimet janar-mars 2012 -2014 BKK Përshkrimi Regjistr dhe sig I automjeteve €

Mallrat dhe sherbimet janar-mars 2012 -2014 BKK Përshkrimi Regjistr dhe sig I automjeteve € '000 THV 2013 Totali 2014 € '000 €'000 4 Totali 2013 Totali 2012 €'000 4 1 5 5 2 2 -1=1 27 4 7 1 1 6 1 - Reklamat dhe konkurset 1 - Botimet e pubikimeve 2 1 3 -1=2 7 1 Dreka Zyrtare 3 3 -1=2 14 6 Mirmb. &riparim automjeteve Mirëmbajtja e Ndertesave Mirmbajtja e Infrastrukturesa Rrugore Mirmbatja e mobilev dhe pajisjeve 185 -

Buxheti I planifikuar sipas Kategorive ekonomike për vitin 2014 Investime kapitale 36% Paga dhe

Buxheti I planifikuar sipas Kategorive ekonomike për vitin 2014 Investime kapitale 36% Paga dhe meditje 54% Subvencione Shpenzime 1% komunale. Mallra dhe 3% sherbime

Grafiku 2. Shpenzimet për kategorit ekonomike për periudhen janar-mars gjatë viteve 2012 -2014 Viti

Grafiku 2. Shpenzimet për kategorit ekonomike për periudhen janar-mars gjatë viteve 2012 -2014 Viti 2012 16% 16% Viti 2013 Viti 2014 20% 21% 13% 35% 25% 12% Paga dhe meditje Mallra dhe sherbime 25% 25% Shpenzime komunale 33% Subvencione Investime kapitale

 Sherbimet Komunale Janar-Mars 2014 2014 2013 2012 BKK THV Totali Pershkrimi € '000

Sherbimet Komunale Janar-Mars 2014 2014 2013 2012 BKK THV Totali Pershkrimi € '000 € '000 Rryma 27 27 14 - Mbeturinat 31 - Shpenzimet telefonike 4 Totali 76 - 76 67 Uji 46

Grafiku 3. Shpenzimet komunale gjatë viteve 2012 -2014 Chart Title 2012 76 67 46

Grafiku 3. Shpenzimet komunale gjatë viteve 2012 -2014 Chart Title 2012 76 67 46 Shpenzimet komunale 2013 2014

 Të hyrat vetanake Pershkrimi Taimi ne prone Taksa per regjistrimin e automjeteve Gjobat

Të hyrat vetanake Pershkrimi Taimi ne prone Taksa per regjistrimin e automjeteve Gjobat e gjykatave Taksa e regjistrimit të Biznesit Taksa komunale për leje ndertimi Taksa e regjistrimit të trashegimisë Takdsa e ndrrimit të desti. të tokes Taksa nga qertifikatat e kurorzimit Taksa nga qertifikatat tjera ofiqarije Taksa tjera Andminstrative Taksa per Tender Te hyrat nga shitja e pasurise Taksa e shfrytëzimit të prones Publike Participimi I shendetësisë Participimi ne arsim Taksa nga matjet në Janar-mars 2014 2013 2012 € '000 67 50 41 14 18 12 3 11 13 1 1 7 5 3 1 2 17 16 19 5 1 1 10 2 2 6 16 9 8

Grafiku 4. Të hyrat vetanake gjatë viteve 2012 -2014 158 129 115 2012 Të

Grafiku 4. Të hyrat vetanake gjatë viteve 2012 -2014 158 129 115 2012 Të hyrat vetanake 2013 2014

�Faleminderit për vëmendje !

�Faleminderit për vëmendje !