Komunitrn programy EU 23 10 25 10 2007

  • Slides: 34
Download presentation
Komunitární programy EU 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR -

Komunitární programy EU 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Komunitární programy EU Ø jaké jsou zdroje financování Ø základní charakteristika a vymezení vůči

Komunitární programy EU Ø jaké jsou zdroje financování Ø základní charakteristika a vymezení vůči SF Ø přehled nejznámějších komunitárních programů Ø finanční mechanismy Základní principy Ø mezinárodní partnerství Ø evropská přidaná hodnota a přínos k politikám EU Ø spolufinancování Příprava projektů Ø Projektový záměr Ø Pracovní program Ø Hodnocení Ø Získávání informací Ø Úloha NCP Tipy pro žadatele 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Zdroje financování Rozpočet EU • Na sestavování se podílí EK, Rada EU a Evropský

Zdroje financování Rozpočet EU • Na sestavování se podílí EK, Rada EU a Evropský parlament • Musí být vždy sestaven jako vyrovnaný, příjmy se tedy musí rovnat výdajům • Roční výdaje nesmí přesáhnout stropy dané víceletým finančním rámcem – Finanční perspektiva 2007 -2013 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Zdroje financování Rozpočet EU – příjmy • Vlastní zdroje - Zemědělské dávky – cla

Zdroje financování Rozpočet EU – příjmy • Vlastní zdroje - Zemědělské dávky – cla u zemědělských produktů v rámci společného trhu a daně z cukru a glukózy) - Cla u produktů dovážených z nečlenských zemí dle společného sazebníku - Příjmy plynoucí z DPH – jednotná sazba pro členské státy, určité procento z DPH daného státu (sazba platná ve všech členských státech a uplatňovaná pro harmonizované vyměřovací základy DPH určené podle právních předpisů Společenství je 0, 3334 % ) - Dodatečné příjmy odvozené z HDP - Jsou odvozeny ze sumy HDP všech členských států s využitím sazby, která je každoročně pevně stanovena - Různé + přebytky, salda a opravy • Příspěvky členských států 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Zdroje financování Rozpočet EU – výdaje I. 1. Udržitelný růst w Konkurenceschopnost pro růst

Zdroje financování Rozpočet EU – výdaje I. 1. Udržitelný růst w Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost Komunitární programy: Př: 7. Rámcový program pro výzkum Galileo (Energie a doprava) Marco Polo (Energie a doprava) CIP – Konkurenceschopnost a inovace LLP – celoživotní vzdělávání Likvidace jaderných zařízení, … a další w Soudržnost pro růst a zaměstnanost - Strukturální fondy (3 cíle) Fond Soudržnosti 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Zdroje financování Rozpočet EU – výdaje II. 2. Ochrana a správné hospodaření s přírodními

Zdroje financování Rozpočet EU – výdaje II. 2. Ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji - Přímé platby - Evropský rybářský fond - Life+ (životní prostředí) - Další programy (Životní prostředí, Zemědělství a rozvoj venkova) 3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo - Kultura 2007 - Mládež 2007 - Média 2007 - Občané pro Evropu 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Zdroje financování Rozpočet EU – výdaje III. 4. Evropská unie jako globální partner -

Zdroje financování Rozpočet EU – výdaje III. 4. Evropská unie jako globální partner - Předvstupní nástroj IPA (pro kandidátské země, př. Turecko) - Nástroj pro evropské sousedství a partnerství - Makroekonomická pomoc (hospodářské a finanční věci) - Nástroj rozvojové spolupráce - Nástroj pro průmyslově vyspělé země 5. Administrativa - Komise - Ostatní orgány - Důchody (všechny orgány) - Evropské školy 6. Kompenzace a vyrovnávací platby 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Rozpočet EU – výdaje IV. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna

Rozpočet EU – výdaje IV. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Základní charakteristika Komunitární programy EU (celoevropské) • Nástroje prohlubování spolupráce a řešení společných problémů

