Komunikowanie z osobami starszymi dialog midzypokoleniowy Tatiana Ronginska

  • Slides: 13
Download presentation
Komunikowanie z osobami starszymi – dialog międzypokoleniowy Tatiana Ronginska Uniwersytet Zielonogórski Projekt systemowy pn.

Komunikowanie z osobami starszymi – dialog międzypokoleniowy Tatiana Ronginska Uniwersytet Zielonogórski Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Wiek starszy - kilka refleksji wstępnych W miarę, jak się starzejemy, stajemy się głupsi,

Wiek starszy - kilka refleksji wstępnych W miarę, jak się starzejemy, stajemy się głupsi, ale i mądrzejsi. Francois de La Rochefoucauld W młodości studiujemy dorosłych, aby osiągnąć mądrość. W dorosłości studiujemy dzieci, aby zrozumieć, czym jest szczęście. Peter Rosegger W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość. Francois Mauriac Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Przystosowanie się do starości Teoria wycofania się (disengagement theory) Cumming, Henry, 1961 Teoria aktywności

Przystosowanie się do starości Teoria wycofania się (disengagement theory) Cumming, Henry, 1961 Teoria aktywności (activity theory) Neugarten, Havigurst, Tobin, 1968; Tartler, 1961 Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Teoria wycofania się Osoba starsza ma potrzebę wycofania się z relacji interpersonalnych, Zmiana orientacji:

Teoria wycofania się Osoba starsza ma potrzebę wycofania się z relacji interpersonalnych, Zmiana orientacji: z nastawienia zewnętrznego na nastawienie wewnętrzne Podstawa teoretyczna – koncepcja rozwoju Ja według Carla Gustawa Junga Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Carl G. Jung Cel drugiej połowy życia – samopoznanie, samorealizacja. Indywiduacja – dochodzenie do

Carl G. Jung Cel drugiej połowy życia – samopoznanie, samorealizacja. Indywiduacja – dochodzenie do pełni Ja w trakcie całego życia zwłaszcza jego drugiej polowy, bez konieczności nadmiernej socjalizacji. Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Teoria aktywności Osoba starsza zachowuje potrzebę bycia w licznych kontaktach interpersonalnych, chętnie integruje się

Teoria aktywności Osoba starsza zachowuje potrzebę bycia w licznych kontaktach interpersonalnych, chętnie integruje się z innymi Podstawa teoretyczna – koncepcja rozwoju tożsamości Erika Eriksona Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Konflikt między integracją a rozpaczą Ego integracja: Życie ma sens i daje poczucie zadowolenia

Konflikt między integracją a rozpaczą Ego integracja: Życie ma sens i daje poczucie zadowolenia Każde doświadczenie życiowe ma swoją wartość Refleksja nad sobą z punktu widzenia osiągnięć, a nie porażek Możliwość przekazania własnych doświadczeń innym osobom (przykład UTW) Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Koncepcje mądrości ludzi starszych Paradygmat mądrości Roberta Sternberga (Sternberg, 1990) Berliński paradygmat mądrości (Baltes,

Koncepcje mądrości ludzi starszych Paradygmat mądrości Roberta Sternberga (Sternberg, 1990) Berliński paradygmat mądrości (Baltes, 2002) Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Cztery wymiary mądrości wg Baltesa: 1)Rozumienie natury ludzkiego istnienia 2) Sposób wykorzystania wiedzy przy

Cztery wymiary mądrości wg Baltesa: 1)Rozumienie natury ludzkiego istnienia 2) Sposób wykorzystania wiedzy przy udzielaniu porad 3)Zmiana priorytetów życiowych 4) Umiejętność słuchania Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Mądrość osób starszych wg Sternberga (Steuden, 2012) üWiedza na temat ludzkiego życia, możliwość uczenia

Mądrość osób starszych wg Sternberga (Steuden, 2012) üWiedza na temat ludzkiego życia, możliwość uczenia się na własnych błędach; üŚwiadomość istnienia różnych wartości i celów życiowych; üWyzbycie się złudzeń dotyczących możliwości kontroli wszystkich zdarzeń życiowych; üŚwiadomość istnienia ewentualnych konfliktów między różnymi sferami życia. Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Wiedza ukryta (tacit knowledge) odpowiada za sukces życiowy i zawodowy człowieka (Sternberg, 1997). Istotą

Wiedza ukryta (tacit knowledge) odpowiada za sukces życiowy i zawodowy człowieka (Sternberg, 1997). Istotą wiedzy ukrytej jest zdolność do szybkiego uczenia się, włączenia nowej wiedzy do istniejących struktur, umiejętność wykorzystania każdego fragmentu zgromadzonej wiedzy do osiągnięcia swoich celów. Rozważania autora znalazły odzwierciedlenie w jego koncepcji inteligencji sukcesu – Successful intelligence Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Dwuczynnikowa koncepcja inteligencji R. B. Cattella (1971) Inteligencja płynna - wrodzony potencjał jednostki, dostrzeganie

Dwuczynnikowa koncepcja inteligencji R. B. Cattella (1971) Inteligencja płynna - wrodzony potencjał jednostki, dostrzeganie złożonych relacji między obiektami Inteligencja skrystalizowana - efekt nabyty w trakcie procesów nauczania i uczenia się zorganizowanego, dysponowanie wiedzą i umiejętnościami ważnymi w danym kontekście kulturowym. Projekt systemowy pn. : „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

Cyceron o starości 3 grupy starszych osób 1) Podtrzymywanie poziomu aktywności (podobnie jak w

Cyceron o starości 3 grupy starszych osób 1) Podtrzymywanie poziomu aktywności (podobnie jak w młodości); 2) Bierne poddanie się starczym ograniczeniom, chorobom itp. 3) Świadomość swoich słabości przy jednoczesnym wykorzystaniu pozostałych możliwości, podejmowanie zadań adekwatnych do swoich sił. Największą zaletą starości jest, zdaniem Cycerona, szacunek do ludzi oraz możliwość udzielania rad młodzieży, zwłaszcza własnym dzieciom