KONJUNKTURINSTITUTET 21 december 2015 Konjunkturlget december 2015 Jesper

  • Slides: 41
Download presentation
KONJUNKTURINSTITUTET 21 december 2015 Konjunkturläget, december 2015 Jesper Hansson

KONJUNKTURINSTITUTET 21 december 2015 Konjunkturläget, december 2015 Jesper Hansson

Sammanfattning • Svensk ekonomi växer snabbt och är på väg in i högkonjunktur •

Sammanfattning • Svensk ekonomi växer snabbt och är på väg in i högkonjunktur • Flyktinginvandringen ökar offentliga utgifter och förstärker konjunkturen • Arbetslösheten faller till 2017, vänder därefter upp • Otydlighet i finanspolitiken utan klart mål för det finansiella sparandet

Prognosen i sammandrag (augusti 2015 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 2015 2016

Prognosen i sammandrag (augusti 2015 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 2015 2016 2017 BNP 3, 8 (3, 0) 3, 9 (3, 1) 2, 5 (2, 6) Arbetslöshet 1 7, 4 (7, 7) 6, 8 (7, 5) 6, 5 (7, 0) KPIF 0, 9 (0, 9) 1, 5 (1, 6) 1, 7 (1, 7) Reporänta 2 -0, 35 (-0, 45) -0, 25 (-0, 25) Offentligt finansiellt sparande 3 1 Procent av arbetskraften -1, 1 (-1, 5) 2 Vid årets slut 3 -1, 1 (-1, 0) Procent av BNP 0, 75 (0, 75) -0, 9 (-0, 5)

Fördjupningar • Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens • Bostadspriser och ränteutveckling •

Fördjupningar • Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens • Bostadspriser och ränteutveckling • Effekter av ökad flyktinginvandring till Sverige • Från asylsökande till arbetssökande – det svenska flyktingmottagandet

Upplägg 1. Konjunkturprognos 2016 -2017 2. Fördjupning: Bostadspriser och räntor 3. Medelfristigt scenario 2017

Upplägg 1. Konjunkturprognos 2016 -2017 2. Fördjupning: Bostadspriser och räntor 3. Medelfristigt scenario 2017 -2020

1. Konjunkturprognos 2016 -2017

1. Konjunkturprognos 2016 -2017

Konjunkturen förstärks i viktiga handelspartners, men fortfarande lång väg kvar i euroområdet Arbetslöshet, procent

Konjunkturen förstärks i viktiga handelspartners, men fortfarande lång väg kvar i euroområdet Arbetslöshet, procent av arbetskraften, säsongsrensade månadsvärden

Fed har börjat höja räntan i USA – det dröjer innan det är dags

Fed har börjat höja räntan i USA – det dröjer innan det är dags för ECB att börja strama åt Procent, dagsvärden

Kraftig recession i Brasilien och Ryssland – stabil utveckling i Kina och Indien BNP,

Kraftig recession i Brasilien och Ryssland – stabil utveckling i Kina och Indien BNP, årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

BNP-tillväxten stiger i euroområdet, fortsatt konjunkturåterhämtning i världen som helhet BNP, procentuell förändring

BNP-tillväxten stiger i euroområdet, fortsatt konjunkturåterhämtning i världen som helhet BNP, procentuell förändring

Stark BNP-tillväxt i Sverige som fortsätter kommande kvartal enligt Konjunkturbarometern Index medelvärde=100, månadsvärden respektive

Stark BNP-tillväxt i Sverige som fortsätter kommande kvartal enligt Konjunkturbarometern Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

Alla branscher optimistiska om tillväxten Konfidensindikatorer, medelvärde=100, månadsvärden

Alla branscher optimistiska om tillväxten Konfidensindikatorer, medelvärde=100, månadsvärden

Företagen rapporterar också om starkare efterfrågeläge än normalt i Konjunkturbarometern Nulägesomdöme, standardiserade avvikelser från

Företagen rapporterar också om starkare efterfrågeläge än normalt i Konjunkturbarometern Nulägesomdöme, standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade kvartalsvärden

