Komunikcija starp Augstko tiesu un zemkas instances tiesm

  • Slides: 12
Download presentation
Komunikācija starp Augstāko tiesu un zemākas instances tiesām: Latvijas pieredze Anita Kovaļevska

Komunikācija starp Augstāko tiesu un zemākas instances tiesām: Latvijas pieredze Anita Kovaļevska

Jēdzieni • Sadarbība - kopīga darbība; saskaņota savstarpēja darbība, arī palīdzība • Komunikācija -

Jēdzieni • Sadarbība - kopīga darbība; saskaņota savstarpēja darbība, arī palīdzība • Komunikācija - sazināšanās; informācijas pārraide • Dialogs - saruna starp divām personām Avots: Latviešu literārās valodas vārdnīca, www. tezaurs. lv

Komunikācija starp Augstāko tiesu un zemākas instances tiesām 1. Komunikācija caur nolēmumiem: • Konkrētās

Komunikācija starp Augstāko tiesu un zemākas instances tiesām 1. Komunikācija caur nolēmumiem: • Konkrētās lietās • Vispārīgi 2. Komunikācija citādā veidā

Komunikācija caur nolēmumiem konkrētās lietās • Ko sagaida zemākas instances tiesas tiesnesis, kas ir

Komunikācija caur nolēmumiem konkrētās lietās • Ko sagaida zemākas instances tiesas tiesnesis, kas ir taisījis nolēmumu, kurš ir pārsūdzēts Augstākajā tiesā • skaidras atbildes uz problēmjautājumiem • ja nolēmums tiek atcelts, tad skaidru norādi, kas ir bijis nepareizi, lai turpmāk izvairītos no līdzīgām kļūdām • Ko sagaida zemākas instances tiesas tiesnesis, kuram jāizskata lieta no jauna pēc tam, kad Augstāka tiesa ir atcēlusi zemākas instances tiesas nolēmumu un nodevusi lietu jaunai izskatīšanai zemākas instances tiesā • skaidri un pārdomāti secinājumi un norādes par to, ka ir jādara

Ja lieta jāizskata no jauna Konteksts Administratīvā procesa likuma 350. pants. Tiesību normu interpretācijas

Ja lieta jāizskata no jauna Konteksts Administratīvā procesa likuma 350. pants. Tiesību normu interpretācijas obligātums (1) Tiesību normu interpretācija (tulkojums), kas izteikta kasācijas instances tiesas spriedumā, ir obligāta tiesai, kura šo lietu izskata no jauna. (2) Kasācijas instances tiesa nenorāda savā spriedumā, kāds spriedums jātaisa, izskatot lietu no jauna. Sk. arī Civilprocesa likuma 476. pantu un Kriminālprocesa likuma 589. pantu

Ja lieta jāizskata no jauna • Skaidra tiesību normu interpretācija, lai nerodas problēmas ar

Ja lieta jāizskata no jauna • Skaidra tiesību normu interpretācija, lai nerodas problēmas ar šīs tiesību normas piemērošanu • Pārdomāti secinājumi, lai, izskatot lietu no jauna, nerastos nepieciešamība lemt vai rīkoties pretēji Augstākās tiesas teiktajam • Izpildāmas norādes par apstākļu noskaidrošanu • Pēc iespējas, visu problēmu konstatēšana jau pirmajā reizē

Komunikācija caur nolēmumiem vispārīgi • Tiesu prakses vienveidība «[. . ] ievērojot tiesiskās vienlīdzības

Komunikācija caur nolēmumiem vispārīgi • Tiesu prakses vienveidība «[. . ] ievērojot tiesiskās vienlīdzības principu un tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesai būtu jāpieliek pūles, lai līdzīgi gadījumi (vai, vēl jo vairāk, identiski gadījumi) tiktu izlemti līdzīgi, jo procesa dalībniekiem ir tiesības sagaidīt un paļauties, ka tiesā saņems vienādu taisnību visos līdzīgos gadījumos. » Augstākās tiesas 2015. gada 6. novembra sprieduma lietā Nr. SKA-482/2015 8. punkts

Komunikācija caur nolēmumiem vispārīgi • Tiesneša neatkarība «[. . ] gadījumā, ja tiesa, kas

Komunikācija caur nolēmumiem vispārīgi • Tiesneša neatkarība «[. . ] gadījumā, ja tiesa, kas izskata agrāk izspriestai lietai līdzīgu lietu, nonāk pie citiem secinājumiem, tiesiskās vienlīdzības princips prasa, lai tiesa katrā ziņā tiesas spriedumā ietvertu apsvērumus, kādēļ rezultāts šajā lietā ir atšķirīgs. Pat ja vienīgais iemesls ir tas, ka tiesa nevar pievienoties cita tiesas sastāva vērtējumam, tiesai ar attiecīgu argumentāciju tas ir jāatspoguļo spriedumā. Procesa dalībniekiem ir jātop redzamam, ka tiesas spriedums, kaut arī atšķirīgs, nav patvaļīgs, un ka tiesa spēj pamatot savu atšķirīgo viedokli. » Augstākās tiesas 2015. gada 6. novembra sprieduma lietā Nr. SKA-482/2015 8. punkts

Komunikācija caur nolēmumiem vispārīgi • Skaidra un pārliecinoša tiesību normu interpretācija, pēc iespējas, atbildot

Komunikācija caur nolēmumiem vispārīgi • Skaidra un pārliecinoša tiesību normu interpretācija, pēc iespējas, atbildot uz visiem iespējamiem pretargumentiem • Vienveidīga Augstākās tiesas prakse un atšķirīgu nolēmumu gadījumos skaidra norāde, vai konkrētais nolēmums ir judikatūras maiņa vai arī tā ir atkāpe no prakses tikai konkrētās lietas apstākļos

Komunikācija caur nolēmumiem vispārīgi Zemākas instances tiesas tiesības nepiekrist Augstākās tiesas sniegtajai normu interpretācijai

Komunikācija caur nolēmumiem vispārīgi Zemākas instances tiesas tiesības nepiekrist Augstākās tiesas sniegtajai normu interpretācijai • Komunikācija tiešā veidā, nolēmumos paužot atšķirīgu viedokli • Komunikācija caur Satversmes tiesu (sk. Satversmes tiesas lietu Nr. 2011 -1501)

Cita veida komunikācija • Augstākās tiesas tiesnešu dalība mācībās • Cita veida tikšanās un

Cita veida komunikācija • Augstākās tiesas tiesnešu dalība mācībās • Cita veida tikšanās un diskusijas • Neizmantotā iespēja - pilotspriedumi

Paldies par uzmanību!

Paldies par uzmanību!