Konu 7 TARIM HUKUKU KONUSUNDA YURTTALAR YASASI Medeni

  • Slides: 19
Download presentation
Konu 7: TARIM HUKUKU KONUSUNDA YURTTAŞLAR YASASI

Konu 7: TARIM HUKUKU KONUSUNDA YURTTAŞLAR YASASI

Medeni Hukuk: Kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel

Medeni Hukuk: Kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır.

Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir. Temeli 2002 tarihli 4721 sayılı

Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir. Temeli 2002 tarihli 4721 sayılı Medeni Kanun ve 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu'dur. Medeni Hukuk; Kişiler Hukuku, Aile Hukuku , Miras Hukuku , Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku dallarına ayrılır

Kişiler Hukuku : Gerçek Kişi : Hukuk açısından bütün insanlar (hakiki şahıslar) kişidir. Kişilik,

Kişiler Hukuku : Gerçek Kişi : Hukuk açısından bütün insanlar (hakiki şahıslar) kişidir. Kişilik, doğumla kazanılır ölümle biter. Her insan hak ehliyeti açısından eşittir. Tüzel Kişi : Hükmi şahıs olan tüzel kişiler, insanların oluşturduğu kişilik hakkı taşıyan kurumlardır. Bu kurumlar Kişiler Hukukuna göre dernekler ve Vakıflardır. Öte yandan, devlet kurumları kamu tüzel kişileri olarak kamu hukukunu ilgilendirir. Şirketler, sendikalar, partiler de medeni hukuk dışındaki tüzel kişilerdir.

Aile Hukuku : � Aile hukuku, ailelerle ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde

Aile Hukuku : � Aile hukuku, ailelerle ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma , evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri , aile konutu , soy bağı , evlat edinme , çocuğun nafaka hakkı yasal danışmanlık , yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları , başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Miras Hukuku : Bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde ,

Miras Hukuku : Bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde , para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani mal varlığının mukadderatını düzenleyen hukuk kurallarından ibarettir. Mirasçı, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mirasının intikal ettiği gerçek veya tüzel kişilerdir.

Eşya Hukuku : Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya “hakimiyet ilişkisini” düzenleyen hukuk dalıdır. Bu

Eşya Hukuku : Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya “hakimiyet ilişkisini” düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hakimiyet ilişkisi bir hakka dayanıyorsa “ayni haklar”, bir hakka dayanmıyor sadece fiili bir durumdan ibaret kalıyorsa “zilyetlik” denir. Eşya hukukunun üç ana konusu a)Ayni haklar b)Zilyetlik c)Tapu sicilidir. Eşya hukuku kişilerin eşyalar ile her türlü hakimiyet ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır.

Borçlar Hukuku: Eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği

Borçlar Hukuku: Eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlu olan tarafın alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde bulunmakla yükümlü olduğu, alacaklının da borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini isteyebileceği hukuki bir bağdır.

Yurttaşlar Yasasının yürürlüğe girişini ve uygulamasını gösteren 864 sayılı yasanın 43. maddesine göre ;

Yurttaşlar Yasasının yürürlüğe girişini ve uygulamasını gösteren 864 sayılı yasanın 43. maddesine göre ; Yurttaşlar Yasasına ve Borçlar Yasasına uymayan kurallar ortadan kaldırılmıştır. Bundan dolayı miri toprak rejimi Yurttaşlar Yasasının yürürlüğe girmesiyle tarihe karışmıştır.

Yurttaşlar Yasasının tarımsal konularla ilgili kurallarının bazı yeniliklerinin kapsamına karşın modern hukuk anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Yurttaşlar Yasasının tarımsal konularla ilgili kurallarının bazı yeniliklerinin kapsamına karşın modern hukuk anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Yurttaşlar Hukukunun klasik ilkeleri bugünkü tarım yasasını düzenlemek konusunda yetersizdir. Onun için Yurttaşlar Yasasının ve Borçlar Yasasının Tarım Hukuku ile ilgili konularda temelden yanlış hareket ettiği söylenebilir.

