Kristiansunds kommunes oppreisningsordning ved tidligere sekretariatsleder Margrete Magery

  • Slides: 40
Download presentation
Kristiansunds kommunes oppreisningsordning ved tidligere sekretariatsleder Margrete Magerøy Samhandling • Nyskaping • Optimisme •

Kristiansunds kommunes oppreisningsordning ved tidligere sekretariatsleder Margrete Magerøy Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Formål Kristiansund kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og

Formål Kristiansund kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdig omsorgssvikt i barnehjem i Kristiansund Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Bakgrunn • Lokale initiativ og forhold Ø Konkrete henvendelser til kommunen Ø Oppslag og

Bakgrunn • Lokale initiativ og forhold Ø Konkrete henvendelser til kommunen Ø Oppslag og reportasjer i media Ø Nasjonal kartlegging NOU 2004: 23 Ø Andre kommuners erfaringer • Politisk behandling Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Politiske avveininger og valg • Avvise anmodning om granskning og erstatning? • Gjennomføre granskning

Politiske avveininger og valg • Avvise anmodning om granskning og erstatning? • Gjennomføre granskning og etablere en kommunal oppreisningsordning? • Etablere en kommunal oppreisningsordning uten forutgående granskning? Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Videre politisk behandling i to trinn 1. Om det skal iverksettes en gransking og

Videre politisk behandling i to trinn 1. Om det skal iverksettes en gransking og i tilfelle hvordan denne skal gjennomføres 2. Rammer for ordningen: Vedtekter, oppreisningsutvalg, sekretariat m. v. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Oppreisningsordning uten forutgående granskning Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Oppreisningsordning uten forutgående granskning Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Oppstart av arbeidet høsten - 07 • Sekretariatsleder (20 %) • Ressursgruppe: Ø Psykolog

Oppstart av arbeidet høsten - 07 • Sekretariatsleder (20 %) • Ressursgruppe: Ø Psykolog Ø Leder for barneverntjenesten Ø Jurist fra personalseksjonen Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Ressursgruppens oppgaver • Tilrettelegging for gjennomføring av oppreisningsordningen Ø Konsesjonssøknad til Datatilsynet Ø Utarbeidelse

Ressursgruppens oppgaver • Tilrettelegging for gjennomføring av oppreisningsordningen Ø Konsesjonssøknad til Datatilsynet Ø Utarbeidelse av søknadsskjema Ø Informasjonsmateriell til søkerne Ø Informasjon til omkringliggende kommuner (ORKidé) Ø Annonsering av ordningen Ø Saksbehandlingsrutiner m. v. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Kunngjøring av ordningen 11. 1. 08 Aviser lokalt, regionalt og på landsbasis Pressekonferanse Kommunens

Kunngjøring av ordningen 11. 1. 08 Aviser lokalt, regionalt og på landsbasis Pressekonferanse Kommunens hjemmeside Søknadsskjema, vedtekter og informasjonsfoldere tilgjengelig ved Servicekontoret og mottaket i rådhuset samme dag • (Sekretariatsleder 100 %, ressursgruppen nedlegges) • • Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Informasjonsbrosjyrer Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Informasjonsbrosjyrer Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Støttetiltak • Ikke stor nok interesse i søkergruppen til at vi kunne starte opp

Støttetiltak • Ikke stor nok interesse i søkergruppen til at vi kunne starte opp med støttegruppe • Alternativt tiltak: Støttetelefon Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Oppreisningsutvalget (§ 2) Det skal opprettes et oppreisningsutvalg. Utvalget skal bestå av tre personer.