Základní charakteristika Komunitární programy EU (celoevropské) • Nástroje prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech. • Dodatkový protokol č. 1 Evropské dohody mezi ES a ČR ( platnost dne 1. února 1996) - umožňuje účast ČR společně s členskými zeměmi na programech ES, postupně otevíraných zemím střední a východní Evropy. • Česká republika - vstup do komunitárních programů – průběžně od roku 1997 – od 2004 v plném rozsahu. • Nová generace komunitárních programů 2007 – 2013 – integrované víceleté programy - EU chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti programů. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Základní charakteristika Komunitární programy EU (celoevropské) • Vyhlašuje přímo Evropská komise Spravovány a řízeny

Základní charakteristika Komunitární programy EU (celoevropské) • Vyhlašuje přímo Evropská komise Spravovány a řízeny přímo EK (DG) nebo zastoupeními, či delegovanými agenturami (evropské nebo národní) – výzvy, přidělování dotací. • Jsou dostupné všem členům EU a zpravidla i kandidátským státům a přidruženým státům. Pokrývají území celé EU – možná spolupráce s tzv. třetími zeměmi a mimoevropskými zeměmi • Finanční prostředky přidělovány z rozpočtu EU Zpravidla nabízejí zájemcům větší finanční příležitosti, ale také požadují vysokou kvalitu a evropskou přidanou hodnotu. • Financování záměrů, na které nejsou zdroje v rámci ČR. Rozpočet je alokovaný zpravidla na témata a cíle (program), ne na zemi (zaměření na evropská témata, nikoli na národní) 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Základní charakteristika • Cíl = posílení evropského potenciálu v oboru • Naplňování evropských politik

Základní charakteristika • Cíl = posílení evropského potenciálu v oboru • Naplňování evropských politik – široké spektrum aktivit (priorit) • Mezinárodní partnerská spolupráce • Evropská přidaná hodnota!!! • Velká konkurence - soutěž mezi projekty z celé Evropy. • „Velké“ projekty – finance, rozsah prací, doba realizace • Obvykle spolufinancování • Každý program má svá vlastní pravidla a podmínky! 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Vymezení KP vůči SF Komunitární programy Strukturální fondy Řízení programů Generální ředitelství Evropské komise

Vymezení KP vůči SF Komunitární programy Strukturální fondy Řízení programů Generální ředitelství Evropské komise Řídící orgány v ČR - ministerstva Poslání Podpora specifických oblastí přímo souvisejících s politikami Společenství Podpora hospodářské a sociální soudržnosti Zaměření projektů Spíše neinvestiční – Va. V, Investiční i neinvestiční - celoživotní vzdělávání, kultura, (infrastruktura, DHM, zařízení životní prostředí, ochrana a vybavení) spotřebitele, bezpečnost dle priorit OP Dopad výsledků Partnerství 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice celoevropský regionální (ČR) evropské národní Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Vymezení KP vůči SF Komunitární programy Strukturální fondy Brusel /Lucemburk ČR Mezinárodní databáze hodnotitelů

Vymezení KP vůči SF Komunitární programy Strukturální fondy Brusel /Lucemburk ČR Mezinárodní databáze hodnotitelů Národní databáze hodnotitelů Právní rámec smlouvy Brusel/Lucemburk ČR Podpis smlouvy Brusel/Lucemburk ČR Místo hodnocení Hodnotitelé 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Komunitární programy – přehled I. 7. Rámcový program EK Program celoživotního učení – –

Komunitární programy – přehled I. 7. Rámcový program EK Program celoživotního učení – – – Comenius, Erasmus Leonardo Grundtvig Transverzální programy – ICT, Jazyky, Disseminace…) Jean Monnet Mládež v akci Kultura 2007 Media 2007 Solidarita a řízení migračních toků – Evropský fond pro uprchlíky – Fond pro vnější hranice – Evropský fond pro integraci příslušníků třetích států – Evropský návratový fond) 23. 10. - 25. 10. 2007, Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Pardubice

Komunitární programy – přehled II. Bezpečnost a ochrana svobod – Prevence, připravenost a řízení

Komunitární programy – přehled II. Bezpečnost a ochrana svobod – Prevence, připravenost a řízení následků terorismu – Prevence a boj proti zločinu TEN - vybudování sítí dopravních, telekomunikačních a energetických, včetně ropovodů a plynovodů Marco Polo – vliv nákladní dopravy na životní prostředí Galileo – satelitní radionavigace Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) – Program podnikání a inovace (EIP) navazuje na programy MAP, LIFE – Program na podporu politiky ICT (PSP) navazuje na programy e. TEN, e. Content, Modinis) – Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE) 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Komunitární programy – přehled III. Customs and Fiscalis – Customs 2013 – Fiscalis 2013