Högkonjunktur 2016 med positiva BNP- och arbetsmarknadsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade

Högkonjunktur 2016 med positiva BNP- och arbetsmarknadsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar, säsongsrensade kvartalsvärden

Exporten tar sig Procentuell förändring

Exporten tar sig Procentuell förändring

Hushållens konsumtion ökar snabbare, men till stor del p. g. a. hög befolkningstillväxt Procentuell

Hushållens konsumtion ökar snabbare, men till stor del p. g. a. hög befolkningstillväxt Procentuell förändring, fasta priser

Bostadsinvesteringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent

Bostadsinvesteringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent

Rekordstark ökning av offentlig konsumtion 2016 (lika stark som 1991 och 1998 per invånare)

Rekordstark ökning av offentlig konsumtion 2016 (lika stark som 1991 och 1998 per invånare) Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring

Arbetslösheten faller, men fortfarande mycket hög bland utrikes födda Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

Arbetslösheten faller, men fortfarande mycket hög bland utrikes födda Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

Stigande trend för arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda Procent av befolkningen, 15 -74 år Utrikes

Stigande trend för arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda Procent av befolkningen, 15 -74 år Utrikes födda Inrikes födda

Starkare arbetsmarknadsläge ger högre löneökningstakt Timlön enligt konjunkturlönestatistiken, procentuell förändring

Starkare arbetsmarknadsläge ger högre löneökningstakt Timlön enligt konjunkturlönestatistiken, procentuell förändring

Inflationen är på väg upp, extra skjuts 2016 pga skattehöjningar Konsumentpriser, årlig procentuell förändring,

Inflationen är på väg upp, extra skjuts 2016 pga skattehöjningar Konsumentpriser, årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

Riksbanken börjar höja reporäntan i slutet av 2016, sedan större höjningar p. g. a.

Riksbanken börjar höja reporäntan i slutet av 2016, sedan större höjningar p. g. a. starkare konjunktur Procent, dags- respektive kvartalsvärden

2. Fördjupning: Bostadspriser och räntor • Teoretiskt och empiriskt starkt samband mellan räntenivå och

2. Fördjupning: Bostadspriser och räntor • Teoretiskt och empiriskt starkt samband mellan räntenivå och bostadspris • Låga räntor låg brukarkostnad högt bostadspris • Räkneexempel med enkel modell – Plugga in olika framtida räntor, se effekten på bostadspriser • Priseffekterna kan bli både större eller mindre än modellens resultat • Den centrala frågan är vilka ränteförväntningar dagens bostadsköpare har?

Två olika prognoser för framtida bostadsräntor Procent, årsmedelvärden Anm. Bostadsräntan från Konjunkturinstitutet approximeras med

Två olika prognoser för framtida bostadsräntor Procent, årsmedelvärden Anm. Bostadsräntan från Konjunkturinstitutet approximeras med reporäntan plus 2 procentenheter. Hushållens förväntningar på 5 års sikt antas gälla även på längre sikt.

Modellsimulerade bostadspriser – 20 procent prisfall inte orimligt om bostadsräntan stiger till 6 procent

Modellsimulerade bostadspriser – 20 procent prisfall inte orimligt om bostadsräntan stiger till 6 procent Reala bostadspriser med olika ränteförväntningar Anm. Med konstant ränta antas reala bostadspriser stiga med 2 procent per år, dvs. med 4 procent nominellt per år om inflation en blir 2 procent.

3. Medelfristigt scenario 2017 -2020

3. Medelfristigt scenario 2017 -2020

Kraftigt ökad flyktinginvandring innebär osäker prognos 2017 Asylsökande, tusental Anm. Migrationsverkets prognos från oktober

Kraftigt ökad flyktinginvandring innebär osäker prognos 2017 Asylsökande, tusental Anm. Migrationsverkets prognos från oktober 2015

Rekordstor befolkningstillväxt 2017 -2020 i SCB: s uppdaterade befolkningsprognos Befolkning, miljoner personer respektive procentuell

