KOOLILAPSE TERVIS MEIE HINE VASTUTUS Koolijuhtide infopev Mustame

  • Slides: 17
Download presentation
KOOLILAPSE TERVIS – MEIE ÜHINE VASTUTUS Koolijuhtide infopäev Mustamäe Reaalgümnaasiumis 04. november 2015 Kädi

KOOLILAPSE TERVIS – MEIE ÜHINE VASTUTUS Koolijuhtide infopäev Mustamäe Reaalgümnaasiumis 04. november 2015 Kädi Lepp

 koolitervishoiu vastutusalast Sisu meie probleemidest teenuse korraldamisega mõnedest Tallinna koolilaste tervisenäitajatest 2014. a

koolitervishoiu vastutusalast Sisu meie probleemidest teenuse korraldamisega mõnedest Tallinna koolilaste tervisenäitajatest 2014. a toimunud õpilase elu-olu uuringust koostöö arendamise ootustest ja võimalustest

Vastutus on tagajärgede kandmine oma tegude või tegemata jätmiste eest. Toomas Hendrik Ilves: „Olles

Vastutus on tagajärgede kandmine oma tegude või tegemata jätmiste eest. Toomas Hendrik Ilves: „Olles enesele sihid paika seadnud, ei või me seejuures unustada, et nendeni jõuame vaid ühiselt vastutuse koormat kandes ja ühes suunas liikudes“ Kõne ÜRO Peaassambleel 24. 042010 Vikipeedia

SA Tallinna Koolitervishoid Koolitervishoiuteenuse alusdokumendid Kokku 89 kooli (sh ka HEV koolid, era- ja

SA Tallinna Koolitervishoid Koolitervishoiuteenuse alusdokumendid Kokku 89 kooli (sh ka HEV koolid, era- ja kutsekoolid) Õpilasi 47 000 Õdesid 67 Teenuse kättesaadavuse tingimused (Leping EHK-ga) - üle 600 õpilasega (125 õp HEV) koolis õe tööaeg 40 h nädalas - alla 600 (125) õpilasega koolis õe tööaeg vastavalt õpilaste arvule - vastuvõtu ajad ja kontaktandmed kooskõlastatud ja kättesaadavad - õppe- ja eksamiperioodil peab kooliõe vastuvõtuaeg moodustama vähemalt pool kooliõe tööajast PGS § 43 Tervishoiuteenuse osutamine koolis SM määrus 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale”.

 PGS § 27 Õpilase kooli vastuvõtmine (4) … tingimused ja korra kehtestab HTM

PGS § 27 Õpilase kooli vastuvõtmine (4) … tingimused ja korra kehtestab HTM … HTM määrus 43 § 3. (1) Kooli vastuvõtmiseks esitada taotlus, millele lisada 3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul Õde vajab tervisinfot, mõningatel juhtudel ka kooli personal PGS § 27 (5) … lõike 4 alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses kehtestab kooli pidaja või kooli pidaja volitusel direktor kooli vastuvõtu tingimused ja korra Kas on võimalik, et kooli astumisel nõuab kool ka lapse terviseandmeid? a) eelnevad vaktsineerimised b) perearsti poolt läbiviidud koolimineva lapse läbivaatuse andmed (juhul, kui need pole Terviseinfosüsteemis (TIS) krüpteeritud)

Koolitervishoiuteenus on tervishoiuteenuste loetelus Tervishoiuteenuse korraldamise seadus, SM 01. 09. 2010 määrus nr 55

Koolitervishoiuteenus on tervishoiuteenuste loetelus Tervishoiuteenuse korraldamise seadus, SM 01. 09. 2010 määrus nr 55 § 2 PGS § 35 Õppes osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine (2) Õppetundidest mõjuvad põhjused on järgmised: 1) Õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine

Kuni 18 -aastaste laste ambulatoorse ennetava tervisekontrolli ajakava ja teostajad Vanus/klass Perearst Kooliõde Hambaarst

Kuni 18 -aastaste laste ambulatoorse ennetava tervisekontrolli ajakava ja teostajad Vanus/klass Perearst Kooliõde Hambaarst 7 -8 a/ 1. kl x x 8 -9 a/ 2. kl x 9 -10 a/ 3. kl 11 -12 a/ 4. kl x 13 -14 a/ 7. kl 15 -16 a/ 9. kl 17 – 18 a/ 11. kl x x x

Õpilaste tervisehäired 2004 -2014 profülaktiliste läbivaatuste põhjal

Õpilaste tervisehäired 2004 -2014 profülaktiliste läbivaatuste põhjal

Teadaolevate riskifaktorite ja krooniliste haiguste jaotus 3. ja 7. kl Tallinna õpilastel seisuga 15.

