Kreu XV Konsumi dhe investimet Konsumi dhe kursimi

  • Slides: 15
Download presentation
Kreu XV Konsumi dhe investimet

Kreu XV Konsumi dhe investimet

 • • Konsumi dhe kursimi. Te ardhurat e disponueshme dhe funksioni I konsumit

• • Konsumi dhe kursimi. Te ardhurat e disponueshme dhe funksioni I konsumit YD=C+S Ne vendet e zhviluara konsumi perfshine mbi 65% te GDP Kursimi konsiderohet edhe si e mire luksi ne shkalle superiore Pjerresia e kurbes se konsumit: “ prirja marxhinale per konsum” ( Marginal Propensity for Consumption, MPS) Pjerresia e kurbes se kursimit: ” prirja margjinale per kursim” (Marginal Propensity for Saving- MPS) Pjerresia C+S=YD , nenkuptohet se MC+MS=MYD( marginal yield disposable) Prirja mesatare per konsum ( Average Propensity for Consumption APC) Prirja mesatare per kursim (Average Propensity for Saving APS)

Te ardhurat e disponueshme, konsumi, kursimi Te ardhurat e disponueshme (milionë lekë) Konsumi (milionë

Te ardhurat e disponueshme, konsumi, kursimi Te ardhurat e disponueshme (milionë lekë) Konsumi (milionë lekë) Kursimi (milionë lekë) 250 210 40 200 170 30 150 130 20 100 90 10 50 50 0 -10

 • • • C=a+b. YD, nga tabela kemi C=10+0. 8 YD S=YD-C S=YD-a-b.

• • • C=a+b. YD, nga tabela kemi C=10+0. 8 YD S=YD-C S=YD-a-b. YD S=-a+(1 -b)YD S=-10+(1 -0. 8)YD

Kurba e konsumit dhe kurba e kursimit 45° C, S Milion leke C S

Kurba e konsumit dhe kurba e kursimit 45° C, S Milion leke C S 210 MPC= 4/5 170 130 90 50 0 A B 50 100 150 200 MPC= 1/5 250 Te ardhurat e disponueshme

Funksione jolineare te konsumit dhe te kursimit 45° Kursimi C, S C konsumi S

Funksione jolineare te konsumit dhe te kursimit 45° Kursimi C, S C konsumi S 0 kursimi YD

Prirja mesatare per konsum C, S D B A APC=BM/0 M 0 M YD

Prirja mesatare per konsum C, S D B A APC=BM/0 M 0 M YD

Konsumi, te ardhurat prezente dhe te ardhurat e ardhshme Konsumi i ardhshem Yt+1+[1/(1+i)]Yt Yt+1

Konsumi, te ardhurat prezente dhe te ardhurat e ardhshme Konsumi i ardhshem Yt+1+[1/(1+i)]Yt Yt+1 M Vija e konsumit individual A N Yt Yt+[1/(1+i)]Yt+1 Konsumi prezent

Konsumi dhe ndryshimi i pasurise Konsumi i ardhshem M’ M V Yt+1 I’ W

Konsumi dhe ndryshimi i pasurise Konsumi i ardhshem M’ M V Yt+1 I’ W I A N Ct Yt N Konsumi prezent

 • Konsumi permanent, te ardhurat permanente dhe te ardhurat tranzitore • Cp =k.

• Konsumi permanent, te ardhurat permanente dhe te ardhurat tranzitore • Cp =k. Yp, ku k=MPC=APC • Te ardhurat tranzitore, difernec ne mes te atyre permanente dhe aktuale • Y=Yp+Yt • Per periudha afategjate Y=Yp • Njejte eshte edhe per konsumin • C=Cp+Ct, ose periudhe afategjate C=Cp • Funksioni I konsumit, sipas tezes se te ardhurave permanente eshte: Cp=k. Yp, ose C=k. Yp

Konsumi dhe te ardhurat permanente Konsumi C=k. Yp Y= Yp + Yt Y =

Konsumi dhe te ardhurat permanente Konsumi C=k. Yp Y= Yp + Yt Y = Yp k=APC=MPC C= Cp = Ct C = Cp Cp = k. Yp ose Cp=k. Yp Te ardhurat permanente

Investimet dhe faktoret percaktues te tyre • Invetimet dhe norma e interesit • Teoria

Investimet dhe faktoret percaktues te tyre • Invetimet dhe norma e interesit • Teoria e akseleratorit • I =v(Y -Y ) I =investimet neto ne periudhen korrente Y =te ardhruat kombetare ne periudhen korrente Y =te ardhurat kombetare ne periudhen e meparshme V= nje konstante qe njihet si akselerator. GI=v(Y -Y )+R t t t-1 t;

Norma e interesit dhe investimeve Te ardhurat Investimi vjetore per total milion 1000 leke

Norma e interesit dhe investimeve Te ardhurat Investimi vjetore per total milion 1000 leke Projekti leke investime Fitimi vjetor per Kostoja per 1000 leke te projektit me investime me norme vjetore 10% 5% A 2 100 50 900 950 B 5 250 100 50 150 200 C 8 180 100 50 80 130 D 8 150 100 50 50 100 E 5 100 50 F 10 80 100 50 -20 30 G 15 50 100 50 -50 0 H 20 30 100 50 -70 -20

Funksioni i investimeve Norma e ineresit 10% 5% I=f(i) 23 38 Investime (milionë lekë)

Funksioni i investimeve Norma e ineresit 10% 5% I=f(i) 23 38 Investime (milionë lekë)

Teoria e akseleratorit I = v (Y – Y ) t t t-1 GI

Teoria e akseleratorit I = v (Y – Y ) t t t-1 GI = v (Y – Y ) + R t t-1 t