KONFERENCIJA Efektyvumas vieajame sektoriuje Kuo vadybos teorijos gali

  • Slides: 14
Download presentation
KONFERENCIJA Efektyvumas viešajame sektoriuje: Kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti

KONFERENCIJA Efektyvumas viešajame sektoriuje: Kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti 2012 m. balandžio 24 d. Įrodymais grįstas valdymas Lietuvos viešajame sektoriuje: poveikio vertinimo atvejis Eglė Rimkutė Ministro Pirmininko tarnyba Planavimo ir stebėsenos skyrius

Įrodymais grįstas valdymas Kas padaro valdymą, grįstą įrodymais: • • Analizė/ tyrimai Žinios Faktai

Įrodymais grįstas valdymas Kas padaro valdymą, grįstą įrodymais: • • Analizė/ tyrimai Žinios Faktai Statistinė informacija Kodėl sunku pasiekti įrodymais grįstą valdymą: • • • (Pasenusios) žinios Asmeninė patirtis Ekspertiniai įgūdžiai Ideologija Orientacija į geriausius (benchmarking)

Įrodymais grįstas valdymas Stebėsena Politikos vertinimas Gebėjimų vertinimas Įrodymai Poveikio vertinimas Funkcijų peržiūra

Įrodymais grįstas valdymas Stebėsena Politikos vertinimas Gebėjimų vertinimas Įrodymai Poveikio vertinimas Funkcijų peržiūra

ĮGV Lietuvoje: Vyriausybių darbotvarkės Vyriausybė 10 Vyriausybė (A. Kubilius) Programinės nuostatos Įgyvendinti strateginio planavimo

ĮGV Lietuvoje: Vyriausybių darbotvarkės Vyriausybė 10 Vyriausybė (A. Kubilius) Programinės nuostatos Įgyvendinti strateginio planavimo principus Atlikti kompleksinį valdymo sistemos auditą Teisės aktų rengimo tobulinimas 11 Vyriausybė (R. Paksas) Bus įvertintas teisės aktų poveikis ir diegimo išlaidos valstybei Įdiegtos iniciatyvos Strateginis planavimas (planavimas, prioritetai, rodikliai) Formatas Strateginio planavimo komitetas Saulėlydžio komisija Efektyvumo peržiūros Atlikti valdymo funkcijų auditą Strateginio planavimo komitetas Saulėlydžio komisija Veikla turi būti paremta SP 12 Vyriausybė (A. Brazauskas) Sukurti išlaidu panaudojima informavimo tvarka , i vertinant jų panaudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą Finansuoti programas, pagri stas realiais ekonominiais skaic iavimais Poveikio vertinimas (2002) Strateginio planavimo komitetas Strateginis planavimas (rodikliai) Nepriimti teisės aktų skubotai, rengti koncepcijas Atlikti institucijų valdymo auditą Sukurti SP ir kontrolės sistemą 13 Vyriausybė (A. Brazauskas) Biudžeta formuoti pagal programas Suformuoti le šu bei turto naudojimo kontrole s ir viešumo sistema Nustatyti, kad teise s aktu poveiki visuomenei vertintu ekspertai, mokslo i staigos, verslo institucijos Išlaikyti stabilius galiojančius teisės aktus, vengti dažno teisės aktų keitimo Strateginio planavimo komitetas

ĮGV Lietuvoje: Vyriausybių darbotvarkės (2) Vyriausybė 14 Vyriausybė (G. Kirkilas) Programinės nuostatos Biudžetus formuoti

ĮGV Lietuvoje: Vyriausybių darbotvarkės (2) Vyriausybė 14 Vyriausybė (G. Kirkilas) Programinės nuostatos Biudžetus formuoti pagal programas Įdiegtos iniciatyvos Efektyvumo peržiūra Sukurti le šu bei turto naudojimo kontrole s ir viešumo sistema Formatas Strateginio planavimo komitetas Saulėlydžio komisija Išlaikyti stabilius galiojanc ius teise s aktus, vengti dažno teise s aktu keitimo Nustatyti, kad teise s aktu poveiki visuomenei vertintu ekspertai, mokslo i staigos, verslo institucijos 15 Vyriausybė (A. Kubilius) Sukursime sistema , pagal kuria institucijos atsiskaitys ir bus vertinamos už pasiektus rezultatus i gyvendinant Vyriausybe s prioritetus ir strateginius tikslus. Rodiklių sistema, stebėsenos informacinė sistema (2010) Atliksime valstybe s instituciju veiklos ir funkciju auditus. Te sime „saule lydžio komisiju “ veikla. Efektyvumo peržiūra funkcijų peržiūra (2011) Sukursime administracine s naštos piliec iams ir kitiems asmenims i vertinimo metodika Programų vertinimas (2011) Tobulinsime sprendimu projektu poveikio vertinima , taikysime sa naudu naudingumo analize s sistema. Sukursime galiojanc iu teise s aktu peržiu ros sistema Poveikio vertinimas (sąnaudų/naudos, expost metodikos) Užtikrinsime, kad tvirtinant teise s aktus bu tu numatytos tikrosios teigiamos ir neigiamos ju pasekme s, nurodomi šiuos vertinimus atlike asmenys Institucijų gebėjimų vertinimas (2011) Užtikrinsime, kad bu tu rengiamos koncepcijos. Bus i diegta rodiklių stebe senos ir korekciniu veiksmu sistema. Sukursime iš biudžeto finansuojamu programu tikslu pasiekimo vertinimo sistema. Reformų komitetas ? Saulėlydžio komisija