Rekordstor befolkningstillväxt 2017 -2020 i SCB: s uppdaterade befolkningsprognos Befolkning, miljoner personer respektive procentuell förändring Anm. SCB: s uppdaterade befolkningsprognos

Centrala antaganden i Konjunkturinstitutets scenario 2017 -2025 • Migrationsverkets huvudscenario från oktober • SCB:

Centrala antaganden i Konjunkturinstitutets scenario 2017 -2025 • Migrationsverkets huvudscenario från oktober • SCB: s befolkningsprognos från november • Arbetskraften revideras upp m. h. t. – Ålder, kön, födelseland och vistelsetid • Jämviktsarbetslösheten revideras m. h. t. – Ålder, kön, födelseland och vistelsetid – Arbetskraftens tillväxttakt • Genomsnittlig sysselsättningsgrad bland födda utanför Europa når 55 procent på lång sikt, samma nivå som 2014 (åldersgruppen 15 -74 år) • Offentliga finanser – Migrationsverkets tillfälligt höga utgifter lånefinansieras – Bibehållet offentligt åtagande som skattefinansieras

Större arbetskraft, men först fr. o. m. 2017 när årets flyktinginvandrare har fått uppehållstillstånd

Större arbetskraft, men först fr. o. m. 2017 när årets flyktinginvandrare har fått uppehållstillstånd Tusental personer respektive procentuell förändring

Högre jämviktsarbetslöshet fr. o. m. 2017, som sedan långsamt faller tillbaka Procent av potentiell

Högre jämviktsarbetslöshet fr. o. m. 2017, som sedan långsamt faller tillbaka Procent av potentiell arbetskraft respektive procentenheter

Ökad efterfrågan kommer före ökat utbud i ekonomin… Revidering sedan augustiprognosen, procent, fasta priser

Ökad efterfrågan kommer före ökat utbud i ekonomin… Revidering sedan augustiprognosen, procent, fasta priser

… driver först ner, sedan upp arbetslösheten Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

… driver först ner, sedan upp arbetslösheten Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

Starkare arbetsmarknadsläge ger högre löneökningstakt och inflation som skjuter över målet 2018 Procentuell förändring

Starkare arbetsmarknadsläge ger högre löneökningstakt och inflation som skjuter över målet 2018 Procentuell förändring

Procyklisk finanspolitik med fallande strukturellt sparande 2016 -2017 trots förstärkt högkonjunktur Procent av potentiell

Procyklisk finanspolitik med fallande strukturellt sparande 2016 -2017 trots förstärkt högkonjunktur Procent av potentiell BNP

Offentliga utgifter ökar snabbt som andel av BNP 2016 -2020 – faller sedan när

Offentliga utgifter ökar snabbt som andel av BNP 2016 -2020 – faller sedan när sysselsättningsgraden stiger Procent av BNP

Skatter antas höjas för att bekosta bibehållet offentligt åtagande och förstärka sparandet Skatter och

Skatter antas höjas för att bekosta bibehållet offentligt åtagande och förstärka sparandet Skatter och avgifter, procent av BNP

Bättre utgångsläge för offentliga finanser, sedan lägre sparande 2016 -2020 Finansiellt sparande i offentlig

Bättre utgångsläge för offentliga finanser, sedan lägre sparande 2016 -2020 Finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av BNP

Fallande statsskuldskvot, men något högre än i augustiprognosen Statsskuld, procent av BNP

Fallande statsskuldskvot, men något högre än i augustiprognosen Statsskuld, procent av BNP

Sammanfattande kommentarer • Svensk ekonomi växer snabbt och är på väg in i högkonjunktur

Sammanfattande kommentarer • Svensk ekonomi växer snabbt och är på väg in i högkonjunktur • Flyktinginvandringen ökar offentliga utgifter – Antas driva upp skatter och statsskuld • På längre sikt sannolikt små effekter på offentliga utgifter som andel av BNP och därmed skattekvot • Scenarierna kan dock inte användas som kostnadsintäktsanalys av ökat flyktingmottagande • Finanspolitikens inriktning är otydlig utan klart mål för det finansiella sparandet – I scenariot antas gradvis förstärkning 2018 -2021