Teadaolevate riskifaktorite ja krooniliste haiguste jaotus 3. ja 7. kl Tallinna õpilastel seisuga 15. 10. 2015 ( %) Kooliõel on riskilaste jälgimise kohustus

Pöördumised 01. – 31. 05. 2015 tõsiste tervisemuredega 25 147 Nõustamised Peavalu, kõhuvalu, iiveldus,

Pöördumised 01. – 31. 05. 2015 tõsiste tervisemuredega 25 147 Nõustamised Peavalu, kõhuvalu, iiveldus, ärevus, unehäired, pearinglus, kiirenenud pulss, südame kloppimine, kõrgenenud vererõhk, agressiivsus, väsimus, enesevigastamine, suitsiidi mõtted, armuprobleemid Tegelik põhjus tuleb välja selgitada ja selleks võib olla: energiajookide tarbimine, arvutimängude mängimine, , kooliskäimisest loobumise mõtted, probleemid suhtlemises, psüühikahäired, alkoholi ja uimastite tarbimine või hoopis armastuse ja toetuse puudumine Mis edasi saab? - Juhtumipõhised arutelud igas koolis - VERGE koolitus 28. -29. 01. 2016 LVTK-s Tervise 28 õpetus konfliktsete olukordade lahendamiseks http: //verge. ee/

Raskete traumade arv ja toimumise koht 2015 ja 2014 450 Raskemad õnnetused koolis ajavahemikul

Raskete traumade arv ja toimumise koht 2015 ja 2014 450 Raskemad õnnetused koolis ajavahemikul 01. 0101. 11. 2015 384 400 350 272 300 250 200 126 150 133 100 50 13 0 Tööõpetuse Keh-kasv tunnis Vahetunnis Kokku 2015 Traumade arv ja toimumise koht Kokku 2014

 Riiklik hindamine (Terviseamet, EHK, Riigikontroll) Asutuse sisehindamine Teenuse ja kooliõdede töö kvaliteet -

Riiklik hindamine (Terviseamet, EHK, Riigikontroll) Asutuse sisehindamine Teenuse ja kooliõdede töö kvaliteet - arenguvestlused - töösoorituse hindamine (kooliõe tase 1, 2 ja 3) Kooli ja õpilaste rahulolu - tagasiside koolilt - tagasiside õpilastelt

Noored Euroopas 2014 Rahvusvaheline õpilaste elu-olu uuring Lastel on õigus öelda välja oma soovid

Noored Euroopas 2014 Rahvusvaheline õpilaste elu-olu uuring Lastel on õigus öelda välja oma soovid ja arvamused Metoodika Eesmärk: teada saada peamised riski- ja kaitsefaktorid - 79 küsimusega standarditud küsimustik - valimis 3139 Tallinna koolide 15 -16 aastast õpilast - 23 eesti ja 21 vene õppekeelega kooli ning 6 kutsekooli Meil on kohustus sellele reageerida ja proovida teha laste elu paremaks - oktoober-november 2014 Analüüsi tulemused koolidele CD-l järgmise nädala jooksul

Tunnen end koolis halvasti Tunnen end koolis alati või sageli halvasti 18 16 14

Tunnen end koolis halvasti Tunnen end koolis alati või sageli halvasti 18 16 14 Noored Euroopas 2012 ja 2014 12 10 8 6 4 2 0 2012 1014 Tallinn Kõik linnad

Tundsin end viimase nädala jooksul kurva või õnnetuna Noored Euroopas 2014

Tundsin end viimase nädala jooksul kurva või õnnetuna Noored Euroopas 2014

Meie ootused Kooliõe kaasamist juhtumiaruteludesse Õpilasel peab olema võimalus saada tervishoiuteenust ka tunni ajal

Meie ootused Kooliõe kaasamist juhtumiaruteludesse Õpilasel peab olema võimalus saada tervishoiuteenust ka tunni ajal Mõistmist, et kooliõde peab vahel täitma tööülesandeid ka väljaspool kooli Tagasisidet kooliõe töö kohta (teenindamise kultuur, aktiivsus, osalemine, koostöövalmidus)

Ükski lumehelves ei tunne ennast laviinis süüdi. Voltaire Teie küsimused, ettepanekud kadi. lepp@kth. ee

Ükski lumehelves ei tunne ennast laviinis süüdi. Voltaire Teie küsimused, ettepanekud kadi. [email protected] ee Telefon 6414221, 56256670