Įrodymais grįsto valdymo taikymas Lietuvoje Įrodymais grįsto valdymo įrankiai GEBĖJIMŲ VERT. PROGRAMŲ VERT. STEBĖSENA

Įrodymais grįsto valdymo taikymas Lietuvoje Įrodymais grįsto valdymo įrankiai GEBĖJIMŲ VERT. PROGRAMŲ VERT. STEBĖSENA EFEKTYVUMAS POVEIKIO VERTINIMAS (ES) EFEKTYVUMAS POVEIKIO VERTINIMAS STRATEGINIS PLANAVIMAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Poveikio vertinimas: įrodymais grįsto valdymo įrankis

Poveikio vertinimas: įrodymais grįsto valdymo įrankis

Kodėl poveikio vertinimas • Anksčiausiai pradėtas taikyti įrankis Lietuvoje • Sudaro galimybes: • Užduoti

Kodėl poveikio vertinimas • Anksčiausiai pradėtas taikyti įrankis Lietuvoje • Sudaro galimybes: • Užduoti teisingus klausimus, kad paskatintų kuo platesnę politinę diskusiją priimant sprendimą • Sistemingai analizuoti galimas sprendimų veikimo ar neveikimo pasekmes • Komunikuoti informaciją sprendimų priėmėjams ir kitoms suinteresuotoms šalims • Išvengti skandalų ir netikėtų aplinkybių

Veiksniai, kurie lemia PV kokybę - Centrinė Vyriausybės agentūra/ ministerija - Centralizuotas/ decentralizuotas -

Veiksniai, kurie lemia PV kokybę - Centrinė Vyriausybės agentūra/ ministerija - Centralizuotas/ decentralizuotas - Tarnautojų gebėjimai ir motyvacija Kokybės užtikrinimo mechanizmas PV procesas ir metodika Analitiniai gebėjimai Politinis palaikymas - PV laikas - PV apimtis - analitiniai instrumentai - Sistemos formalizavimas - Ministro paskyrimas - PV patvirtinimas - PV naudojimas

PV Lietuvoje trūkumai Politinis palaikymas Kokybės užtikrinimas Nepakankamas kokybės užtikrinimas Nepakanka ma paklausa Poveikio

PV Lietuvoje trūkumai Politinis palaikymas Kokybės užtikrinimas Nepakankamas kokybės užtikrinimas Nepakanka ma paklausa Poveikio vertinimas atliekamas per vėlai Trūksta gebėjimų kiekybiškai vertinti poveikį Analitiniai gebėjimai PV procesas Netaikoma s proporcing umo principas PV metodika

Priežastys • Nacionalinis kontekstas (politinė/ administracinė kultūra/ komunikavimas): – Poveikio vertinimo informacijos viešumas ir

Priežastys • Nacionalinis kontekstas (politinė/ administracinė kultūra/ komunikavimas): – Poveikio vertinimo informacijos viešumas ir tinkamas jos naudojimas • “Šeimininko” klausimas: – Iniciatyva veiksminga, kol “kažkas laiko nuspaudęs mygtuką” • Deramo dėmesio rodymas: – Tinkamas diskusijų formatas – Priimtinas pristatymo formatas – Valdoma sprendimų apimtis

Teisės aktų skaičiaus dinamika 2500 2000 1500 2115 1000 1528 1516 1717 1628 1815

Teisės aktų skaičiaus dinamika 2500 2000 1500 2115 1000 1528 1516 1717 1628 1815 1681 1428 1376 1448 2005 2006 2007 1863 1562 1328 500 0 1999 2000 2001 A. Kubilius R. Paksas 2002 2003 A. Brazauskas 2004 A. Brazauskas G. Kirkilas 2008 2009 2010 A. Kubilius 2011

Įgyvendinimo rekomendacijos REKOMENDACIJA NUMATOMAS ĮGYVENDINIMAS 1. Stiprinti administracinius valstybės tarnautojų gebėjimus taikyti poveikio vertinimo

Įgyvendinimo rekomendacijos REKOMENDACIJA NUMATOMAS ĮGYVENDINIMAS 1. Stiprinti administracinius valstybės tarnautojų gebėjimus taikyti poveikio vertinimo metodus ✔ 2. Mažinti projektų, kuriems būtina atlikti poveikio vertinimą, skaičių ✔ 3. Planuoti poveikio vertinimą iš anksto ✔ 4. Paskirti aiškų poveikio vertinimo “šeimininką” ? 5. Sukurti kokybės užtikrinimo mandatą ✔ 6. Svarstyti galimybę riboti poveikio vertinimo informacijos (ypač kiekybinės) formalizavimą/ viešinimą ? 7. Taikyti gerosios praktikos sklaidą, nenaudoti sankcijų (pvz. sprendimo įgyvendinimo kiekybinių rezultatų auditavimo) ?

Dėkoju už dėmesį!

Dėkoju už dėmesį!