Konferencja Szkoy i pracodawcy razem ku lepszej jakoci

  • Slides: 25
Download presentation
Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego 11 października 2012

Konferencja Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego 11 października 2012 Od diagnozy rynku pracy dla edukacji do świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej Małgorzata Sienna Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNi. KP

Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNi. KP Opracowanie modelu doradztwa zawodowego Wdrożenie modelu do łódzkich szkół

Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNi. KP Opracowanie modelu doradztwa zawodowego Wdrożenie modelu do łódzkich szkół Współtworzeni e WSOi. PZ Opracowanie standardu usług doradczych Wspieranie organizacji działań Prowadzenie doradztwa w ŁCDNi. KP PUNKT KONSULTACYJNY edoradztwo ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KONKURSY KONFERENCJE…

DORADCY ZAWODOWI WSPIERAJĄ SZKOŁY SZKOŁA UCZNIOWIE Doradcy zawodow i RODZICE NAUCZYCIELE

DORADCY ZAWODOWI WSPIERAJĄ SZKOŁY SZKOŁA UCZNIOWIE Doradcy zawodow i RODZICE NAUCZYCIELE

JAK POMÓC UCZNIOWI W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ? üustalić czym chciałby się w przyszłości zajmować

JAK POMÓC UCZNIOWI W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ? üustalić czym chciałby się w przyszłości zajmować ü pomóc mu oszacować jego mocne i słabe strony ü skontaktować ucznia z doradcą zawodowym ü pozwolić samemu zdecydować o wyborze szkoły i swojej kariery zawodowej

OBSZARY DZIAŁAŃ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE Rozwój samopoznania Rozpoznanie świata edukacji i pracy Planowanie

OBSZARY DZIAŁAŃ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE Rozwój samopoznania Rozpoznanie świata edukacji i pracy Planowanie kariery

WDROŻENIE MODELU WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO POWOŁANIE ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH I LIDERÓW TYCH ZESPOŁÓW KOORDYNACJA

WDROŻENIE MODELU WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO POWOŁANIE ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH I LIDERÓW TYCH ZESPOŁÓW KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO URUCHOMIENIE I PROWADZENIE PROCESÓW DORADCZYCH RZETELNA INFORMACJA O POTRZEBACH RYNKU PRACY

Podjęte działania wstępne Badania diagnozuje potrzeby szkół na usługi doradcze W badaniach wzięli udział:

Podjęte działania wstępne Badania diagnozuje potrzeby szkół na usługi doradcze W badaniach wzięli udział: • rodzice gimnazjalistów z klas trzecich, • uczniowie klas trzecich, • wychowawcy klas trzecich, Nawiązanie stałej współpracy • Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji • Pracodawcami • • instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szczególności z poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznym wyższymi uczelniami

ŁY KO SZ OBSREWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI E NI. ZE SP OC -GO

ŁY KO SZ OBSREWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI E NI. ZE SP OC -GO OT OŁ. SP OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKCJI BADANIA RYNKU PRACY, OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI PUBLIKACJE zbiory

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKCJI BADANIA RYNKU PRACY, OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI PUBLIKACJE zbiory informacji o: potrzebach regionalnego rynku pracy, zawodach przyszłości, opisach zawodów i stanowisk pracy, skutecznym poszukiwaniu pracy, planowaniu potrzeb kadrowych regionalnych przedsiębiorców, bieżących ofert pracy powiatowych urzędów pracy.

Uczących się szczególnie interesują zagadnienia dotyczące między innymi: • wymagań wykonywania zawodu, • zadań

Uczących się szczególnie interesują zagadnienia dotyczące między innymi: • wymagań wykonywania zawodu, • zadań zawodowych na stanowiskach pracy, • wysokości wynagrodzenia, • szansy zatrudnienia, • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wewnątrzszkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego Współpraca z różnymi instytucjami, otoczeniem społeczno-gospodarczym Szkolny Ośrodek

Wewnątrzszkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego Współpraca z różnymi instytucjami, otoczeniem społeczno-gospodarczym Szkolny Ośrodek Kariery Badanie losów absolwentów Publikacje, informator Warsztaty z techniki Badanie predyspozycji zawodowych Warsztaty w grupach F O R M y Konsultacje indywidualne Udział w konkursach Informacja edukacyjnozawodowa Tworzenie warsztatu pracy Organizacja spotkań z pracodawcami

Ośrodek Doradztwa Zawodowego Projekty Zespoły metodyczne ds. • Wdrażania metody projektów w doradztwie zawodowym

