KURIKULARNO PLANIRANJE NASTAVE U OSNOVNOJ I SREDNJOJ KOLI

  • Slides: 32
Download presentation
KURIKULARNO PLANIRANJE NASTAVE U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Snježana Švelec ŽSV nastavnika fizike Osijek,

KURIKULARNO PLANIRANJE NASTAVE U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Snježana Švelec ŽSV nastavnika fizike Osijek, 20. i 23. 11. 2013.

KURIKULUM Nastavni kurikulum obuhvaća preciznu i sustavnu ukupnost planiranog odgoja i obrazovanja (cilj, zadaće,

KURIKULUM Nastavni kurikulum obuhvaća preciznu i sustavnu ukupnost planiranog odgoja i obrazovanja (cilj, zadaće, sadržaji, organizacija, metode, mediji, strategije). UČENIKU ORIJENTIRANO UČENJE Nastavne strategije koje podržavaju istraživačku nastavu, interdisciplinarnost, razvoj kompetencija učenika, a temeljene su na integralnom planiranju, te vrjednovanju procesa i rezultata

KURIKULUM KAO. . . USMJEREN NA. . . PREDAJNIK INFORMACIJA SADRŽAJ UČENJA KRAJNJI PRODUKT

KURIKULUM KAO. . . USMJEREN NA. . . PREDAJNIK INFORMACIJA SADRŽAJ UČENJA KRAJNJI PRODUKT REZULTATE UČENJA PROCES UČENJA PRAKSA UČENJE NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA IZ ŽIVOTA

PRODUKTIVNI (ZATVORENI) KURIKULUM Jasno utvrđeni ciljevi i očekivana postignuća Popisani sadržaji i nastavne metode

PRODUKTIVNI (ZATVORENI) KURIKULUM Jasno utvrđeni ciljevi i očekivana postignuća Popisani sadržaji i nastavne metode Konkretni koraci do ostvarenja očekivanih postignuća Vrednuje se ostvarenje utvrđenih očekivanih postignuća PROCESNI (OTVORENI ) KURIKULUM Orijentacijski ciljevi očekivana postignuća tijekom procesa Preporučeni sadržaji i nastavne metode Uvažava se iskustvo učitelja i učenika i njihove odluke Vrednuje se proces učenja i razina ostvarenosti postignuća

KURIKULUMSKO PLANIRANJE Revidirana Bloomova taksonomija Klasifikacija obrazovnih postignuća Nastavne strategije • Sociološki oblici rada

KURIKULUMSKO PLANIRANJE Revidirana Bloomova taksonomija Klasifikacija obrazovnih postignuća Nastavne strategije • Sociološki oblici rada • Nastavne metode • Nastavni oblici

REVIDIRANA BLOOMOVA TAKSONOMIJA DIMENZIJE KOGNITIVNIH PROCESA (POSTIGNUĆA) 1. PAMĆENJ E 2. RAZUMIJEVANJE A. ČINJENIČ

REVIDIRANA BLOOMOVA TAKSONOMIJA DIMENZIJE KOGNITIVNIH PROCESA (POSTIGNUĆA) 1. PAMĆENJ E 2. RAZUMIJEVANJE A. ČINJENIČ NO ZNANJE Navesti Prepoznati Sažeti Razlikovati B. KONCEPT UALNO ZNANJE Opisati Označiti Objasniti Tumačiti C. PROCEDU RALNO ZNANJE Sastaviti Iznijeti Provjeriti Zaključiti D. METAKOG NITIVNO ZNANJE Uporabiti pojmove Riješiti Provesti DUBOKO RAZUMIJEVANJE DIMENZIJ E ZNANJA 3. PRIMJENA 4. ANALIZA 5. VRJEDNO VANJE 6. STVARAN JE Razvrstati Odrediti Analizitati Raščlaniti Poredati Vrjednovati Povezati Uporabiti Pokazati Obrazložiti Povezati Ocijeniti Procijeniti Planirati Postaviti Riješiti Prikazati Sastaviti Razlikovati Povezati Prosuditi Slagati Razviti Konstruirati Reorganizir ati Provesti Ostvariti Djelovati Primijeniti Ostvariti aktualizirati