Komunitární programy – přehled III. Customs and Fiscalis – Customs 2013 – Fiscalis 2013 Progress Life+ Základní práva a spravedlnost – – Daphne Základní práva a občanství Trestní spravedlnost Občanská spravedlnost) Nástroj rychlé reakce a připravenosti na významná nebezpečí Zdraví a ochrana spotřebitele Programy spolupráce s tzv. třetími zeměmi 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Finanční mechanismy EHP/Norska - nejedná se o KP v pravém slova smyslu x mnoho

Finanční mechanismy EHP/Norska - nejedná se o KP v pravém slova smyslu x mnoho společných rysů (zapojení EK) – do roku 2009. Výše grantu obvykle nepřekročí 60 % projektových nákladů s výjimkou projektů financovaných z přídělů centrálních, regionálních a místních rozpočtů, kdy příspěvek nesmí překročit 85 % celkových nákladů. Kombinovaná podpora z finančního mechanismu EHP, Norského finančního mechanismu a Evropského společenství nebo jiných grantů obecně nepřekročí 90 % celkových výdajů. - Nutno doložit, že projekt není možné financovat ze SF. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Finanční mechanismy Prioritní sektory - EHP • ochrana životního prostředí včetně životního prostředí člověka,

Finanční mechanismy Prioritní sektory - EHP • ochrana životního prostředí včetně životního prostředí člověka, mj. snižováním znečištění ovzduší a podporou využívání obnovitelných zdrojů energie; • podpora udržitelného rozvoje zlepšeným využíváním a řízením zdrojů; • uchovávání evropského kulturního dědictví včetně veřejné dopravy a obnovy měst; • rozvoj lidských zdrojů, mj. podporou vzdělávání a odborné přípravy, posilování správních kapacit místní samosprávy či jejích orgánů nebo posilováním veřejných služeb jimi poskytovaných, jakož i posilováním demokratických procesů, které tomu napomáhají; • zdravotnictví a péče o děti Vědecký výzkum může být způsobilý pro toto financování pokud se zaměřuje na jeden nebo více prioritních sektorů. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Finanční mechanismy Prioritní sektory - NFM • provádění Schengenského acquis, podpora Národního schengenského akčního

Finanční mechanismy Prioritní sektory - NFM • provádění Schengenského acquis, podpora Národního schengenského akčního plánu, a posílení soudnictví, • ochrana životního prostředí, mimo jiné s důrazem na posilování správní kapacity potřebné k prosazování souvisejícího acquis a na investice do infrastruktury a technologie, přičemž přednost má nakládání s komunálním odpadem • regionální politika a přeshraniční aktivity • technická pomoc týkající se acquis communautaire Vědecký výzkum může být způsobilý pro toto financování pokud se zaměřuje na jeden nebo více prioritních sektorů. Švýcarské finanční mechanismy – v fázi vyjednávání 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Základní principy Mezinárodní partnerství • Až na výjimky každý program vyžaduje pro přípravu a

Základní principy Mezinárodní partnerství • Až na výjimky každý program vyžaduje pro přípravu a realizaci projektu vytvoření mezinárodního partnerství – mezinárodní partnerské konsorcium = konsorciální, partnerská smlouva. • Projekt by měl sdružovat organizace, které působí v různých evropských zemích. • Každá z těchto organizací by měla mít dlouholetou praxi ve svém oboru. • Každý z partnerů projektu přispívá relevantní odborností. Odbornosti a zaměření partnerů by se měly doplňovat a mělo by se jednat o partnery na co nejvyšší odborné úrovni v dané oblasti. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Základní principy Evropská přidaná hodnota Nutno prokázat, že projekt nemůže být náležitě proveden a

Základní principy Evropská přidaná hodnota Nutno prokázat, že projekt nemůže být náležitě proveden a uplatněn pouze na lokální úrovni, že je zapotřebí mezinárodní spolupráce. • Evropská přidaná hodnota je principem, na kterém je postavena spolupráce mezi organizacemi z evropských členských i asociovaných zemí. • K tomu, aby organizace mohla zrealizovat svůj záměr předložený v projektu, musí využít znalostí ostatních firem, které se specializují na jiné pracovní oblasti a které budou v projektu spolupracovat na vytvoření konkrétního výstupu naplňujícího priority programu. Dochází zde k výměně expertíz a know-how a k řešení konkrétní problematiky/zadání v evropském měřítku. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Základní principy Přínos k politikám EU • Cílem Evropské komise je poskytovat finance takovým

