Konsumi dhe Investimet Shpenzimet agragete n Y AD

  • Slides: 21
Download presentation
Konsumi dhe Investimet

Konsumi dhe Investimet

Shpenzimet agragete n Y = AD= C + I + G + NX Shpenzimet

Shpenzimet agragete n Y = AD= C + I + G + NX Shpenzimet e konsumit n Shpenzimet investive n Shpenzimet qeveritare n Neto eksporti

E Ardhura e disponueshme n n n E ardhura disponueshme eshte pjesa qe mbetet

E Ardhura e disponueshme n n n E ardhura disponueshme eshte pjesa qe mbetet pas pageses se tatimit. Yd= C + S Eshte shuma e konsumit dhe kursimit.

A eshte konsumi I lidhur me te ardhurat? Konsumi 6000 5000 4000 3000 2000

A eshte konsumi I lidhur me te ardhurat? Konsumi 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 4000 6000 Real GDP 8000 10000

Konsumi dhe Funksioni I konsumit n n n Konsumi perfaqeson shpenzimet e konsumatoreve private

Konsumi dhe Funksioni I konsumit n n n Konsumi perfaqeson shpenzimet e konsumatoreve private per mmallra konsumi te tanishem. . Familjet mund te bejne tri gjera me te ardhurat e tyre. Mund te konsmojne per mallra dhe sherbime, te kursejne, dhe mund te paguajne tatim. Ne cdo vend konsumi eshte komponenti me i madhe ne GDP

Funksioni I konsumit n n n Percaktuesi kryesore I nivelit te konsumit ne nje

Funksioni I konsumit n n n Percaktuesi kryesore I nivelit te konsumit ne nje periudhe te dhene eshte niveli YD Lakorja e konsumit dhe kursimit shprehe lidhjen pozitive midis te YD dhe konsumit dhe kursimit Konsumi autonom eshte niveli I konsumit I cili nuk varet nga te ardhurat

Konsumi dhe kursimi AD 0 100 200 300 400 500 600 700 Kosumi 30

Konsumi dhe kursimi AD 0 100 200 300 400 500 600 700 Kosumi 30 100 170 240 310 380 450 520 Kursim - 30 0 30 60 90 120 150 180

Si mund konsumi te jete me i larte se AD n Kur familjet shpenzojne

Si mund konsumi te jete me i larte se AD n Kur familjet shpenzojne me shume se fitojn te ardhura, atehere familjet duhet financojne shpenzimet - duke marr hua ose - duke shfrutezuar kursimet

Grafiku

Grafiku

Kursimi n n n Kursimi eshte pjese e te ardhurave qe familjet nuk I

Kursimi n n n Kursimi eshte pjese e te ardhurave qe familjet nuk I konsumojne ne periudhe te dhene Paraqet raportin ne mes te YD dhe kursimit S= Y-C

Prirja margjinale per konsum n n n C = a + b. Y Kur

Prirja margjinale per konsum n n n C = a + b. Y Kur te ardhurat rriten , kosumi rritet Kjo marredhenie ne mes ndryshimit te YD dhe ndryshimit te konsumit eshte PMC mat ndryshimin ne konsum si rezultat I shteses se ndryshimit te YD MPC = ndryshimi ne konsum ndryshimi ne YD MPC + MPS = 1

Prirja margjinale per kursim Kjo marredhenie ne mes ndryshimit te YD dhe ndryshimit te

Prirja margjinale per kursim Kjo marredhenie ne mes ndryshimit te YD dhe ndryshimit te kursim eshte MPS n PMS mat ndryshimin ne kursim si rezultat I shteses se ndryshimit te YD n Kur te ardhurat rriten , kursimi rritet n MPS = ndryshimi ne kursim ndryshimi ne YD

AD 0 100 200 300 400 500 600 700 MPCKursim - MPS MPC Kosumi

AD 0 100 200 300 400 500 600 700 MPCKursim - MPS MPC Kosumi 30 100 170 240 310 380 450 520 MPC = 70 / 100 =. 70 MPC + MPS = 1 - 30 0 30 60 90 120 150 180 . 70. 70 PMS . 30. 30 MPS = 30 / 100 =. 30

APC dhe APS Prirja mesatare per konsum- APC Shpreh raportin midis konsumit total dhe

APC dhe APS Prirja mesatare per konsum- APC Shpreh raportin midis konsumit total dhe AD totale n APC = konsumi / YD n Prirja mesatare per kursim- APS Shpreh raporin midis Kursimit total dhe YD totale APS = kursimi / AD APC + APS = 1

APC dhe APS AD Kosumi 0 100 200 300 400 500 600 700 30

APC dhe APS AD Kosumi 0 100 200 300 400 500 600 700 30 100 170 240 310 380 450 520 Kursim - 30 0 30 60 90 120 150 180 APC 1. 00. 85. 80. 78. 76. 75. 74 APS 0. 15. 20. 22. 24. 25. 26

Cilet jane faktoret qe ndikojne ne konsum Ardhurat e disponueshme te ardhurat e familjeve

Cilet jane faktoret qe ndikojne ne konsum Ardhurat e disponueshme te ardhurat e familjeve zakonisht shprehe si YD te tanishme Te ardhurat e kalura dhe te ardhshme sigurisht mund te ndikojne ne shpenzimet e familjeve por efekti I tyre eshte gjate pasurise apo parashikimeve te familjeve e jo ne te ardhura Ndryshimet ne taksa do te ndikojne ne YD n

Pasuria n n Kur pasuria e familjeve rritet, familjet kane me shume burime te

Pasuria n n Kur pasuria e familjeve rritet, familjet kane me shume burime te mundeshme per shpenzim keshtu qe konsumi rrite per cdo nivel te GDP Rritja autonome ne konsum

Popullesia n n n Ekonomistet parashikojn nivel te larte te konsumit me rritjen e

Popullesia n n n Ekonomistet parashikojn nivel te larte te konsumit me rritjen e popullsise Numeri I popullsise ndikon ne pozicionit e funksionit te konsumit Mosha e popullsise ndikon ne pjerrresin e funksionit te konsumit

Investimet n n Investimi eshte shpenzim qe I bejne bizneset ne mallra kapitale dhe

Investimet n n Investimi eshte shpenzim qe I bejne bizneset ne mallra kapitale dhe inventare Te mallrat kapitale jane ndertesat dhe paisjet e bizneseve qe nevojiten qe te prodhojne produkte. Inventaret jane mallra perfundimare qe nuk jane shitur Ndryshimet ne inventare = prodhimi – shitja

Norma e kamates Vlera e kthimit nga investimi eshte fitimi I zbritur nga kostoja

Norma e kamates Vlera e kthimit nga investimi eshte fitimi I zbritur nga kostoja e tij Firma kerkon shume prej 100 euro e qe do te fitoj 120 ne prodhim n Vlera E kthimit i nga investimi = (120 -110)/110=. 09 n Nese norma e kamates rritet NK – 20 (120 -120)/120 = 0 Nese norma e kamates ulet ne 5% (120 - 105)/105 = 14 Pra norma e ulet e kamates rrite kthimin nga investimi dhe nxit shpenzimet per investime.

Faktoret tjere n n Parashikimet per fitime Ndryshimet teknologjike Kostoja e mallrave kapitalre Shkalla

Faktoret tjere n n Parashikimet per fitime Ndryshimet teknologjike Kostoja e mallrave kapitalre Shkalla e shfrutezimi I kapaciteve