NASTAVNE STRATEGIJE „Scenarij izvođenja nastavnog sata” Strategije: • Direktna • Indirektna • Interaktivna •

NASTAVNE STRATEGIJE „Scenarij izvođenja nastavnog sata” Strategije: • Direktna • Indirektna • Interaktivna • Iskustvena • Samostalna

Nastavne strategije Direktna Indirektna Interaktivna Iskustvena Samostalna Sociološki oblici rada Frontalni Grupni Timski Parovi

Nastavne strategije Direktna Indirektna Interaktivna Iskustvena Samostalna Sociološki oblici rada Frontalni Grupni Timski Parovi Mentorski Nastavne metode Predavanje Rasprava Prikazivanje Suradničko učenje Studije slučaja Simulacije Istraživanje Debata Igranje uloga Oluja ideja Laboratorijski rad Intervju Rješavanje problema Drill i praktičan rad Konceptualne mape Vodič za čitanje Učenički projekt Panel rasprava Mentorski rad Izvješća Slušanje i opažanje Računalni program Simulacija Igre Izgrađivanje modela Esej Vođeni pokus Domaća zadaća Nastavni postupci Planiranje Upućivanje Prezentiranje Demonstriranje Ispitivanje Vrednovanje Komuniciranje

KLASIFIKACIJA OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA ZNANJE činjenica i sadržaja RAZUMIJEVANJE veza i odnosa između činjenica i

KLASIFIKACIJA OBRAZOVNIH POSTIGNUĆA ZNANJE činjenica i sadržaja RAZUMIJEVANJE veza i odnosa između činjenica i sadržaja PRIMJENA FIZIKALNIH ZAKONITOSTI I TEORIJA na stvarnim i svakodnevnim problemima i primjerima KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA u novim situacijama primjenom fizikalnih zakonitosti, načela i teorija

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE temeljnih znanstvenih koncepcija, načela i teorija fizike A ZNANJE činjenica i

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE temeljnih znanstvenih koncepcija, načela i teorija fizike A ZNANJE činjenica i sadržaja B RAZUMIJEVANJE veza i odnosa između činjenica i sadržaja Učenik je u stanju: 1. Iskazati značenje pojmova, fizikalnih veličina, mjernih jedinica i fizikalnih simbola 1. Povezati pojmove i fizikalne veličine u zakonitosti, načela i teorije uporabom fizikalnog jezika i simbola 2. Prepoznati mjerne instrumente i opremu te njihovu uporabu 2. Objasniti pojave opisom i uporabom fizikalnih zakonitosti, načela i teorija 3. Poznavati fizikalne pojave i zakonitosti bez međusobnog povezivanja i objašnjenja kao fenomene i činjenice 3. Obrazložiti doprinos znanosti i tehnologije na društvo, gospodarstvo i okoliš

PRIMJENA FIZIKALNIH ZAKONITOSTI I TEORIJA na stvarnim i svakodnevnim problemima i primjerima Učenik je

PRIMJENA FIZIKALNIH ZAKONITOSTI I TEORIJA na stvarnim i svakodnevnim problemima i primjerima Učenik je u stanju: 1. Prikazati dostupne podatke o problemu (pojavi) na znanstveni način i razvrstati ih u glavne kategorije 2. Raspraviti problem (pojavu) s različitih gledišta, smisleno razložiti pojavu (tabelarni prikaz, dijagram) i zakonitosti međusobnih odnosa 3. Riješiti problem uporabom uvježbanih metoda i modela

KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA u novim situacijama primjenom fizikalnih zakonitosti, načela i teorija Učenik je

KREATIVNO RJEŠAVANJE PROBLEMA u novim situacijama primjenom fizikalnih zakonitosti, načela i teorija Učenik je u stanju: 1. Pokazati kompetencije postavljanja efikasnih pitanja za raspravu o problemu 2. Postaviti predviđanja i pretpostavke rješenja problema 3. Sakupiti i organizirati podatke o problemu iz različitih izvora 4. Organizirati znanja i vještine koje su potrebne za rješavanje problema 5. Uporabiti primjerene analitičke i sintetičke metode za rješavanje problema 6. Prikazati i kritički analizirati rješenja problema