Základní principy Přínos k politikám EU • Cílem Evropské komise je poskytovat finance takovým projektům, které by neměly šanci získat bankovní úvěr nebo jinou formu financování na národní úrovni, protože jsou například příliš „futuristické“ a nebo rozsáhlé a „riskantní“. • Evropská komise tak napomáhá rozvoji iniciativ, které pomohou z EU do roku 2010 učinit světovou ekonomickou velmoc. Návaznost na politiky EU a akční plány či strategické dokumenty: – i 2010 – Podpora MSP – Lisabonská strategie – Göteborská strategie 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Základní principy Spolufinancování • Téměř každý příspěvek EK předpokládá finanční spoluúčast předkladatelů projektu •

Základní principy Spolufinancování • Téměř každý příspěvek EK předpokládá finanční spoluúčast předkladatelů projektu • Finanční spoluúčast se pohybuje od 0 -75% z celkového rozpočtu • Předkladatelé musí být schopni prokázat, že mají finanční prostředky na spolufinancování • Předkladatelská organizace musí být finančně stabilní, v opačném případě si EK může vyžádat doplňující dokumentaci či bankovní garance. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Příprava projektů Projektový záměr Vhodný záměr je pouze ten, který má „evropský rozměr“ (nejedná

Příprava projektů Projektový záměr Vhodný záměr je pouze ten, který má „evropský rozměr“ (nejedná se o záležitost, která je aktuální jen v ČR) a je v souladu s prioritami KP. Návrh projektu: – 1. krok: Vyhledání vhodného programu pro financování záměru – 2. krok: Seznámení se s podobnou problematikou, která je již na evropské úrovni řešena – průzkum oblasti. (Nebyl již podobný nebo stejný projekt schválen a financován? ) – rozveďte jen část původního nápadu a jděte více do hloubky, nebo se zkontaktujte s organizacemi, které v této oblasti v zahraničí působí a podaly projekt před vámi – hledejte další oblast, která potřebuje řešení na evropské úrovni a ubezpečte se, že ji budete řešit jako první. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Příprava projektů Pracovní program = celá řada akčních linií s konkrétními tématy pro vypracování

Příprava projektů Pracovní program = celá řada akčních linií s konkrétními tématy pro vypracování návrhů projektů. Evropská komise vyžaduje zaměření projektu na určité, předem definované, problémy, a požaduje užití konkrétních metod k jejich vyřešení = akční linie, priority apod. Informace o prioritních oblastech, finančních podmínkách, požadavcích na zpracovatele projektu (partnerství – počet partnerů, finanční spoluúčast apod. ) Pokud se záměr zcela nekryje s požadavky EK - pozměnění původního záměru x odstoupení od záměru. 23. 10. - 25. 10. 2007, Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů Pardubice

Příprava projektů Hodnocení Projekt zaslán EK, nebo pověřené agentuře Zpravidla hodnocen externími experty. Každý

Příprava projektů Hodnocení Projekt zaslán EK, nebo pověřené agentuře Zpravidla hodnocen externími experty. Každý program má trochu jiná hodnotící kritéria, ale tato kritéria jsou obvykle dostupná. Hodnotící kritéria jsou předkladateli projektu často opomíjena, nezřídka však ku škodě celého projektu. Zaměření na soulad projektu s programem, zdůvodnění projektu, technické řešení, evropská přidaná hodnota, apod. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Příprava projektů Získávání informací Ještě před zpracováním projektu – snaha získat informace, které nejsou

Příprava projektů Získávání informací Ještě před zpracováním projektu – snaha získat informace, které nejsou v oficiálních materiálech, tedy v Pracovním programu: – ideální výše rozpočtu, – priority dané výzvy pro podávání projektů („vnitřní priority“) – ideální počet partnerů, atd. Účast na oficiálních informačních dnech ke konkrétním programům – pořádány EK v Bruselu či jiných městech členských zemí. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Příprava projektů Možnost předem domluvit schůzku s příslušným úředníkem z příslušné kanceláře příslušného programu