Oppreisningsutvalget (§ 2) Det skal opprettes et oppreisningsutvalg. Utvalget skal bestå av tre personer. Leder for utvalget skal være jurist, og bør ha erfaring fra påtalemyndigheten, domstolene eller inneha tilsvarende kompetanse. Utvalgsmedlemmene bør oppnevnes for hele perioden utvalget skal fungere. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Forts. • Uavhengig utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i M&R: • Førstestatsadv. B. Soknes (leder)

Forts. • Uavhengig utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i M&R: • Førstestatsadv. B. Soknes (leder) • Psykologspesialist G. Stokke • Førstelektor/barnevernsped. T. Bolstad Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Møter i oppreisningsutvalget • Møter som arbeidsform • Formøter med prosjektansvarlig kommunalsjef • Ordinære

Møter i oppreisningsutvalget • Møter som arbeidsform • Formøter med prosjektansvarlig kommunalsjef • Ordinære møter i utvalget • 5 møter - bakgrunnsinformasjon • 11 møter - behandling av søknader Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Vedtak • 36 vedtak om kommunal oppreisning • 5 avvisningsvedtak Samhandling • Nyskaping •

Vedtak • 36 vedtak om kommunal oppreisning • 5 avvisningsvedtak Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Kommunens klagenemnd (§ 8) Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages til formannskapet som Kristiansund kommunes faste

Kommunens klagenemnd (§ 8) Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages til formannskapet som Kristiansund kommunes faste klageorgan, jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd. Når formannskapet behandler denne typen saker, settes utvalget med to ekstra medlemmer med kompetanse på erstatningsrett og med barnevernfaglig kompetanse. Formannskapet oppnevner de to ekstra medlemmene. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Sekretariatet • Sekretariatsleder (100 %) • Sekretær (20 %) • Psykolog på timesbasis Samhandling

Sekretariatet • Sekretariatsleder (100 %) • Sekretær (20 %) • Psykolog på timesbasis Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Forts. • Faglig underlagt oppreisningsutvalget • Adm. forankret under kommunalsjefen for interne tjenester/ prosjektansvarlig

Forts. • Faglig underlagt oppreisningsutvalget • Adm. forankret under kommunalsjefen for interne tjenester/ prosjektansvarlig i kommunen Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Sekretariatet - oppgaver • • • Motta søknader Informasjon, råd og veiledning til søkerne

Sekretariatet - oppgaver • • • Motta søknader Informasjon, råd og veiledning til søkerne Innhenting av arkivopplysninger m. v. (IKA, Folkeregisteret, Frelsesarmeen, statsarkiv og helseforetak) Samtaler med søkerne Saksframlegg med begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget Søknader om dekning av utgifter til adv. bistand Bistå søker ved ønske om innsyn i saken Arkiv- og kontorrutiner Oppreisningsordningens hjemmeside m. v. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Mer om praktisering av innsyn • Kopi av all utgående korrespondanse • Kopi av

Mer om praktisering av innsyn • Kopi av all utgående korrespondanse • Kopi av samtalereferat • Kopi av alt innsamlet materiale og sekretariatets framstilling av sakens faktiske forhold - med adgang til uttalelse - før behandling i utvalget • Rett til fullt innsyn i vurderingen/saksframlegget etter vedtak Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Hvem gjelder ordningen for? • Vedtektenes § 1 Kristiansund kommune ønsker med denne oppreisningsordningen

Hvem gjelder ordningen for? • Vedtektenes § 1 Kristiansund kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdig omsorgssvikt i barnehjem i Kristiansund i perioden 1. 7. 1954 -1. 1. 1980. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Forts. • § 4, 1. ledd sier bl. a. følgende: Personer som har vært

Forts. • § 4, 1. ledd sier bl. a. følgende: Personer som har vært plassert i barnehjem i Kristiansund før denne tidsperioden kan også bli vurdert i særlige tilfeller. • Oppreisningsutvalget ba formannskapet om en avklaring på hva kommunen legger i begrepet særlige tilfeller Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Forts. Utvidelse av tidsperioden (Jf. § 11): Personer som har vært plassert på barnehjem

Forts. Utvidelse av tidsperioden (Jf. § 11): Personer som har vært plassert på barnehjem i Kristiansund og som har blitt utsatt for omsorgssvikt og overgrep i perioden 1. 1. 1947 -30. 6. 1954 omfattes av oppreisningsordningen på lik linje med de som har vært plassert i barnehjem i perioden 1. 7. 1954 -1. 1. 1980. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Aktuell søkergruppe Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Aktuell søkergruppe Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Varighet på barnehjemsopphold Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Varighet på barnehjemsopphold Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Omsorgssvikt og overgrep i lys av: • Voksnes forhold til barn og barns deltagelse/plikter

Omsorgssvikt og overgrep i lys av: • Voksnes forhold til barn og barns deltagelse/plikter er markert annerledes i dag enn for 50 år siden. • Den generelle ressurssituasjonen i samfunnet i den aktuelle tidsperiode. (økonomisk og fysisk, men også • tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bygningsmessig standard). • Da tidens lovverk og forskrifter. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Innvilget oppreisning Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Innvilget oppreisning Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Noen gjorde en forskjell Flere av søkerne også fortalt om gode og omsorgsfulle ansatte.