Poželjna razina realiziranih postignuća je razina RAZUMIJEVANJA

Poželjna razina realiziranih postignuća je razina RAZUMIJEVANJA

OPERATIVNI NPP CILJ PROG RAMA (PRED META) NASTA VNE CJELIN E VRIJE ME IZVED

OPERATIVNI NPP CILJ PROG RAMA (PRED META) NASTA VNE CJELIN E VRIJE ME IZVED BE (MJES EC) Naslov nastavn e cjeline Očekiva na postign uća (ishodi) NASTAVNI SADRŽAJ - TEME BROJ SATI NASTAVNE STRATEGIJE KOGNITIVNE RAZINE Z Naslov nastavne teme (jedinice) IX. OČEKIVANA POSTIGNUĆ A (ISHODI) VRJEDNOVANJE ISHODA UČENJA Očekivano postignuće 1 Očekivano postignuće 2 R Očekivano postignuće 1 Naslov nastavne teme (jedinice Očekivano postignuće 1 Očekivano postignuće 2 2 -------------------- Naslov nastavn e cjeline X. Naslov nastavne teme (jedinice X X 1 -------------------- X X 2 -------------------- X Očekivano postignuće 1 X 1 -------------------- praćenje i bilježenje napredovanj a Ispit znanja praćenje i bilježenje napredovanj a Portfolio Umne mape X Očekivano postignuće 3 Očekivano postignuće 2 praćenje i bilježenje napredovanj a samovrjedn ovanje X CILJ Očekivano postignuće 2 K X Očekivano postignuće 3 Naslov nastavne teme (jedinice P POSTUPCI X praćenje i bilježenje napredovanj a

ISHODI UČENJA Primjereno određeni prema ciljanoj skupini učenika Temeljeni na prethodnim ishodima, i dobro

ISHODI UČENJA Primjereno određeni prema ciljanoj skupini učenika Temeljeni na prethodnim ishodima, i dobro povezani s budućim ishodima S razrađenim očekivanim razinama postignuća S razrađenim postupcima vrjednovanja samih ishoda Specifično definirani za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Pretpostavke za učeničko razmišljanje i učenje Dolazeća informacija ostaje u razmišljanju učenika ako je

Pretpostavke za učeničko razmišljanje i učenje Dolazeća informacija ostaje u razmišljanju učenika ako je povezana sa postojećim znanjem schemata, mentalni model Ponavljanjem se u radnoj memoriji može zadržati od 5 do 9 nepovezanih informacija, ali veliki broj povezanih u mrežu Važno je duboko razumijevanje i dobro povezivanje temeljnih koncepata jer oni omogućuju transfer znanja na nova područja.

CILJ PROG RAMA (PRED META) NASTA VNE CJELIN E VRIJE ME IZVED BE (MJES

CILJ PROG RAMA (PRED META) NASTA VNE CJELIN E VRIJE ME IZVED BE (MJES EC) NASTAVN I SADRŽAJ - TEME OČEKIVANA POSTIGNUĆA (ISHODI) VRJEDNOVANJE ISHODA UČENJA BROJ SATI NASTAVNE STRATEGIJE Z Iskazati definicijom: fizikalna veličina, mjerna jedinica, mjerenje IX. Očekiva na postign uća (ishodi) R Fizikalne veličine i jedinice Razlikovati osnovne, izvedene i dozvoljene mjerne jedinice P POSTUPCI K X Pravilno koristiti fizikalne veličine i mjerne jedinice Naslov nastavn e cjeline: GIBANJ A CILJ KOGNITIVNE RAZINE X X 2 direktna Pravilno koristiti znanstveni zapis broja X Pravilno koristiti prefikse X Pravilno pretvarati mjerne jednice za površinu i obujam X praćenje i bilježenje napredovanj a samovrjedn ovanje

CILJ PREDMETA: Dopuniti znanja, vještine i kompetencije polaznika u području fizike na razini srednjeg

CILJ PREDMETA: Dopuniti znanja, vještine i kompetencije polaznika u području fizike na razini srednjeg obrazovanja radi cjelovitog osposobljavanja za određeno zanimanje.