Příprava projektů Možnost předem domluvit schůzku s příslušným úředníkem z příslušné kanceláře příslušného programu a předložit mu základní myšlenku svého projektu = možnost zjistit, zda už jeho kancelář podobnou tématiku financovala, jaká témata jsou aktuální apod. EK se snaží projednávat projektové záměry před jejich zpracováním, v zárodku vyloučit ty, které mají malou šanci na úspěch, a naopak podpořit ty, které jsou nosné v celoevropském měřítku. Úloha NCP • Organizace informačních dní v ČR • Možnost konzultací 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Tipy pro žadatele Podmínky pro získání dotace z KP – velmi náročné x nejsou

Tipy pro žadatele Podmínky pro získání dotace z KP – velmi náročné x nejsou nezvladatelné. Nenechat se odradit počátečním neúspěchem! Pro snadnější vstup do problematiky – přizvání do projektu v roli partnera – zjednodušený proces učení x má svá rizika – rozpočet, objem činností, přístup k výsledkům a výstupům projektu apod. ) – možnost využití databází pro vyhledávání partnerů. Schopnost komunikace v AJ (NJ, FJ) – garantované verze dokumentů. Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice

Tipy pro žadatele Začít s přípravou projektu s dostatečným předstihem! – Koordinace zahraničních partnerů

Tipy pro žadatele Začít s přípravou projektu s dostatečným předstihem! – Koordinace zahraničních partnerů – nepodceňovat kulturní rozdíly – Zpracování žádosti a zajištění různých dokladů vyžaduje čas a často i peníze Prověřit si spolehlivost koordinátora a partnerů! Ověřit si vhodnost záměru a zpracovat záměr tak, aby byl v dané oblasti skutečně „inovativní“ – zejména Va. V, zdravotnictví, technologie apod. 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Tipy pro žadatele Materiály pro studium a přípravu Pracovní program Výzva – formulář žádosti

Tipy pro žadatele Materiály pro studium a přípravu Pracovní program Výzva – formulář žádosti Guidelines for proposers – Příručka pro žadatele Guidelines for evaluators – Příručka pro hodnotitele – staňte se hodnotitelem! Financial guide – Finanční manuál Stáhněte si vždy verzi platnou pro příslušný rok!!! 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

Tipy pro žadatele Podpora pro předkladatele projektů Národní kontakt v ČR – agentura, NCP,

Tipy pro žadatele Podpora pro předkladatele projektů Národní kontakt v ČR – agentura, NCP, národní kancelář (www. nazevprogramu. cz) Programme Infodesk (BRUX/LUX): obvyklé úřední hodiny - 09 h 00 - 17 h 00, PO-PÁ (Korespondenční adresa: nemusí fyzicky existovat) Informační dny – drahé x důležité pro navázání kontaktů, spolupráce, známostí! Komerční poradci – obvykle drahé agentury – nutné prověřit jejich schopnosti! 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů

 ZÍSKAT DOTACI NENÍ LEHKÉ! • Časová a administrativní náročnost zpracování a realizace projektu

ZÍSKAT DOTACI NENÍ LEHKÉ! • Časová a administrativní náročnost zpracování a realizace projektu • Velký objem informací v cizím jazyce (pozor na „oficiální jazyky“ EU) • Zpracování žádosti zpravidla v AJ, NJ, FJ • Ještě stále poměrně málo zkušeností s dotačním tituly EU SCHVÁLENÍM DOTACE PRÁCE NA PROJEKTU 23. 10. - 25. 10. 2007, Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů TEPRVE ZAČÍNÁ! Pardubice

Další zdroje informací § § § § § www. businessinfo. cz www. edotace. cz

Další zdroje informací § § § § § www. businessinfo. cz www. edotace. cz www. euroskop. cz www. mfcr. cz http: //ec. europa. eu/grants/index_en. htm http: //eacea. ec. europa. eu/ http: //cordis. europa. eu/fp 7/home_en. html http: //cordis. europa. eu/econtent/ http: //ec. europa. eu/enterprise/cip 23. 10. - 25. 10. 2007, Pardubice Národní knihovna ČR - Školení projektových manažerů