Özel hukuk özünden dolayı sosyal yaşamda tutucu ve hatta gerici unsurlardandır. Kamu Hukukuna kıyasla

Özel hukuk özünden dolayı sosyal yaşamda tutucu ve hatta gerici unsurlardandır. Kamu Hukukuna kıyasla , sosyal değişmelere açık değildir. Bu nedenle tarımsal yaşamdaki sosyal değişmelere ayak uyduramaz. Tarım Hukukunun kendine özgü ve gelişen gereksinimlerini gecikmeden karşılayamamaktadır.

Bizde temel bir yasa olarak Yurttaşlar Yasasının hukuk devriminin esaslı bir parçası olduğu görüşü

Bizde temel bir yasa olarak Yurttaşlar Yasasının hukuk devriminin esaslı bir parçası olduğu görüşü egemendir. Bu nedenle Yurttaşlar yasasını değiştirmemek olduğu gibi korumak için büyük bir titizlik gösterilir. Böylece devrin korunduğu sanılmaktadır. Bu tutumun haklı yönleri olsa da tam anlamıyla yeterli olduğu söylenemez.

Bu konuda bir başka önemli nokta ise ülkemiz için Yurttaşlar Yasasının getirdiği sistemin devrimci

Bu konuda bir başka önemli nokta ise ülkemiz için Yurttaşlar Yasasının getirdiği sistemin devrimci niteliğinin özellikle kişiler hukuku , aile hukuku ve miras hukuku alanlarında geçerli olduğudur. Gerçekten Yurttaşlar Yasasının getirdiği yenilik ve reformlar bu konularda önemlidir.

İsviçre Yurttaşlar Yasası yapılırken ayrıca bir Tarım Yasası düşünülmediğinden Tarım Hukukunun başlıca konuları da

İsviçre Yurttaşlar Yasası yapılırken ayrıca bir Tarım Yasası düşünülmediğinden Tarım Hukukunun başlıca konuları da bu yasa içerisinde ele alınmış ve tarım için birçok özel kurallar getirilmesine karşın , genel olarak gene de liberal felsefi açıdan düzenlenmiştir. Ancak İsviçre’de daha sonraları ekonomik zorunluluklar; toprak spekülasyonunu önlemek ve sanayi ve ticaretteki serbest rekabeti toprak konusunda ortadan kaldırmak , toprağın çiftçilerin elinde kalmasını sağlamak ve özellikle toprak mülkiyetinde sosyal önemi birinci plana almak gereklerini duyurmuştur.

Özel Hukuk Eşit haklara sahip kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına Özel Hukuk denir.

Özel Hukuk Eşit haklara sahip kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına Özel Hukuk denir. Kamu Hukuku Devletin kişilerle veya başka devletlerle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarına kamu hukuku denir.

Kamu Hukuku Özel Hukuk ayrımı: Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının hangi kıstasa dayanacağı

Kamu Hukuku Özel Hukuk ayrımı: Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının hangi kıstasa dayanacağı tartışmalara yol açmışsa da ana hatlarıyla kamu gücüne ve otoritesine sahip olan kuruluşların (Devlet , belediye , üniversite) bu otoriteye tabi şahıslarla veya birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların kamu hukukuna; kişilerin eşit şart ve yetkilere tabi kimseler olarak kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen kuralların ise özel hukuka girdiği söylenebilir.

Medeni Kanun Kişilerin; medeni ilişkilerini, mülkiyet ilişkilerini, hak ve borçlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Evlilik;

Medeni Kanun Kişilerin; medeni ilişkilerini, mülkiyet ilişkilerini, hak ve borçlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Evlilik; mülk edinme, sözleşme yapma gibi ilişkiler medeni hukuk içinde düzenlenmiştir.

Yurttaş : Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş Yasa : Devletin

Yurttaş : Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş Yasa : Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. Yurttaşlar Yasası : Aile, miras ve eşya adaletine ait ilişkileri düzenleyen yasa.

Kanun: Türkiye Büyük Millet Meclisince Yazılı biçimde, kanun adı altında, sürekli olarak uygulanmak üzere

Kanun: Türkiye Büyük Millet Meclisince Yazılı biçimde, kanun adı altında, sürekli olarak uygulanmak üzere çıkarılan, genel ve soyut nitelikte olan hukuk kurallarına kanun denir.