NASTAVNE CJELINE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. GIBANJA opisati temeljne veličine kojima

NASTAVNE CJELINE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. GIBANJA opisati temeljne veličine kojima opisujemo gibanja razlikovati srednju i trenutnu brzinu usporediti akceleracije gibanja tijela s povećavanjem brzine i sa smanjivanjem brzine klasificirati primjere pravocrtnih gibanja stalne akceleracije interpretirati grafički ovisnost dviju veličina koje opisuju pravocrtno gibanje uporabiti jednadžbe za rješavanje problema pravocrtnih gibanja stalne akceleracije uključujući slobodan pad objasniti kutnu brzinu, kutnu akceleraciju i centripetalnu akceleraciju na kružnom gibanju

NASTAVNA PRIPREMA I. Naziv škole Mjesto Nadnevak PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNE TEME Naslov teme

NASTAVNA PRIPREMA I. Naziv škole Mjesto Nadnevak PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNE TEME Naslov teme Ime i prezime nastavnika Nastavno područje (predmet)

II. OČEKIVANA POSTIGNUĆA I NJIHOVO VRJEDNOVANJE Cilj nastavne teme Ključni pojmovi (do 5 ključnih

II. OČEKIVANA POSTIGNUĆA I NJIHOVO VRJEDNOVANJE Cilj nastavne teme Ključni pojmovi (do 5 ključnih pojmova) Obrazovna postignuća (ishodi) (3 -5 ključnih postignuća) Odgojna postignuća Vrjednovanje obrazovnih postignuća (za svako obrazovno postignuće nekoliko pitanja i zadataka koji mjere ostvarenje pojedinog postignuća)

III. ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA Nastavne metode: Npr. izlaganje i interaktivna komunikacija, razgovor i rasprava

III. ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA Nastavne metode: Npr. izlaganje i interaktivna komunikacija, razgovor i rasprava Literatura: 1. . . . 2. . . . Nastavni postupci: Npr. interaktivno vrednovanje Oblici rada: Npr. rad u maloj skupini, individualni rad Nastavna sredstva i pomagala: Npr. LCD – projektor i računalo, kartice u boji za vrednovanje

IV. TIJEK NASTAVNOG PROCESA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA AKTIVNOSTI UČENIKA Uvodni dio (otvaranje problema). . .

IV. TIJEK NASTAVNOG PROCESA AKTIVNOSTI NASTAVNIKA AKTIVNOSTI UČENIKA Uvodni dio (otvaranje problema). . . . Središnji dio (konstruiranje modela). . . . Završni dio (primjena modela). . . . PLAN PLOČE

KULTURA UČENJA I POUČAVANJA NASTAVNIK Ø OSTVARITI I ODRŽAVATI radnu atmosferu Ø PRILAGODITI nastavne

KULTURA UČENJA I POUČAVANJA NASTAVNIK Ø OSTVARITI I ODRŽAVATI radnu atmosferu Ø PRILAGODITI nastavne strategije konkretnoj skupini učenika Ø PRIPREMITI potrebne radne materijale Ø PRATITI rad učenika i PRAVODOBNO INTERVENIRATI Ø UPUTITI na druge izvore znanja Ø POTICATI pitanja učenika Ø POVEZATI s tehničkim i tehnološkim dostignućima Ø POVEZATI s drugim područjima Ø RAZVIJATI kritičko mišljenje UČENIK ü DISCIPLINIRATI SVOJE ponašanje ü AKTIVNO PROMIŠLJATI o nastavnom sadržaju ü PRAVODOBNO UKAZATI nastavniku na nejasnoće sadržaja ü IZVRŠITI povjerene radne zadatke ü UOČAVATI pojave u svakodnevnom životu ü PITATI – „A što ako. . . ? , Je li moguće. . . ? Zašto. . . ? ” ü POMOĆI drugim učenicima u radu/ ZATRAŽITI pomoć

KULTURA UČENJA I POUČAVANJA PROCES KOJI RAZVIJAMO Za njega su odgovorni i nastavnik i

KULTURA UČENJA I POUČAVANJA PROCES KOJI RAZVIJAMO Za njega su odgovorni i nastavnik i učenik „učeniku usmjereno učenje” Problem: naučena bespomoćnost učenika posljedica je stava nastavnika Izlaz: korak po korak zajedno možemo

To je za njih preteško. . . ” „To moji ne mogu. . .

