Konferencja prasowa Umowa Inwestycyjna i rozpoczcie partnerskiej wsppracy

  • Slides: 18
Download presentation
Konferencja prasowa Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy Warszawa, 23 września 2009 r.

Konferencja prasowa Umowa Inwestycyjna i rozpoczęcie partnerskiej współpracy Warszawa, 23 września 2009 r.

Spis treści ● Główne założenia transakcji ● Plany inwestycyjne polskiej energetyki – potencjał rynkowy

Spis treści ● Główne założenia transakcji ● Plany inwestycyjne polskiej energetyki – potencjał rynkowy ● Strony transakcji – podstawowe informacje ● Oczekiwane synergie ● Kontakt ● Załącznik – szczegółowe informacje o Stronach transakcji 2

Główne założenia transakcji (1) Podpi Nawiązanie współpracy przez PBG S. A. i Energomontaż-Południe S.

Główne założenia transakcji (1) Podpi Nawiązanie współpracy przez PBG S. A. i Energomontaż-Południe S. A. sanie Umow y Inwest ycyjne Uchw j ała 21 wrz WARUNKI ZAWIESZAJĄCE NWZ esień Energ 2009 r. omont ażRejest Połud racja nie warun 22 wrz koweg esień o 2009 r. podwy ższani e kapitał Emisja u warra przez ntów Sąd serii A i akcji serii E Proce dury KDPW i GPW • Pozyskanie kapitału na finansowanie rozwoju EnergomontażPołudnie S. A. • PBG S. A. jako inwestor branżowy obejmie pakiet 25% + 1 akcja po podwyższeniu kapitału • Uchwała NWZ dotycząca warunkowego podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru • Emisja 22. 582. 001 warrantów serii A, zamiennych na akcje serii E w stosunku 1: 1, cena akcji serii E: 3, 45 PLN • Emisja skierowana do PBG S. A. i p. Andrzeja Hołdy (Prezesa Zarządu Energomontaż-Południe S. A. ) • Rejestracja w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców przez Sąd właściwy dla EnergomontażPołudnie S. A. • Objęcie warrantów przez PBG S. A. w liczbie 17. 743. 002 i przez p. Andrzeja Hołdę w liczbie 4. 838. 999 • Zamiana warrantów na akcje, pozyskane środki z emisji w wysokości ok. 77, 9 mln PLN • Rejestracja nowych akcji w KDPW • Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym (GPW) PLANOWANE ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI – I KWARTAŁ 2010 3

Główne założenia transakcji (2) Energom Obopólne korzyści ontaż- Południe S. A. Ośrodek konsolidac ji

Główne założenia transakcji (2) Energom Obopólne korzyści ontaż- Południe S. A. Ośrodek konsolidac ji usług budowlano montażowy • Pozyskanie znaczących ch dla środków na finansowanie rozwoju (w tym przez energetyki akwizycje) • Wsparcie w pozyskiwaniu kontraktów o dużej wartości dzięki potencjałowi marketingowemu i finansowemu grupy PBG S. A. • Rozszerzenie sieci kontaktów krajowych i międzynarodowych • Znaczące zwiększenie przychodów dzięki zaangażowaniu w przedsięwzięcia realizowane przez PBG S. A. ; kwota kontraktów zlecanych w latach 2009 -2011 nie mniejsza niż 250 mln zł (warunki rynkowe, z zachowaniem konkurencji) PBG S. A. WSPÓŁPRACA Partn erzy międ zynar odow i i krajo wi SYNERGIE Wiodąca grupa budowlana w Polsce • Rozwój biznesu w segmencie o znacznym potencjale generowania przychodów i relatywnie niskim poziomie ryzyka koniunkturalnego • Znacząca i szybka rozbudowa kompetencji oraz kontaktów w sektorze energetycznym • Wykorzystanie potencjału Energomontaż-Południe S. A. w realizacji zawartych kontraktów w innych obszarach niż energetyka • Dostęp do bazy produkcyjnej konstrukcji stalowych, która ułatwi m. in. wykonanie konstrukcji obiektów sportowych Cel: wiodący generalny wykonawca dla segmentu energetyki 4

Plany inwestycyjne polskiej energetyki – potencjał rynkowy Potencjał rynku Ograniczenie wpływu na środowisko Szanse

