KRIJIMI I BAZS DHNAVE S T SHMLP Qendra

  • Slides: 17
Download presentation
KRIJIMI I BAZËS DHËNAVE SË TË SHMLP ‘’Qendra e Kompetencës’’ Lënda: Menaxhimi i Bayës

KRIJIMI I BAZËS DHËNAVE SË TË SHMLP ‘’Qendra e Kompetencës’’ Lënda: Menaxhimi i Bayës së të Dhënave

BAZA E TË DHËNAVE Access-i merret me: Grumbullimin e të dhënave o Organizimin e

BAZA E TË DHËNAVE Access-i merret me: Grumbullimin e të dhënave o Organizimin e të dhënave, dhe o Administrimin e të dhënave të shumta Të dhënat janë grumbull i palidhur, i paorganizuar dhe i papërpunuar i informacioneve Me qëllim që të dhënat të bëhen funksionale kërkohet një mënyrë për t’i organizuar, pra një form e rregullt për ti gjetur kurdo herë që kërkohet dhe çfarë do që kërkohet. o

NJË BAZË E TË DHËNAVE E KRIJUAR I OFRON KËTO PËRPARSI Bënë të mundur

NJË BAZË E TË DHËNAVE E KRIJUAR I OFRON KËTO PËRPARSI Bënë të mundur gjetjen e shpejt të të dhënave 2. Access-i mund të përmbaj aq regjistrime sa edhe kërkohen 3. Kohë dhe shpenzime më të ulta nëse përdoret BDH 1.

TË METAT NËSE NUK PËRDORETBDH të dhënat redundante mungesa e fleksibilitetit të të dhënave

TË METAT NËSE NUK PËRDORETBDH të dhënat redundante mungesa e fleksibilitetit të të dhënave sigurimi i dobet I të dhënave pamundësia e këmbimit të të dhënave midis aplikacioneve Rritja e BDH dhe kompleksiteti

ELEMENTET E NJË BAZE TË TË DHËNAVE Form Query TABELA Report

ELEMENTET E NJË BAZE TË TË DHËNAVE Form Query TABELA Report

ELEMENTET E NJË BAZE TË TË DHËNAVE TABELA – është pikënisje apo themel i

ELEMENTET E NJË BAZE TË TË DHËNAVE TABELA – është pikënisje apo themel i bazës së shënimeve FORMS – mundëson plotësimin e shpejt të të dhënave QUERYES – mundëson shtrimin e kriterve, kalkulimet dhe zgjidhjen e kërkesave REPORTS – paraqet të dhënat në formatin për lexim

KRIJIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE Arkivimi i një baze të të dhënave Para

KRIJIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE Arkivimi i një baze të të dhënave Para se të kalojmë në krijimin e një baze të të dhënave duhet menduar mirë me të dhënat që duhet regjistruar Si arkivohet një bazë të të dhënave: 1. Startojmë programin e Access-it hapet dritarja për dialog që i përmban këto opsione:

1

1

1). Zgjedhim opsionin New Blank Database – ky opsion mundëson krijimin e një baze

1). Zgjedhim opsionin New Blank Database – ky opsion mundëson krijimin e një baze të zbrazt të të dhënave Opsionet Featured Online Templates janë modele të gatshme të cilat mund ti merrni si moster nëse jeni të kyqur në internet

 Në rastin tonë zgjedhim opcionin Blank Access database dhe klikojmë në OK hapet

Në rastin tonë zgjedhim opcionin Blank Access database dhe klikojmë në OK hapet dritarja File New Database si në fig vijuse:

2 Open nga hapet dritarja për zgjedhjen e lokacionit ku do të bëni arkivimin

2 Open nga hapet dritarja për zgjedhjen e lokacionit ku do të bëni arkivimin e bazës tuaj të të dhënave Klikojm në butonin

3 4 fushen File Name (shenojmë emrin me cilin dëshirojmë ta ruajmë bazën e

3 4 fushen File Name (shenojmë emrin me cilin dëshirojmë ta ruajmë bazën e të dhënave. P. sh: Shkolla) 4). Klikojmë në butonin OK 3). Në

5 5). Klikojmë në butonin Create (krijo), paraqitet baza e zbrazët t të dhënave

5 5). Klikojmë në butonin Create (krijo), paraqitet baza e zbrazët t të dhënave në dritaren kryesore të Access-it.

PËRDORIMI I DRITARËS SË BAZËS SË TË DHËNAVE Objektet e programit Access janë: 1.

PËRDORIMI I DRITARËS SË BAZËS SË TË DHËNAVE Objektet e programit Access janë: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tabelat Pyetësorët Formularët Raportet Makrot Modulet

FSHIRJA E OBJEKTEVE NGA BDH Nga dritarja e BDH mund të fshini cilindo objekt

FSHIRJA E OBJEKTEVE NGA BDH Nga dritarja e BDH mund të fshini cilindo objekt që e keni krijuar me gabime ose vlersoni që është i panevojshem. Për të realizuar këtë veprojmë kështu: 1). E hapim BDH ( P. sh: Shkolla) 2). Dhe klikojm me tastin e djatht mbi objektin që dëshirojmë ta fshijmë (P. sh tabelen Nxënësit );

 Zgjedhim butonin Delete

Zgjedhim butonin Delete

Fund

Fund