To je za njih preteško. . . ” „To moji ne mogu. . . ” „Nisam vam ja za to. . . , to je teško. . . , ja to ne mogu. ”

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA TEMELJNO ZNANJE I RAZUMIJEVANJE PRIMJENA FIZIKALNIH ZAKONITOSTI I TEORIJA SAMOSTALNOST

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA TEMELJNO ZNANJE I RAZUMIJEVANJE PRIMJENA FIZIKALNIH ZAKONITOSTI I TEORIJA SAMOSTALNOST – eksperimentalni programi u strukovnim školama svaki element ocjenjivanja mora imati razrađenu ljestvicu kriterija ocjenjivanja

KRITERIJI OCJENJIVANJA U PISANOJ PROVJERI ZNANJA PISANA PROVJERA S KONCEPTUALNIM ZADACIMA 80 -100% -

KRITERIJI OCJENJIVANJA U PISANOJ PROVJERI ZNANJA PISANA PROVJERA S KONCEPTUALNIM ZADACIMA 80 -100% - odličan 70 -85% - vrlo dobar 55 -69% - dobar 40 -54% - dovoljan 0 -39% - nedovoljan Ovi postotci su OKVIRNI, tj. granice treba prilagoditi s obzirom na OSTVARIVOST pojedinih bodova. S kriterijem učenici trebaju biti upoznati NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE, na 1. nastavnom satu.

OSTVARIV JE SAMO CJELOBROJNI IZNOS BODOVA BODOVI BR. POSTOTCI OCJENA 26 - 30 5

OSTVARIV JE SAMO CJELOBROJNI IZNOS BODOVA BODOVI BR. POSTOTCI OCJENA 26 - 30 5 86, 67 – 100% Odličan 21 - 25 5 70 – 83, 33% Vrlo dobar 17 - 20 4 56. 67 – 66. 67% Dobar 12 - 16 5 40 – 53. 33% Dovoljan 0 - 11 11 0 – 36. 67% Nedovoljan BODOVI BR. POSTOTCI OCJENA 11 - 12 2 91. 67 – 100% Odličan 9 - 10 2 75 – 83, 33% Vrlo dobar 7 - 8 2 58. 33 – 66. 67% Dobar 5 - 6 2 41. 67 – 50% Dovoljan 0 - 4 4 0 – 33. 33% Nedovoljan

SAMOSTALNOST: Aktivnost – SUDJELOVANJE U RADU NA SATU IZVRŠAVANJE RADNIH OBVEZA (pisanje domaće zadaće

SAMOSTALNOST: Aktivnost – SUDJELOVANJE U RADU NA SATU IZVRŠAVANJE RADNIH OBVEZA (pisanje domaće zadaće i ostalih radnih zadataka, izvođenje vježbi i pisanje izvješća, nošenje pribora i kalkulatora, udžbenika, bilježnice) Prihvaćanje pravila i vrijednosti zajedničkog rada Kvalitetan odnos prema ostalim polaznicima

Ljestvica: DOVOLJAN DOBAR Učenik sudjeluje u radu uglavnom u radu, ali mu je na

Ljestvica: DOVOLJAN DOBAR Učenik sudjeluje u radu uglavnom u radu, ali mu je na poticaj potreban manji nastavnika, poticaj radne obveze nastavnika, izvršava radne obveze povremeno i uglavnom nepotpuno, teško izvršava, ali ne prihvaća pravila i uvijek točno i na vrijednosti vrijeme, zajedničkog rada, uglavnom odnos prema prihvaća pravila i ostalim vrijednosti polaznicima nije zajedničkog uvijek korektan. rada, odnos prema ostalim polaznicima je korektan. VRLO DOBAR ODLIČAN Učenik samoinicijativno sudjeluje u radu, radne obveze izvršava na uglavnom na vrijeme i točno, prihvaća pravila i vrijednosti zajedničkog rada, i pomaže u odnos prema provođenju istih, ostalim odnos prema polaznicima je ostalim dobar. polaznicima je kvalitetan, rado pomaže drugima.

PLANIRANJE I REALIZACIJU NASTAVNOG PROCESA ŠTO PRIJE USKLADITI S NAVEDENIM PREPORUKAMA!

PLANIRANJE I REALIZACIJU NASTAVNOG PROCESA ŠTO PRIJE USKLADITI S NAVEDENIM PREPORUKAMA!