Noen gjorde en forskjell Flere av søkerne også fortalt om gode og omsorgsfulle ansatte. Noen av disse var unge assistenter som med sin væremåte utgjorde en faktisk, positiv forskjell for noen av barna. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

www. kristiansund. no/oppreisningsordningen Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

www. kristiansund. no/oppreisningsordningen Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

VEDLEGG Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

VEDLEGG Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Oppreisningsordning uten forutgående granskning • Omsorgssvikt og overgrep i barneverninstitusjoner, perioden 1945 -80, et

Oppreisningsordning uten forutgående granskning • Omsorgssvikt og overgrep i barneverninstitusjoner, perioden 1945 -80, et generelt og landsomfattende fenomen(NOU 2004: 23) • En god oppreisningsordning kan kompensere for behovet for å få fremstilt sin sak, fortelle sin historie og bli trodd Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Forts. • En kommisjonsgransking ville forlenge prosessen og komplisere situasjonen ytterligere for noen av

Forts. • En kommisjonsgransking ville forlenge prosessen og komplisere situasjonen ytterligere for noen av de tidligere barnehjemsbarna • Den sentrale lokale partsrepresentanten for flere av de tidligere barnehjemsbarna var åpen for en slik løsning Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Nærmere om omsorgssvikt (NOU 2004: 23) • ”…. . Vi kan oppfatte omsorgssvikt som

Nærmere om omsorgssvikt (NOU 2004: 23) • ”…. . Vi kan oppfatte omsorgssvikt som et generelt begrep som kan anses å svare til ulike former for vanskjøtsel. Det viser til forhold der barna mangler grunnleggende fysisk og psykisk omsorg. Dette kan betraktes som en passiv form for mishandling… Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Fysisk omsorgssvikt Mangelfull fysisk omsorg er kjennetegnet av dårlig ernæring, hygiene og helsestell, mangel

Fysisk omsorgssvikt Mangelfull fysisk omsorg er kjennetegnet av dårlig ernæring, hygiene og helsestell, mangel på klær og dårlige boforhold… Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Psykisk omsorgssvikt • Mangelfull psykisk omsorg omfatter sviktende tilsyn, mangel på voksenkontakt og mentalmishandling

Psykisk omsorgssvikt • Mangelfull psykisk omsorg omfatter sviktende tilsyn, mangel på voksenkontakt og mentalmishandling som innebærer at barna blir ignorert, forsømt og avvist. Det betyr at den følelsesmessige omsorgen og oppdragerfunksjonen svikter. En slik tilværelse kan true barns sikkerhet, deres utvikling og helse”. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Fysiske overgrep • Lov om barnevern av 1953 § 42 • Forskrifter om barneheimer

Fysiske overgrep • Lov om barnevern av 1953 § 42 • Forskrifter om barneheimer av 1954: • Kroppslig refsing må ikke nyttes. Heller ikke andre former for straff bør nyttes…” Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Seksuelle overgrep (NOU 2004: 23) a) kontaktovergrep som omfatter alt fra tukling med barnet

Seksuelle overgrep (NOU 2004: 23) a) kontaktovergrep som omfatter alt fra tukling med barnet til alvorlige overgrep som samleie og lignende. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

Forts. b) ikke-kontaktovergrep som omfatter seksuelle handlinger uten direkte fysisk kontakt, men der barnet

Forts. b) ikke-kontaktovergrep som omfatter seksuelle handlinger uten direkte fysisk kontakt, men der barnet blir eksponert for ubehagelige sanseinntrykk, samt overgrep i betydningen trusler. Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet