Krankenpastoral in Deutschland und im Bistum Regensburg Poskytovn

  • Slides: 17
Download presentation
Krankenpastoral in Deutschland und im Bistum Regensburg Poskytování pastorační péče v nemocnicích v Německu

Krankenpastoral in Deutschland und im Bistum Regensburg Poskytování pastorační péče v nemocnicích v Německu a v diecézi Regensburg Velehrad, Oktober 2012 Velehrad, říjen 2012 1

Zur Situation in Deutschland Situace v Německu 2065 Krankenhäuser (Stand: 2010) - 435 in

Zur Situation in Deutschland Situace v Německu 2065 Krankenhäuser (Stand: 2010) - 435 in katholischer Trägerschaft (Orden, Caritas) -230 in evangelischer Trägerschaft (Diakonie) -Private Träger (nehmen zu) -Kommunale Träger (Landkreise, Bezirke u. a. ) 2065 nemocnic (stav z roku 2010) • 435 ve správě katolické církve (řeholní řády, charita) • 230 ve správě evangelické církve (diakonie) • soukromé kliniky (vzrůstající trend) • státní nemocnice (krajské, okresní) Die Zahl ist innerhalb von 20 Jahren um die Hälfte gesunken! Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten von 14 auf 7 Tage. Za posledních 20 let klesl jejich počet o polovinu! Průměrný pobyt pacienta se snížil ze 14 na 7 dnů. 2

Zur Situation in Deutschland Situace v Německu Kirchliche Krankenhäuser haben noch Priester und Ordensleute

Zur Situation in Deutschland Situace v Německu Kirchliche Krankenhäuser haben noch Priester und Ordensleute in der Krankenpastoral und in der Pflege (Ihre Zahl nimmt ab). V církevních nemocnicích pečují a působí jako nemocniční kaplani především kněží nebo řeholníci (jejich počet ubývá). Freie Träger halten Ausschau nach Nemocnice mají snahu zlepšit kvalitu Seelsorge. Sie wollen die Qualität der péče o pacienty také po duchovní Patientenversorgung verbessern stránce (konkurenční boj). (Konkurrenzkampf). Wenn kein kirchliches Personal gefunden wird, werden auch „Seelsorger“ auf dem „freien Markt“ gesucht. Pokud nebude k dispozici dostatek pastoračních pracovníků z jednotlivých církví, budou „pečovatelé o duši“ vyhledávání na „volném trhu“. 3

Mehr über die Lage in Deutschland im Internet: Více o situaci v Německu na

Mehr über die Lage in Deutschland im Internet: Více o situaci v Německu na internetové stránce: http: //www. kkvd. de/72344. html 4

Über die Lage im Bistum Regensburg: Více o situaci v diecézi Řezno na internetové

Über die Lage im Bistum Regensburg: Více o situaci v diecézi Řezno na internetové stránce: Internet: http: //www. seelsorge-pflege. de/unsere-zielgruppen/10 krankenhausseelsorge. html 5

Krankenseelsorge wird praktiziert: Pastorační péče o nemocné je praktikována prostřednictvím: • durch Besuche in

Krankenseelsorge wird praktiziert: Pastorační péče o nemocné je praktikována prostřednictvím: • durch Besuche in den Wohnungen • durch Besuche in den Krankenhäusern • durch eigene Krankenhauseelsorger • návštěv v domácnostech • návštěv v nemocnicích • vlastních nemocničních kaplanů Das biblische Motiv: „Ich war krank und ihr habt mich besucht“ (Mt 25, 36) Biblický motiv: „Byl jsem nemocný a navštívili jste mě“ (Mt 25, 36) 6

Allgemeine Lage • Personalmangel: mehr als 50 Prozent aller Krankenhausseelsorger sind keine Priester. Der