Plany inwestycyjne polskiej energetyki – potencjał rynkowy Potencjał rynku Ograniczenie wpływu na środowisko Szanse dla budownictwa energetycznego Konieczne działania Obecna sytuacja polskiego sektora energetyki Rozbudowa mocy wytwórczych • Obecnie zainstalowane moce • W 2007 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w wytwórcze polskich elektrowni wynoszą ogólnej ilości pozyskanej energii pierwotnej wyniósł 34, 5 GW 6, 9% • Szacuje się, iż w najbliższych latach ok. • Do 2020 r. Polska zgodnie z regulacjami unijnymi 13 GW mocy zostanie wyłączone ze zobowiązana jest uzyskać ww. udział na poziomie względu na techniczne zużycie lub 20% szkodliwość dla środowiska • Poziom emisji CO 2 i pyłów do atmosfery przekracza europejskie normy • Konieczność budowy nowych mocy energetycznych w wysokości ponad 30 GW • Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii wymaga inwestycji w instalacje do spalania biomasy • Ograniczenie emisji szkodliwych substancji wiąże się z modernizacją filtrów, rozbudową instalacji odsiarczania itp. • Wysokość niezbędnych inwestycji w polski sektor energetyczny szacowana jest na poziomie 80 mld złotych • Największe grupy energetyczne na rynku polskim (m. in. PGE, Tauron, Enea, Energa, Vattenfall, RWE, Gd. F Suez i Ed. F) opracowały indywidualne strategie inwestycyjne na budowę nowych i modernizację istniejących bloków energetycznych oraz inwestycje ograniczające wpływ działalności na środowisko • Realizacja zakładanych inwestycji przełoży się pozytywnie na popyt na usługi Spółki i jest szansą na znaczny wzrost jej przychodów w przyszłości 5

Strony transakcji - podstawowe informacje (1) Energomontaż-Południe S. A. Podstawowa działalność • Usługi budowlano-montażowe

Strony transakcji - podstawowe informacje (1) Energomontaż-Południe S. A. Podstawowa działalność • Usługi budowlano-montażowe dla energetyki w zakresie modernizacji starych i budowy nowych mocy wytwórczych PBG S. A. • Generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw Pozostałe obszary działalności • Wytwarzanie konstrukcji stalowych (dwie wytwórnie) • Budowa instalacji wodnych • Działalność deweloperska • Budownictwo mieszkaniowe i sportowe Skala działalności • Przychody 240 mln zł w 2008 r. • Przychody 2 091 mln zł w 2008 r. Zatrudnienie • 876 osób • 4 100 osób • Koncerny i spółki energetyczne w Polsce i w Niemczech • Przemysł petrochemiczny, gazowniczy i inżynierii wodnej • PGE, Koksoprojekt, El. Westfalen, El. Karlsruhe • PGNi. G, Narodowe Centrum Sportu, ZIOTP - NATO • 242 mln zł • 3 136 mln zł Główni klienci Kapitalizacja 6 • Budownictwo drogowe

Strony transakcji - podstawowe informacje (2) Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S. A. CZĘŚĆ CIŚNIENIOWA

Strony transakcji - podstawowe informacje (2) Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S. A. CZĘŚĆ CIŚNIENIOWA KANAŁY I RUROCIĄGI CZĘŚĆ PALENISKOWA INSTALACJE CHŁODNI KANAŁY POWIETRZA I SPALIN 7 MASZYNOWNIA: RUROCIĄGI

En Synergie między Partnerami er Uzupełniające się kompetencje stron transakcji go mo PB nta

En Synergie między Partnerami er Uzupełniające się kompetencje stron transakcji go mo PB nta G ż- S. Po A. łud nie S. • Specjalizacja w segmencie usług • Specjalizacja w zakresie robót dla A. budowlano – montażowych dla gazownictwa, ochrony środowiska, przemysłowego i drogowego energetyki • Działalność produkcyjna w zakresie konstrukcji stalowych • Realizacja projektów Euro 2012 • Rozwój działalności deweloperskiej • Działalność deweloperska Stworzenie grupy z silnymi kompetencjami w obszarze działalności budowlano-montażowej i konstrukcji stalowych dla segmentów energii i infrastruktury, której potencjał umożliwiać będzie ubieganie się o rolę generalnego wykonawcy przy największych projektach 8

Kontakt Energomontaż-Południe S. A. PBG S. A. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Alina Sowa tel.