Ośrodek Doradztwa Zawodowego Projekty Zespoły metodyczne ds. • Wdrażania metody projektów w doradztwie zawodowym • Badań ankietowych • Organizacji bazy technodydaktycznej doradcy zawodowego • Przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu orientacji zawodowej • Struktury kształcenia zawodowego w Łodzi • „Wsparcie na starcie” – zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z PO KL • „Więcej umiem, więcej mogę” • „Informacja statystyczna i wybór dalszej ścieżki kształcenia”

KONKURSY DLA UCZNIÓW ORGAZNIZOWANE PRZEZ OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

KONKURSY DLA UCZNIÓW ORGAZNIZOWANE PRZEZ OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODASTAWOWYCH I GIMANZJÓW DO KREOWANIA WŁASNEJ ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO ORGANIZUJE WYCIECZKI UCZNIÓW GIMNAZJÓW DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ PRACODAWCÓW, SPOTKANIA

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO ORGANIZUJE WYCIECZKI UCZNIÓW GIMNAZJÓW DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ PRACODAWCÓW, SPOTKANIA PRACODAWCÓW Z RODZICAMI I UCZNIAMI

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO KONKURSY DLA UCZNIÓW „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” NAJLEPSZY SZOK

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO KONKURSY DLA UCZNIÓW „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” NAJLEPSZY SZOK STATYSTYKA W KARIERZE

Szkołom, które spełniają kryteria w następujących obszarach • wdrażanie Program wewnątrzszkolnego systemu, • współpraca

Szkołom, które spełniają kryteria w następujących obszarach • wdrażanie Program wewnątrzszkolnego systemu, • współpraca lidera z doradcą zawodowym i otoczeniem, • organizacja bazy informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, • informacja w gablotach szkolnych, • szkolenia rady pedagogicznej, • organizacja doradztwa grupowego i indywidualnego, wręczamy certyfikaty – potwierdzające zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego.

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO REKOMENDUJE DO CERTYFIKATÓW WZORCOWY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO LIDER

OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO REKOMENDUJE DO CERTYFIKATÓW WZORCOWY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO LIDER WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Jaki efekt końcowy chcemy uzyskać? kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności i wiedzy zapewnienie bardziej

Jaki efekt końcowy chcemy uzyskać? kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności i wiedzy zapewnienie bardziej kompleksowego rozwiązania problemów z młodzieżą należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka świadomy wybór zawodu lepsze przygotowanie młodzieży do świadomego planowana kariery

 • Zmiany w systemie kształcenia zawodowego szczególnie istotne dla celów planowania dalszej ścieżki

• Zmiany w systemie kształcenia zawodowego szczególnie istotne dla celów planowania dalszej ścieżki edukacyjnozawodowej przez uczących się

MOŻLIWOŚCI PLANOWANIA ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI TYPY SZKÓŁ KURSY KWALIFIKACYJNE

MOŻLIWOŚCI PLANOWANIA ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI TYPY SZKÓŁ KURSY KWALIFIKACYJNE

Podstawy programowe kształcenia w zawodach źródłem informacji dla doradców zawodowych

Podstawy programowe kształcenia w zawodach źródłem informacji dla doradców zawodowych

Podstawy programowe źródłem informacji dla doradców zawodowych ZADANIA ZAWODOWE KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE EFEKTY

Podstawy programowe źródłem informacji dla doradców zawodowych ZADANIA ZAWODOWE KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI WYKAZ KWALIFIKACJI ORAZ ICH POWIĄZANIA Z ZAWODAMI I EFEKTAMI KSZTAŁCENIA PODBUDOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Możliwości uzupełnienia kwalifikacji na przykładzie zawodów sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa Uzupełnienie kwalifikacji

Możliwości uzupełnienia kwalifikacji na przykładzie zawodów sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa Uzupełnienie kwalifikacji w poziomie Technik handlowiec 522305 Sprzedawca 522301 A. 18 Prowadzenie sprzedaży A. 22 Prowadzenie działalności handlowej Technik księgarstwa 522306 A. 18 Prowadzenie sprzedaży A. 21 Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej

Osiągnięcia uczniów ü praca nad sobą, poznanie pozytywnych cech osobowości ü uświadomienie sobie swoich

Osiągnięcia uczniów ü praca nad sobą, poznanie pozytywnych cech osobowości ü uświadomienie sobie swoich zainteresowań, uzdolnień i możliwości oraz wykorzystanie ich w wybieranych zawodach ü umiejętność komunikowania się z ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów ü wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami üświadomość potrzeb rynku pracy üprzygotowanie do funkcjonowania w środowisku pracy

„Świadectwo i wiem co dalej!” Dziękuję za uwagę

„Świadectwo i wiem co dalej!” Dziękuję za uwagę