Allgemeine Lage • Personalmangel: mehr als 50 Prozent aller Krankenhausseelsorger sind keine Priester. Der größte Teil sind Laientheologen (Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, ehrenamtliche Helfer und Helferinnen) Současná situace • Otázka personálu: více než 50% všech nemocničních kaplanů nejsou kněží. Většinu tvoří laici (pastorační pracovníci, farní referenti, neplacení pomocníci a pomocnice) Personální stav v diecézi Řezno Personalstand im Bistum Regensburg (v roce 2011) (Stand 2011) • 13 diecézních kněží • 13 Diözesanpriester • 12 řeholních kněží • 12 Ordenspriester • 4 řeholnice • 4 Ordensfrauen • 6 jáhnů • 6 Diakone • 9 pastoračních pracovnic • 9 Gemeinde- oder Pastoralreferentinnen • 6 pastoračních pracovníků • 6 Gemeinde- oder Pastoralreferenten 7

Allgemeine Lage Současná situace 1. Der Seelsorger ist nicht mehr „Einzelgänger“, sondern Mitglied im

Allgemeine Lage Současná situace 1. Der Seelsorger ist nicht mehr „Einzelgänger“, sondern Mitglied im therapeutischen Team – besonders in Palliativstationen! 1. Nemocniční kaplan není samostatná jednotka, nýbrž je členem terapeutického týmu - obzvláště v paliativní péči. 2. Der Seelsorger ist nicht nur in Todesnähe gefragt, sondern auch als Trauerbegleiter. 2. Nemocniční kaplan nemá být nablízku jen v blížící se smrti, ale má doprovázet i během truchlení. 3. Der Seelsorger ist nicht nur für die Patienten tätig, sondern auch für das Krankenhauspersonal 3. Nemocniční kaplan nepracuje pouze s pacienty, ale též se věnuje personálu nemocnice. 4. Die Nachfrage nach dem Bußsakrament und nach der Krankenkommunion hat erkennbar nachgelassen. 4. Poptávka po svátosti smíření a svatém přijímání viditelně klesla. 5. Die Krankensalbung – auch häufiger und für mehrere Patienten in einem eigenen Gottesdienst - hat Zukunft. 5. Svátost pomazání nemocných – udílena častěji a pro více pacientů při mši sv. – má budoucnost. 8

Allgemeine Lage 6. Ökumenische Zusammenarbeit ist selbstverständlich. 7. Krankenhausträger fragen im Rahmen von Zertifizierungs-maßnahmen

Allgemeine Lage 6. Ökumenische Zusammenarbeit ist selbstverständlich. 7. Krankenhausträger fragen im Rahmen von Zertifizierungs-maßnahmen nach dem Inhalt der Seelsorge. Qualitätssicherung verlangt nachweisbare „Leistungen“. 8. Eine EDV-Unterstützung ermöglicht und erschwert gleichzeitig die notwendige Dokumentation der seelsorglichen Arbeit. Seelische und geistliche Vorgänge kann man aber nicht einfach messen und nachweisen! Höchstens durch die erkennbare Zufriedenheit des Patienten. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. (Martin Buber) Současná situace 6. Ekumenická spolupráce je samozřejmostí. 7. V rámci certifikačních opatření jsou otázky souvislosti s obsahem pastorační péče. Zajištění kvality vyžaduje prokazatelné výsledky. 8. Počítačová technika (elektronické zpracování dat) umožňuje a zároveň ztěžuje nezbytnou dokumentaci pastorační práce. Duševní a duchovní procesy se ale nedají nijak snadno měřit nebo prokázat! Nanejvýš skrze viditelnou spokojenost pacientů. Úspěch není jméno pro Boha. (Martin Buber) 9

Aus- und Weiterbildung Vzdělávání a další vzdělání ü ü ü Voraussetzung für den Dienst

Aus- und Weiterbildung Vzdělávání a další vzdělání ü ü ü Voraussetzung für den Dienst in einem Krankenhaus ist die Teilnahme an einem sog. KSA-Kurs (= „klinische Seelsorge-Ausbildung!) Das ist ein „Lernen, nicht in Büchern, sondern in menschlichen Dokumenten“ - (am Krankenbett) mit Begleitung durch Supervision. -------------------------------Eine Diözesankonferenz pro Jahr – eine Bundeskonferenz pro Jahr für die Krankenseelsorge-Beauftragten der Diözesen Drei Regionalkonferenzen (an drei Orten) Drei Fachkonferenzen: Psychiatrieseelsorger Kinderkrankenhaus-Seelsorge Palliativ-Seelsorge Eine freiwillige „Lerngruppe Kollegiale Beratung“ • • Předpokladem pro práci v nemocnici je účast na KSA- kurzu (= vzdělání v oblasti klinické pastorační péče). Je to učení, ale ne z knih, nýbrž z reálných situací v nemocnici skrze doprovázení a supervizi. Diecézní konference pořádaná každoročně – spolková konference pověřených nemocničních kaplanů za diecézi Tři regionální konference (na třech místech) Tři odborné konference: pastorační péče na psychiatrických odd. pastorační péče na dětských odd. paliativní pastorační péče Dobrovolná „vzdělávací skupina kolegiální konzultace“ 10

