Kontroln innost ve zdravotnictv Kontroln innost ve zdravotnictv

  • Slides: 18
Download presentation
Kontrolní činnost ve zdravotnictví

Kontrolní činnost ve zdravotnictví

Kontrolní činnost ve zdravotnictví • Ministerstvo zdravotnictví • Krajský úřad • Kraj • Zdravotní

Kontrolní činnost ve zdravotnictví • Ministerstvo zdravotnictví • Krajský úřad • Kraj • Zdravotní pojišťovny • Státní ústav pro kontrolu léčiv

Právní úprava • § 11 – § 27 zákona č. 372/2011 Sb. , o

Právní úprava • § 11 – § 27 zákona č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) • § 46 - § 52 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění • Zákon č. 255/2012 Sb. , o kontrole (kontrolní řád)

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb • Poskytovatel může poskytovat pouze zdravotní služby uvedené v

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb • Poskytovatel může poskytovat pouze zdravotní služby uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních služeb. • O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje krajský úřad.

Poskytovatelé zdravotních služeb Nestátní Státní zařízení Ministerstva zdravotnictví zařízení Ministerstva obrany Zařízení Ministerstva vnitra

Poskytovatelé zdravotních služeb Nestátní Státní zařízení Ministerstva zdravotnictví zařízení Ministerstva obrany Zařízení Ministerstva vnitra smluvní nesmluvní krajská zařízení jiných právnických osob (než-li kraje) zařízení jiných právnických osob (církve, nadace) zařízení fyzických osob

Státní poskytovatelé ZS Zřizovatel • Ministerstvo zdravotnictví Forma • Příspěvkové organizace • Obchodní společnosti

Státní poskytovatelé ZS Zřizovatel • Ministerstvo zdravotnictví Forma • Příspěvkové organizace • Obchodní společnosti (omezeně) Druh • Fakultní nemocnice • Letecká záchranná služba • Zdravotní ústavy • Odborné léčebné ústavy • Nemocnice • Psychiatrické nemocnice

Nestátní poskytovatelé ZS Zřizovatel • Kraj • Obec Forma • Příspěvkové organizace • Obchodní

Nestátní poskytovatelé ZS Zřizovatel • Kraj • Obec Forma • Příspěvkové organizace • Obchodní společnosti Druh • Nemocnice • Zdravotnická záchranná služba • Psychiatrické nemocnice

Obecné podmínky Osoba provozovatele zdravotních služeb • Odborná způsobilost • Členství v komoře •

Obecné podmínky Osoba provozovatele zdravotních služeb • Odborná způsobilost • Členství v komoře • Bezúhonnost • Odborný zástupce • pracovněprávní nebo obdobný vztah; • maximálně pro dva poskytovatele Zdravotnické zařízení Obor zdravotní péče • Provozní řád schválený orgánem ochrany veřejného zdraví • Věcné a technické vybavení vyhláška č. 92/2012 Sb. • Personální zabezpečení vyhláška č. 99/2012 Sb.

Vydání oprávnění k poskytování ZS • Na vydání oprávnění k poskytování ZS při splnění

Vydání oprávnění k poskytování ZS • Na vydání oprávnění k poskytování ZS při splnění obecných i speciálních podmínek je právní nárok – správní řízení • Oprávnění k poskytování ZS nelze převést na jinou osobu!

Poskytování ZS bez oprávnění • Odborná první pomoc • Zařízení sociálních služeb • Převoz

Poskytování ZS bez oprávnění • Odborná první pomoc • Zařízení sociálních služeb • Převoz osoby ze zahraničí do ČR nebo naopak • Poskytování zdravotních služeb osobami usazenými, hostujícími nebo se sídlem v jiném členském státě EU

Povinnosti poskytovatele ZS • Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou

Povinnosti poskytovatele ZS • Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb; • podílet se na žádost kraje na zajištění LPS; • informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění; • další povinnosti vymezené zejména zákonem č. 372/2011 Sb.

Nesmluvní poskytovatel ZS • Poskytování zdravotních služeb za přímou úhradu • Povinnost upozornit pacienta

Nesmluvní poskytovatel ZS • Poskytování zdravotních služeb za přímou úhradu • Povinnost upozornit pacienta na podmínky poskytování zdravotních služeb (nehrazená péče) • Smlouva o péči o zdraví (§ 2636 a násl. NOZ)

Výběrové řízení • Zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených zdravotních služeb svým pojištěncům (časovou

Výběrové řízení • Zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených zdravotních služeb svým pojištěncům (časovou i místní dostupnost)! • Tuto povinnost plní prostřednictvím sítě smluvních poskytovatelů zdravotních služeb – smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb! • Před uzavřením smlouvy se musí konat výběrové řízené – zákonná podmínka!

Výběrové řízení – nekoná se • • • Pro poskytovatele lékárenské péče Vězeňská služba

Výběrové řízení – nekoná se • • • Pro poskytovatele lékárenské péče Vězeňská služba Rozšíření sítě smluvního poskytovatele ZZS Centrum vysoce specializované péče Uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se stejným subjektem (nesmí docházet k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb)

Ukončení činnosti • Úmrtí poskytovatele – zajištění zdravotnické dokumentace a oznámení krajskému úřadu osobami

Ukončení činnosti • Úmrtí poskytovatele – zajištění zdravotnické dokumentace a oznámení krajskému úřadu osobami blízkými (vlastníkem objektu) • Ukončení činnosti – oznamovací povinnost poskytovatele • Krajský úřad – zabezpečí zdravotnickou dokumentaci, oznámí její převzetí nebo předání jinému poskytovateli (na dobu, než si pacient zvolí jiného poskytovatele)

Odejmutí oprávnění k poskytování ZS • Poskytování zdravotních služeb prostřednictvím osob nezpůsobilých k výkonu

Odejmutí oprávnění k poskytování ZS • Poskytování zdravotních služeb prostřednictvím osob nezpůsobilých k výkonu zdravotnického povolání • Poskytovatel opakovaně požadoval od pacientů úhradu za zdravotní služby v rozporu se zákonem • Zdravotní služby nejsou poskytovány po dobu delší než 1 rok

Kontrolní činnost SÚKL • Zákon č. 378/2007 Sb. , o léčivech • Zákon č.

Kontrolní činnost SÚKL • Zákon č. 378/2007 Sb. , o léčivech • Zákon č. 268/2014 Sb. , o zdravotnických prostředcích (od 1. 4. 2015) • Zákon č. 372/2012 Sb. , o zdravotních službách • Zákon č. 255/2012 Sb. , o kontrole (kontrolní řád)

Kontrolní činnost • Úřad pro ochranu osobních údajů • Česká lékařská komora • Veřejný

Kontrolní činnost • Úřad pro ochranu osobních údajů • Česká lékařská komora • Veřejný ochránce práv