Kontakt Energomontaż-Południe S. A. PBG S. A. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Alina Sowa tel. : +48 32 200 82 40 tel. kom. : 0 609 792 172 fax: +48 32 258 65 22 e-mail: [email protected] pl Rzecznik Prasowy Jacek Krzyżaniak tel. : +48 61 66 51 761 tel. kom. : 0 605 470 599 fax: +48 61 66 51 701 e-mail: jacek. [email protected] pl 9

Spis treści ● Załącznik – szczegółowe informacje o Stronach transakcji 10

Spis treści ● Załącznik – szczegółowe informacje o Stronach transakcji 10

Energomontaż-Południe S. A. – informacje szczegółowe (1) Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S. A. Usługi

Energomontaż-Południe S. A. – informacje szczegółowe (1) Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S. A. Usługi budowlano-montażowe: • Podstawowa działalność spółki obejmuje montaż, modernizację i remonty elementów instalacji energetycznych • Spółka oferuje swe usługi również do sektorów jak: górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny, rafineryjny i cementowy • Prace prowadzone przez spółkę charakteryzuje wysoka jakość ekologiczna i ekonomiczna • 69% przychodów w 2008 r. pochodziło z realizacji usług budowlano-montażowych Generalne wykonawstwo: • Przy realizacji dużych inwestycji Spółka działa jako generalny wykonawca, koordynując prace wszystkich podwykonawców i kooperantów (Energetyka Dwory – remont kotła OP-140, GOSD Zabrze – remont budynku gazowni) • Kompleksowa obsługa projektów od fazy projektowej, poprzez dostawę i montaż maszyn i urządzeń, po szkolenia i serwis pogwarancyjny • W 2008 r. przychody uzyskane w ramach kontraktów o generalne wykonawstwo stanowiły 9% łącznych przychodów spółki 11

Energomontaż-Południe S. A. – informacje szczegółowe (2) Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S. A. Produkcja

Energomontaż-Południe S. A. – informacje szczegółowe (2) Obszary działalności Grupy Energomontaż-Południe S. A. Produkcja przemysłowa oraz pozostałe usługi: • Spółka produkuje m. in. konstrukcje stalowe i dźwignicowe, kominy i kanały dla spalin i powietrza, zbiorniki oraz elementy elektrofiltrów • Pozostałe usługi obejmują sprzedaż wyrobów hutniczych, badania materiałowe, oraz szkolenia zawodowe • Segment produkcji wraz z usługami zanotował w 2008 r. udział w przychodach na poziomie 19% Działalność deweloperska: • W 2008 r. Spółka zrealizowała projekt deweloperski we Wrocławiu o łącznej liczbie 212 mieszkań oraz powierzchni użytkowej biur wynoszącej ok. 7800 m 2 • Obecnie w fazie realizacji jest projekt mieszkaniowy w Katowicach obejmujący budowę 6 czteropiętrowych budynków w Katowicach-Ligocie 12

Energomontaż – Południe S. A. – informacje szczegółowe (3) Akcjonariat i notowania Władze Spółki

Energomontaż – Południe S. A. – informacje szczegółowe (3) Akcjonariat i notowania Władze Spółki Zarząd • Andrzej Hołda Prezes Zarządu • Alina Sowa Wiceprezes Zarządu • Jacek Fydrych Członek Zarządu Rada Nadzorcza • Sławomir Masiuk • Marek Wesołowski • Andrzej Kowalski • Tomasz Woroch • Andrzej Wilczyński Akcjonariusz Akcje/Głosy na WZ (w tys. szt. ) udział % Renata Gasinowicz 7 578 15, 66% Stanisław Gasinowicz 4 854 10, 03% Andrzej Mikucki wraz z Piotrem Mikuckim 4 390 9, 07% Pozostali 31 568 65, 24% Suma 48 390 100, 00% Źródło: Energomontaż-Południe S. A. 13

Energomontaż – Południe S. A. – informacje szczegółowe (4) Akcjonariat i notowania Notowania Spółki