Erfahrungen aus der Praxis Abschließende Hinweise Zkušenosti z praxe Závěrečné poznámky Lebenslanges Lernen ist

Erfahrungen aus der Praxis Abschließende Hinweise Zkušenosti z praxe Závěrečné poznámky Lebenslanges Lernen ist notwendig! Celoživotní vzdělávání je nezbytností! 11

Typische Verhaltensweisen… Typické způsoby chování. . . 12

Typische Verhaltensweisen… Typické způsoby chování. . . 12

Worüber reden? Was mitbringen? O čem mluvit? Co přinést? 1. Teilnehmen und Teilgeben –

Worüber reden? Was mitbringen? O čem mluvit? Co přinést? 1. Teilnehmen und Teilgeben – nicht die allerneuesten Nachrichten. Mehr zuhören als reden! 2. Keine unmöglichen Versprechungen! 3. Keine langen Krankengeschichten. 4. Keine großen Geschenke. 1. Účastnit se a sdílet – nikoli však nejnovější novinky Více naslouchat než mluvit! 2. Neslibovat nemožné! 3. Žádné dlouhé chorobopisy! 4. Žádné velké dary! 13

„Sie sollten endlich mal etwas für Ihre Seele tun!“ „Vy byste měl konečně udělat

„Sie sollten endlich mal etwas für Ihre Seele tun!“ „Vy byste měl konečně udělat něco pro svou duši!“ Belehrungen helfen nicht weiter! Denn: Poučování nepomůže dále nikomu! Protože: Erfahrung kommt vor der Belehrung! Zkušenost předchází poučování! Da-sein kommt vor dem Tätig-sein! Pouhá přítomnost předchází jakýmkoliv činům! 14

Die Begegnung mit Kranken ist „Beziehungsarbeit“! Při setkání s nemocnými je třeba navázat vztah!

Die Begegnung mit Kranken ist „Beziehungsarbeit“! Při setkání s nemocnými je třeba navázat vztah! ü Leben ist ein ständiges Beziehungsgeschehen. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung. “ (Martin Buber) ü Život je o neustálém navazování vztahů. „Celý opravdový život je setkání. “ (Martin Buber) ü Beziehungen sind immer manipulativ, bewusst oder unbewusst. ü Vztahy jsou vždy manipulativní, ať už vědomě nebo nevědomě. ü Eine seelsorglich hilfreiche Beziehung gelingt umso besser, je geringer der Grad der Manipulation ist. ü Pastorační setkání s nemocným je tím více zdárnější, čím menší je stupeň manipulace. 15

Deshalb: Mehr Zuhören als Reden Proto: více naslouchat, než mluvit Höre alles, was der

Deshalb: Mehr Zuhören als Reden Proto: více naslouchat, než mluvit Höre alles, was der Herr, unser Gott, sagt. (5 Mos 5, 27) 16 Vyslechni všechno, co Hospodin, náš Bůh, řekne. (Deut 5, 27)

Von Jesus lernen Hinschauen und Berühren Pohlédnout a dotknout se Učit se od Ježíše

Von Jesus lernen Hinschauen und Berühren Pohlédnout a dotknout se Učit se od Ježíše üEr schaute sie an. Pohlédl na ni. üEr fragte sie, was sie wollen. (Erst zuhören, dann tun!) Zeptal se jich, co chtějí. (Nejprve naslouchat, pak konat!) üEr berührte sie mit seiner heilenden Hand. (Gottes Nähe in menschlichen Gebärden!) Dotkl se jí svou uzdravující rukou. (Boží blízkost v lidském počínání!) 17