Energomontaż – Południe S. A. – informacje szczegółowe (4) Akcjonariat i notowania Notowania Spółki relatywnie do indeksu WIG Podstawowe wskaźniki Liczba akcji (mln) Cena akcji 22. 09. 2009 (zł) Wartość rynkowa 22. 09. 2009 (mln zł) 48, 4 5, 00 242, 0 Dług netto 30. 06. 2009 (mln zł) Enterprise Value 22. 09. 2009 (mln zł) EBITDA 2008 (mln zł) Zysk netto 2008 (mln zł) 126, 0 368, 0 29, 8 15, 7 Źródło: GPW S. A. ; Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S. A. za 2008 r. oraz I półrocze 2009 r. Źródło: GPW S. A. 14

PBG S. A. – informacje szczegółowe (1) Obszary działalności Generalne wykonawstwo instalacji dla gazu

PBG S. A. – informacje szczegółowe (1) Obszary działalności Generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz innych paliw w systemie „pod klucz” Gaz ziemny i ropa naftowa: • instalacje naziemne do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego • instalacje do skraplania gazu ziemnego, magazynowania i regazyfikacji LNG • stacje separacji i magazynowania LPG, C 5+ • instalacje odsiarczania • instalacje naziemne podziemnych magazynów gazu ziemnego • zbiorniki ropy naftowej • systemy przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym; stacje redukcyjno – pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe, mieszalnie, węzły rozdzielcze, tłocznie, itp. • instalacje LNG Paliwa • • 15 magazyny paliw, zbiorniki instalacje techniczne i sanitarne

PBG S. A. – informacje szczegółowe (2) Obszary działalności W systemie pod klucz realizowane

PBG S. A. – informacje szczegółowe (2) Obszary działalności W systemie pod klucz realizowane jest również generalne wykonawstwo instalacji wody oraz dla budownictwa przemysłowego i drogowego Woda • instalacje technologiczne i sanitarne dla systemów wodnych i kanalizacyjnych, takie jak: - wodociągi - kanalizacje - magistrale wodociągowe i kolektory - ujęcia wody - oczyszczalnie ścieków • obiekty hydrotechniczne, takie jak: - zapory wodne - zbiorniki retencyjne - wały przeciwpowodziowe • renowacje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Budowa dróg Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe • budowa dróg • infrastruktura towarzysząca • • 16 budownictwo ogólne infrastruktura przemysłowa

PBG S. A. –informacje szczegółowe (3) Akcjonariat i notowania Władze Spółki Zarząd • Jerzy

PBG S. A. –informacje szczegółowe (3) Akcjonariat i notowania Władze Spółki Zarząd • Jerzy Wiśniewski - Prezes Zarządu • Tomasz Woroch - Wiceprezes Zarządu • Przemysław Szkudlarczyk - Wiceprezes Zarządu • Tomasz Tomczak - Wiceprezes Zarządu • Mariusz Łożyński - Wiceprezes Zarządu • Tomasz Latawiec - Członek Zarządu Rada Nadzorcza • Maciej Bednarkiewicz • Jacek Kseń • Wiesław Lindner • Dariusz Sarnowski • Adam Strzelecki Źródło: PBG S. A. Akcjonariusz Głosy na WZA Jerzy Wiśniewski ING Nationale Nederlanden OFE AVIVA OFE Free float SUMA Źródło: PBG S. A. 17 udział % 8 470 45, 7% 927 -1 854 5 -10% 6 357 -8 211 34, 3 -44, 3% 18 535 100%

PBG S. A. –informacje szczegółowe (4) Akcjonariat i notowania Podstawowe wskaźniki Liczba akcji (mln)

PBG S. A. –informacje szczegółowe (4) Akcjonariat i notowania Podstawowe wskaźniki Liczba akcji (mln) Cena akcji 22. 09. 2009 (zł) Wartość rynkowa 22. 09. 2009 (mln zł) 14, 3 219, 4 3 136, 3 Dług netto 30. 06. 2009 (mln zł) Enterprise Value 22. 09. 2009 (mln zł) EBITDA 2008 (mln zł) Zysk netto 2008 (mln zł) 475, 0 3 611, 3 271, 0 158, 2 Źródło: GPW S. A. ; Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PBG S. A. za 2008 r. oraz I półrocze 2009 r. Notowania Spółki relatywnie do indeksu WIG Źródło: GPW S. A. 18